Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през декември 2022


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
1 декември 2022 г. Цени на производител в услугите III тримесечие 2022 г.
7 декември 2022 г. Брутен вътрешен продукт (БВП) - национално ниво ІІІ тримесечие 2022 г.
7 декември 2022 г. Производителност на труда, заети лица и отработено време ІІІ тримесечие 2022 г.
9 декември 2022 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията октомври 2022 г.
9 декември 2022 г. Използване на ИКТ и е-търговия в предприятията 2022 г.
9 декември 2022 г. Използване на ИКТ в домакинствата и от лицата 2022 г.
12 декември 2022 г. Места за настаняване октомври 2022 г.
13 декември 2022 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни септември 2022 г.
13 декември 2022 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни октомври 2022 г.
14 декември 2022 г. Индекси на потребителските цени ноември 2022 г.
20 декември 2022 г. Сателитни сметки за туризма 2020 г.
20 декември 2022 г. Икономически сметки за селското стопанство 2022 г. - първа оценка
21 декември 2022 г. Индекс на разходите за труд ІІІ тримесечие 2022 г.
23 декември 2022 г. Индекси на цени на износа и вноса - предварителни данни ІІІ тримесечие 2022 г.
29 декември 2022 г. Характеристика на състоянието на регионите 2021 г.
29 декември 2022 г. Индекси на цените на жилищата (ИЦЖ) ІІІ тримесечие 2022 г.
29 декември 2022 г. Показатели за продажбите на жилища (ППЖ) ІІІ тримесечие 2022 г.
29 декември 2022 г. Индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици (ИЦЖОС) ІІІ тримесечие 2022 г.
30 декември 2022 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България ноември 2022 г.
30 декември 2022 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността ноември 2022 г.
30 декември 2022 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите декември 2022 г.
30 декември 2022 г. Производство и доставки на енергийни продукти октомври 2022 г.
30 декември 2022 г. Ключови показатели за България последни данни към 30 декември 2022 г.
30 декември 2022 г. Основни показатели по стратегията "Европа 2020" последни данни към 30 декември 2022 г.
30 декември 2022 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" ноември 2022 г.