Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през юли 2022


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
4 юли 2022 г. Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България 2021 г.
4 юли 2022 г. Ключови показатели за България последни данни към 4 юли 2022 г.
8 юли 2022 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията май 2022 г.
12 юли 2022 г. Места за настаняване май 2022 г.
12 юли 2022 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" І тримесечие 2022 г.
12 юли 2022 г. Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" І тримесечие 2022 г.
13 юли 2022 г. Търговия със стоки със страните – членки на ЕС - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни април 2022 г.
13 юли 2022 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни май 2022 г.
15 юли 2022 г. Индекси на потребителските цени юни 2022 г.
15 юли 2022 г. Престъпления, обвиняеми и осъдени лица 2021 г.
18 юли 2022 г. Смъртност II тримесечие 2022 г. - предварителни данни
27 юли 2022 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България юни 2022 г.
28 юли 2022 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите юли 2022 г.
29 юли 2022 г. Производство и доставки на енергийни продукти май 2022 г.
29 юли 2022 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността юни 2022 г.
29 юли 2022 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" юни 2022 г.
29 юли 2022 г. Демография на предприятията 2020 г.
29 юли 2022 г. Натоварени и разтоварени товари в речните пристанища по направления - годишни данни 2021 г.
29 юли 2022 г. Натоварени и разтоварени товари в морските пристанища по направления - годишни данни 2021 г.
29 юли 2022 г. Обслужени пътници и обработени товари на летищата 2021 г.