Премини към основното съдържание

Календар за разпространение на резултатите от статистическите изследвания през юли 2021


Дата на представяне Тема на изследването Период, за който се отнасят данните Прес-съобщение
2 юли 2021 г. Разрешения за пребиваване на чужденци в Република България 2020 г.
5 юли 2021 г. Ключови показатели за България последни данни към 5 юли 2021 г.
7 юли 2021 г. Основни макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" І тримесечие 2021 г.
7 юли 2021 г. Нефинансови национални сметки за институционални сектори "Държавно управление" и "Останал свят" І тримесечие 2021 г.
8 юли 2021 г. Европейско здравно интервю 2019 г.-окончателни данни
9 юли 2021 г. Продажби в промишлеността, строителството и търговията май 2021 г.
12 юли 2021 г. Места за настаняване май 2021 г.
13 юли 2021 г. Вътрешнообщностна търговия със стоки - Интрастат, и стокообмен на Р България - предварителни данни април 2021 г.
13 юли 2021 г. Търговия със стоки с трети страни - Екстрастат - предварителни данни май 2021 г.
14 юли 2021 г. Индекси на потребителските цени юни 2021 г.
27 юли 2021 г. Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България юни 2021 г.
29 юли 2021 г. Наблюдение на бизнес тенденциите в промишлеността, строителството, търговията на дребно и услугите юли 2021 г.
30 юли 2021 г. Производство и доставки на енергийни продукти май 2021 г.
30 юли 2021 г. Цени на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността юни 2021 г.
30 юли 2021 г. Фискални данни за подсектори "Централно държавно управление" и "Социалноосигурителни фондове" юни 2021 г.
30 юли 2021 г. Демография на предприятията 2019 г.
30 юли 2021 г. Натоварени и разтоварени товари в речните пристанища по направления - годишни данни 2020 г.
30 юли 2021 г. Натоварени и разтоварени товари в морските пристанища по направления - годишни данни 2020 г.
30 юли 2021 г. Обслужени пътници и обработени товари на летищата 2020 г.