Индекси на оборота в услугите


ДЕЙНОСТ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - ТРИМЕСЕЧНА КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА - Индекси на оборота в услугите
Контакт
Организация

Национален Статистически Институт

Отдел

„Краткосрочна бизнес статистика“

Лице за контакт

Стела Стайкова-Вълкова

Длъжност

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

SStaykova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 137

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване20 ноември 2013 г.
Дата на публикуване20 ноември 2013 г.
Дата на последно актуализиране16 януари 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Индексите на оборота отразяват развитието на пазара на стоки и услуги, като измерват изменението в приходите от продажби на предприятията по текущи цени. Индексите се изчисляват при фиксирана база (2010=100).

Информацията е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози.

Индексите се представят в следния вид:

· Сезонно неизгладени (оригинални) редове с данни;

· Календарно изгладени редове с данни;

· Сезонно изгладени редове с данни.

Използвани класификации

Класификацията на икономическите дейности (КИД – 2008)

Обхват

Сектори H „Транспорт, складиране и пощи“, J "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения" и Други бизнес услуги, които включват част от сектор М „Професионални дейности и научни изследвания” (М69_702, М71, М73 и М74) и част от сектор N „Административни и спомагателни дейности” (N78, N79, N80, N812 и N82).

Индексите на оборота се изчисляват по икономическите дейности с 2-значен или 3-значен код по КИД-2008 и общо за сектора. Поради това, че за сектори М и N в обхвата не се включват всички раздели, за тях се изчисляват общи индекси в рамките на обхвата М_STS и N_STS.

Понятия и дефиниции

Оборотът включва всички нетни приходи от продажби на продукция, стоки и услуги, вкл. и продажбата на суровини и материали на наблюдаваните предприятия, фактурирани през отчетния период (не се включват ДДС и други приспадащи се данъци).

Индексите на оборота измерват изменението в приходите от продажби на предприятията по текущи цени.

Статистическа единица

Предприятие

Статистическа съвкупност

Статистическата съвкупност е извадка от предприятия, съставящи 75% от годишния оборот на предприятията в сектори H, J, M_STS и N_STS (вж. т. 3.3).

Географски обхват (територия)

В изследването са включени всички райони на България. Индексите се изчисляват общо за страната.

Времеви обхват

От първо тримесечие на 2000 година.

Базисен период

Година 2010=100

Мерна единица

Индекси (%)

Отчетен период

Тримесечие

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Регламент (ЕС) № 1165/98 на съвета от 19 май 1998 г., отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;

· Регламент (ЕС) № 1158/2005 на Европейския парламент и на Съвета, променящ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика;

· Регламент № 1503/2006 на Европейската комисия, внедряващ Регламент (ЕС) № 1165/98, отнасящ се до краткосрочната бизнес статистика по отношение на дефинициите и периодичността на показателите;

· Регламент № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г., установяващ внедряването на Статистическата класификация на икономическите дейноски NACE rev.2, както и променящ някои регламенти на ЕС, отнасящи се за специфични статистически области;

· Регламент на Комисията (ЕС) № 472/2008 от 29 май 2008 г. Относно краткосрочната статистика по отношение на първата отчетна година по NACE rev.2, преизчисляването на редовете с данни преди 2009 по NACE rev.2, равнището на детайлизация и първия отчетен период за предаване на данните.

Споделяне на данни

Избрани данни в специални формати се предават тримесечно на Евростат.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика
 • Закон за статистиката;
 • Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.
Конфиденциалност - защита на данните

Член 25 от Закона за статистиката определя критериите, според които данните не могат да се разпространяват или публикуват: Статистическа информация, която обобщава данните за по-малко от три статистически единици или за съвкупност, в която относителният дял на стойността на изучаван параметър на една единица, е над 85 на сто от общата стойност на този параметър за всички единици от съвкупността.

Данни, които според закона за статистиката са конфиденциални не се публикуват.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Индексите на оборота се публикуват 50 дни след края на отчетното тримесечие.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данни за индекси на оборота в услугите се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика в съответствие със Закона за статистиката (Глава 5) и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Тримесечно

Достъпност и яснота
Прессъобщения

НСИ представя регулярно тримесечно прессъобщение за индексите на оборота в услугите 50 дни след края на отчетното тримесечие.

Публикации

Не се прилага.

Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Бизнес статистика - Многоотраслова статистика - Краткосрочна бизнес статистика: http://www.nsi.bg/bg/node/956

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

Методологическото ръководство на Евростат по Краткосрочна бизнес статистика: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/documents/KS-BG-06-001-EN.pdf

Методология на изследването за индексите на оборота в услугите: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/metadata/Transport_Metodology_Turn_TSU_0.pdf

Документация за качеството

Регламент (ЕС) №1165/98 и променящият го Регламент (ЕС) №1158/2005 по Краткосрочната бизнес статистика задължават Европейската комисия (Евростат) редовно (през три години) да докладва пред Парламента на Европа за приложимостта на краткосрочните данни, тяхното качество и ревизиите на данните. През март 2004 година започна проект за отчитане на качеството на Краткосрочните показатели, като всяка година страните членки представяме на Евростат подробна информация за качеството на определен краткосрочен показател, който е част от Основните европейски икономически показатели.

Доклад за качеството на индекса на оборота в услугите е предаден на Евростат през 2010 година.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Проверки на качеството и валидиране на данните се извършва по време на целия процес. Резултатите се сравняват с тези от предходното тримесечие. Прави се проверка за пълнотата на данните и контрол на екстремните стойности. След идентифициране на грешки, те се отстраняват в сътрудничество с предприятията.

Оценка на качеството

В съответствие с европейските и международните норми, са спазени всички инструкции по отношение на концепциите, определенията и методологията.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на информацията са:

· Евростат;

· Представители на централната и местната власт;

· Медии, браншови организации, бизнес.

· Вътрешни потребители: Дирекция „Макроикономическа статистика”.

Тримесечните индекси на оборота измерват измененията в оборота на предприятията извършващи услуги, като тази информация е подходяща за проследяване на текущото икономическо развитие и за краткосрочни прогнози.

Едно от основните изисквания на потребителите е наличието на дълъг динамичен ред. Това се отнася за всички показатели от краткосрочната бизнес статистика. Индексите на оборота в услугите се изчисляват от първо тримесечие на 2000 година.

Удовлетвореност на потребителите

Не е измервана.

Пълнота

Всички равнища на детайлизация за индексите на оборота в услугите, които се изискват от Регламентите по Краткосрочна бизнес статистика се изчисляват и публикуват.

Точност и надеждност
Обща точност

За оценките на индексите се извършва представително наблюдение на предприятията от сектори H, J, M_STS и N_STS. Извадката се излъчва годишно на базата на годишното изследване по СБС и обхваща предприятия с годишен оборот над 75% от оборота на всяка наблюдавана дейност. Извадката се актуализира целогодишно в процес на изследването, като всяка една промяна се отбелязва в Регистъра на статистическите единици.

Осигурена е максимална точност и надеждност на данните за изчисляване на индексите на оборота. Често допускани грешки, се явяват неразбиране на респондента каква информация се изисква или непълно представяне. Повечето грешки на измерването се откриват и коригират чрез логически и аритметически контрол, заложен в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ (Онлайн информационна система за събиране, проверка и обработка на данните от краткосрочната бизнес статистика).

Извадкови грешки

Прилаганият извадков метод е “Стратифицирана случайна извадка”, при която предприятията се стратифицират първо по нива на дейности (2-значен или 3-значен цифров код на КИД-2008) и след това във всяко ниво по оборот. От така стратифицираните отраслови групи се определят по 4 подсъвкупности. От всяка подсъвкупност се определят предприятията, които ще попаднат в извадката, чрез непреднамерен случаен подпор, който да осигурява равни шансове на всички предприятия да попаднат или да не попаднат в извадката за изследване.

Първата подсъвкупност включва предприятията с най-висок оборот от дадена отраслова група, които се наблюдават изчерпателно. За втората и третата подсъвкупности е направена случайна извадка. Четвъртата включва предприятията с незначителен или много нисък оборот, които не попадат в извадката.

Екстраполация на резултатите на съвкупността се извършва с помощта на екстраполационни коефициенти, които се базират на оборота на избраните предприятия и общия оборот за всяка една страта и ниво на дейност (2-значен или 3-значен код по КИД-2008).

Подборът на единици, които попадат в извадката и изчисляването на извадковите грешки, се извършва със статистическият програмен продукт SPSS.

За оценка на извадковите грешки се изчислява коефициент на вариация (в %):

Коефициент на вариация за трето тримесечие на 2013:

Сектор

Код

Коефициент на вариация (%)

Транспорт, складиране и пощи

H

0.2

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения

J

0.2

Други бизнес услуги:

M_STS

0.6

 

N_STS

0.9

 

Неизвадкови грешки

Грешките, допускани в процеса на обработка на данните се откриват и отстраняват чрез заложени аритметични и логически контроли в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“.

При наличие на неотговорили предприятия, се извършва импутация на данните в зависимост от дейността и стратата, с помощта на екстраполационни коефициенти.

Средното равнище на отговаряемост е около 87% по отношение на броя на предприятията и 95% претеглено с оборота. То варира значително в зависимост от основната дейност и размера на предприятията.

Навременност и точност на представяне
Навременност

НСИ представя информация за индексите на оборота в услугите 50 дни след края на отчетното тримесечие.

Точност на представяне

Регламентите, отнасящи се до Краткосрочна бизнес статистика изискват Индексите на оборота в услугите, да се предоставят на Евростат 60 дни след края на отчетното тримесечие.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Индексите са представителни общо за страната, нямат представителност по региони. За изчисляването НСИ прилага методология, която е в съответствие с международните стандарти. Сравнимостта на показателите между страните може да се приеме като много добра.

Сравнимост във времето

Индексите са представени като динамичен ред от първото тримесечие на 2000 година при база 2010 година по КИД-2008.

Съгласуваност между предметни области

Индексите на оборота в услугите се сравняват с индексите на оборота, изчислени въз основа на данните от годишното наблюдение по Структурна бизнес статистика (СБС). Наблюдението по СБС е изчерпателно, всички предприятия са законово задължени да представят годишните си отчети на НСИ. СБС е източник на теглата за изчисляване на показателите по Краткосрочна бизнес статистика.

Вътрешна съгласуваност

Не е приложима.

Разходи и натовареност

В началото на 2012 г. НСИ стартира онлайн Информационна система за събиране, проверка и обработка на данните по Краткосрочна бизнес статистика. С Информационната система „Краткосрочна бизнес статистика” се постига по-ефективен начин за събиране на данни от предприятията, спестяват се ресурси, улесняват се отчетните единици и се подобрява качеството на краткосрочните показатели.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Винаги има разлика между предварителните краткосрочни данни на предприятията и техните годишни счетоводни данни. В началото на годината индексите на оборота в услугите се реконсилират за предходната година на базата на изчерпателните годишни данни от СБС.

Ревизия на данните - практика

Вж. 19.1

Статистическа обработка
Източници на данни

Информация за изчисляване на индексите се получава от тримесечното статистическо наблюдение „Дейност на нефинансовите предприятия”. Тримесечният формуляр представлява съкратен вариант на годишния Отчет за приходите и разходите на предприятията.

В оборота се включват всички нетни приходи от продажби на продукция, стоки и услуги (включително приходите от продажби на суровини и материали).

 

Честота на събиране на данни

Тримесечно

Събиране на данни

Извадково изследване. Извършва се представително наблюдение на предприятията извършващи услуги, като извадката обхваща предприятия с годишен оборот над 85% от оборота на секторите H, J, M_STS и N_STS.

Методи за събиране на данните:

 • Онлайн, чрез Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика”;
 • Хартиен формуляр – изпраща се на предприятията от служителите на Териториалните статистически бюра (ТСБ). На интернет сайта на НСИ в PDF формат, формулярите винаги са достъпни за респондентите, да ги попълнят и изпратят по пощата. Служителите на ТСБ въвеждат информацията в Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“.

За намаляване на неотговорилите, Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“ има функционалност за изпращане на информиращи и напомнящи писма.

 

Валидиране на данни

Валидиране на входните данни:

При запис на данните, Информационната система „Краткосрочна бизнес статистика“ извършва задължителни и препоръчителни контроли. Ако попълнените данни в даден отчет, не отговарят на условията за валидация, системата извежда съответните съобщения за грешки на потребителския екран. Системата не позволява да се приключи отчет, докато не се коригират грешките и задължителните контроли не бъдат изпълнени.

Проверка на изходните нива:

Изходните данни се проверяват на ниво група по отношение на предходното тримесечие, съответното тримесечие на предходната година, а също и по отношение на екстремните стойности. При необходимост отново се валидират индивидуалните данни на статистическите единици.

Обработка на данни

На по-ниските нива на агрегация (2-ри или 3-ти знак на КИД-2008), индексите се получават чрез отнасяне на стойностите на текущия отчетен период към среднотримесечния оборот през базисната година.

На по-високите нива на агрегация (сектори), индексите се изчисляват като претеглени средни чрез възходяща система за претегляне, определена от структурата на КИД-2008.

Изглаждане

Индексите на оборота се публикуват като:

 • Сезонно неизгладени (оригинални) редове с данни;
 • Календарно изгладени редове с данни;
 • Сезонно изгладени редове с данни;

Софтуера използван за сезонното и календарно изглаждане е DEMETRA+ (TRAMO-SEATS).

Първо редовете с данни се тестват за календарен ефект, който обикновено включва:

 • различния брой работни дни във всеки месец;
 • състава на работните дни;
 • ефекта на високосната година и подвижните празници (Великден).

При календарното изглаждане се прилагат:

 • RegARIMA подход, със всички проверки за значимост на календарния ефект,
 • RegARIMA подход, с всички предварителни тестове за броя на регресорите, дължина и състава на тримесечието, проверка на достоверността на ефектите (знак и размера на изчислените коефициенти) и др.,
 • RegARIMA подход, с предварителни тестове за ефекта на Великден,
 • Използва се националния календар, изготвен от експерти на НСИ.

При сезонното изглаждане се прилага:

 • Редовете с данни се проверяват за отделните видове екстремни стойности, като се прилага напълно автоматична процедура за установяване на екстремните стойности;
 • Напълно автоматична процедура за избор на модела, в рамките на голям брой модели, според възможностите на софтуера, след проверка за надеждността на модела, като се използват стандартните статистически тестове (напр. нормалност, хетероскедастичност, корелация, др.);
 • Напълно автоматична схема за разлагане на реда. Схемата за разлагане уточнява как различните компоненти – тренд-цикъл, сезонната, календарната и случайната компоненти се комбинират в оригиналния ред. Обикновено схемата по подразбиране е мултипликативна, защото в повечето икономически времеви редове, величините на сезонния компонент да варира пропорционално на нивото на реда;
 • Директен метод за сезонно изглаждане. Всички времеви редове, включително и агрегираните се изглаждат по отделно.

Ревизиите на сезонно изгладени данни сe публикуват в съответствие с възприетата политика за ревизиите и график за публикуване, които са в съответствие с политиката за ревизии и календара за оригиналните (неизгладени) данни.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Сезонно неизгладени
 • Сезонно изгладени
 • Календарно изгладени
 • петък, 23 февруари 2018 - 11:00

  По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2017 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 1.0% спрямо третото тримесечие на 2017 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 2.6%.

 • четвъртък, 23 ноември 2017 - 11:00

  По предварителни данни през третото тримесечие на 2017 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3.1% спрямо второто тримесечие на 2017 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” общият индекс на оборота нараства с 2.2%.

 • сряда, 23 август 2017 - 11:00

  По предварителни данни през второто тримесечие на 2017 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 2.4% спрямо първото тримесечие на 2017 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” общият индекс на оборота нараства със 7.1%.

 • четвъртък, 25 май 2017 - 11:00

  По предварителни данни през първото тримесечие на 2017 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 2.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” общият индекс на оборота нараства с 0.4%.

 • четвъртък, 23 февруари 2017 - 11:00

  По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2016 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 3.1% спрямо третото тримесечие на 2016 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” общият индекс на оборота нараства с 4.0%.

 • сряда, 23 ноември 2016 - 11:00

  По предварителни данни през третото тримесечие на 2016 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява с 1.7% спрямо второто тримесечие на 2016 г., а за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” - с 1.0%.

 • вторник, 23 август 2016 - 11:00

  По предварителни данни през второто тримесечие на 2016 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 1.5% спрямо първото тримесечие на 2016 г., а за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” - с 2.3%.

 • сряда, 25 май 2016 - 11:00

  По предварителни данни през първото тримесечие на 2016 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 5.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г., а за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” - с 0.3%.

 • вторник, 23 февруари 2016 - 11:00
  По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2015 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 4.3% спрямо предходното тримесечие, а за сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” - с 4.9%.
   
 • понеделник, 23 ноември 2015 - 11:00
  По предварителни данни през третото тримесечие на 2015 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, намалява с 2.2% спрямо предходното тримесечие. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” общият индекс на оборота нараства с 10.1%.
   

Страници