Околна среда 2021

Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2021 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2021 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2017 – 2021 година.

Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Емисии във въздуха
• Вода
• Подземни запаси
• Защитени територии и обекти
• Материални потоци
• Отпадъци 
• Шум
• Екологични данъци
• Разходи за опазване и възстановяване на околната среда
• Дълготрайни материални активи с екологично предназначение
• Екологични стоки и услуги.

Данните се агрегират на отраслово, административно-териториално и природо-географско ниво. Информацията е представена в таблици и графики.

Публикацията представлява интерес за обществеността, органите на държавно управление, еколозите и икономистите.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Околна среда 2021“

Статистическа област

Околна среда

Тема

Тема „Население и социални статистики“

Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2021

Националният статистически институт представя на потребителите на статистически данни електронното издание Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2021. Публикацията обобщава резултатите от проведеното пилотно изследване на равнопоставеното участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения. Обект на наблюдението са заетите ръководни длъжности от висше и средно управленско ниво в институциите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и в други самостоятелни структури извън тях. В изданието са включени и данни от преброяванията на населението през 2021 и 2011 г. за заетите на ръководни длъжности лица.

Информацията е систематизирана в следните раздели:

– Общ преглед;
– Институции на законодателната власт;
– Институции на изпълнителната власт;
– Институции на съдебната власт;
– Други самостоятелни структури;
– Други данни за заети ръководни длъжности (Преброяване 2011 и 2021).

Публикацията съдържа методологични бележки и приложение с информация за институциите, включени в изследването. Аудиторията, към която тя е насочена, обхваща широк спектър от потребители – органи и институции, които разработват и провеждат политиката на равнопоставеност на различните нива на държавно управление, неправителствени организации, изследователи и други заинтересовани страни.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Равнопоставеност между жените и мъжете в упр…

Данни

Статистическа област

Устойчиво развитие

Регионална статистика

Тема

Тема „Общи статистически издания“

Пътнотранспортни произшествия в Република България 2022

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация годишната електронна публикация Пътнотранспортни произшествия в Република България 2022, съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт. 

Публикацията съдържа таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените лица в страната през 2022 г., разпределени по:
– области и общини;
– вид на произшествията;
– място на извършване и клас на пътя;
– възрастови групи и пол на участниците в движението;
– вид и собственост на превозните средства;
– основни причини;
– дни от седмицата и месеци;
– вина на чуждестранни водачи, разпределени по страни.

Данните дават възможност за многоаспектен анализ на пътнотранспортните произшествия, за настъпилите промени спрямо предходната година и за състоянието на безопасността на движение в страната.

Изданието се публикува на сайта на НСИ. 

Връзка

Електронна версия на публикацията „Пътнотранспортни произшествия в Република Бъ…

Тема

Тема „Население и социални статистики“