Премини към основното съдържание

Исторически бележки

1880  Учредяване на Статистическо отделение към Министерството на правосъдието (21 януари 1880 г.)

1880  Образуване на Статистическо организационно отделение към Министерството на финансите (25 юни 1880 г.)

1880  Поставяне началото на преброяванията на населението в Княжество България със закон от 13 декември 1880 г.

1881  Проведено е първото преброяване на населението към 1 януари 1881 г.

1881  Създаване на българската държавна статистическа институция - Статистическото отделение прераства в самостоятелно статистическо бюро

1896  Провеждане на първото преброяване на чиновниците

1897  Закон за Дирекцията на статистиката на Българското Княжество и Закон за преброяване на населението, сградите и домашния добитък

1897  За първи път в България е извършено преброяване на поземлената собственост

1907  Закон за Главната дирекция на статистиката на Българското царство

1908  Издаване на списание “Месечни статистически известия”

1909  Провеждане на първото преброяване в сферата на индустрията

1910  Издаване на първия “Статистически годишник на Царство България”

1925  Провеждане на първото наблюдение на домакинските бюджети

1926  Осъществяване на първото общостопанско преброява не заедно с това на населението през същата година. За първи път в Европа се използва репрезентативен метод за получаване на бърза сводка на материалите от общото преброяване на земеделските стопанства

1929  Започва издаването на първото специализирано списание на националната статистическа институция - “Списание на Главната дирекция на статистиката”, което продължава да излиза и сега под името сп. “Статистика”

1934  Провеждане на земеделска анкета, при която за първи път се използва извадков метод при събиране на данните

1946  Закон за организирането на статистиката в България - Главната дирекция на статистиката минава към Министерския съвет и за първи път се изгражда мрежа от местни статистически органи

1953  Създаване на Централно статистическо управление към Министерския съвет като общодържавен орган за ръководство на статистическата дейност в страната

1991  Закон за статистиката - създава се Националният статистически институт (НСИ)

1993  Подписване на Съвместна декларация за сътрудничество в областта на статистиката между НСИ на България и Статистическата служба на Европейската общност (Евростат)

1999  Закон за статистиката, разработен в съответствие със законодателството на Европейския съюз

2000  Закон за преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства в Република България през 2001 г.

2000  За първи път е разработена и приета от Националния статистически съвет Стратегията за развитие на статистиката до 2006 г.

2000  Закриване на преговорите по глава 12 “Статистика” от преговорния процес с Европейския съюз

2001  Провеждане на Глобална оценка на Националната статистическа система от Евростат

2003  Официално присъединяване на България към Специалния стандарт за разпространение на данни SDDS (Special Data Dissemination Standard) на Международния валутен фонд

2006  Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

2007  Включване на българската статистика в Европейската статистическа система

2007  Партньорска проверка за прилагане на Кодекса на европейската статистическа практика относно повишаването на качеството на статистическата информация и доверието в статистиката

2008  Стратегия за развитие на Националната статистическа система на Република България през периода 2008 - 2012 г.

2008  Изменения и допълнения в Закона за статистиката, които създават условия за функциониране на Националната статистическа система в съответствие с новия Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика

2009  Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.