Премини към основното съдържание

Баланс на финансовите активи и пасиви

Динамичен ред: FS_1.1.1.balance.xls

БАЛАНС НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ КЪМ КРАЯ НА 2020 ГОДИНА (НАЛИЧНОСТИ), НЕКОНСОЛИДИРАН
(Млн. лева)
  Сектори Общо за икономиката Нефинансови предприятия Финансови предприятия Държавно управление Домакинства и НТООД1 Останал свят
ЕСС' 2010 кодове S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2
Наличности на финансови активи и пасиви към края на годината ЕСС' 2010 кодове              
Финансови активи AF.A   667 364 213 676 229 637 40 377 183 674 153 863
Монетарно злато и специални права на тираж AF.1   5 362 NaN 5 362 NaN NaN 1 403
Монетарно злато AF.11   3 954 NaN 3 954 NaN NaN NaN
Специални права на тираж AF.12   1 409 NaN 1 409 NaN NaN 1 403
Валута и депозити AF.2   196 683 50 517 69 959 12 904 63 302 5 732
Валута AF.21   28 897 18 404 9 041 5 1 447 0
Прехвърляеми депозити AF.22   124 043 27 985 50 645 11 535 33 878 2 881
Други депозити AF.29   43 744 4 128 10 273 1 364 27 978 2 851
Дългови ценни книжа AF.3   58 181 343 56 595 770 473 12 474
Краткосрочни AF.31   11 037 0 11 037 0 0 0
Дългосрочни AF.32   47 144 343 45 559 770 473 12 474
Заеми AF.4   99 158 18 313 78 410 2 117 318 47 759
Краткосрочни AF.41   17 924 1 757 15 904 248 15 1 914
Дългосрочни AF.42   81 234 16 556 62 506 1 869 303 45 846
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.5   143 614 35 517 13 464 10 373 84 260 74 669
Собствен капитал AF.51   137 787 35 287 9 306 10 348 82 847 74 579
Котирани акции AF.511   10 906 4 308 3 343 156 3 099 3 048
Некотирани акции AF.512   55 197 13 802 4 972 3 885 32 538 35 037
Други видове собствен капитал AF.519   71 685 17 177 990 6 308 47 210 36 495
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.52   5 826 230 4 158 24 1 413 89
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар AF.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар AF.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми AF.6   22 743 1 331 138 48 21 227 1 398
Технически резерви по общо застраховане AF.61   3 709 1 331 138 48 2 193 1 398
Права по животозастрахователни полици и анюитети AF.62   1 745 NaN NaN NaN 1 745 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права AF6M   17 289 NaN NaN NaN 17 289 0
Пенсионни права AF.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите AF.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права AF.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции AF.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица AF.7   493 80 214 1 197 359
Финансови деривативи AF.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица AF.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане AF.8   141 130 107 574 5 494 14 165 13 897 10 070
Търговски кредити и аванси AF.81   79 196 71 291 1 207 4 381 2 316 6 173
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси AF.89   61 934 36 282 4 287 9 784 11 581 3 896
Финансови пасиви AF.L   696 707 378 066 237 048 44 494 37 099 122 975
Монетарно злато и специални права на тираж AF.1   1 403 NaN 1 403 NaN NaN 3 817
Монетарно злато AF.11   NaN NaN NaN NaN NaN 2 408
Специални права на тираж AF.12   1 403 NaN 1 403 NaN NaN 1 409
Валута и депозити AF.2   157 002 NaN 157 002 NaN NaN 45 413
Валута AF.21   21 241 NaN 21 241 NaN NaN 7 656
Прехвърляеми депозити AF.22   98 721 NaN 98 721 NaN NaN 28 202
Други депозити AF.29   37 041 NaN 37 041 NaN NaN 9 555
Дългови ценни книжа AF.3   30 620 3 172 1 349 26 100 0 40 035
Краткосрочни AF.31   14 14 0 0 0 11 023
Дългосрочни AF.32   30 605 3 157 1 349 26 100 0 29 013
Заеми AF.4   138 544 91 373 10 989 6 911 29 271 8 373
Краткосрочни AF.41   19 006 15 592 1 404 87 1 923 832
Дългосрочни AF.42   119 538 75 781 9 585 6 824 27 348 7 541
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.5   207 073 170 400 35 978 3 691 11 210
Собствен капитал AF.51   205 289 170 400 34 194 3 691 7 078
Котирани акции AF.511   11 926 6 068 5 855 3 0 2 027
Некотирани акции AF.512   87 938 67 031 20 907 0 0 2 295
Други видове собствен капитал AF.519   105 424 97 301 7 432 0 691 2 756
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.52   1 784 NaN 1 784 NaN NaN 4 132
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар AF.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар AF.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми AF.6   24 141 0 24 141 0 0 0
Технически резерви по общо застраховане AF.61   5 107 NaN 5 107 NaN NaN 0
Права по животозастрахователни полици и анюитети AF.62   1 745 NaN 1 745 NaN NaN 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права AF6M   17 289 0 17 289 0 0 0
Пенсионни права AF.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите AF.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права AF.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции AF.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица AF.7   755 126 388 242 0 97
Финансови деривативи AF.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица AF.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане AF.8   137 169 112 995 5 798 11 238 7 138 14 030
Търговски кредити и аванси AF.81   76 386 73 087 790 1 336 1 174 8 983
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси AF.89   60 783 39 908 5 009 9 902 5 964 5 048
Нетна финансова стойност BF.90   -29 343 -164 391 -7 411 -4 116 146 575 30 888

1 НТООД - Нетърговски организации, обслужващи домакинствата
NaN - няма данни
29.10.2021