Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през първото тримесечие на 2024 година

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2024 г. нарастват с 2.1 хил., или с 1.4% спрямо края на декември 2023 г., като достигат 148.0 хил. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 16.6%, „Други дейности“ – с 11.4% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 10.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 8.8% е регистрирано в дейност „Добивна промишленост“.

РЕГИОНАЛНИ ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРЕЗ 2023 ГОДИНА

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (SILC)“.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

По предварителни данни на отдел „Статистически изследвания – Велико Търново”, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. нарастват с 0.9 % спрямо края на декември 2023 г., и са 65.0 хиляди. Спрямо края на предходното тримесечие най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономи­чес­ките дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и Хуманно здравеопазване и социална работа“ – съответно 6.4% и 4.0%, а най-голямо нама­ле­ние – в икономи­чес­ките дейности „Административни и спомагателни дейности“ с 15.2% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ със 7.6%.

Население в област Търговище през 2023 година

Брой и структури на населението

Към 31 декември 2023 г. населението на област Търговище е 95 609 души, което представлява 1.5% от населението на България и нарежда областта на 24-то място по брой на населението след област Разград (100.7 хил. души), и преди област Габрово (94.9 хил. души). В сравнение с 2022 г. населението на областта през 2023 г. намалява с 592 души, или с 0.6%.

Мъжете са 46 414 (48.5%), а жените – 49 195 (51.5%), или на 1 000 мъже се падат 1 060 жени. С нарастване на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Наети лица и средна брутна работна заплата в област Ямбол през първото тримесечие на 2024 година

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за януари 2024 г. е 1 649 лв., за февруари – 1 648 лв., и за март – 1 747 лева.

НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношениев област Русе към края на март 2024 г. нарастват със 126, или с 0.20%, спрямо края на декември 2023 г., като достигат 64.5 хиляди. В сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват със 72 или с 0.11%. В общественият сектор на област Русе в края на март работят 15.2 хил. наети лица, а в частния сектор – 49.3 хил., или 76.4% от всички наети лица в областта.

Брой, структура и основни характеристики на населението в област Плевен през 2023 година

Към 31 декември 2023 г. населението на област Плевен е 217 881души, което представлява 3.4% от населението на страната. В сравнение с 2022 г. населението на областта намалява с 2 465 души, или с 1.1%.
Мъжете са 104647(48.0%), а жените – 113234(52.0%), или на 1 000 мъже се падат 1 082 жени. Броят на мъжете преобладава до възрастова група 50-54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през март 2024 година

През март 2024 г. в област Благоевград са функционирали 208 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с     8 130 стаи и 18 059 легла в тях. В сравнение с март 2023 г. общият брой места за настаняване, функционирали през периода, намалява с 6.7%, а на леглата в тях –  с 3.0%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през март 2024 г. е 178 970, или с 0.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 98 558 нощувки, а чуждите – 80 412.

Противообществени прояви и пресъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Благоевград през 2023 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2023 г. на отчет[1] в детските педагогически стаи на територията на област Благоевград са водени 404 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни 294 (на възраст от 14 до 17 години) – 72.8%;
  • малолетни 110 (8-13 години) – 27.2%;
  • момчета – 344 (85.1%);
  • момичета – 60 (14.9%);
  • учащи – 241 (59.7%);
  • в криминогенна среда живеят 153 малолетни и непълнолетни (37.9%).

[1] Съгласно чл.26, ал.1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните лица се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

Индикатори за бедност и социално включване в област Благоевград през 2023 година

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страната в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото наблюдение “Статистика на доходите и условията на живот (EU- SILC)”.

Оценка на бедността

През 2023 г. линията на бедност общо за страната е 637.92 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията на бедност под прага на бедност са били 1 325.9 хил. лица, или 20.6% от населението на страната.

Данните от изследването позволяват изчисляване на линия на бедност за всяка област. Приложен е същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в рамките на областта. За 2023 г. в област Благоевград размерът на линията на бедност е 579.87 лв. средномесечно на лице от домакинство, като под прага на тази линия са 15.3% от населението на областта (табл.1).