Статистически годишник 1968 година

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1968 г. е достъпен за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XIX раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения. Статистическият годишник съдържа преглед по окръзи: население, труд, промишленост, селско стопанство, капитални вложения и строителство, транспорт и съобщения, вътрешна търговия, просвета, култура, здравеопазване и жилищно-комунално стопанство. Изданието съдържа и международен преглед по страни с данни за територия и население, промишлено производство, селско стопанство, транспорт, вътрешна търговия, външна търговия, просвета, култура и здравеопазване. Годишникът съдържа и азбучен показалец.

Публикацията е на български език и се състои от 682 страници.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически годишник 1968 година“

Тема

Тема „Общи статистически издания“

Статистически годишник 2023

Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите
на статистическа информация от страната и чужбина 91-вото издание на годишник на Република България в печатен формат.

В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2017 – 2022 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

Съгласно Закона за статистиката официалният източник на информация в Република България е Националната статистическа система, която се състои от Националния статистически институт, органите на статистиката и Българската народна банка.

В Статистическия годишник задължително се цитира съответният източник, предоставил информацията. Данните, за които не е посочен източникът на информация, са резултат от изследванията на Националния статистически институт.

Статистическата информация е представена общо за страната и на регионално равнище. Административно-териториалните единици „области“ са представени съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а териториалните единици за статистически цели „статистически зони“ и „статистически райони“ – съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.

Годишникът е оформен тематично по раздели, като всеки раздел включва методологични бележки.

Стойностните показатели след 2000 г. са в левове (BGN) след деноминацията на лева през 1999 година.

Международният преглед включва данни, позволяващи да се правят сравнения с други страни. Публикувани са последните данни, с които Националният статистически институт разполага към момента на подготовката на изданието. Представени са и агрегираните резултати от Програмата за европейски сравнения на паритетите на покупателната способност, индексите на равнищата на цени и реален БВП на човек от населението, изчислени от Евростат към 14.12.2023 година.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически годишник 2023“

Статистическа област

Селско стопанство

Инвестиции

Туризъм

Брутен вътрешен продукт (БВП)

Паритети на покупателната способност (ППС) – Програма за европейски и международни сравнения

Държавна финансова статистика

Инфлация и индекси на потребителските цени

Околна среда

НИРД и иновации

Население – демография, миграция и прогнози

Жилищен фонд

Доходи, разходи и потребление на домакинствата

Здравеопазване

Образование и учене през целия живот

Култура

Правосъдие и престъпност

Пазар на труда

Социална защита

Енергетика

Външна търговия

Структурна бизнес статистика

Тема

Тема „Общи статистически издания“

Статистически годишник 1967 година

Статистическият годишник на Народна република България с данни за 1967 г. е достъпен за потребителите в уеб пространството. Публикацията е структурирана в XX раздела на принципа на предходните статистически годишници и съдържа данни за развитието на страната във всички области на икономическия, културния и обществения живот. В началото на всеки раздел са показани източниците на данни и кратки методологични обяснения. Статистическият годишник съдържа преглед по окръзи: население, труд, промишленост, селско стопанство, капитални вложения и строителство, транспорт и съобщения, вътрешна търговия, просвета, култура, здравеопазване и жилищно-комунално стопанство. Изданието съдържа и международен преглед по страни с данни за територия и население, промишлено производство, селско стопанство, транспорт, вътрешна търговия, външна търговия, просвета, култура и здравеопазване. Годишникът съдържа и азбучен показалец.

Публикацията е на български език и се състои от 683 страници.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически годишник 1967 година“

Тема

Тема „Общи статистически издания“