Статистически годишник 1913 – 1922 година

Поредният статистически годишник е сборен том (от V до XIV издание) и излиза след десетгодишно прекъсване поради Първата световна война в периода 1915 – 1918 година. Военните действия и последиците от тях са крайно неблагоприятни за българската статистика и едва през 1924 г. става възможно публикуването на статистическия годишник на Българското Царство. Информацията в изданието е структурирана в XXI раздела на принципа на предходните четири статистически годишника. Дигиталното копие е в пълнотекстов формат на български и френски език и е достъпно в уеб пространството.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически годишник 1913 – 1922 година“

Тема

Тема „Общи статистически издания“