Списание „Статистика“, бр. 1/2023

Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че брой 1 за 2023 г. на списание „Статистика“ е публикуван на интернет страницата на НСИ. Изданието е на български език с резюмета на български, английски и руски език и включва рубриките:

• Развитие на съвременната статистическата теория и практика
• Статистически изследвания и анализ на данни
• Бизнес интелигентни системи и изкуствен интелект
• Статистика за всеки

В рубриката Развитие на съвременната статистическата теория и практика е включена статията  „Материалът по вероятности и статистика в учебните програми по математика за средните общообразователни училища“ на проф. д.с.н. Марта Сугарева, в която се предлагат промени в учебните програми по математика за средното училище, в раздела им „Вероятности и статистика“. Целта е да се повиши качеството и ефективността на образованието по тази дисциплина, което ще доведе до повишаване на статистическата култура на населението. Акцентът е върху учебните програми в 5, 6 и 7-и клас, когато се въвеждат основните понятия по статистика и учениците се запознават със статистическия подход в изследванията.

Рубриката Статистически изследвания и анализ на данни включва статията „Влияние на минималния безусловен базов доход върху доходите: възможности, анализ и резултати“ на Васос Псаропулос, докторант във факултета по икономически и социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“. В нея са представени различните видове базов доход и влиянието на базовия доход Социален дивидент (БДСД) върху доходите, бедността и неравенството въз основа на резултати от проведено изследване.

Рубриката Бизнес интелигентни системи и изкуствен интелект съдържа статията „Извличане на съдържателна информация от уеб източници на данни за недвижими имоти – опита на НСИ като част от мрежата за изучаване на уеб пространството (Web Intelligence Network – WIN)“ на д-р Галя Статева, държавен експерт в отдел „Планиране и качество на статистическите изследвания“, НСИ и Костадин Георгиев, главен експерт в отдел „Информационни системи и приложен софтуер“, НСИ.

Авторите представят предизвикателствата, свързани с прилагането на компютърната обработка на естествен език (NLP) на уеб данни от онлайн оферти за недвижими имоти с цел извличане на съдържателна информация, която може да се използва като допълнителен източник за официалната статистика. Настоящото проучване е част от експерименталните случаи на използване в рамките на проект ESSnet WIN, чиято основна цел е да проучи възможността за създаване на нови и разширяване на съществуващи статистики чрез европейската платформа – Web Intelligence Hub (WIH).

Ключови думи: уеб данни, уеб източници, недвижими имоти, уеб скрапинг, WIH,  доверена умна статистика.

Рубриката Статистика за всеки включва статиите:

– „Манипулативно представяне на информацията за ползи и рискове, или как от мухата се произвежда слон“ на доц. д-р Маргарита Ламбова, Икономически университет, Варна, и д-р Ваня Стоянова, гл. ас., Икономически университет, Варна.

В представеното научно изследване се разглеждат различни начини и величини за измерване на ползи и рискове. Разкрива се същността на понятията „числова слепота“ и „замъглено мислене“. Цели се разкриването на начини за манипулативно поднасяне, както и на проблеми при възприятието и интерпретацията на информация относно ползата и рисковете от определени действия. Формулират се предположения за невъзможността на индивидите да разграничават абсолютни и относителни изменения, което дава възможност за манипулация. На базата на проведено извадково изследване се проверяват формулираните предположения.

JEL: C10, I21

Ключови думи: ползи и рискове, абсолютно и относително намаление на риска, числова информация.

– „Статистически аспекти на номофобията“.

Тази интересна и актуална тема е разработена от Стефания Койчева – ученичка в 10 клас, СУ „Васил Левски“ – Троян и отбор Team51, състоящ се от Адрияна Илиева, Анна Попова и Георги Николов, ученици от 51 СУ „Елисавета Багряна“ – град София, с ръководител инж. Диана Савова – преподавател по Информационни технологии.

Материалът разкрива как в дигиталната ера, когато технологиите заемат голяма част от живота на хората, става все по-трудно да си представим свят без компютри, интернет, таблети, мобилни телефони и други. Постоянното използване на мобилни устройства води до нова зависимост, наречена „номофобия“ – страх да останеш без телефон (NO-MObile-phone PHOBIA) или далече от него. Това проучване откроява основните характеристики на номофобията, изведени от световни изследвания, имащи за цел да покажат до каква степен това явление влияе върху хората, какво е отражението му на психиката, кои са симптомите му и т.н. Представените данни от Евростат и Националния статистически институт помагат за по-задълбоченото проучване на новата зависимост, тъй като все още няма достатъчни сведения за нея. Важна част от изследването е да се проследи до каква степен страхът да останеш без телефон влияе на хората от всички възрасти, какви вреди може да нанесе върху здравословното състояние и да се намери начин, чрез който мобилните устройства да се използват отговорно, чрез създаване на баланс между използването на технологиите и извършването на други „офлайн“ дейности.

Изданието може да бъде намерено на страницата на сп. „Статистика“ на сайта на НСИ.

Връзка

Списание „Статистика”

Тема

Тема „Общи статистически издания“