Премини към основното съдържание
Maps Tables
Брачност и бракоразводност
Бракоразводи по области и местоживеене
Сключени бракове по области и местоживеене
България и ЕС
БВП на човек от населението в стандарти на покупателната способност
Брутен вътрешен продукт по пазарни цени
Брутен държавен дълг
Население по възрастови групи
Население по гражданство - чужденци
Общ ХИПЦ
Общ държавен дефицит (-) и излишък (+)
Общ държавен дефицит / излишък
Очаквана продължителност на живота, по пол
Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
Хармонизиран коефициент на безработица по пол - общо
Цени на електроенергията по тип потребител
Жилищен фонд
Въведени в експлоатация новопостроени жилища
Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради
Жилища
Полезна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища
Здравеопазване
Детски ясли и места в тях на 31.12. по статистически райони и области
Деца в детските ясли към 31.12. по пол, статистически райони и области
Лекари по специалности в лечебните и здравните заведения на 31.12. по статистически райони и области
Медицински персонал на 31.12. по статистически райони и области
Медицински специалисти по "Здравни грижи" в лечебните и здравните заведения на 31.12. по статистически райони и области
Население на един лекар и на един лекар по дентална медицина по статистически зони, статистически райони и области
Инвестиции
Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31.12 по статистически райони и области
Култура
Издадени книги и брошури по статистически райони и области
Културни и творчески дейности организирани от читалищата по области
Материална база на музеите по статистически райони и области
Музеи по области
Приходи и разходи на читалищата по статистически райони и по области
Читалища и членове общо, в градовете и селата по статистически райони и по области
Членове в читалищата по статистически райони и по области
Миграция
Механично движение на населението между областите
Население и демографски прогнози
Естествен прираст на 1 000 души от населението по статистически райони, области и местоживеене
Средногодишно население по статистически райони, области местоживеене и пол
Програма за европейски сравнения
БВП на човек от населението по текущи цени в евро и в стандарт на покупателната способност (СПС)
Бруто образуване на основен капитал
Бруто образуване на основен капитал
Бруто образуване на основен капитал – равнища на цени за година t-1 /на 2 години/
Индекси на сравнителни равнища на цени - БВП
Индекси на физическия обем на човек от населението в СПС - БВП
Крайни потребителски разходи на домакинствата
Крайни потребителски разходи на домакинствата
Фактическо индивидуално потребление
Фактическо индивидуално потребление
Раждаемост
Коефициент на раждаемост по статистически райони, области и местоживеене
Тотален коефициент на плодовитост по статистически райони, области и местоживеене
Смъртност
Умрели деца на възраст под 1 година по области и пол
Строителство
Започнато строителство на нови сгради
Издадени разрешителни за строеж на нови сгради
Приходи от дейността на строителните предприятия по статистически райони и области
Таблици за смъртност
Средна продължителност на предстоящия живот на населението по области и пол
Туризъм
Дейност на местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области - годишни данни
Дейност на местата за настаняване по статистически зони, статистически райони и по области - месечни данни
Посещения на чужденци в България по месеци и по страни
Посещения на чужденци в България по цел на пътуването и по страни
Пътувания на български граждани в чужбина по месеци и по страни
Пътувания на български граждани в чужбина по цел на пътуването и по страни
Реализирани нощувки и пренощували чужденци - годишни данни
Реализирани нощувки и пренощували чужденци - месечни данни