Премини към основното съдържание

Индекси на оборота на вътрешния пазар в промишлеността (2015 =100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР В ПРОМИШЛЕНОСТТА, НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА 1
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец=100 Съответният месец на предходната година=100
Промишленост - общо B_TO_E36  190.8  108.8  168.9
Добивна промишленост B  183.4  105.6  153.1
Добив на въглища B05  107.4 91.7  164.4
Добив на нефт и природен газ B06 .. .. ..
Добив на метални руди B07  230.8  110.3  166.9
Добив на неметални материали и суровини B08  207.0  106.1  123.7
Спомагателни дейности в добива B09 .. .. ..
Преработваща промишленост C  145.1  106.0  123.3
Производство на хранителни продукти C10  163.4  111.6  135.4
Производство на напитки C11 46.9  100.2 63.9
Производство на тютюневи изделия C12 90.0  113.5  138.5
Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло C13  156.5 99.8 97.4
Производство на облекло C14  107.4  106.9  119.6
Обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм C15  104.1 94.9 76.4
Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели C16  112.4  102.1  135.9
Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон C17  123.7  108.4  128.3
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители C18  152.2  120.0  140.2
Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти C19 .. .. ..
Производство на химични продукти C20  212.4 96.1  159.4
Производство на лекарствени вещества и продукти C21  148.5  113.7  110.4
Производство на изделия от каучук и пластмаси C22  162.4  101.6  133.2
Производство на изделия от други неметални минерални суровини C23  158.3  120.2  115.6
Производство на основни метали C24  204.4  106.2  177.9
Производство на метални изделия, без машини и оборудване C25  146.6  105.1 99.4
Производство на компютърна техника, електронни и оптични продукти C26  240.4  119.0  114.9
Производство на електрически съоръжения C27  180.8  114.3  124.8
Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение C28  107.8  111.2  130.1
Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета C29  118.8  135.2 50.8
Производство на превозни средства, без автомобили C30  130.8  101.6 61.6
Производство на мебели C31  133.8  103.8  123.3
Производство, некласифицирано другаде C32  213.0  124.7  113.6
Ремонт и инсталиране на машини и оборудване C33  119.1 91.6  108.6
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D  276.0  112.2  266.7
Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ D35  276.0  112.2  266.7
Продукти за междинно потребление MIG_ING  173.8  105.4  139.5
Енергийни продукти MIG_NRG  245.1  109.6  237.7
Инвестиционни продукти MIG_CAG  129.3  107.5 92.9
Потребителски дълготрайни продукти MIG_DCOG  151.4 99.5  102.9
Потребителски недълготрайни продукти MIG_NDCOG  134.2  112.7  124.6

1 Предварителни данни.
".." - конфиденциални данни.
10.01.2022