Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - метаданни

Студенти (ниво ISCED 5-6)
Дирекция "Демографска и социална статистика"
отдел "Демографска статистика"
Ивайло Гавазки
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 635
 
Последно обновяване на данните: 31.03.2016
 
Номер Понятия Описание
1 Описание на данните Статистиката на висшето образование (образователно квалификационни степени "Професионален бакалавър", "Бакалавър", "Магистър" и образователна и научна степен "Доктор") дава информация за образователните дейности във висшите училища. Основна единица на наблюдение са студентите.
2 Използвани класификации Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE);
• Класификация на областите на образованието и специалностите на висшето образование за образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър", „бакалавър" и „магистър"
• Международна стандартна класификация на образованието'97.
3 Обхват В проекта "Статистика на Европейските градове"  се наблюдават студентите и докторантите, които се обучават на територията на всеки един от наблюдаваните градове и страната като цяло. Обхванати са всички акредитирани висши училища (колежи, университети и специализирани висши училища), съгласно Закона за висшето образование, частните духовни висши училища, създадени по реда на Закона за вероизповеданията и научно - изследователските институти.
4 Единици на измерванe Брой
5 Период, за който се отнасят данните Година
6 Период, за който има налични данни 2010-2012
7 Срокове на разпространение на информацията Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания  на НСИ.
8 Начини на разпространение на информацията www.nsi.bg
9 Методологични документи • Речник на Дефиниции на променливите в областта на Урбанистичната статистика - Евростат
 
10 Източници на данни Университети, специализирани висши училища, колежи и научни организации.
 
11 Честота на събиране на данните Годишно
12 Начин за събиране на данните Изчерпателни наблюдения чрез електронен формуляр