Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - метаданни

Население по пол и възраст
Население с българско гражданство
Дирекция "Демографска и социална статистика"
отдел "Демографска статистика"
Ивайло Гавазки
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 635
 
Последно обновяване на данните: 31.03.2016
 
Номер Понятия Описание
1 Описание на данните Съвкупностите на населението и неговите структури се дефинират като моментни и се установяват към 31.12. на съответната година. Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на базата на данните от предходната година и данните за естественото и механично движение на населението през текущата година. В годините на преброяванията се правят преизчисления на населението в края на съответната година на преброяване. При изчисляване на населението и неговите структури се използва дефиницията "постоянно население". Тя включва лицата, които живеят постоянно (имат настоящ адрес) в страната към 31.12. на съответната година и не са отсъствали от нея за период по-дълъг от 1 година
2 Използвани класификации Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE)
3 Обхват Данните за броя и структурите на населението обхващат населението, живеещо по "настоящ адрес" в съответния град, разширените градски зони. Данните са разпределени в регионален аспект според административно-териториалното деление на
страната към 31.12. на съответната година (населени места, общини, области и райони за планиране) по „настоящ адрес”. Данните за населението с българско гражданство са налични от 2011 година. Населението с българско гражданство включва лицатаs българско и българско и друго гражданство.
4 Единици на измерванe брой
5 Период, за който се отнасят данните към 31.12. на референтната година
6 Период, за който има налични данни 2010 - 2012
7 Срокове на разпространение на информацията Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания  на НСИ.
8 Начини на разпространение на информацията www.nsi.bg
9 Методологични документи • Речник на Дефиниции на променливите в областта на Урбанистичната статистика - Евростат
10 Източници на данни Информационна Система "Демография"              
Информация за демографските събития (раждания, умирания) се получава от  Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН).                                                                                                                            
11 Честота на събиране на данните Месечно
12 Начин за събиране на данните Изчерпателно за всички регистрирани демографски събития през годината. Информацията от ЕСГРАОН се получава във вид на компютърни файлове (административен източник).