Иновационна дейност


Иновационна дейност - Основни показатели за иновационната дейност на предприятията
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Статистика на услугите“

Лице за контакт

Надя Катеринкина

Длъжност

старши експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

NKaterinkina@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 167

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване24 юли 2014 г.
Дата на публикуване24 юли 2014 г.
Дата на последно актуализиране24 юли 2014 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на иновационната дейност се провежда всяка четна година, а наблюдаваният период включва три години.

Изследването осигурява международно съпоставима информация за продуктовите и процесови иновации, както и за организационните и маркетинговите иновации, осъществени от предприятията в България.

Използвани класификации

· Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003);

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008);

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Единици на наблюдение са предприятията от нефинансовия и финансовия сектор с 10 и повече наети лица, осъществяващи следните икономически дейности (КИД-2008): Добивна и преработваща промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Транспорт, складиране и пощи; Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения; Финансови и застрахователни дейности; Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи; Научноизследователска и развойна дейност; Рекламна дейност и проучване на пазари.

Понятия и дефиниции

Иновация е прилагането на нов или значително усъвършенстван продукт или процес, нов маркетингов метод, нов организационен метод в бизнес практиките, в организацията на работното място или във външни отношения. Иновациите се основават на резултатите от нови технологични разработки, нови комбинации от съществуващи технологии или на използването на знанията, придобити от предприятието.

Продуктова иновация е реализирането на пазара на стока или услуга, която е нова или значително усъвършенствана по отношение на нейните характеристики или предназначениe. Това включва значителни подобрения в техническите спецификации, компонентите и материалите, вградения софтуер, в удобството за използване от потребителите или в други функционални характеристики.

Процесова иновация е прилагането на нов или значително усъвършенстван метод за производство или доставка. Това включва значителни промени в техниките, оборудването и/или софтуера. Процесовите иновации могат да бъдат предназначени за намаляване на разходите за единица продукция при производството или доставката, за повишаване на качеството, или за производство или доставка на нови или значително усъвършенствани продукти.

Организационната иновация е нов организационен метод в бизнес практиките на предприятието (включително управление на знанието), в организацията на работното място или във външните отношения, който не е бил използван преди това от предприятието. Тя трябва да бъде резултат от стратегически решения, взети от ръководството; изключват се сливания или придобивания, дори в случаите, когато са за първи път.

Маркетинговата иновация е прилагането на нов маркетингов метод, включващ значителни промени в дизайна на продукта или опаковката, в позиционирането, популяризирането на продукта или в ценообразуването. Маркетинговите иновации са насочени към по-добро задоволяване на потребностите на клиентите, откриване на нови пазари, или ново позициониране на фирмения продукт на пазара, с цел увеличаване на продажбите на предприятието. Не се включват сезонните, редовните и други рутинни промени в маркетинговите методи.

Иновационното сътрудничество представлява активно участие в съвместни иновационни проекти, които се осъществяват заедно с други предприятия и организации. Обикновеното наемане на работна сила, без активно участие в иновационните проекти, не се счита за сътрудничество.

Статистическа единица

Предприятие.

Статистическа съвкупност

Изследването на иновационната дейност е изчерпателно и статистическата съвкупност се формира от всички предприятия от нефинансовия и финансовия сектор с 10 и повече наети лица, осъществяващи икономическите дейности (КИД-2008), посочени в т. Обхват.

Географски обхват (територия)

Данните се отнасят за дейността на нефинансовите и финансовите предприятията, извършвана на територията на страната.

Времеви обхват

от 2006 г. - последна отчетна година (само четните години).

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Предприятия - брой и процент;

Разходи за иновации и оборот - хил. лв.

Отчетен период

Всяка четна година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 година относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област;

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 година за определяне на подробни правила за прилагането на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

Регламент (ЕС) № 223/2009 от 11 март 2009 г. дефинира общи правила за определяне и защита на конфиденциалните данни и начините за изпращането и използването им в Евростат. Законът за статистиката също гарантира опазването на статистическата тайна и използването на индивидуалните данни на предприятията само за статистически цели.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато: даден показател е формиран от едно или две предприятия или когато едно предприятие формира над 85% от стойността на показателя.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Срокът за разпространение на статистическата информация е посочен в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/bg/node/488

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Всяка четна година.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Регулярно прессъобщение.

Публикации

· Статистически справочник;

· Статистически годишник.

Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Многоотраслова статистика - НИРД и иновации - Иновационна дейност: http://www.nsi.bg/bg/node/2710

Достъп до микроданни

Не са достъпни.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

Методическо ръководство „Осло” (Guidelines for collecting and interpreting innovation data - Oslo Manual, OECD, 2005)

Документация за качеството

Не сa налични.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Включва усъвършенстване на системата за събиране на първичните данни чрез онлайн базираната информационна система ”Бизнес статистика”, осигуряваща строг аритметичен и логически контрол на входните данни. Извършва се и допълнителен логически контрол на изход при установени различия в стойностите на даден показател между две последователни изследвания извън определени граници, а също и сравнение с резултатите от други изследвания в НСИ - изследването за научноизследователската и развойна дейност (НИРД), Продком, Структурна бизнес статистика.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните за иновационната дейност на предприятията са министерства, научни организации и други потребители от страната, както и Евростат и други международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване на удовлетвореността на потребителите. Направените консултации; отговори на зададени въпроси; значителния брой удовлетворени заявки, както и увеличаващият се интерес са индикатори за добра оценка на удовлетвореността.

Пълнота

В съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 995/2012 на Комисията е осигурена необходимата пълнота на данните.

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с добра точност и надеждност.

Извадкови грешки

Наблюдението е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Данните се публикуват 18 месеца след изтичането на съответния отчетен период.

Точност на представяне

Сроковете стриктно се спазват.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

С цел да се осигури съпоставимост между отделните страни, Евростат, в тясно сътрудничество с държавите членки на ЕС и други страни разработва стандартен въпросник за всяко изследване на иновационната дейност на предприятията, с придружаващ набор от дефиниции и методологични препоръки, които се приемат от всички страни и които съответстват напълно на дефинициите в методическото ръководство “Осло”.

Сравнимост във времето

Сравнимостта на данните е лимитирана от използването на различните класификации на икономически дейности (КИД-2008 и НКИД-2003), както и от промяната на дефиницията за иновация (от 2008 година).

Съгласуваност между предметни области

Не се прилага.

Вътрешна съгласуваност

Не се прилага.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика

Не се прилага.

Статистическа обработка
Източници на данни

Статистическо наблюдение на иновационната дейност на предприятията.

Честота на събиране на данни

Всяка четна година.

Събиране на данни

Изчерпателно изследване на предприятията от нефинансовия и финансовия сектор с 10 и повече наети лица.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез допълнителен логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните изследвания и други изследвания в НСИ.

Обработка на данни

Извършва се редактиране на наличните данни и експертна оценка на липсващите на база допълнителна информация.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2015 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • Статистически справочник 2015
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • България 2015
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2015. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.                                                                                                    
 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2014 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2014 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2009 - 2013 година.

 • Статистически справочник 2014

  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2014 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2009 - 2013 година.

Страници