Научноизследователска и развойна дейност (НИРД)


Научноизследователска и развойна дейност (НИРД) - Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност (НИРД)
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„НИРД, иновации и информационно общество“

Лице за контакт

Ваня Желева

Длъжност

Началник на отдел

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

VJeleva@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 158

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване29 октомври 2015 г.
Дата на публикуване29 октомври 2015 г.
Дата на последно актуализиране29 октомври 2015 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Статистическото изследване на научноизследователската и развойна дейност (НИРД) осигурява международно съпоставима информация за характеризиране на ресурсите (разходи и персонал) за научноизследователската и развойна дейност в България.

Използвани класификации

· Национална класификация на икономическите дейности (НКИД-2003);

· Класификация на икономическите дейности (КИД-2008);

· Класификация на областите на науката (FOS);

· Класификация на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS).

Обхват

Статистическото изследване на НИРД обхваща осъществяваната НИРД и в четирите институционални сектора – „Предприятия“, Държавно управление“, „Висше образование“ и „Нетърговски организации“.

Понятия и дефиниции

Научноизследователската и развойна дейност включва всяка творческа работа, която се провежда систематично с цел да се увеличи обемът на знанията, включително познанието за човека, културата и обществото, както и използването на този обем от знания за нови приложения. Научноизследователската и развойна дейност (НИРД) обхваща фундаментални и приложни изследвания и експериментални разработки.

Показателят „Разходи за научноизследователска и развойна дейност (НИРД)” се дефинира като всички разходи за осъществена в рамките на статистическата единица НИРД, независимо от източника на финансиране. Разходите за НИРД включват текущите разходи и разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, предназначени за НИРД.

Показателят „Персонал, зает с НИРД” измерва човешките ресурси, пряко заети с НИРД, които са отговорни за създаването, прилагането и разпространяването на новите знания. Той обхваща лицата, пряко ангажирани с НИРД, и лицата оказващи директна подкрепа за НИРД (мениджъри, администратори, чиновници). Персоналът, зает с НИРД, включва следните категории - изследователи и друг персонал, зает с НИРД.

Статистическа единица

Предприятие.

Статистическа съвкупност

Статистическото изследване на НИРД обхваща всички научни институти и организации, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, висшите училища, университетските болници, предприятията и други организации, които независимо от вида на основната си дейност извършват и НИРД - т.е. ако поне едно лице от персонала през годината е заето с НИРД.

Географски обхват (територия)

За територията на Република България.

Времеви обхват

от 1996 г. - последна отчетна година.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

За разходите - хиляди левове; За персонала - брой; еквивалент на пълна заетост.

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

· Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 година относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област;

· Регламент за изпълнение (ЕС) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 година за определяне на подробни правила за прилагането на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и развитието на статистически данни на Общността в научно-технологичната област.

Споделяне на данни

Не се прилага.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4)) от 11 март 2009 г. (ОВ L 87, стр. 164), предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Съгласно Закона за статистиката и Европейското законодателство конфиденциални са индивидуалните (първичните) данни на предприятията. За да се гарантира тяхната защита и невъзможността да бъдат идентифицирани, агрегираните показатели също се определят като конфиденциални, когато даден показател е получен от едно или две предприятия или когато едно предприятие формира над 85% от стойността на показателя.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Срокът за разпространение на статистическата информация е посочен в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ.

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ и са достъпни за всички потребители на статистическа информация.

Честота на разпространение

Предварителни данни - 10 месеца след края на отчетния период;

Окончателни данни - 15 месеца след края на отчетния период.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Прессъобщение на базата на предварителните данни от изследването.

Публикации

· Статистически годишник;

· Статистически справочник;

· „България” (брошура).

Онлайн база данни

Данните са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика "НИРД, иновации и информационно общество"

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Информационна услуга по заявка, съгласно Правилника за разпространение на статистически продукти и услуги на НСИ.

Методологични документи

· Методическо ръководство „Фраскати” (Proposed standard practice for surveys on research and experimental development - Frascati Manual, OECD, 2002), възприето от Евростат за статистически изследвания на научноизследователската и развойна дейност;

· Методология на статистическото изследване на НИРД.

Документация за качеството

Доклади за качеството на статистическите данни за НИРД. 

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

Прилаганата статистическа практика за осигуряване на данни за осъществената НИРД е в съответствие с препоръките на Методическото ръководство „Фраскати”.

Оценка на качеството

Извършва се по стандартните критерии за оценка на качеството - приложимост, точност и надеждност, навременност, сравнимост и съгласуваност.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните НИРД са министерства, научни организации и други потребители от страната, както и Евростат, ОИСР и други международни организации.

Удовлетвореност на потребителите

Не е провеждано изследване за удовлетвореността на потребителите.

Пълнота

Осигурена е необходимата пълнота на данните в съответствие с Регламент (ЕО) № 995/2012 на Комисията.

Точност и надеждност
Обща точност

Статистическите данни са с добра точност и надеждност.

Извадкови грешки

Наблюдението е изчерпателно и не съществуват извадкови грешки.

Неизвадкови грешки
Навременност и точност на представяне
Навременност

Предварителни данни - 10 месеца след края на отчетния период.

Окончателни данни - 15 месеца след края на отчетния период.

Точност на представяне

Сроковете се спазват.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Данните за България са съпоставими с тези на останалите страни членки на Европейския съюз.

Сравнимост във времето

Данните са съпоставими във времето.

Съгласуваност между предметни области

Няма съществени отклонения между предварителните и окончателните данни.

Вътрешна съгласуваност
Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Не се прилага.

Ревизия на данните - практика
Статистическа обработка
Източници на данни

Статистическо изследване на научноизследователската и развойна дейност (НИРД).

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателно изследване на всички предприятия и организации, осъществяващи НИРД като основна или странична дейност. Данните се събират с помощта на единен хартиен и електронен (on-line) въпросник, включен в годишните отчети за дейността на предприятията, бюджетните организации и финансовите институции.

Валидиране на данни

Валидирането на данните се извършва чрез аритметически и логически контрол на входните данни и съпоставяне на изходните данни с резултатите от предходните изследвания и с данни от административни източници.

Обработка на данни

Изследването е изчерпателно и не се правят оценки.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml
 • Статистически справочник 2016 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • Статистически справочник 2016
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2016 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2012 - 2015 година.

 • България 2016
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2016. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.
 • Статистически годишник 2015
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 83-тото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2010 - 2014 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2015 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • Статистически справочник 2015
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2015 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2010 - 2014 година.

 • България 2015
  Националният статистически институт уведомява потребителите на статистическа информация, че излезе от печат двуезичната (на български и английски език) рекламна брошура България 2015. Брошурата е предназначена за широка читателска аудитория, международни институции, представители на бизнеса, студенти, специалисти и др., тъй като разчупва традиционните форми на представяне на статистическата информация, като предлага оригинална структура с паралелен превод на английски език.                                                                                                    
 • Статистически годишник 2014
  Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина 82-рото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

  В изданието е публикувана актуална статистическа информация за демографското, икономическото и социалното развитие на страната за периода 2009 - 2013 г. в различни териториални и класификационни нива и разрези.

 • Статистически справочник 2014 (на английски език)
  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2014 на английски език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2009 - 2013 година.

 • Статистически справочник 2014

  Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2014 на български език.

  Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси и социално-икономическия и културния живот в България за периода 2009 - 2013 година.

Страници