Баланс на финансовите активи и пасиви


Динамичен ред: FS_1.1.1.balance.xls

БАЛАНС НА ФИНАНСОВИТЕ АКТИВИ И ПАСИВИ КЪМ КРАЯ НА 2016 ГОДИНА (НАЛИЧНОСТИ), НЕКОНСОЛИДИРАН
(Млн. лева)
  Сектори Общо за икономиката Нефинансови предприятия Финансови предприятия Държавно управление Домакинства и НТООД1 Останал свят
Под-
сектори
    Общо Общо    
ЕСС'
2010
кодове
S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2
Наличности на финансови активи и пасиви към края на годината ЕСС'
2010
кодове
             
Финансови активи AF.A   521 395 178 672 178 347 34 812 129 564 141 951
Монетарно злато и специални права на тираж AF.1   4 310 NaN 4 310 NaN NaN NaN
Монетарно злато AF.11   2 784 NaN 2 784 NaN NaN NaN
Специални права на тираж AF.12   1 526 NaN 1 526 NaN NaN NaN
Валута и депозити AF.2   137 644 33 804 41 515 13 743 48 582 5 660
Валута AF.21   15 927 12 574 2 404 10 939 0
Прехвърляеми депозити AF.22   50 812 15 837 21 579 3 377 10 019 2 419
Други депозити AF.29   70 905 5 393 17 532 10 356 37 624 3 241
Дългови ценни книжа AF.3   53 099 1 202 51 087 641 169 11 538
Краткосрочни AF.31   3 130 114 3 016 0 0 0
Дългосрочни AF.32   49 969 1 088 48 071 641 169 11 538
Заеми AF.4   84 102 17 377 62 454 2 949 1 322 47 904
Краткосрочни AF.41   19 426 2 262 16 648 175 341 2 161
Дългосрочни AF.42   64 676 15 115 45 806 2 774 981 45 743
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.5   110 420 36 367 9 760 8 724 55 569 67 483
Собствен капитал AF.51   107 608 36 076 7 908 8 724 54 900 67 430
Котирани акции AF.511   10 283 5 192 2 520 612 1 959 1 118
Некотирани акции AF.512   43 471 14 281 2 924 2 304 23 962 36 816
Други видове собствен капитал AF.519   53 854 16 603 2 464 5 808 28 979 29 496
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.52   2 812 291 1 852 0 669 53
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар AF.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар AF.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми AF.6   15 501 622 2 095 35 12 749 90
Технически резерви по общо застраховане AF.61   3 437 622 2 095 35 685 90
Права по животозастрахователни полици и анюитети AF.62   1 202 NaN NaN NaN 1 202 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права AF6M   10 862 NaN NaN NaN 10 862 0
Пенсионни права AF.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите AF.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права AF.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции AF.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица AF.7   405 63 203 1 138 195
Финансови деривативи AF.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица AF.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане AF.8   115 914 89 237 6 923 8 719 11 035 9 081
Търговски кредити и аванси AF.81   64 043 59 699 1 907 970 1 467 5 264
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси AF.89   51 871 29 538 5 016 7 749 9 568 3 817
Финансови пасиви AF.L   568 637 325 492 178 940 37 270 26 935 91 925
Монетарно злато и специални права на тираж AF.1   NaN NaN NaN NaN NaN 1 526
Монетарно злато AF.11   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Специални права на тираж AF.12   NaN NaN NaN NaN NaN 1 526
Валута и депозити AF.2   117 725 NaN 117 725 NaN NaN 25 579
Валута AF.21   14 153 NaN 14 153 NaN NaN 1 774
Прехвърляеми депозити AF.22   47 846 NaN 47 846 NaN NaN 5 385
Други депозити AF.29   55 726 NaN 55 726 NaN NaN 18 420
Дългови ценни книжа AF.3   27 254 4 065 1 067 22 122 0 37 383
Краткосрочни AF.31   182 126 56 0 0 2 948
Дългосрочни AF.32   27 072 3 939 1 011 22 122 0 34 435
Заеми AF.4   122 933 86 354 9 445 7 431 19 703 9 073
Краткосрочни AF.41   19 089 15 256 1 805 110 1 918 2 498
Дългосрочни AF.42   103 844 71 098 7 640 7 321 17 785 6 575
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.5   170 542 142 013 27 010 610 909 7 361
Собствен капитал AF.51   169 494 142 013 25 962 610 909 5 544
Котирани акции AF.511   9 364 5 622 3 742 0 0 2 037
Некотирани акции AF.512   78 220 61 812 15 992 416 0 2 067
Други видове собствен капитал AF.519   81 910 74 579 6 228 194 909 1 440
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове AF.52   1 048 NaN 1 048 NaN NaN 1 817
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар AF.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар AF.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми AF.6   15 591 0 15 591 0 0 0
Технически резерви по общо застраховане AF.61   3 527 NaN 3 527 NaN NaN 0
Права по животозастрахователни полици и анюитети AF.62   1 202 NaN 1 202 NaN NaN 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права AF6M   10 862 0 10 862 0 0 0
Пенсионни права AF.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите AF.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права AF.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции AF.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица AF.7   494 89 231 174 0 106
Финансови деривативи AF.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица AF.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане AF.8   114 098 92 971 7 871 6 933 6 323 10 897
Търговски кредити и аванси AF.81   63 401 57 673 1 659 1 313 2 756 5 906
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси AF.89   50 697 35 298 6 212 5 620 3 567 4 991
Нетна финансова стойност BF.90   -47 242 -146 820 -593 -2 458 102 629 50 026

1 НТООД - Нетърговски организации, обслужващи домакинствата
NaN - няма данни
31.10.2017
Годишни финансови сметки
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Финансови национални сметки“

Лице за контакт

Десислава Малинкова

Петър Каменов

Иванка Господинова

Длъжност

държавен експерт

държавен експерт

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

DMalinkova@nsi.bg

PKamenov@nsi.bg

IGospodinova@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 192

+359 2 9857 516

+359 2 9857 264

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване31 октомври 2017 г.
Дата на публикуване31 октомври 2017 г.
Дата на последно актуализиране31 октомври 2017 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Годишните финансови национални сметки отразяват балансите за наличностите и потоците по институционални сектори на икономиката: Нефинансови предприятия (S.11); Централана банка (S.121); Други парично-финансови институции (S.122+S.123); Инвестиционни фондове различни от тези на паричния пазар (S.124); Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове, Финансови спомагателни организации и Каптивни финансови институции и заемодатели (S.125+S.126+S.127); Застрахователни (осигурителни) дружества и пенсионни фондове (S.128+S.129); Държавно управление (S.13); Домакинства (S.14); Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.15); Останал свят (S.2). Балансиращата статия се изразява с нето предоставените / нето получените заеми. Данните за данъците и социалните осигуровки са представени по метода на модифицирана касова основа.

Използвани класификации

· Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСC 2010);

· Ръководство за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“.

Обхват

Всички институционални сектори на ЕСC 2010.

Понятия и дефиниции

· Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСC 2010);

· Ръководство за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“.

Статистическа единица

Предприятие.

Статистическа съвкупност

Финансови показатели по институционални сектори.

Географски обхват (територия)

Финансови показатели за всички вътрешни сектори на икономиката (S.1) и останал свят (S.2).

Времеви обхват

Наличности - 1995-2016; потoци - 1996-2016.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Млн. лева

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

• Регламент (ЕC) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

• Регламент за изпълнение (ЕС) № 724/2014 на Комисията от 26 юни 2014 година относно стандарта за обмен във връзка с предаването на данните, изисквани по силата на Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

• Регламент (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 година за прилагане Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност

• Регламент (ЕC) № 679/2010 на Съвета от 26 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в контекста на процедурата при прекомерен дефицит   

• Регламент (ЕC) № 220/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за изменение на Регламент  (ЕО) № 479/2009 на Съвета по отношение на позоваванията на Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз 

Споделяне на данни

Съгласно трансмисионната програма на Евростат.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

• Закон за статистиката;

• Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4) от 11 март 2009 г.) предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

• Регламент (ЕC) № 2015/759 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 223/2009 относно европейската статистика

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за наличносите и потоците и нето предоставените / нето получените заеми по иституционални сектори се предоставя на Евростат и публикува в интернет сайта на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/node/44

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Основни макроикономически показатели – електронна публикация.

Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Финансови национални сметки:  http://www.nsi.bg/node/2340

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

• Годишни финансови сметки - източници и методи /България/
• Европейска система от национални и регионални сметки (2010)

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Процедурата за оценка на качеството включва логически и аритметични проверки на данните за съответствие с ЕСC 2010.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните за годишни икономически сметки:

· Евростат;

· Европейска централна банка (EЦБ);

· Българска народна банка (БНБ);

· международни финансови организации и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Финансовите сметки на България покриват всички изисквания по отношение на финансовите показатели и институционалните сектори, определени в ЕСC 2010.

Точност и надеждност
Обща точност

Осигурява се съгласно посочените по-горе регламенти.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+9 месеца на текущата година с данни за предходната година, съгласно трансмисионната програма на Евростат.

Точност на представяне

В определения срок, Т+9.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Публикуваната информация за финансови сметки за финансовите показателите и иституционалните сектори са сравними във времето и отразяват изискванията на Трансмисионнта програма на Евростат.

Съгласуваност между предметни области

При разработването на финансовите сметки се следват процедури и правила, които да осигуряват методологична надеждност на резултатите:

· Сравнение на данните се извършва когато се използват различни източници на данни;

· В някои случаи допълнителни проучвания се правят с цел да се изяснят причините за някои различия в първичните данни. В други случаи по-надеждния източник на информация се избира.

Вътрешна съгласуваност

Осигурена.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Основни ревизии и текущи ревизии.

Ревизия на данните - практика

Текуща ревизионна политика – извършва се годишно и е главно, свързана с ревизия на данните на Нотификационните таблици, Международната инвестиционна позиция, парична и банкова статистика и други.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за разработване на годишните финансови сметки са: 

• Годишни статистически отчети на НСИ за институционални сектори: Нефинансови предприятия; Други финансови посредници с изключение на застрахователни компании и пенсионни фондове; Застрахователни компании и пенсионни фондове; Нетърговски организации, обслужващи домакинствата.

• Баланси и оборотни ведомости на подсекторите на сектор „Държавно управление”, Консолидирана фискалана програма.

• Отчети на БНБ от парична и банкова статистика за сектори "Централана банка" и "Други парично-финансови предприятия" и платежен баланс за сектор "Останал свят".

• Информация, предоставена от Централния депозитар за котираните и некотирани акции на фондовата борса и компенсаторни инструменти.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателни наблюдения за всички стопански единици.

Валидиране на данни

Валидиране на данните от Евростат.

Обработка на данни

Анализиране, балансиране, групиране.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX 2.1 файлов формат: Годишни финансови сметки
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.1: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.1.xml
Изтегляне в SDMX 2.0 файлов формат: Годишни финансови сметки
Дефиниция за структурата на метаданните в SDMX 2.0: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml