Операции с финансови активи и пасиви по институционални сектори


Динамичен ред: FS_1.1.2.accounts.xls

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ ЗА 2015, (НЕКОНСОЛИДИРАНИ)
(Млн. лева)
  Сектори Общо за икономиката Нефинансови предприятия Финансови предприятия Държавно управление Домакинства и НТООД1 Останал свят
Под-
сектори
    Общо Общо    
ЕСС 2010 кодове S.1 S.11 S.12 S.13 S.14+S.15 S.2
Операции с финансови инструменти ЕСС 2010 кодове              
Финансови активи F.A   25 879 8 527 12 953 -1 509 5 908 -3 775
Монетарно злато и специални права на тираж F.1   8 NaN 8 NaN NaN NaN
Монетарно злато F.11   8 NaN 8 NaN NaN NaN
Специални права на тираж F.12   0 NaN 0 NaN NaN NaN
Валута и депозити F.2   12 521 4 114 6 821 -1 790 3 376 -2 645
Валута F.21   1 011 1 183 -192 1 19 0
Прехвърляеми депозити F.22   8 059 3 017 6 203 -2 480 1 319 177
Други депозити F.29   3 451 -86 810 689 2 038 -2 822
Дългови ценни книжа F.3   3 819 15 3 733 -13 84 749
Краткосрочни F.31   -1 861 -45 -1 815 0 -1 0
Дългосрочни F.32   5 680 60 5 548 -13 85 749
Заеми F.4   5 -1 254 1 320 -74 13 -2 239
Краткосрочни F.41   254 267 -141 91 37 -1 569
Дългосрочни F.42   -249 -1 521 1 461 -165 -24 -670
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове F.5   5 957 4 689 925 49 294 1 151
Собствен капитал F.51   5 749 4 652 828 49 220 1 133
Котирани акции F.511   -47 -186 131 0 8 -89
Некотирани акции F.512   73 17 82 -44 18 -386
Други видове собствен капитал F.519   5 723 4 821 615 93 194 1 608
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове F.52   208 37 97 0 74 18
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар F.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар F.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми F.6   2 048 -77 539 12 1 574 88
Технически резерви по общо застраховане F.61   791 -77 539 12 317 88
Права по животозастрахователни полици и анюитети F.62   71 NaN NaN NaN 71 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права F6M   1 186 NaN NaN NaN 1 186 0
Пенсионни права F.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите F.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права F.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции F.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица F.7   14 -9 15 0 8 5
Финансови деривативи F.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица F.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане F.8   1 507 1 049 -408 307 559 -884
Търговски кредити и аванси F.81   1 021 745 125 110 41 -547
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси F.89   486 304 -533 197 518 -337
Финансови пасиви F.L   17 913 5 626 11 784 -64 567 4 183
Монетарно злато и специални права на тираж F.1   NaN NaN NaN NaN NaN 0
Монетарно злато F.11   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Специални права на тираж F.12   NaN NaN NaN NaN NaN 0
Валута и депозити F.2   9 186 NaN 9 186 NaN NaN 690
Валута F.21   1 138 NaN 1 138 NaN NaN -127
Прехвърляеми депозити F.22   9 182 NaN 9 182 NaN NaN -946
Други депозити F.29   -1 134 NaN -1 134 NaN NaN 1 763
Дългови ценни книжа F.3   2 685 -153 -197 3 035 0 1 883
Краткосрочни F.31   -1 813 -68 -51 -1 694 0 -48
Дългосрочни F.32   4 498 -85 -146 4 729 0 1 931
Заеми F.4   -3 235 -1 292 335 -2 287 9 1 001
Краткосрочни F.41   -2 229 201 397 -2 805 -22 914
Дългосрочни F.42   -1 006 -1 493 -62 518 31 87
Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове F.5   6 399 6 210 139 62 -12 709
Собствен капитал F.51   6 551 6 210 291 62 -12 331
Котирани акции F.511   -366 -455 89 0 0 230
Некотирани акции F.512   -259 -258 6 -7 0 -54
Други видове собствен капитал F.519   7 176 6 923 196 69 -12 155
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове F.52   -152 NaN -152 NaN NaN 378
Акции/дялови единици във фондове на паричния пазар F.521   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Акции/дялови единици в инвестиционни фондове, различни от тези на паричния пазар F.522   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми F.6   2 136 0 2 136 0 0 0
Технически резерви по общо застраховане F.61   879 NaN 879 NaN NaN 0
Права по животозастрахователни полици и анюитети F.62   71 NaN 71 NaN NaN 0
Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права F6M   1 186 0 1 186 0 0 0
Пенсионни права F.63   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите F.64   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Права, различни от пенсионните права F.65   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Резерви за претенции по стандартни гаранции F.66   0 0 0 0 0 0
Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица F.7   -13 -41 9 20 -1 32
Финансови деривативи F.71   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Опции върху акции на наетите лица F.72   NaN NaN NaN NaN NaN NaN
Други сметки за получаване/плащане F.8   755 902 176 -894 571 -132
Търговски кредити и аванси F.81   314 -133 164 5 278 160
Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси F.89   441 1 035 12 -899 293 -292
Нетни финансови трансакции B9F   7 966 2 901 1 169 -1 445 5 341 -7 958

1 НТООД - Нетърговски организации, обслужващи домакинствата
NaN - няма данни
31.10.2016
Годишни финансови сметки
Контакт
Организация

Национален статистически институт

Отдел

„Финансова статистика“

Лице за контакт

Десислава Малинкова

Петър Каменов

Длъжност

държавен експерт

главен експерт

Адрес

ул. „П. Волов“ № 2, София 1038

Електронна поща

DMalinkova@nsi.bg

PKamenov@nsi.bg

Телефон

+359 2 9857 192

+359 2 9857 516

Факс
Актуализиране на метаданните
Дата на потвърждаване31 октомври 2016 г.
Дата на публикуване31 октомври 2016 г.
Дата на последно актуализиране31 октомври 2016 г.
Статистическо представяне
Описание на данните

Годишните финансови национални сметки отразяват балансите за наличностите и потоците по институционални сектори на икономиката: Нефинансови предприятия (S.11); Централана банка (S.121); Други парично-финансови институции (S.122+S.123); Инвестиционни фондове различни от тези на паричния пазар (S.124); Други финансови посредници без застрахователните (осигурителните) дружества и пенсионните фондове, Финансови спомагателни организации и Каптивни финансови институции и заемодатели (S.125+S.126+S.127); Застрахователни (осигурителни) дружества и пенсионни фондове (S.128+S.129); Държавно управление (S.13); Домакинства (S.14); Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (S.15); Останал свят (S.2). Балансиращата статия се изразява с нето предоставените / нето получените заеми. Данните за данъците и социалните осигуровки са представени по метода на модифицирана касова основа.

Използвани класификации

· Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСC 2010);

· Ръководство за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“.

Обхват

Всички институционални сектори на ЕСC 2010.

Понятия и дефиниции

· Европейска система от национални и регионални сметки 2010 (ЕСC 2010);

· Ръководство за дефицита и дълга на сектор „Държавно управление“.

Статистическа единица

Предприятие.

Статистическа съвкупност

Финансови показатели по институционални сектори.

Географски обхват (територия)

Финансови показатели за всички вътрешни сектори на икономиката (S.1) и останал свят (S.2).

Времеви обхват

Наличности - 2000-2015; потoци - 2001-2015.

Базисен период

Не се прилага.

Мерна единица

Млн. лева

Отчетен период

Година.

Нормативна база
Нормативни документи и други споразумения

• Регламент (ЕC) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз

• Регламент (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 година за прилагане Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност

• Регламент (ЕC) № 679/2010 на Съвета от 26 юли 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в контекста на процедурата при прекомерен дефицит   

• Регламент (ЕC) № 220/2014 на Комисията от 7 март 2014 година за изменение на Регламент  (ЕО) № 479/2009 на Съвета по отношение на позоваванията на Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз 

Споделяне на данни

Съгласно трансмисионната програма на Евростат.

Конфиденциалност
Конфиденциалност - политика

· Закон за статистиката;

· Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика (съображение 24 и член 20 (4) от 11 март 2009 г.) предвижда необходимостта да се изготвят общи принципи и насоки, гарантиращи поверителността на използваните данни за производството на европейските статистически данни и достъп до тези поверителни данни, при надлежно отчитане на техническото развитие и изискванията на ползвателите в едно демократично общество.

Конфиденциалност - защита на данните

Индивидуални данни не се публикуват, спазвайки член 25 от Закона за статистиката. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно член 26 от Закона за статистиката.

Политика по разпространение
Календар за разпространение

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Статистическата информация за наличносите и потоците и нето предоставените / нето получените заеми по иституционални сектори се предоставя на Евростат и публикува в интернет сайта на НСИ.

Достъп до календара за разпространение

Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/node/44

Достъп на потребителите

Данните се публикуват на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика в съответствие със Закона за статистиката и Кодекса на европейската статистическа практика, зачитайки професионалната независимост и с цел обективност, прозрачност, при което всички потребители са равнопоставени.

Честота на разпространение

Годишно.

Достъпност и яснота
Прессъобщения

Не се прилага.

Публикации

Основни макроикономически показатели – електронна публикация.

Онлайн база данни

Подробни данни са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Макроикономическа статистика - Финансови национални сметки:  http://www.nsi.bg/node/2340

Достъп до микроданни

Не се прилага.

Други формати на разпространение

Не се прилага.

Методологични документи

• Годишни финансови сметки - източници и методи /България/
• Европейска система от национални и регионални сметки (2010)

Документация за качеството

Не се прилага.

Управление на качеството
Осигуряване на качеството

· Кодекс на европейската статистическа практика;

· Обща рамка за управление на качеството в НСС.

Оценка на качеството

Процедурата за оценка на качеството включва логически и аритметични проверки на данните за съответствие с ЕСC 2010.

Приложимост
Потребности на потребителите

Основни потребители на данните за годишни икономически сметки:

· Евростат;

· Европейска централна банка (EЦБ);

· Българска народна банка (БНБ);

· международни финансови организации и други.

Удовлетвореност на потребителите

Не се прилага.

Пълнота

Финансовите сметки на България покриват всички изисквания по отношение на финансовите показатели и институционалните сектори, определени в ЕСC 2010.

Точност и надеждност
Обща точност

Осигурява се съгласно посочените по-горе регламенти.

Извадкови грешки

Не се прилага.

Неизвадкови грешки

Не се прилага.

Навременност и точност на представяне
Навременност

Т+9 месеца на текущата година с данни за предходната година, съгласно трансмисионната програма на Евростат.

Точност на представяне

В определения срок, Т+9.

Съгласуваност и сравнимост
Географска сравнимост

Не се прилага.

Сравнимост във времето

Публикуваната информация за финансови сметки за финансовите показателите и иституционалните сектори са сравними във времето и отразяват изискванията на Трансмисионнта програма на Евростат.

Съгласуваност между предметни области

При разработването на финансовите сметки се следват процедури и правила, които да осигуряват методологична надеждност на резултатите:

· Сравнение на данните се извършва когато се използват различни източници на данни;

· В някои случаи допълнителни проучвания се правят с цел да се изяснят причините за някои различия в първичните данни. В други случаи по-надеждния източник на информация се избира.

Вътрешна съгласуваност

Осигурена.

Разходи и натовареност

Не се прилага.

Ревизия на данните
Ревизия на данните - политика

Основни ревизии и текущи ревизии.

Ревизия на данните - практика

Текуща ревизионна политика – извършва се годишно и е главно, свързана с ревизия на данните на Нотификационните таблици, Международната инвестиционна позиция, парична и банкова статистика и други.

Статистическа обработка
Източници на данни

Основни източници на данни за разработване на годишните финансови сметки са: 

• Годишни статистически отчети на НСИ за институционални сектори: Нефинансови предприятия; Други финансови посредници с изключение на застрахователни компании и пенсионни фондове; Застрахователни компании и пенсионни фондове; Нетърговски организации, обслужващи домакинствата.

• Баланси и оборотни ведомости на подсекторите на сектор „Държавно управление”, Консолидирана фискалана програма.

• Отчети на БНБ от парична и банкова статистика за сектори "Централана банка" и "Други парично-финансови предприятия" и платежен баланс за сектор "Останал свят".

• Информация, предоставена от Централния депозитар за котираните и некотирани акции на фондовата борса и компенсаторни инструменти.

Честота на събиране на данни

Годишно.

Събиране на данни

Изчерпателни наблюдения за всички стопански единици.

Валидиране на данни

Валидиране на данните от Евростат.

Обработка на данни

Анализиране, балансиране, групиране.

Изглаждане

Не се прилага.

Коментар
Изтегляне в SDMX файлов формат: Годишни финансови сметки
Дефиниция за структурата на метаданните: ESMS_MSD+BNSI+2.0+SDMX.2.0.xml