A-    A+

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Национален статистически институт

Национален регистър на населените места

NSI Logo

Номенклатура

Единен Класификатор на
Административно-Териториалните и Териториални Единици
( Е К А Т Т Е )


  Забележка: Във връзка с влизането в сила от 31.08.2008 год. на Закона за регионалното развитие
       (обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г.) и обособяването на райони,които образуват ниво 1 и ниво 2
       в съответствие с изискванията на общата Класификация на териториалните единици за статистически
       цели, прилагана в Европейския съюз, от структурата на ЕКАТТЕ отпада файл EK_REGIO и са добавени
       два нови файла EK_REG1 и EK_REG2. Структура на файл EK_ATTE - Oсновен файл на класификатора
 ----------------------------------------------------------------

 Съдържа по един запис за всяка териториална единица
 (за всяко населено място)

 Записът с код "00000" е служебен и съдържа в полето NAME указание
 за датата, от която версията е в сила, във вида:

          Състояние към: 21.07.2020 г.


 Забележка: С Решение 695 на Министерския съвет от 29.09.2006 год. е утвърдено
       съдържанието на Националния регистър на населените места и е отменено
       поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ)
       за териториалните единици. Отпада колона KATI във файл EK_ATTE. EKATTE   Char 5  - Идентификационен код на териториалната единица.
            (ЕКАТТЕ-код). 4+1 цифри. Последната цифра е
            контролна, изчислена по приетия в НСИ алгоритъм
            за изчисляване на контролна цифра по модул 11.
            Съвпада изцяло с кода по ЕКНМ на населеното място
            от предишния класификатор!

 T_V_M   Char 4  - "гр. ", "с. " или "ман."
            Показва вида на териториалната единица -
            град, село или манастир.

 NAME    Char 25 - Наименование на териториалната единица.

 OBLAST   Char 3  - Идентификационен код на областта, към която принадлежи
            териториалната единица (3 букви).
            Кодирането (декодирането) се извършват c помощта на
            файл EK_OBL.

 OBSTINA  Char 5  - Идентификационен код на общината, в чийто състав влиза
            териториалната единица (5 знака; първите 3 букви са
            кода на областта; следващите 2 цифри са пореден номер
            на общината в областта).
            Кодирането (декодирането) се извършват с помощта на
            файл EK_OBST

 KMETSTVO  Char 8  - Идентификационен код на кметството (8 знака;
            първите 5 знака са кода на общината; последните
            2 цифри са пореден номер на кметството в общината;
            двете групи знаци са съединени с тире "-").
            Кодирането (декодирането) се извършват с помощта на
            файл EK_KMET

 KIND    Char 1  - Код на типа на териториалната единица:
            1 "гр. " - град
            3 "с. " - село
            7 "ман." - манастир

 CATEGORY  Char 1  - Код на категорията на териториалната единица.
            Категориите на териториалните единици се определят
            и променят от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

 ALTITUDE  Char 1  - Надморска височина
            Код    Групи (в метри)
            1     до 49 вкл.
            2     50 - 99 вкл.
            3     100 - 199 вкл.
            4     200 - 299 вкл.
            5     300 - 499 вкл.
            6     500 - 699 вкл.
            7     700 - 999 вкл.
            8     1000 и повече

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна.
            Кодирането (декодирането) се извършват c помощта на
            файл EK_DOC.

 TSB    Char 2  - Код на ТСБ, обслужващо населеното място (2 цифри).
            Кодирането (декодирането) се извършват c помощта на
            файл EK_TSB.

 ABC    Char 4  - Пореден номер на населеното място. Подредбата е по
            азбучен ред.


 Структура на файл EK_OBL - Oбласти
 -----------------------------------------------------------

 OBLAST   Char 3  - Идентификационен код на областта (3 букви).

 EKАТТЕ   Char 5  - ЕКАТТЕ-код на населеното място, център на областта

 NAME    Char 25 - Наименование на областта

 REGION   Char 4  - Идентификационен код на района от ниво 2,
             към който принадлежи областта (2 букви + 2 цифри).

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна.
            Кодирането (декодирането) се извършват c помощта на
            файл EK_DOC

 ABC    Char 3  - Пореден номер на областта. Подредбата е по
            азбучен ред.


 Структура на файл EK_OBST - Oбщини
 -----------------------------------------------------------

 Забележка: На основание Указ 1 от 05.01.1999 год. за утвърждаване границите,
       административните центрове на областите и общини, включени в тях и по решение на
       постояннодействащата междуведомствена работна група за поддържането на Националния
       регистър на населените места (НРНМ) наименованието на община Добрич с идентификационен
       код DOB15 е променено в НРНМ и ЕКАТТЕ на Добрич-селска.


 OBSTINA  Char 5  - Идентификационен код на общината (3 букви + 2 цифри;
            първите 3 букви са идентификационния код на областта;
            следващите 2 цифри са пореден номер на общината в
            областта).

 EKАТТЕ   Char 5  - ЕКАТТЕ-код на населеното място, център на общината

 NAME    Char 25 - Наименование на общината

 CATEGORY  Char 1  - Код на категорията на общината

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна.
            Кодирането (декодирането) се извършват c помощта на
            файл EK_DOC.

 ABC    Char 3  - Пореден номер на общината. Подредбата е по
            азбучен ред.


 Структура на файл EK_RAION - Райони на Столична община, гр. Варна и Пловдив
 ------------------------------------------------------------------------------


 RAION   Char 8  - Идентификационен код на района (8 знака; първите
            5 цифри са ЕКАТТЕ-кода на населеното място;
            последните 2 цифри са поредния номер на района;
            двете групи цифри са съединени с тире "-").

 NAME    Char 25 - Наименование на района

 CATEGORY  Char 1  - Код на категорията на района. До момента не е
            определена категорията на районите!

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна.
            Включени са документи, администриращи промени,
            Кодирането (декодирането) се извършват c помощта на
            файл EK_DOC.


 Структура на файл EK_KMET - Кметства
 -------------------------------------------------------------


 KMETSTVO  Char 8  - Идентификационен код на кметството (8 знака; първите
            5 знака са кода на общината; последните 2 цифри са
            пореден номер на кметството в общината; двете групи
            знаци са съединени с тире "-").

 NAME    Char 25 - Наименование на кметството.

 CENTER (EKATTE)  Char 5  - ЕКАТТЕ-код на населеното място, център на кметството.

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна.
            Кодирането (декодирането) се извършват c помощта на
            файл EK_DOC.

 CATEGORY  Char 1  - Код на категорията на кметството. До момента не е
            определена категорията на кметствата! Структура на файл SOF_RAI - Разпределение на населените места
                от Столична община по райони
 --------------------------------------------------------------------


 EKATTE   Char 5  - ЕКАТТЕ - код на населеното място.

 T_V_M   Char 4  - "гр. ", "с. "
            Показва вида на териториалната единица -
            град или село.

 NAME    Char 25 - Наименование на населеното място.

 RAION   Char 8  - Идентификационен код на района (8 знака;
            първите 5 цифри са "68134" - ЕКАТТЕ-кода на гр. София;
            последните 2 цифри са поредния номер на района;
            двете групи цифри са съединени с тире "-";
            Кодирането (декодирането) се извършват с помощта на
            файл EK_RAION.

 KIND    Char 1  - Код на типа на териториалната единица:
            1 "гр. " - град
            3 "с. " - село

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна.
            Кодирането (декодирането) се извършват c помощта на
            файл EK_DOC.


 Структура на файл EK_DOC - Документи за промяна
 ------------------------------------------------------------------------

 DOCUMENT Char 4 - Код на документа, администриращ последната промяна.

 DOC_KIND Char 30 - Вид на документа

 DOC_NAME Char 100 - Наименование на документа

 DOC_INST Char 80 - Институция, издала документа

 DOC_NUM  Char 10 - Номер на документа. Форматът на полето е YYYY/NNNN, където YYYY е годината на издаване, а NNNN е номерът на документа

 DOC_DATE Date - Дата на издаване на документа

 DOC_ACT  Date - Дата на влизане в сила на документа

 DV_DANNI Char 10 - Брой на "Държавен вестник", в който е обнародван документа. Форматът на полето е YYYY/NNNN, където
YYYY е годината на изданието, NNNN е броят на "Държавен вестник"

 DV_DATE  Date - Дата на издаване на съответния брой на "Държавен вестник"


 Структура на файл EK_REG1 - Райони, които образуват ниво 1
 --------------------------------------------------------------------------

 Забележка: Районите, които образуват ниво 1 в съответствие с изискванията на общата Класификация на
      териториалните единици за статистически цели, прилагана в ЕС не представляват
      административно-териториални единици

 REGION   Char 3  - Идентификационен код на района от ниво 1 по класификацията NUTS
			 (2 букви + 1 цифра).

 NAME    Char 40 - Наименование на района от ниво 1

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна

 ABC    Char 3  - Пореден номер на района от ниво 1


 Структура на файл EK_REG2 - Райони, които образуват ниво 2
 --------------------------------------------------------------------------

 Забележка: Районите, които образуват ниво 2 в съответствие с изискванията на общата Класификация на
      териториалните единици за статистически цели, прилагана в ЕС не представляват
      административно-териториални единици


 REGION   Char 4  - Идентификационен код на района от ниво 2
			 (2 букви + 2 цифри). Първите 3 знака са идентификационния код на района от ниво 1,
             към който се включва района от ниво 2.

 NAME    Char 25 - Наименование на района от ниво 2

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна

 ABC    Char 3  - Пореден номер на района от ниво 2


 Структура на файл EK_TSB - Териториални статистически бюра (ТСБ)
 --------------------------------------------------------------------------

 TSB     char 2 - Kод на ТСБ
 NAME    char 30 - Наименование на ТСБ


 Структура на файл EK_SOBR - Селищни образувания
 -----------------------------------------------------------

 EKАТТЕ   Char 5  - ЕКАТТЕ-код на селищното образувание

 KIND    Char 1  - Код на типа на селищното образувание
			1  селищно образувание с национално значение
			2  селищно образувание с местно значение

 NAME    Char 40 - Наименование на селищното образувание

 AREA1   Char 64 - ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието
			 землище е селищното образувание

 AREA2   Char 64 - ЕКАТТЕ-код и наименование на населеното място или общината, в чието
			 землище е селищното образувание

 DOCUMENT  Char 4  - Код на документа, администриращ последната промяна

 ABC    Char 3  - Пореден номер на селищното образувание. Подредбата е по
             ЕКАТТЕ-код

        

Промени в Единния Класификатор на
Административно-Териториалните и Териториални единици E K A T T E

към : 21.7.2020 г.


ВНИМАНИЕ: Промените са посочени в обратен хронологичен ред

1635. Създава се селищно образувание в землището на гр. Рила с местно значение и с наименование Жабокрек
Решение 118 на Общински съвет Рила от 25.06.2020 г.
обн. ДВ бр. 65/21.7.2020 г.

1634. Общинският съвет – Ивайловград разрешава създаването на ново селищно образувание с наименование „Туристически комплекс Армира“
Решение 54 на Общински съвет Ивайловград от 28.05.2020 г.
обн. ДВ бр. 55/19.6.2020 г.

1633. Общинският съвет – гр. Първомай закрива кметство с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив и закрива кметство с. Поройна, община Първомай, област Пловдив
Решение 67 на Общински съвет Първомай от 30.04.2020 г.
обн. ДВ бр. 48/26.5.2020 г.

1632. Общинският съвет – Асеновград, закрива кметствав населените места: с. Новаково, с. Бачково, с. Долнослав, с. Жълт камък и с. Патриарх Евтимово.
Решение 127 на Общински съвет Асеновград от 27.02.2020 г.
обн. ДВ бр. 30/31.3.2020 г.

1631. Закрива кметства с. Паисий, с. Стрелец и с. Горски Горен Тръмбеш.
Решение 8 на Общински съвет Горна Оряховица от 28.11.2019 г.
обн. ДВ бр. 6/21.1.2020 г.

1630. Общинският съвет – гр. Вършец, закрива кметства с. Драганица, с. Черкаски и с. Горно Озирово, община Вършец, област Монтана, които стават населени места в община Вършец.
Решение 13 на Общински съвет Вършец от 20.12.2019 г.
обн. ДВ бр. 4/14.1.2020 г.

1629. Общинският съвет – с. Георги Дамяново, закрива кметства с. Гаврил Геново, с. Дълги дел, с. Меляне и с. Каменна Рикса
Решение 19 на Общински съвет Георги Дамяново от 19.12.2019 г.
обн. ДВ бр. 4/14.1.2020 г.

1628. Население към 31.12.2019 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2019 г.

1627. Общинският съвет – гр. Монтана закрива следните кметства: с. Безденица, с. Белотинци, с. Винище, с. Горна Вереница, с. Долна Вереница, с. Долна Рикса, с. Крапчене, с. Липен, с. Славотин и с. Сумер
Решение 9 на Общински съвет Монтана от 21.11.2019 г.
обн. ДВ бр. 99/17.12.1919 г.

1626. Наименувам новосъздаденото населено място на територията на община Пещера, област Пазарджик – Свети Константин
Указ 107 на Президента на Републиката от 08.05.2019 г.
обн. ДВ бр. 40/17.5.2019 г.

1625. Променят се границите на кметствата: Батошево, Душево, Стоките и Шумата.
Решение 082 на Общински съвет Севлиево от 23.04.2019 г.
обн. ДВ бр. 39/14.5.2019 г.

1624. Население към 31.12.2018 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2018 г.

1623. С тази Заповед се променят категориите на 121 населени места
Заповед РД-02-14-1072 на МРРБ от 30.10.2018 г.
обн. ДВ бр. 98/27.11.2018 г.

1622. Общински съвет - гр. Шабла създава ново селищно образувание с местно значение за задоволяване на курортни нужди с наименование „Къмпинг – Добруджа“
Решение 336 на Общински съвет Шабла от 29.11.2017 г.
обн. ДВ бр. 8/23.1.2018 г.

1621. Общинският съвет – гр. Белица създава селищно образувание с наименование к.к. „Семково“.
Решение 435 на Общински съвет Белица от 14.12.2017 г.
обн. ДВ бр. 7/19.1.2018 г.

1620. Население към 31.12.2017 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2017 г.

1619. Общинският съвет – гр. Ловеч закрива кметство Дренов.
Решение 422 на Общински съвет Ловеч от 23.05.2017 г.
обн. ДВ бр. 56/11.7.2017 г.

1618. Общинският съвет – гр. Габрово присъединява населените места Ангелов, Балиновци, Брънеците, Иванковци, Копчелиите, Овощарци, Орловци и Спасовци към територията на кметство Донино.
Решение 10 на Общински съвет Габрово от 26.01.2017 г.
обн. ДВ бр. 16/17.2.2017 г.

1617. Население към 31.12.2016 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2016 г.

1616. Преименувам село Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград, на село Мосомище.
Указ 379 на Президента на Републиката от 30.11.2016 г.
обн. ДВ бр. 99/13.12.2016 г.

1615. Общинският съвет – гр. Лом закрива Кметство – с. Станево,
Решение 201 на Общински съвет Лом от 28.10.2016 г.
обн. ДВ бр. 92/22.11.2016 г.

1614. Закриват се населените места с. Мързян (49575) и с. Фабрика (76011) от община Златоград (SML11), област Смолян (SML).
Решение 887 на МС от 20.10.2016 г.
обн. ДВ бр. 84/25.10.2016 г.

1613. Общински съвет - гр.Самоков създава селищно образувание „Хълмовете на Плана“,
Решение 542 на Общински съвет Самоков от 16.09.2016 г.
обн. ДВ бр. 83/21.10.2016 г.

1612. Определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в Република България
Заповед РД-02-14-704 на МРРБ от 13.09.2016 г.
обн. ДВ бр. 75/27.9.2016 г.

1611. Общински съвет - гр. Монтана закрива кметство Клисурица.
Решение 215 от 26 юли 2016 г. на Общински съвет - Монтана
обн. ДВ бр. 64/16.8.2016 г.

1610. Общинският съвет – гр. Костинброд създава кметсво, състоящо се от съседните населени места с.Градец и c.Царичина с административен адрес с.Градец.
Решение 184 на Общински съвет Костинброд от 27.05.2016 г.
обн. ДВ бр. 59/29.7.2016 г.

1609. Общинският съвет – гр. Габрово, променя територията на кметствата: Гъбене, Гергини, Жълтеш, Драгановци, Поповци и Чарково.
Решение 58 на Общински съвет Габрово от 31.03.2016 г.
обн. ДВ бр. 32/22.4.2016 г.

1608. Присъединява населеното място с. Будилци (06834) към населеното място с. Сливница (67369) от община Кресна (BLG28), област Благоевград (BLG).
Решение 993 на МС от 18.12.2015 г.
обн. ДВ бр. 103/30.12.2015 г.

1607. Население към 31.12.2015 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2015 г.

1606. Кметски наместници в селата Ковачевица и Лещен.
Протокол 2 на Общински съвет Гърмен от 30.11.2015 г.

1605. Наименувам новосъздаденото населено място на територията на община Долна баня, Софийска област – Свети Спас.
Указ 203 на Президента на Републиката от 06.11.2015 г.
обн. ДВ бр. 86/6.11.2015 г.

1604. Закриват се населените места с. Занога (30315) и с. Гюргево (18472) община Петрич (BLG33), област Благоевград (BLG).
Решение 755 на МС от 24.09.2015 г.
обн. ДВ бр. 76/2.10.2015 г.

1603. Определят се второстепенни разпоредители с бюджет към Националния статистически институт.
Постановление 272 на МС от 08.10.2015 г.
обн. ДВ бр. 79/13.10.2015 г.

1602. Закрива населеното място с. Бързея (07483)
Решение 658 на МС от 31.08.2015 г.
обн. ДВ бр. 68/4.9.2015 г.

1601. Общинският съвет – гр. Бургас, закрива кметствата: Рудник (63183) и Черно море (81164) и ги обособява като квартали на гр. Бургас (07079).
Решение 54-7 на Общински съвет Бургас от 21.07.2015 г.
обн. ДВ бр. 66/28.8.2015 г.

1600. Общинският съвет – гр. Дулово, създава кметства Скала и Прохлада.
Решение 652 на Общински съвет Дулово от 28.07.2015 г.
обн. ДВ бр. 65/25.8.2015 г.

1599. Закрива се населеното място с. Градинка (17525) от община Антоново (TGV02), област Търговище (TGV).
Решение 599 на МС от 06.08.2015 г.
обн. ДВ бр. 62/14.8.2015 г.

1598. Изборен кодекс - местни избори
Изборен кодекс на Народно събрание от 10.08.2015 г.
обн. ДВ бр. 61/11.8.2015 г.

1597. Закрива се населеното място с. Бедрово (03132) от община Черноочене (KRZ35), област Кърджали (KRZ).
Решение 544 на МС от 23.07.2015 г.
обн. ДВ бр. 58/31.7.2015 г.

1596. Присъединява с. Киркова махала (36912) към населеното място с. Голец (15552) и с. Василковска махала (10197) към населеното място с. Славщица (67057) от община Угърчин (LOV36), област Ловеч (LOV).
Решение 489 на МС от 03.07.2015 г.
обн. ДВ бр. 52/10.7.2015 г.

1595. Общинският съвет - гр. Аксаково, създава селищно образувание с местно значение с наименование „Черноморска панорама“ (Ювез).
Решение 59.5 на Общински съвет Аксаково от 18.06.2015 г.
обн. ДВ бр. 49/30.6.2015 г.

1594. Присъединява с. Рудник (63183) и с. Черно море (81164) към гр. Бургас (07079), община Бургас (BGS04), област Бургас (BGS).
Решение 452 на МС от 19.06.2015 г.
обн. ДВ бр. 47/26.6.2015 г.

1593. Наименувам новосъздаденото населено място на територията на община Гоце Делчев, област Благоевград – Попови ливади.
Указ 104 на Президента на Републиката от 04.06.2015 г.
обн. ДВ бр. 43/12.6.2015 г.

1592. Създава ново населено място – с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Решение 377 на МС от 29.05.2015 г.
обн. ДВ бр. 43/12.6.2015 г.

1591. ОС Сунгурларе, обл. Бургас създава сел. обр. Балабанчево съобразно съществуващия териториалноустройствен план на закритото с. Балабанчево и сел. обр. Каменско съобразно съществуващия териториалноустройствен план на закритото с. Каменско.
Решение 43.5 на Общински съвет Сунгурларе от 18.12.2014 г.
обн. ДВ бр. 40/2.6.2015 г.

1590. Общинският съвет – с. Кайнарджа, създава кметствата Войново, Давидово, Добруджанка, Полковник Чолаково и Светослав.
Решение 468 на Общински съвет Кайнарджа от 27.03.2015 г.
обн. ДВ бр. 31/28.4.2015 г.

1589. Отделя от община Велинград (PAZ08), област Пазарджик, гр.Сърница (70648), с. Медени поляни (47559) и с. Побит камък (59224).Създава нова община с адм. център гр. Сърница, област Пазарджик и вкл. с. Медени поляни и с. Побит камък.
Решение 285 на МС от 09.05.2014 г.
обн. ДВ бр. 62/29.7.2014 г.

1588. Утвърждавам границите на община Сърница, област Пазарджик, с административен център гр. Сърница, включваща населените места: гр. Сърница, с. Медени поляни и с. Побит камък.
Указ 177 на Президента на Републиката от 22.07.2014 г.
обн. ДВ бр. 62/29.7.2014 г.

1587. Население към 31.12.2014 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2014 г.

1586. Утвърдени са изменения в категоризацията на населените места и общините.
Заповед РД-02-14-808 на МРР от 25.08.2014 г.
обн. ДВ бр. 73/2.9.2014 г.

1585. Общинският съвет – гр. Кресна, създава селищно образувание с местно значение „Върбите“.
Решение 574 на Общински съвет Кресна от 21.03.2014 г.
обн. ДВ бр. 37/29.4.2014 г.

1584. Присъединява населеното място с. Графитово (17810) към населеното място с. Омарчево (53518) от община Нова Загора (SLV16), област Сливен (SLV).
Решение 105 на МС от 27.02.2014 г.
обн. ДВ бр. 20/7.3.2014 г.

1583. Закрива се населеното място с. Железари (29088), общ. Омуртаг (TGV22), обл. Търговище (TGV). Променят се землищните граници на с. Птичево (58774), общ. Омуртаг (TGV22), обл. Търговище (TGV), чрез присъединяване землището на закритото населено място.
Решение 21 на МС от 16.01.2014 г.
обн. ДВ бр. 7/24.1.2014 г.

1582. Население към 31.12.2013 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2013 г.

1581. Общинският съвет – гр. Елин Пелин, създава селищни образувания Черни дол, Равно расте и Побит камък.
Решение 753 на Общински съвет Елин Пелин от 26.09.2013 г.
обн. ДВ бр. 102/26.11.2013 г.

1580. Общинският съвет – с. Руен, създава селищно образувание Китка на мястото на закритото с. Китка от общ. Руен, обл. Бургас.
Решение 169 на Общински съвет Руен от 27.02.2013 г.
обн. ДВ бр. 48/31.5.2013 г.

1579. Спира предварителното изпълнение на Решение № 100 на МС от 14.02.2013 г. публикувано в ДВ бр.18 от 22.02.2013 г. за присъединяването на с. Нефела към гр. Враца.
Определение на съда 3174 на ВАС от 26.03.2013 г.

1578. Административно-териториални промени в общ. Севлиево (GAB29), обл. Габрово (GAB): закрива се населеното място с. Дрянът; присъединяват се селата Баева ливада, Българи, Малиново, Мариновци и Рогулят към с. Млечево; присъединява се с. Дялък към с. Столът.
Решение 166 на МС от 08.03.2013 г.
обн. ДВ бр. 28/19.3.2013 г.

1577. Решението е за присъединяване на с. Нефела (51528) към гр. Враца (12259), като изпълнението e спряно с Определение по адм.дело 3174/2013 на ВАС и е окончателно отменено с Решение на ВАС №8150/13.06.2014 г.
Решение 100 на МС от 14.02.2013 г.
обн. ДВ бр. 18/22.2.2013 г.

1576. Закриват се населените места с. Балабанчево (02322) и с. Каменско (35924) от общ. Сунгурларе (BGS23), обл. Бургас (BGS).
Решение 94 на МС от 14.02.2013 г.
обн. ДВ бр. 18/22.2.2013 г.

1575. Изменя се Указ № 1 от 10 януари 2013 г. - утвърждават се нови граници на общ. Чирпан и общ. Стара Загора, обл. Стара Загора (поправка на явна фактическа грешка при изписването на с. Малко Тръново).
Указ 15 на Президента на Републиката от 30.01.2013 г.
обн. ДВ бр. 14/12.2.2013 г.

1574. Утвърждава се класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, определя се подредбата на териториалните единици в статистическите издания и изписването им на латиница чрез транслитерация.
Заповед РД-07-24 на НСИ от 17.01.2013 г.
обн. ДВ бр. 13/8.2.2013 г.

1573. Отделя от общ. Чирпан (SZR36), обл. Стара Загора, населеното място с. Яворово (87182) и го присъединява към общ. Стара Загора (SZR31), обл. Стара Загора (SZR).
Решение 1056 на МС от 20.12.2012 г.
обн. ДВ бр. 103/28.12.2012 г.

1572. Закрива се населеното място с. Китка (37054), общ. Руен (BGS18), обл. Бургас (BGS).
Решение 7 на МС от 10.01.2013 г.
обн. ДВ бр. 5/18.1.2013 г.

1571. Утвърждават се нови граници на общ. Чирпан и общ. Стара Загора, обл. Стара Загора.
Указ 1 на Президента на Републиката от 10.01.2013 г.
обн. ДВ бр. 5/18.1.2013 г.

1570. Население към 31.12.2012 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2012 г. от 31.12.2012 г.

1569. Присъединява се населеното място с. Модрен (68151) към с. Мишевско (48622) от общ. Джебел (KRZ08), обл. Кърджали (KRZ).
Решение 985 на МС от 30.11.2012 г.
обн. ДВ бр. 99/14.12.2012 г.

1568. Общинският съвет – гр. Дулово, закрива кметствата: Скала и Прохлада.
Решение 175 на Общински съвет Дулово от 22.11.2012 г.
обн. ДВ бр. 99/14.12.2012 г.

1567. Присъединяват се с. Езерец (27098) към с. Ощава (54537) и с. Ново село (52163) към гр. Кресна (14492) в общ. Кресна (BLG28), обл. Благоевград (BLG).
Решение 878 на МС от 25.10.2012 г.
обн. ДВ бр. 84/2.11.2012 г.

1566. Закрива се населеното място с. Халовски колиби (77133) от общ. Бойница (VID03), обл. Видин (VID). Променят се землищните граници на с. Шишенци (83329), общ. Бойница (VID03), обл. Видин (VID), чрез присъединяване землището на закритото населено място.
Решение 855 на МС от 19.10.2012 г.
обн. ДВ бр. 82/26.10.2012 г.

1565. Закриват се населените места с. Четрока (81298) и с. Чуката (81671) от общ. Лъки (PDV15), обл. Пловдив (PDV).
Решение 802 на МС от 04.10.2012 г.
обн. ДВ бр. 77/9.10.2012 г.

1564. Присъединява се населеното място с. Изворово (32932) към с. Бор (07870), общ. Асеновград (PDV01), обл. Пловдив (PDV).
Решение 734 на МС от 11.09.2012 г.
обн. ДВ бр. 71/18.9.2012 г.

1563. Присъединяват се едни населени места към други населени места в общ. Троян (LOV34), обл. Ловеч (LOV).
Решение 712 на МС от 30.08.2012 г.
обн. ДВ бр. 68/4.9.2012 г.

1562. Закрива се населеното място с. Бостаните (05788) от общ. Чупрене (VID37), обл. Видин (VID).
Решение 678 на МС от 23.08.2012 г.
обн. ДВ бр. 67/31.8.2012 г.

1561. Утвърдена е нова категоризация на общините и населените места в Република България.
Заповед РД-02-14-2021 на МРРБ от 14.08.2012 г.
обн. ДВ бр. 66/28.8.2012 г.

1560. Общинският съвет – гр. Оряхово, създава селищно образувание „Шато Бургозоне“ в землището на с. Лесковец.
Решение 170 на Общински съвет Оряхово от 31.05.2012 г.
обн. ДВ бр. 56/24.7.2012 г.

1559. Общинският съвет – гр. Разлог, създава селищно образувание с местно значение „Пирин“ в землището на гр. Разлог.
Решение 111 на Общински съвет Разлог от 31.05.2012 г.
обн. ДВ бр. 55/20.7.2012 г.

1558. Общинският съвет - гр. Бургас, създава 17 нови селищни образувания с местно значение в землището на гр. Бургас.
Решение 8-17 на Общински съвет Бургас от 29.03.2012 г.
обн. ДВ бр. 52/10.7.2012 г.

1557. Общинският съвет – с. Калояново, закрива кметствата: Горна махала, Ръжево, Главатар, Отец Паисиево, Сухозем и Иван Вазово.
Решение 77 на Общински съвет Калояново от 31.05.2012 г.
обн. ДВ бр. 50/3.7.2012 г.

1556. Общинският съвет – с. Иваново, създава селищни образувания „Пристанище“ и „Помпена станция“.
Решение 96 на Общински съвет Иваново от 31.05.2012 г.
обн. ДВ бр. 49/29.6.2012 г.

1555. Общинският съвет Марица, област Пловдив, създава селищно образувание „Индустриална зона Марица“.
Решение 54 на Общински съвет Марица от 19.03.2012 г.
обн. ДВ бр. 49/29.6.2012 г.

1554. Общинският съвет – гр. Силистра, закрива кметствата: Ветрен и Срацимир.
Решение 258 на Общински съвет Силистра от 31.05.2012 г.
обн. ДВ бр. 49/29.6.2012 г.

1553. Общинският съвет – гр. Върбица, създава селищно образувание „Курортен комплекс Върбица“.
Решение 3-1 на Общински съвет Върбица от 14.03.2012 г.
обн. ДВ бр. 35/8.5.2012 г.

1552. Общинският съвет – гр.Търговище, закрива кметствата Алваново, Александрово, Бистра, Братово, Васил Левски, Горна Кабда, Копрец, Кошничари, Кръшно, Марково, Миладиновци, Мировец, Момино, Осен, Пайдушко, Певец, Пресиян, Пролаз, Ралица, Твърдинци, Цветница.
Решение 7 на Общински съвет Търговище от 20.02.2012 г.
обн. ДВ бр. 22/16.3.2012 г.

1551. Общинският съвет – гр. Златица, закрива кметствата: Църквище, Карлиево и Петрич.
Решение 47 на Общински съвет Златица от 16.02.2012 г.
обн. ДВ бр. 22/16.3.2012 г.

1550. Общинският съвет – с. Горна Малина, закрива кметствата: Байлово, Гайтанево, Горно Камарци, Долна Малина, Макоцево, Осойца, Саранци, Стъргел и Чеканчево.
Решение 101 на Общински съвет Горна Малина от 13.02.2012 г.
обн. ДВ бр. 20/9.3.2012 г.

1549. Общинският съвет – гр. Радомир, закрива кметствата: Кленовик, Старо село, Владимир, Гълъбник, Копаница, Горна Диканя, Прибой и Кондофрей.
Решение 17 на Общински съвет Радомир от 23.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 19/6.3.2012 г.

1548. Общинският съвет – гр. Видин, закрива кметствата: Жеглица, Синаговци, Дружба, Каленик и Майор Узуново.
Решение 12 на Общински съвет Видин от 29.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 19/6.3.2012 г.

1547. Общинският съвет – с. Ружинци, закрива кметствата: Черно поле, Гюргич, Плешивец, Дражинци, Тополовец и Динково.
Решение 51 на Общински съвет Ружинци от 26.01.2012 г.
обн. ДВ бр. 18/2.3.2012 г.

1546. Общинският съвет – с. Макреш, закрива кметствата: Киреево и Подгоре.
Решение 25 на Общински съвет Макреш от 21.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 18/2.3.2012 г.

1545. Общинският съвет – с. Чупрене, закрива кметствата: Долни Лом, Търговище, Средогрив и Репляна.
Решение 20 на Общински съвет Чупрене от 26.01.2012 г.
обн. ДВ бр. 17/28.2.2012 г.

1544. Общинският съвет – гр. Кърджали, закрива кметствата: Голяма бара и Ненково.
Решение 25 на Общински съвет Кърджали от 26.01.2012 г.
обн. ДВ бр. 17/28.2.2012 г.

1543. Общинският съвет – гр. Кула, закрива кметствата: Големаново, Тополовец и Цар Петрово.
Решение 53 на Общински съвет Кула от 20.01.2012 г.
обн. ДВ бр. 17/28.2.2012 г.

1542. Общинският съвет – гр. Берковица, закрива кметствата: Ягодово, Слатина, Мездрея, Гаганица и Котеновци.
Решение 83 на Общински съвет Берковица от 20.01.2012 г.
обн. ДВ бр. 12/10.2.2012 г.

1541. Общинският съвет – гр. Казанлък, закрива кметствата: Голямо Дряново, Горно Изворово и Средногорово.
Решение 25 на Общински съвет Казанлък от 12.01.2012 г.
обн. ДВ бр. 11/7.2.2012 г.

1540. Общинският съвет – с. Венец, закрива кметствата: Страхилица и Деница.
Решение 20 на Общински съвет Венец от 22.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 11/7.2.2012 г.

1539. Общинският съвет – гр. Бойчиновци, закрива кметствата: Кобиляк и Бели брод.
Решение 27 на Общински съвет Бойчиновци от 12.01.2012 г.
обн. ДВ бр. 10/3.2.2012 г.

1538. Общинският съвет – гр. Априлци, закрива кметство Велчево.
Решение 19 на Общински съвет Априлци от 29.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 10/3.2.2012 г.

1537. Общинският съвет – гр. Бяла, обл.Русе, закрива кметствата: Бистренци, Ботров, Пейчиново и Стърмен.
Решение 11 на Общински съвет Бяла, обл. Русе от 18.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 9/31.1.2012 г.

1536. Общинският съвет – гр. Вършец, закрива кметствата Драганица, Черкаски и Горно Озирово.
Решение 23 на Общински съвет Вършец от 23.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 9/31.1.2012 г.

1535. Общински съвет - гр. Полски Тръмбеш, закрива кметствата: Каранци, Вързулица и Стефан Стамболово.
Решение 16 на Общински съвет Полски Тръмбеш от 24.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 9/31.1.2012 г.

1534. Общинският съвет – гр. Лъки, закрива кметствата: Белица и Дряново.
Решение 18 на Общински съвет Лъки от 29.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 9/31.1.2012 г.

1533. Общинският съвет – гр. Садово, закрива кметство Ахматово.
Решение 17 на Общински съвет Садово от 15.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 9/31.1.2012 г.

1532. Общинският съвет – с. Иваново, закрива кметствата: Червен и Кошов.
Решение 33 на Общински съвет Иваново от 22.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 9/31.1.2012 г.

1531. Общинският съвет – гр. Златарица, закрива кметството Калайджии.
Решение 16 на Общински съвет Златарица от 02.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 5/17.1.2012 г.

1530. Общинският съвет – гр. Лом, закрива кметствата: Добри дол, Сливата, Долно Линево и Станево.
Решение 29 на Общински съвет Лом от 08.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 5/17.1.2012 г.

1529. Общинският съвет – гр. Златарица, закрива кметството Средно село.
Решение 17 на Общински съвет Златарица от 02.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 5/17.1.2012 г.

1528. Общинският съвет – гр. Болярово, закрива кметствата: Голямо Крушево, Шарково, Малко Шарково, Попово и Воден.
Решение 7 на Общински съвет Болярово от 08.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 5/17.1.2012 г.

1527. Общинският съвет - гр. Ботевград, закрива кметствата: Гурково и Радотина.
Решение 11 на Общински съвет Ботевград от 10.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 5/17.1.2012 г.

1526. Общинският съвет – гр. Съединение закрива кметствата Любен и Церетелево.
Решение 2 на Общински съвет Съединение от 29.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 2/6.1.2012 г.

1525. Общинският съвет – гр. Раковски, закрива кметството Болярино.
Решение 17 на Общински съвет Раковски от 29.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 2/6.1.2012 г.

1524. Общинският съвет – гр. Хисаря закрива кметството Ново Железаре.
Решение 10 на Общински съвет Хисаря от 29.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 2/6.1.2012 г.

1523. Общинският съвет – гр. Хисаря, закрива кметството Михилци.
Решение 11 на Общински съвет Хисаря от 29.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 2/6.1.2012 г.

1522. Общинският съвет – гр. Хисаря, закрива кметството Мало Крушево.
Решение 12 на Общински съвет Хисаря от 29.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 2/6.1.2012 г.

1521. Общинският съвет – с. Руен, закрива кметствата: Рудина и Каменяк.
Решение 8 на Общински съвет Руен от 05.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 2/6.1.2012 г.

1520. Общинският съвет – гр. Попово закрива кметствата Долна Кабда, Захари Стояново, Осиково, Посабина, Тръстика и Цар Асен.
Решение 685 на Общински съвет Попово от 21.09.2011 г.
обн. ДВ бр. 2/6.1.2012 г.

1519. Общинският съвет Родопи, област Пловдив, закрива кметството Оризари.
Решение 11 на Общински съвет Родопи от 01.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 2/6.1.2012 г.

1518. Общинският съвет – гр. Омуртаг, закрива кметствата: Българаново, Веселец, Горно Козарево, Горско село, Горно Новково, Долно Новково, Змейно, Красноселци, Паничино, Петрино, Станец, Тъпчилещово, Угледно и Царевци.
Решение 4 на Общински съвет Омуртаг от 08.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 2/6.1.2012 г.

1517. Общинският съвет – гр. Карлово закрива кметствата с. Московец и с. Куртово.
Решение 16 на Общински съвет Карлово от 30.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 2/6.1.2012 г.

1516. Общинският съвет – гр. Антоново закрива кметствата Моравица, Семерци, Добротица, Разделци, Моравка, Коноп и Таймище.
Решение 6 на Общински съвет Антоново от 29.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 2/6.1.2012 г.

1515. Население към 31.12.2011 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2011 г.

1514. Общинският съвет – гр. Мадан, закрива кметствата: Бориново, Галище, Ловци, Митовска, Мъглища, Равнища, Буково, Студена, Равнил, Вехтино, Шаренска и Лещак.
Решение 5 на Общински съвет Мадан от 07.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 104/27.12.2011 г.

1513. Общинският съвет – гр. Елена, закрива кметствата: Палици и Каменари.
Решение 3 на Общински съвет Елена от 18.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 102/22.12.2011 г.

1512. Общинският съвет – гр. Карнобат, закрива кметствата: Аспарухово, Венец, Деветак, Детелина, Житосвят, Зимен, Огнен, Сигмен, Смолник, Сърнево, Церковски и Черково.
Решение 6 на Общински съвет Карнобат от 30.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 102/22.12.2011 г.

1511. Общинският съвет – гр. Монтана, закрива кметствата: Безденица, Винище, Долна Рикса, Долна Вереница, Горна Вереница, Крапчене, Липен и Сумер.
Решение 10 на Общински съвет Монтана от 22.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 102/22.12.2011 г.

1510. Общинският съвет – гр. Сухиндол, закрива кметството Бяла река.
Решение 4 на Общински съвет Сухиндол от 17.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 102/22.12.2011 г.

1509. Общинският съвет – гр. Мъглиж, закрива кметството Шаново.
Решение 6 на Общински съвет Мъглиж от 14.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 102/22.12.2011 г.

1508. Общинският съвет – гр. Чепеларе, закрива кметствата: Богутево, Малево и Орехово.
Решение 18 на Общински съвет Чепеларе от 17.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 100/20.12.2011 г.

1507. Общинският съвет – гр. Троян, закрива кметствата: Балканец, Гумощник, Добродан, Дълбок дол, Ломец, Старо село, Терзийско и Чифлик.
Решение 6 на Общински съвет Троян от 01.12.2011 г.
обн. ДВ бр. 100/20.12.2011 г.

1506. Общинският съвет – гр. Стралджа, закрива кметствата: Първенец, Маленово, Чарда, Джинот, Недялско, Поляна, Тамарино, Люлин, Атолово и Александрово.
Решение 4 на Общински съвет Стралджа от 03.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 100/20.12.2011 г.

1505. Общинският съвет – гр. Девин, закрива кметствата: Михалково и Стоманево.
Решение 121 на Общински съвет Девин от 19.09.2011 г.
обн. ДВ бр. 100/20.12.2011 г.

1504. Определят се критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в Република България.
Решение 921 на МС от 16.12.2011 г.

1503. Общинският съвет – гр. Вълчедръм, закрива кметствата: Горни Цибър и Игнатово.
Решение 5 на Общински съвет Вълчедръм от 18.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 99/16.12.2011 г.

1502. Общинският съвет – гр. Първомай, закрива кметствата: Драгойново и Поройна.
Решение 14 на Общински съвет Първомай от 23.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 99/16.12.2011 г.

1501. Общинският съвет – гр. Угърчин, закрива кметствата: Голец, Микре, Сопот, Драгана и Каленик.
Решение 6 на Общински съвет Угърчин от 25.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 98/13.12.2011 г.

1500. Общинският съвет – гр. Ловеч, закрива кметствата: Българене, Владиня, Горан, Дренов, Деветаки, Йоглав, Казачево, Къкрина, Пресяка, Скобелево, Смочан, Умаревци, Хлевене и Чавдарци.
Решение 5 на Общински съвет Ловеч от 15.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 97/9.12.2011 г.

1499. Общинският съвет – гр. Вълчи дол, закрива кметствата: Бояна, Войводино, Генерал Колево, Изворник, Калоян и Щипско.
Решение 1263 на Общински съвет Вълчи дол от 24.08.2011 г.
обн. ДВ бр. 97/9.12.2011 г.

1498. Общинският съвет – Асеновград, закрива кметствата: Патриарх Евтимово, Долнослав и Бачково.
Решение 4 на Общински съвет Асеновград от 18.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 97/9.12.2011 г.

1497. Общинският съвет – гр. Брезово, закрива кметството Върбен.
Решение 8 на Общински съвет Брезово от 11.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 96/6.12.2011 г.

1496. Общинският съвет – гр. Брезово, закрива кметството Отец Кирилово.
Решение 7 на Общински съвет Брезово от 11.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 96/6.12.2011 г.

1495. Общинският съвет – гр. Брезово, закрива кметството Розовец.
Решение 6 на Общински съвет Брезово от 11.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 96/6.12.2011 г.

1494. Общинският съвет – гр. Брезово, закрива кметството Тюркмен.
Решение 5 на Общински съвет Брезово от 11.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 96/6.12.2011 г.

1493. Общинският съвет – гр. Пордим, закрива кметството Борислав.
Решение 9 на Общински съвет Пордим от 21.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 96/6.12.2011 г.

1492. Закриване на кметство, както и промяна на границите или на административния център на кметство, се извършва с решение на общинския съвет при условията и по реда за създаването му, което се обнародва в Държавен вестник.
Закон за изменение на ЗАТУРБ от 17.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 95/2.12.2011 г.

1491. Общинският съвет – гр. Свищов, закрива кметствата: Александрово, Деляновци, Совата и Червена.
Решение 3 на Общински съвет Свищов от 07.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 95/2.12.2011 г.

1490. Общински съвет – гр. Луковит, закрива кметството Дъбен.
Решение 471 на Общински съвет Луковит от 19.09.2011 г.
обн. ДВ бр. 95/2.12.2011 г.

1489. Общинският съвет – гр. Елхово, закрива кметствата: Раздел, Кирилово, Жребино и Трънково.
Решение 3/1/3 на Общински съвет Елхово от 07.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 95/2.12.2011 г.

1488. Общински съвет – гр. Смядово, закрива кметството Бял бряг.
Решение 363 на Общински съвет Смядово от 24.08.2011 г.
обн. ДВ бр. 95/2.12.2011 г.

1487. Общинският съвет – гр. Ябланица, закрива кметствата: Орешене, Батулци и Малък извор.
Решение 389 на Общински съвет Ябланица от 07.09.2011 г.
обн. ДВ бр. 93/25.11.2011 г.

1486. Общинският съвет - Тунджа, гр. Ямбол, закрива кметствата: Болярско, Генерал Тошево, Гълъбинци, Златари, Каравелово, Коневец, Меден кладенец, Межда, Миладиновци, Савино, Симеоново, Сламино, Стара река, Търнава и Челник.
Решение 3 на Общински съвет Тунджа от 04.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 93/25.11.2011 г.

1485. Общинският съвет – гр. Павликени, закрива кметствата: Вишовград, Мусина, Паскалевец и Росица.
Решение 3 на Общински съвет Павликени от 03.11.2011 г.
обн. ДВ бр. 93/25.11.2011 г.

1484. Общинският съвет – гр. Суворово, закрива кметството Дръндар.
Решение 12-221 на Общински съвет Суворово от 06.09.2011 г.
обн. ДВ бр. 92/22.11.2011 г.

1483. Общинският съвет – гр. Каспичан, закрива кметствата: Кюлевча и Косово.
Решение 787 на Общински съвет Каспичан от 19.09.2011 г.
обн. ДВ бр. 90/15.11.2011 г.

1482. Общинският съвет – гр. Върбица, закрива кметството Крайгорци.
Решение 7-1 на Общински съвет Върбица от 01.09.2011 г.
обн. ДВ бр. 90/15.11.2011 г.

1481. Общинският съвет - гр. Шумен, закрива кметствата: Васил Друмев, Велино, Ветрище, Кладенец, Лозево, Овчарово (вкл. селата Овчарово и Костена река), Панайот Волов и Радко Димитриево.
Решение 976 на Общински съвет Шумен от 16.09.2011 г.
обн. ДВ бр. 88/8.11.2011 г.

1480. Село Крън (40292), общ. Казанлък (SZR12), обл. Стара Загора (SZR), се обявява за град.
Решение 755 на МС от 17.10.2011 г.
обн. ДВ бр. 83/25.10.2011 г.

1479. В § 18 от Преходните и заключителни разпоредби се изменя чл.16, ал.1 от ЗАТУРБ, според която условие за създаване на кметство е наличие на население над 350 души общо в населените места, образуващи кметството.
Изборен кодекс от 02.06.2011 г.
обн. ДВ бр. 45/14.6.2011 г.

1478. Общинският съвет – гр. Стражица, закрива кметствата: Балканци, Владислав, Горски Сеновец, Мирово, Нова Върбовка и Ново Градище .
Решение 639 на Общински съвет Стражица от 14.09.2011 г.
обн. ДВ бр. 82/21.10.2011 г.

1477. Общинският съвет – с. Хитрино, закрива кметството Калино.
Решение 58 на Общински съвет Хитрино от 16.09.2011 г.
обн. ДВ бр. 82/21.10.2011 г.

1476. Общинският съвет – гр. Нови пазар, закрива кметствата: Жилино, Зайчино ореше, Преселка. и Сечище.
Решение 887 на Общински съвет Нови пазар от 12.09.2011 г.
обн. ДВ бр. 80/14.10.2011 г.

1475. Общинският съвет – гр. Лозница, закрива кметствата: Манастирци, Манастирско, Крояч и Тръбач.
Решение 438 на Общински съвет Лозница от 21.09.2011 г.
обн. ДВ бр. 80/14.10.2011 г.

1474. Общинският съвет - гр. Русе, закрива кметството Долно Абланово.
Решение 1328 на Общински съвет Русе от 16.09.2011 г.
обн. ДВ бр. 78/7.10.2011 г.

1473. Общинският съвет - с. Ценово, закрива кметствата: Беляново и Джулюница.
Решение 516 на Общински съвет Ценово от 31.08.2011 г.
обн. ДВ бр. 77/4.10.2011 г.

1472. Общинският съвет – гр. Ветово, закрива кметството Писанец.
Решение 731 на Общински съвет Ветово от 23.08.2011 г.
обн. ДВ бр. 77/4.10.2011 г.

1471. Общинският съвет - гр. Раднево, закрива кметствата: Даскал Атанасово, Тополяне и Диня.
Решение 1052 на Общински съвет Раднево от 25.08.2011 г.
обн. ДВ бр. 74/21.9.2011 г.

1470. Общинският съвет - гр. Велики Преслав, закрива кметствата: Осмар и Хан Крум.
Решение 614 на Общински съвет Велики Преслав от 23.08.2011 г.
обн. ДВ бр. 73/20.9.2011 г.

1469. Общинският съвет – гр. Две могили, закрива кметството Могилино.
Решение 1019 на Общински съвет Две могили от 25.07.2011 г.
обн. ДВ бр. 71/13.9.2011 г.

1468. Общинският съвет – гр. Две могили, закрива кметството Острица.
Решение 1018 на Общински съвет Две могили от 25.07.2011 г.
обн. ДВ бр. 71/13.9.2011 г.

1467. Общинският съвет - гр. Тетевен, закрива кметствата: Васильово, Бабинци и Дивчовото.
Решение 1115 на Общински съвет Тетевен от 10.08.2011 г.
обн. ДВ бр. 69/8.9.2011 г.

1466. Общинският съвет - гр. Разград, закрива кметствата: Балкански, Недоклан, Побит камък, Пороище, Просторно и Ушинци.
Решение 990 на Общински съвет Разград от 26.07.2011 г.
обн. ДВ бр. 69/8.9.2011 г.

1465. Общинският съвет – гр. Кубрат, закрива кметството Тертер.
Решение 546 на Общински съвет Кубрат от 12.08.2011 г.
обн. ДВ бр. 68/2.9.2011 г.

1464. Общинският съвет - гр. Борово, закрива кметствата: Брестовица и Волово.
Решение 542 на Общински съвет Борово от 27.07.2011 г.
обн. ДВ бр. 68/2.9.2011 г.

1463. Общинският съвет - гр. Аксаково, закрива кметствата: Куманово, Ботево, Осеново и Долище.
Решение 44.12 на Общински съвет Аксаково от 27.07.2011 г.
обн. ДВ бр. 68/2.9.2011 г.

1462. Общинският съвет - гр. Куклен, създава ново селищно образование с наименование "Индустриална зона Куклен" в землището на гр. Куклен.
Решение 740 на Общински съвет Куклен от 29.06.2011 г.
обн. ДВ бр. 56/22.7.2011 г.

1461. Общинският съвет - гр. Роман, създава селищни образования с местно значение в землището на с. Кунино - "Кунино Енерджи" - АД, Сградоцентрала и "Кунино Енерджи" - АД, Бетонов възел.
Решение 446 на Общински съвет Роман от 20.05.2011 г.
обн. ДВ бр. 47/21.6.2011 г.

1460. Обявява населеното място с. Игнатиево (32278), общ. Аксаково (VAR02), обл. Варна, за град.
Решение 137 на МС от 11.03.2011 г.
обн. ДВ бр. 22/18.3.2011 г.

1459. Население към 31.12.2010 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2010 г.

1458. Общинският съвет - гр. Царево, създава селищно образувание с местно значение с наименование "Тарфа".
Решение 489 на Общински съвет Царево от 02.09.2010 г.
обн. ДВ бр. 84/26.10.2010 г.

1457. Общинският съвет - гр. Царево, създава селищно образувание с местно значение с наименование "Арапя".
Решение 488 на Общински съвет Царево от 02.09.2010 г.
обн. ДВ бр. 84/26.10.2010 г.

1456. Общинският съвет - гр. Царево, създава селищно образувание с местно значение с наименование "Нестинарка".
Решение 487 на Общински съвет Царево от 02.09.2010 г.
обн. ДВ бр. 84/26.10.2010 г.

1455. Общинският съвет - гр. Царево, създава селищно образувание с местно значение с наименование "Оазис".
Решение 486 на Общински съвет Царево от 02.09.2010 г.
обн. ДВ бр. 84/26.10.2010 г.

1454. Общинският съвет - гр. Царево, създава селищно образувание с местно значение с наименование "Диньов гьол".
Решение 485 на Общински съвет Царево от 02.09.2010 г.
обн. ДВ бр. 84/26.10.2010 г.

1453. Общинският съвет - гр. Царево, създава селищно образувание с местно значение с наименование "Боруна".
Решение 484 на Общински съвет Царево от 02.09.2010 г.
обн. ДВ бр. 84/26.10.2010 г.

1452. Общинският съвет - гр. Крумовград, създава ново кметство Орех.
Решение 453 на Общински съвет Крумовград от 27.05.2010 г.
обн. ДВ бр. 69/13.9.2010 г.

1451. Общинският съвет - гр. Смолян, закрива кметството Левочево.
Решение 422 на Общински съвет Смолян от 24.04.2010 г.
обн. ДВ бр. 48/25.6.2010 г.

1450. Общинският съвет - гр. Троян, образува селищно образувание от местно значение с наименование Планински туристически комплекс "Беклемето".
Решение 457 - І на Общински съвет Троян от 29.04.2010 г.
обн. ДВ бр. 40/28.5.2010 г.

1449. Населеното място с. Извор (32367) се отделя от общ. Созопол (BGS21), обл. Бургас, и се присъединява към общ. Бургас (BGS04), обл. Бургас.
Решение 270 на МС от 30.04.2010 г.

1448. Утвърждават се нови граници на общ. Бургас (BGS04) и общ. Созопол (BGS21), обл. Бургас.
Указ 121 на Президент на Републиката от 10.05.2010 г.
обн. ДВ бр. 38/21.5.2010 г.

1447. Общинският съвет - гр. Севлиево, именува селищното образувание в местността Крушевски баир в землището на гр. Севлиево на селищно образувание Хоталич.
Решение 021 на Общински съвет Севлиево от 24.02.2010 г.
обн. ДВ бр. 34/4.5.2010 г.

1446. Общинският съвет – гр. Шумен, създава ново селищно образувание с местно значение с наименование „Индустриален парк Шумен“.
Решение 569 на Общински съвет Шумен от 24.02.2010 г.
обн. ДВ бр. 24/26.3.2010 г.

1445. Общинският съвет - гр. Девин, закрива кметството Жребево.
Решение 127 на Общински съвет Девин от 07.12.2009 г.
обн. ДВ бр. 22/19.3.2010 г.

1444. Общинският съвет - гр. Първомай, създава нови селищни образувания за задоволяване на промишлените нужди на общ. Първомай.
Решение 322 на Общински съвет Първомай от 23.12.2009 г.
обн. ДВ бр. 20/12.3.2010 г.

1443. Общинският съвет - гр. Летница, създава селищно образувание с наименование "Индустриална зона Летница".
Решение 294 на Общински съвет Летница от 29.01.2010 г.
обн. ДВ бр. 13/16.2.2010 г.

1442. Общинският съвет - гр. Провадия, създава нови селищни образувания "Кюмбетите", "Шашкъните", "Фазанарията" и "Солницата".
Решение 28-354 на Общински съвет Провадия от 29.07.2009 г.
обн. ДВ бр. 13/16.2.2010 г.

1441. Население към 31.12.2009 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2009 г.

1440. Обявява населеното място с. Черноморец (81178), общ. Созопол (BGS21), обл. Бургас, за град.
Решение 926 на МС от 03.12.2009 г.
обн. ДВ бр. 98/11.12.2009 г.

1439. Утвърждават се нови граници на общ. Ветово (RSE05) и общ. Русе (RSE27), обл. Русе - с. Бъзън (07231) се премества от общ. Ветово към общ. Русе.
Решение 628 на МС от 20.07.2009 г.

1438. Утвърждават се нови граници на общ. Ветово и общ. Русе, обл. Русе.
Указ 348 на Президента на Републиката от 14.10.2009 г.
обн. ДВ бр. 85/27.10.2009 г.

1437. Законът урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. Осигурява данни за населението по населени места към 01.02.2011 г.
З-н за преброяването на населението и жилищния фонд в Р България през 2011 година от 15.05.2009
обн. ДВ бр. 39/26.5.2009 г.

1436. Утвърждават се категории на новосъздадени населени места: с. Малко Йонково, с. Орех, гр. Момин проход, с. Дебелец.
Заповед РД-02-14-115 на МРРБ от 30.01.2009 г.
обн. ДВ бр. 14/20.2.2009 г.

1435. Присъединява населените места с. Банево (02573) и с. Ветрен (29427) към гр. Бургас (07079), общ. Бургас (BGS04), обл. Бургас.
Решение 58 на МС от 02.02.2009 г.
обн. ДВ бр. 11/10.2.2009 г.

1434. Утвърждава класификацията на териториалните единици за статистически цели в България. Определя се подредбата (сортирането) на статистическите зони, статистическите райони и областите при публикуването на статистическа информация на регионално ниво.
Заповед РД 07-421 на НСИ от 11.12.2008 г.
обн. ДВ бр. 11/10.2.2009 г.

1433. Обявява се населеното място с. Ахелой (00833), общ. Поморие, обл. Бургас, за град.
Решение 4 на МС от 10.01.2009 г.
обн. ДВ бр. 5/20.1.2009 г.

1432. Население към 31.12.2008 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2008 г.

1431. Променя се наименованието на с. Кокорково, общ. Смолян, обл. Смолян, на с. Кокорово (37945).
Указ 264 на Президента на Републиката от 16.09.2008 г.
обн. ДВ бр. 84/26.9.2008 г.

1430. Променя се наименованието на с. Орешица, общ. Смолян, обл. Смолян, на с. Орешец (53792).
Указ 263 на Президента на Републиката от 16.09.2008 г.
обн. ДВ бр. 84/26.9.2008 г.

1429. Променя се наименованието на с. Киселичево, общ. Смолян, обл. Смолян, на с. Киселчово (36974).
Указ 262 на Президента на Републиката от 16.09.2008 г.
обн. ДВ бр. 84/26.9.2008 г.

1428. Обособяват се райони, които се разделят на нива в съответствие с класификацията на териториалните единици за статистически цели, прилагана в ЕС.
Закон за регионалното развитие от 15.05.2008 г.
обн. ДВ бр. 50/30.5.2008 г.

1427. Общинският съвет - Тунджа, гр. Ямбол, извършва промяна на границите и територията на кметство Генерал Инзово, като изключва от състава на кметството с. Видинци.
Решение 145 на Общински съвет Тунджа от 29.07.2008 г.
обн. ДВ бр. 73/19.8.2008 г.

1426. Общинският съвет - гр. Шумен, създава кметство Овчарово, включващо населените места Овчарово и Костена река.
Решение 125 на Общински съвет Шумен от 29.05.2008 г.
обн. ДВ бр. 66/25.7.2008 г.

1425. Наименува се новосъздаденото населено място на територията на общ. Крумовград, обл. Кърджали - Орех (54821).
Указ 172 на Президента на Републиката от 23.05.2008 г.
обн. ДВ бр. 51/3.6.2008 г.

1424. Общинският съвет - с. Минерални бани, създава кметство Спахиево.
Решение 74 на Общински съвет Минерални бани от 17.04.2008 г.
обн. ДВ бр. 51/3.6.2008 г.

1423. Отделят се от населеното място Звънарка, общ. Крумовград, обл. Кърджали, махалите Орех, Зейка и Бодрово и се обособяват в ново населено място.
Решение 293 на МС от 09.05.2008 г.
обн. ДВ бр. 47/20.5.2008 г.

1422. Закриват се населените места с. Драгостин (23460) и с. Средна (68391) от общ. Гоце Делчев (BLG11), обл. Благоевград.
Решение 136 на МС от 29.02.2008 г.
обн. ДВ бр. 27/11.3.2008 г.

1421. Регламент за изменение на Регламент (ЕО) № 1059/2003 относно установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) поради присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз.
Регламент 176 на Европейския парламент и Съвета от 20.02.2008 г.

1420. Общинският съвет - Борино, създава кметство Чала.
Решение 9 на Общински съвет Борино от 23.11.2007 г.
обн. ДВ бр. 4/15.1.2008 г.

1419. Общинският съвет - гр. Ботевград, създава кметство Радотина.
Решение 24 на Общински съвет Ботевград от 29.11.2007 г.
обн. ДВ бр. 2/8.1.2008 г.

1418. Население към 31.12.2007 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2007 г.

1417. Общинският съвет - гр. Борово, създава кметство Волово.
Решение 475 на Общински съвет Борово от 29.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 101/4.12.2007 г.

1416. Наименува се новосъздаденото населено място на територията на общ. Дългопол, обл. Варна, Дебелец.
Указ 343 на Президента на Републиката от 01.11.2007 г.
обн. ДВ бр. 94/16.11.2007 г.

1415. Създава се ново населено място в общ. Дългопол, обл. Варна. Президентът на страната да издаде указ за наименуване на новосъздаденото населено място с наименованието Дебелец.
Решение 695 на МС от 29.10.2007 г.
обн. ДВ бр. 89/6.11.2007 г.

1414. Общинският съвет - гр. Габрово, създава кметствата: Гергини, Лесичарка и Чарково.
Решение 245 на Общински съвет Габрово от 30.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 87/30.10.2007 г.

1413. Общинският съвет - с. Кирково, създава кметствата: Вълчанка, Средско и Стрижба.
Решение 499 на Общински съвет Кирково от 27.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 87/30.10.2007 г.

1412. Общинският съвет - гр. Ловеч, създава кметствата: Българене, Деветаки, Къкрина, Пресяка и Смочан.
Решение 1117 на Общински съвет Ловеч от 13.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 87/30.10.2007 г.

1411. Общинският съвет - с. Баните, създава кметство Вълчан дол.
Решение 438 на Общински съвет Баните от 20.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 87/30.10.2007 г.

1410. Общинският съвет - гр. Тополовград, създава кметствата: Българска поляна, Капитан Петко войвода и Светлина.
Решение 69 на Общински съвет Тополовград от 03.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 87/30.10.2007 г.

1409. Общинският съвет - гр. Кубрат, създава кметство Тертер.
Решение 1 на Общински съвет Кубрат от 14.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 87/30.10.2007 г.

1408. Общинският съвет - гр. Каварна, създава кметствата: Свети Никола и Топола.
Решение 330 на Общински съвет Каварна от 25.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 86/26.10.2007 г.

1407. Общинският съвет - с. Кайнарджа, създава кметствота: Давидово, Войново, Краново и Полковник Чолаково.
Решение 281 на Общински съвет Кайнарджа от 30.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 85/23.10.2007 г.

1406. Общинският съвет - гр. Стамболово, създава кметство Войводенец.
Решение 357 на Общински съвет Стамболово от 19.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 85/23.10.2007 г.

1405. Общинският съвет - гр. Разград, създава кметствата: Просторно и Ушинци.
Решение 936 на Общински съвет Разград от 17.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 85/23.10.2007 г.

1404. Общинският съвет - гр. Главиница, създава кметствата: Бащино и Подлес.
Решение 422 на Общински съвет Главиница от 25.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 85/23.10.2007 г.

1403. Общинският съвет - с. Руен, създава кметство Каменяк.
Решение 33 на Общински съвет Руен от 24.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 84/19.10.2007 г.

1402. Общинският съвет - гр. Кърджали, създава кметство Ненково.
Решение 662 на Общински съвет Кърджали от 20.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 83/16.10.2007 г.

1401. Общинският съвет - гр. Грамада, създава кметство Тошевци.
Решение 338 на Общински съвет Грамада от 14.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 83/16.10.2007 г.

1400. Общинският съвет - гр. Велики Преслав, създава кметство Осмар.
Решение 501 на Общински съвет Велики Преслав от 28.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 83/16.10.2007 г.

1399. Общинският съвет - с. Минерални бани, създава кметство Брястово.
Решение 381 на Общински съвет Минерални бани от 26.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 82/12.10.2007 г.

1398. Общинският съвет - с. Георги Дамяново, създава кметствата: Дълги Дел и Меляне.
Решение 285 на Общински съвет Георги Дамяново от 04.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 82/12.10.2007 г.

1397. Общинският съвет - гр. Радомир, създава кметствата: Горна Диканя, Старо село, Владимир, Кондофрей и Прибой.
Решение 119 на Общински съвет Радомир от 27.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 82/12.10.2007 г.

1396. Общинският съвет - с. Ружинци, създава кметство Тополовец.
Решение 614 на Общински съвет Ружинци от 14.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 81/9.10.2007 г.

1395. Общинският съвет - с. Ружинци, създава кметство Динково.
Решение 613 на Общински съвет Ружинци от 14.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 81/9.10.2007 г.

1394. Общинският съвет - гр. Момчилград, създава кметство Прогрес.
Решение 67 на Общински съвет Момчилград от 10.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 81/9.10.2007 г.

1393. Общинският съвет - гр. Котел, създава кметствата: Боринци, Медвен и Топузево.
Решение 626 на Общински съвет Котел от 04.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 81/9.10.2007 г.

1392. Общинският съвет - гр. Бобов дол, създава кметствата: Мала Фуча и Голям Върбовник.
Решение 96 на Общински съвет Бобов дол от 21.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 81/9.10.2007 г.

1391. Общинският съвет - гр. Белоградчик, създава кметствата: Салаш и Боровица.
Решение 490 на Общински съвет Белоградчик от 19.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 81/9.10.2007 г.

1390. Общинският съвет - гр. Тетевен, създава кметство Дивчовото.
Решение 1111 на Общински съвет Тетевен от 14.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 80/5.10.2007 г.

1389. Общинският съвет - гр. Стралджа, създава кметствата: Атолово, Александрово и Люлин.
Решение 538 на Общински съвет Стралджа от 13.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 80/5.10.2007 г.

1388. Общинският съвет - гр. Поморие, създава кметство Козичино.
Решение 943 на Общински съвет Поморие от 24.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 80/5.10.2007 г.

1387. Общинският съвет - гр. Луковит, създава кметство Дъбен.
Решение 467 на Общински съвет Луковит от 23.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 80/5.10.2007 г.

1386. Общинският съвет - гр. Кюстендил, създава кметствата: Вратца, Гърляно, Нов чифлик, Скриняно и Стенско.
Решение 710 на Общински съвет Кюстендил от 31.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 80/5.10.2007 г.

1385. Общинският съвет - гр. Земен, създава кметство Пещера.
Решение 257 на Общински съвет Земен от 11.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 80/5.10.2007 г.

1384. Общинският съвет - гр. Добрич, създават кметствата: Драганово, Камен, Полк. Минково, Пчелино, Славеево, Сливенци, Тянево и Хитово.
Решение 866 на Общински съвет Добрич от 30.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 80/5.10.2007 г.

1383. Общинският съвет - с. Ковачевци, създава кметствата: Лобош и Егълница.
Решение 319 на Общински съвет Ковачевци от 29.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 80/5.10.2007 г.

1382. Общинският съвет - гр. Болярово, създава кметство Малко Шарково.
Решение 463 на Общински съвет Болярово от 31.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 80/5.10.2007 г.

1381. Общинският съвет - гр. Ябланица, създава кметство Батулци.
Решение 341 на Общински съвет Ябланица от 12.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 80/5.10.2007 г.

1380. Общинският съвет - гр. Берковица, създава кметствата: Котеновци и Ягодово.
Решение 1137 на Общински съвет Берковица от 21.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 80/5.10.2007 г.

1379. Общинският съвет - гр. Хасково, създава кметствата: Горно Войводино, Манастир, Николово, Подкрепа и Стойково.
Решение 765 на Общински съвет Хасково от 21.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 80/5.10.2007 г.

1378. Общинският съвет - гр. Балчик, създава кметствата: Бобовец, Дъбрава, Царичино, Преспа, Рогачево и Тригорци.
Решение 721 на Общински съвет Балчик от 03.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 80/5.10.2007 г.

1377. Общинският съвет - гр. Русе, създава кметство Долно Абланово.
Решение 1431 на Общински съвет Русе от 14.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 80/5.10.2007 г.

1376. Общинският съвет - с. Ценово, създава кметство Беляново.
Решение 344 на Общински съвет Ценово от 05.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 79/2.10.2007 г.

1375. Общинският съвет - с. Невестино, създава кметствата: Друмохар, Четирци, Еремия и Рашка Гращица.
Решение 353 на Общински съвет Невестино от 03.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 79/2.10.2007 г.

1374. Общинският съвет - Тунджа, гр. Ямбол, създава кметствата: Златари, Савино, Сламино, Стара река и Търнава.
Решение 611 на Общински съвет Тунджа от 31.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 79/2.10.2007 г.

1373. Общинският съвет - гр. Царево, създава кметство Синеморец.
Решение 630 на Общински съвет Царево от 20.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 79/2.10.2007 г.

1372. Общинският съвет - гр. Созопол, създава кметство Индже войвода.
Решение 1005 на Общински съвет Созопол от 14.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 79/2.10.2007 г.

1371. Общинският съвет - гр. Кула, създава кметство Големаново.
Решение 422 на Общински съвет Кула от 04.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 79/2.10.2007 г.

1370. Общинският съвет - гр. Елхово, създава кметство Трънково.
Решение 958/47/1 на Общински съвет Елхово от 19.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 79/2.10.2007 г.

1369. Общинският съвет - гр. Дряново, създава кметство Ганчовец.
Решение 618 на Общински съвет Дряново от 14.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 79/2.10.2007 г.

1368. Общинският съвет - гр. Хисаря, създава кметствата: Михилци и Мало Крушево.
Решение 612 на Общински съвет Хисаря от 27.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 78/28.9.2007 г.

1367. Общинският съвет - с. Опан, създава кметство Княжевско.
Решение 190 на Общински съвет Опан от 31.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 78/28.9.2007 г.

1366. Общинският съвет - гр. Калояново, създава кметствата: Горна Махала, Ръжево, Главатар, Отец Паисиево и Сухозем.
Решение 320 на Общински съвет Калояново от 30.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 78/28.9.2007 г.

1365. Общинският съвет - гр. Брезово, създава кметство Върбен.
Решение 592 на Общински съвет Брезово от 12.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 78/28.9.2007 г.

1364. Общинският съвет - гр. Първомай, създава кметство Поройна.
Решение 557 на Общински съвет Първомай от 31.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 78/28.9.2007 г.

1363. Общинският съвет - с. Чупрене, създава кметствата: Търговище и Средногрив.
Решение 245 на Общински съвет Чупрене от 05.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 77/25.9.2007 г.

1362. Общинският съвет - с. Гърмен, създава кметствата: Балдево и Марчево.
Решение 93 на Общински съвет Гърмен от 30.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 77/25.9.2007 г.

1361. Общинският съвет - гр. Чепеларе, създава кметство Малево.
Решение 650 на Общински съвет Чепеларе от 17.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 77/25.9.2007 г.

1360. Общинският съвет - гр. Сандански, създава кметствата: Враня и Яново.
Решение 203 на Общински съвет Сандански от 13.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 77/25.9.2007 г.

1359. Общинският съвет - гр. Раднево, създава кметство Диня.
Решение 880 на Общински съвет Раднево от 10.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 77/25.9.2007 г.

1358. Общинският съвет - гр. Правец, създава кметствата Калугерово, Манаселска река и Равнище.
Решение 59 на Общински съвет Правец от 27.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 77/25.9.2007 г.

1357. Общинският съвет - гр. Петрич, създава кметствата: Долна Крушица, Капатово, Ново Кономлади, Рибник и Чуричене.
Решение 736 на Общински съвет Петрич от 28.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 77/25.9.2007 г.

1356. Общинският съвет - гр. Монтана, създава кметствата Долна Рикса, Долна Вереница и Горна Вереница.
Решение 671 на Общински съвет Монтана от 13.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 77/25.9.2007 г.

1355. Общинският съвет - гр. Ивайловград, създава кметствата: Белополяне, Долно Луково и Плевун.
Решение 65 на Общински съвет Ивайловград от 11.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 77/25.9.2007 г.

1354. Общинският съвет - гр. Димово, създава кметство Воднянци.
Решение 337 на Общински съвет Димово от 31.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 77/25.9.2007 г.

1353. Общинският съвет - гр. Видин, създава кметство Жеглица.
Решение 109 на Общински съвет Видин от 11.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 77/25.9.2007 г.

1352. Общинският съвет - гр. Сухиндол, създава кметство Бяла река.
Решение 292 на Общински съвет Сухиндол от 03.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 76/21.9.2007 г.

1351. Общинският съвет - гр. Стражица, създава кметство Ново Градище.
Решение 771 на Общински съвет Стражица от 12.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 76/21.9.2007 г.

1350. Общинският съвет - гр. Стражица, създава кметство Мирово.
Решение 770 на Общински съвет Стражица от 12.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 76/21.9.2007 г.

1349. Общинският съвет - гр. Стражица, създава кметство Балканци.
Решение 769 на Общински съвет Стражица от 12.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 76/21.9.2007 г.

1348. Общинският съвет - гр. Свищов, създава кметство Деляновци.
Решение 1039 на Общински съвет Свищов от 05.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 76/21.9.2007 г.

1347. Общинският съвет - гр. Полски Тръмбеш, създава кметство с. Стефан Стамболово.
Решение 850 на Общински съвет Полски Тръмбеш от 30.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 76/21.9.2007 г.

1346. Общинският съвет - гр. Полски Тръмбеш, създава кметство Вързулица
Решение 849 на Общински съвет Полски Тръмбеш от 30.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 76/21.9.2007 г.

1345. Общинският съвет - гр. Павликени, създава кметствата: Мусина и Росица.
Решение 652 на Общински съвет Павликени от 05.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 76/21.9.2007 г.

1344. Общинският съвет - гр. Златарица, създава кметство Калайджии.
Решение 756 на Общински съвет Златарица от 30.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 76/21.9.2007 г.

1343. Общинският съвет - гр. Златарица, създава кметство Средно село.
Решение 755 на Общински съвет Златарица от 30.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 76/21.9.2007 г.

1342. Общинският съвет - гр. Елена, създава кметствата: Палици и Тумбевци.
Решение 53 на Общински съвет Елена от 30.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 76/21.9.2007 г.

1341. Общинският съвет - с. Аврен, създава кметствата: Здравец, Китка и Равна гора.
Решение 574 на Общински съвет Аврен от 11.09.2007 г.
обн. ДВ бр. 77/25.9.2007 г.

1340. Общинският съвет - гр. Симеоновград, създава кметство Дряново.
Решение 581 на Общински съвет Симеоновград от 25.08.2007 г.
обн. ДВ бр. 76/21.9.2007 г.

1339. Населените места, които към датата на влизане в сила на закона, отговарят на изискването на чл. 16, т. 1 и в които са назначени кметски наместници, придобиват статут на кметство и в тях се провеждат избори за кметове с провеждането на местните избори.
Закон за изменение и допълнение на Закона за местните избори от 27.07.2007 г.
обн. ДВ бр. 63/3.8.2007 г.

1338. Общинският съвет - гр. Исперих, създава кметство Малко Йонково.
Решение 294 на Общински съвет Исперих от 27.04.2007 г.
обн. ДВ бр. 45/8.6.2007 г.

1337. Общинският съвет – гр. Костенец, създава кметство Момин проход.
Решение 107 на Общински съвет Костенец от 22.01.2007 г.
обн. ДВ бр. 33/20.4.2007 г.

1336. Присъединяват се с.Зоренишки дол,с.Лозето,с.Топилища и с.Асен към с.Гложене,общ.Тетевен; с. Голямо осое,с.Кръкожабене,с.Равна,с.Горното село,с.Дълга ливада,с.Ореша и с.Кривина към с. Голям извор. Присъединяват се с.Горуньово и с.Брезово към с.Рибарица.
Решение 139 на МС от 08.03.2007 г.
обн. ДВ бр. 24/20.3.2007 г.

1335. Наименува се новообразуваното населено място на територията на общ. Исперих, обл. Разград - с. Малко Йонково (50512).
Указ 69 на Президента на Републиката от 07.03.2007 г.
обн. ДВ бр. 24/20.3.2007 г.

1334. Отделя се от населеното място с. Йонково (34103), общ. Исперих (RAZ 14), обл. Разград, Малка махала и се обособява в ново населено място. Новосъздаденото населено място съгласно указ на президента следва да се наименува с. Малко Йонково.
Решение 131 на МС от 05.03.2007 г.
обн. ДВ бр. 23/16.3.2007 г.

1333. Закриват се населените места с. Мачковци (47514), с. Джокари (20821) и с. Черневото (80875) от общ. Априлци (LOV02), обл. Ловеч.
Решение 119 на МС от 26.02.2007 г.
обн. ДВ бр. 20/6.3.2007 г.

1332. Закриват се населените места с. Драгоица (23368), с. Нановица (51102), с. Мириовец (48310), с. Присоето (58462), с. Мишкарете (48640) и с. Слатина (67204) от общ. Ябланица (LOV38), обл. Ловеч.
Решение 57 на МС от 26.01.2007 г.
обн. ДВ бр. 16/20.2.2007 г.

1331. Общинският съвет – с. Гърмен, създава селищно образувание с местно значение курорт "Огняновски минерални бани".
Решение 336 на Общински съвет Гърмен от 07.12.2006 г.
обн. ДВ бр. 14/13.2.2007 г.

1330. В общ. Котел, обл. Сливен се правят следните промени: с.Каменна (35852) и с.Ниска поляна (51754) се присъединяват към с.Стрелци (69821); с.Птичари (58760) се присъединява към с.Кипилово (36854); с.Върлище (12930) се присъединява към с.Боринци (05480).
Решение 849 на МС от 07.12.2006 г.
обн. ДВ бр. 2/9.1.2007 г.

1329. Баланс на територията на страната по видове територии и общини към 31.12.2006 г.
Писмо 20-500 на МЗГ от 15.02.2007 г.

1328. Население към 31.12.2006 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2006 г.

1327. Определят се системата и правилата за транслитерация на българските географски имена на латиница.
Наредба №3 от 26.10.2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница
обн. ДВ бр. 94/21.11.2006 г.

1326. Обявява се с. Добринище (21498), общ. Банско (BLG01), обл. Благоевград, за град.
Решение 721 на МС от 16.10.2006 г.
обн. ДВ бр. 85/20.10.2006 г.

1325. Наименува се възстановеното и обявено за град населено място на територията на общ. Костенец, Софийска област, Момин проход (50245).
Указ 407 на Президента на Републиката от 27.09.2006 г.
обн. ДВ бр. 83/13.10.2006 г.

1324. Възстановява се като населено място на територията на общ. Костенец (SFO25), Софийска област, заличеното населено място с. Момин проход (50245). Възстановеното населено място се обявява за град.
Решение 692 на МС от 25.09.2006 г.
обн. ДВ бр. 83/13.10.2006 г.

1323. Утвърждава се съдържанието на Националния регистър на населените места. Отпада поддържането на Композитния административно-териториален индекс (КАТИ) за териториалните единици.
Решение 695 на МС от 29.09.2006 г.

1322. Общинският съвет - гр. Сливен, създава селищно образувание с местно значение Курорт "Сливенски минерални бани" в землището на с. Злати войвода.
Решение 1127 на Общински съвет Сливен от 28.09.2006 г.

1321. Административно-териториални промени в общ. Сливен, обл. Сливен: Закрива с. Козин дол (37719). Присъединява селата Било (04087) и Мъсърлии (49610) към с. Средорек (68549). Присъединява с. Ръченица (63642) към с. Зайчари (30257).
Решение 607 на МС от 11.08.2006 г.
обн. ДВ бр. 68/22.8.2006 г.

1320. Населеното място с. Мартен (47336), общ. Русе, обл. Русе, се обявява за град.
Решение 591 на МС от 07.08.2006 г.
обн. ДВ бр. 66/15.8.2006 г.

1319. Населеното място с. Куклен (40467), общ. Куклен, обл. Пловдив, се обявява за град.
Решение 352 на МС от 12.05.2006 г.
обн. ДВ бр. 42/23.5.2006 г.

1318. Обявява се населеното място с. Св. Влас (11538), общ. Несебър (BGS15), обл. Бургас, за град.
Решение 63 на МС от 03.02.2006 г.
обн. ДВ бр. 15/17.2.2006 г.

1317. Население към 31.12.2005 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2005 г.

1316. Утвърждат се нови граници на общ. Ковачевци (PER22) и общ. Земен (PER19), обл. Перник.
Указ 371 на Президента на Републиката от 29.11.2005 г.
обн. ДВ бр. 99/9.12.2005 г.

1315. Отделя се от общ. Земен, обл. Перник, населеното място с. Чепино (80385) и се присъединява към общ. Ковачевци, обл. Перник.
Решение 913 на МС от 28.11.2005 г.
обн. ДВ бр. 98/6.12.2005 г.

1314. Закрива се населеното място с. Радинка (61399) от общ. Котел (SLV11), обл. Сливен (SLV).
Решение 739 на МС от 07.09.2005 г.
обн. ДВ бр. 74/13.9.2005 г.

1313. Общинският съвет - гр. Кричим, създава селищно образувание Вилна зона "Черешево".
Решение 162 на Общинския съвет Кричим от 12.05.2005 г.
обн. ДВ бр. 60/22.7.2005 г.

1312. Обявява населеното място с. Китен (37023), общ. Приморско (BGS27), обл. Бургас, за град.
Решение 557 на Министерския съвет от 17.06.2005 г.
обн. ДВ бр. 51/21.6.2005 г.

1311. Изменение на чл.33: За обявяване на село за град е необходимо населеното място да има изградена социална и техническа инфраструктура и население не по-малко от 3500 души, а в курортните населени места - не по-малко от 1000 души.
Закон за изменение на ЗАТУРБ от 20.05.2005 г.
обн. ДВ бр. 46/3.6.2005 г.

1310. За обнародване в "Държавен вестник" Законът за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
Указ 214 на Народното събрание от 30.05.2005 г.
обн. ДВ бр. 46/3.6.2005 г.

1309. Общинският съвет - гр. Смолян, създава селищно образувание от местно значение курортно-туристическо ядро "Хайдушки поляни".
Решение 227 на Общинския съвет Смолян от 27.04.2005 г.
обн. ДВ бр. 45/31.5.2005 г.

1308. Общински съвет – гр. Ардино, закрива кметствата: Китница, Кроячево, Любино, Русалско, Седларци и Стояново.
Решение 200 на Общински съвет Ардино от 28.04.2005 г.

1307. Общинският съвет - гр. Павел баня, закрива кметство Виден.
Решение 230 на Общинския съвет Павел баня от 08.02.2005 г.
обн. ДВ бр. 34/19.4.2005 г.

1306. Общинският съвет - гр. Сливница, закрива кметствата: Гълъбовци, Драготинци, Бърложница и Извор.
Решение 10 на Общинския съвет Сливница от 31.01.2005 г.
обн. ДВ бр. 31/8.4.2005 г.

1305. Утвърждават се нови граници на общ. Бяла Слатина (VRC08) и общ. Враца (VRC10), обл. Враца.
Указ 19 на Президента на Републиката от 10.02.2005 г.
обн. ДВ бр. 17/22.2.2005 г.

1304. Отделя от общ. Бяла Слатина (VRC08), обл. Враца, населеното място с. Върбица (12749) и го присъединява към общ. Враца (VRC10), обл. Враца.
Решение 69 на МС от 04.02.2005 г.
обн. ДВ бр. 15/15.2.2005 г.

1303. Общинският съвет - гр. Раднево, създава кметство Тополяне.
Решение 1001 на Общинския съвет Раднево от 04.09.2003 г.
обн. ДВ бр. 15/15.2.2005 г.

1302. Общинският съвет - гр. Полски Тръмбеш, създава кметство Каранци.
Решение 823 на Общинския съвет Полски Тръмбеш от 21.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 14/11.2.2005 г.

1301. Определят се 9 селищни образувания с национално значение.
Решение 45 на Министерския съвет от 25.01.2005 г.
обн. ДВ бр. 11/1.2.2005 г.

1300. Отменя т.4 от Решение № 45 на МС на Република България от 25.І 2005 г., с която ваканционно селище "Елените", община Несебър, област Бургас е обявено за съществуващо селищно образувание с национално значение.
Решение 4269 на ВАС от 11.05.2005 г.

1299. Утвърждават се нови граници на общ. Лозница (RAZ17) и общ. Разград (RAZ26), обл. Разград.
Указ 372 на Президента на Републиката от 21.12.2004 г.
обн. ДВ бр. 10/28.1.2005 г.

1298. Отделя от общ. Лозница (RAZ17), обл. Разград, населеното място с. Островче (54420) и го присъединява към общ. Разград (RAZ26), обл. Разград.
Решение 1000 на МС от 17.12.2004 г.
обн. ДВ бр. 5/14.1.2005 г.

1297. Утвърждава Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България за обработка на статистическата информация за 2004 г.
Заповед РД 07-140 на НСИ от 29.06.2005 г.
обн. ДВ бр. 58/15.7.2005 г.

1296. Население към 31.12.2004 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2004 г.

1295. Отказва да създаде ново населено място в землището на гр. Батак, община Батак (PAZ03), област Пазарджик.
Решение 658 на МС от 23.08.2004 г.

1294. Общинският съвет - гр. Рудозем, създава самостоятелните кметства: Рибница и Сопота.
Решение 69 на Общинския съвет Рудозем от 31.03.2004 г.
обн. ДВ бр. 54/23.6.2004 г.

1293. Определени са категориите на общините и населените места в Република България.
Заповед РД-02-14-256 на МРРБ от 31.05.2004 г.
обн. ДВ бр. 52/18.6.2004 г.

1292. Определят се центровете на районите за планиране.
Постановление 109 на МС от 28.05.2004 г.
обн. ДВ бр. 49/8.6.2004 г.

1291. Село Аксаково (00182), общ. Аксаково (VAR02), обл. Варна е обявено за град.
Решение 451 на Министерския съвет от 28.05.2004 г.
обн. ДВ бр. 49/8.6.2004 г.

1290. Общинският съвет - Кърджали, създава кметствата: Царевец, Три могили, Ястреб, Соколяне и Люляково.
Решение 78 на Общинския съвет Кърджали от 29.04.2004 г.
обн. ДВ бр. 48/4.6.2004 г.

1289. Общинският съвет - Момчилград, създава кметство Пазарци.
Решение 52 на Общински съвет Момчилград от 17.03.2004 г.
обн. ДВ бр. 46/28.5.2004 г.

1288. Общинският съвет - Момчилград, създава кметство Ауста.
Решение 51 на Общински съвет Момчилград от 17.03.2004 г.
обн. ДВ бр. 46/28.5.2004 г.

1287. Общински съвет - гр. Севлиево, създава селищни образувания "Крушевски баир", "Севлиевски лозя" и "Чифлика" в землището на Севлиево.
Решение 25 на Общински съвет Севлиево от 10.12.2003 г.
обн. ДВ бр. 24/23.3.2004 г.

1286. Отказва да създаде нова община Ахтопол, чрез отделяне от общ. Царево, обл. Бургас на гр.Ахтопол (00878), с.Варвара (10094), с.Резово (62459) и с.Синеморец (66528).
Решение 169 на МС от 16.03.2004 г.

1285. Утвърждават се нови граници на общ. Кубрат (RAZ16), обл. Разград и общ. Сливо поле (RSE33), обл. Русе.
Указ 51 на Президента на Републиката от 25.02.2004 г.
обн. ДВ бр. 18/5.3.2004 г.

1284. Обособяват се райони за планиране,формирани на основата на областите в зависимост от географското им разположение,икономическото им развитие,броя на населението им и перспективите им за развитие. Отменя се Закона за регионалното развитие от 1999 г.
Закон за регионалното развитие от 05.02.2004 г.
обн. ДВ бр. 14/20.2.2004 г.

1283. Утвърждават се кодовете по NUTS за 2004 год.
Документ за утвърждаване на кодовете по NUTS за 2004 год.

1282. Население към 31.12.2003 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2003 г.

1281. Общинският съвет - гр. Русе, възстановява кметство с. Ястребово.
Решение 1087 на Общинския съвет Русе от 19.09.2003 г.
обн. ДВ бр. 96/31.10.2003 г.

1280. Определя критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в Република България.
Решение 710 на МС от 16.10.2003 г.

1279. Утвърждават се нови граници на общ. Цар Калоян (RAZ36), обл. Разград, и общ. Иваново (RSE13), обл. Русе.
Указ 423 на Президента на Републиката от 17.09.2003 г.
обн. ДВ бр. 85/26.9.2003 г.

1278. Общинският съвет - гр. Лом, създава кметство Сливата.
Решение 594 на Общинския съвет Лом от 02.09.2003 г.
обн. ДВ бр. 83/19.9.2003 г.

1277. Общинският съвет - гр. Лом, създава кметство Долно Линево.
Решение 592 на Общинския съвет Лом от 02.09.2003 г.
обн. ДВ бр. 83/19.9.2003 г.

1276. Общинският съвет - гр. Лом, създава кметство Добри дол.
Решение 593 на Общинския съвет Лом от 02.09.2003 г.
обн. ДВ бр. 83/19.9.2003 г.

1275. Общинският съвет - гр. Върбица, създава кметствата: Крайгорци, Конево и Сушина.
Решение 1-1 на Общинския съвет Върбица от 22.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 83/19.9.2003 г.

1274. Село Костандово (38844), общ. Ракитово (PAZ24), обл. Пазарджик, е обявено за град.
Решение 615 на Министерския съвет от 05.09.2003 г.
обн. ДВ бр. 82/16.9.2003 г.

1273. Село Сърница (70648), общ. Велинград (PAZ08), обл. Пазарджик, е обявено за град.
Решение 641 на Министерския съвет от 12.09.2003 г.
обн. ДВ бр. 82/16.9.2003 г.

1272. Нас. места, които преди влизането в сила на този з-н са загубили статут на кметство и не са вкл. в състава на др. кметства, възстановяват статута си на км., ако към 15.09.2003 отговарят на изискванията на чл.16, т.1 и в тях се произвеждат избори за кмет.
Закон за изменение на ЗАТУРБ от 04.09.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1271. Общинският съвет - гр. Лъки, създава кметство Дряново.
Решение 441 на Общинския съвет Лъки от 17.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 81/12.9.2003 г.

1270. Общинският съвет - гр. Лъки, създава кметство Белица.
Решение 440 на Общинския съвет Лъки от 17.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 81/12.9.2003 г.

1269. Общинският съвет - гр. Бобов дол, създава кметствата: Бабино, Долистово, Коркина, Мало село и Горна Козница.
Решение 191 на Общинския съвет Бобов дол от 26.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 81/12.9.2003 г.

1268. Общинският съвет - гр. Кула, създава кметство Цар Петрово.
Решение 281 на Общинския съвет Кула от 27.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 81/12.9.2003 г.

1267. Общинският съвет - с. Баните, създава кметствата: Вишнево, Дрянка и Малка Арда.
Решение 281 на Общинския съвет Баните от 25.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 81/12.9.2003 г.

1266. Общинският съвет - гр. Дупница, създава кметство Дяково.
Решение 74 на Общинския съвет Дупница от 02.09.2003 г.
обн. ДВ бр. 81/12.9.2003 г.

1265. Общинският съвет - с. Никола Козлево, създава кметствата: Каравелово, Ружица и Хърсово.
Решение 30 на Общинския съвет Никола Козлево от 22.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 81/12.9.2003 г.

1264. Създава кметства Ветрен и Срацимир.
Решение 1272 на Общински съвет Силистра от 11.09.2003 г.

1263. Общинският съвет - с. Ковачевци, създава кметствата: Калище и Сирищник.
Решение 66 на Общинския съвет Ковачевци от 26.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1262. Общинският съвет - гр. Чипровци, създава кметство Мартиново.
Решение 357 на Общинския съвет Чипровци от 25.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1261. Общинският съвет - гр. Чипровци, създава кметство Железна.
Решение 358 на Общинския съвет Чипровци от 25.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1260. Общинският съвет - гр. Чипровци, създава кметство Бели мел.
Решение 359 на Общинския съвет Чипровци от 25.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1259. Общинският съвет - гр. Брусарци, създава кметство Киселево.
Решение 243 на Общинския съвет Брусарци от 12.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1258. Общинският съвет - гр. Брусарци, създава кметство Буковец.
Решение 244 на Общинския съвет Брусарци от 18.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1257. Общинският съвет - гр. Стралджа, създава кметствата: Маленово, Джинот, Недялско, Поляна, Тамарино и Чарда.
Решение 437 на Общинския съвет Стралджа от 22.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1256. Общинският съвет - гр. Елхово, създава кметствата: Кирилово, Раздел и Жребино.
Решение 46 на Общинския съвет Елхово от 28.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1255. Общинският съвет - с. Ружинци, създава кметство Черно поле.
Решение 537 на Общинския съвет Ружинци от 01.09.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1254. Общинският съвет - с. Ружинци, създава кметство Плешивец.
Решение 538 на Общинския съвет Ружинци от 01.09.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1253. Общинският съвет - с. Ружинци, създава кметство Гюргич.
Решение 536 на Общинския съвет Ружинци от 01.09.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1252. Общинският съвет - гр. Видин, създава кметствата: Майор Узуново, Дружба и Каленик.
Решение 137 на Общинския съвет Видин от 29.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1251. Общинският съвет - с. Бойница, създава кметство Бориловец.
Решение 32 на Общинския съвет Бойница от 22.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1250. Общинският съвет - гр. Нова Загора, създава кметствата: Брястово, Бял кладенец, Събрано, Богданово, Съдийско поле и Полско Пъдарево.
Решение 626 на Общинския съвет Нова Загора от 13.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1249. Общинският съвет - гр. Котел, създава кметствата: Остра могила и Орлово.
Решение 89 на Общинския съвет Котел от 19.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1248. Общинският съвет - с. Стамболово, създава кметствата: Балкан, Бял кладенец, Гледка, Голям извор, Долно Ботево, Долно Черковище, Зимовина, Лясковец, Поповец, Пчелари, Светослав, Тънково и Царева поляна.
Решение 175 на Общинския съвет Стамболово от 22.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1247. Общинският съвет - гр. Чипровци, създава кметство Горна Лука.
Решение 360 на Общинския съвет Чипровци от 25.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1246. Общинският съвет - с. Ценово, създава кметство Джулюница.
Решение 316 на Общинския съвет Ценово от 11.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 80/9.9.2003 г.

1245. Утвърждават се границите на общ. Сопот (PDV43) и общ. Карлово (PDV13), обл. Пловдив.
Указ 318 на Президента на Републиката от 02.09.2003 г.
обн. ДВ бр. 79/5.9.2003 г.

1244. Създава кметства в селата Богослов, Горна Гращица, Грамаждано, Гюешево, Николичевци, Раждавица, Таваличево.
Решение 568 на Общинския съвет Кюстендил от 08.09.2003 г.

1243. Общинският съвет - гр. Борово, създава кметство Брестовица.
Решение 375 на Общинския съвет Борово от 19.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 79/5.9.2003 г.

1242. Общинският съвет - гр. Радомир, създава кметствата: Гълъбник, Долни Раковец, Кленовик и Копаница.
Решение 66 на Общинския съвет Радомир от 27.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 79/5.9.2003 г.

1241. Общинският съвет - с. Георги Дамяново, създава кметство Гаврил Геново.
Решение 307 на Общинския съвет Георги Дамяново от 21.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 79/5.9.2003 г.

1240. Общинският съвет - Тунджа, гр. Ямбол, създава кметствата: Болярско, Каравелово, Козарево, Меден кладенец, Межда, Миладиновци, Симеоново, Челник и Коневец.
Решение 42 на Общинския съвет Тунджа от 20.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 79/5.9.2003 г.

1239. Общинският съвет - с. Ружинци, създава кметство Дражинци.
Решение 535 на Общинския съвет Ружинци от 25.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 79/5.9.2003 г.

1238. Общинският съвет - с. Ново село, създава кметствата: Флорентин и Ясен.
Решение 1 на Общинския съвет Ново село от 21.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 79/5.9.2003 г.

1237. Общинският съвет - гр. Мъглиж, създава кметство Шаново.
Решение 447 на Общинския съвет Мъглиж от 20.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 79/5.9.2003 г.

1236. Общинският съвет - гр. Чепеларе, създава кметствата: Орехово и Богутево.
Решение 395 на Общинския съвет Чепеларе от 15.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 79/5.9.2003 г.

1235. Общинският съвет - с. Борино, създава кметство Буйново.
Решение 224 на Общинския съвет Борино от 15.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 79/5.9.2003 г.

1234. Общинският съвет - с. Кайнарджа, създава кметство Посев.
Решение 197 на Общинския съвет Кайнарджа от 25.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 79/5.9.2003 г.

1233. Общинският съвет - с. Иваново, създава кметство Червен.
Решение 411 на Общинския съвет Иваново от 13.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 79/5.9.2003 г.

1232. Общинският съвет - гр. Две могили, създава кметствата: Могилино и Острица.
Решение 462 на Общинския съвет Две могили от 12.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 79/5.9.2003 г.

1231. Общинският съвет - гр. Смядово, създава кметство Бял бряг.
Решение 293 на Общинския съвет Смядово от 22.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 79/5.9.2003 г.

1230. Общинският съвет - гр. Угърчин, създава кметствата: Драгана, Голец и Микре.
Решение 552 на Общинския съвет Угърчин от 22.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 79/5.9.2003 г.

1229. Отделят се населените места гр. Сопот и с. Анево от общ. Карлово, обл.Пловдив. Създава се общ. Сопот, обл. Пловдив, с административен център гр. Сопот, включваща населеното място с. Анево.
Решение 601 на Министерския съвет от 02.09.2003 г.
обн. ДВ бр. 79/5.9.2003 г.

1228. Общинският съвет - с. Чупрене, създава кметствата: Долни Лом и Репляна.
Решение 176 на Общинския съвет Чупрене от 04.09.2003 г.

1227. Общинският съвет - гр. Сандански, създава кметствата: Вълково, Лебница, Лиляново, Ласкарево, Мелник, Хърсово, Пирин и Калиманци.
Решение 156 на Общинския съвет Сандански от 03.09.2003 г.

1226. Общинският съвет - гр. Бяла, създава кметствата: Бистренци, Ботров, Лом Черковна, Пейчиново и Стърмен.
Решение 36 на Общинския съвет Бяла, обл. Русе от 08.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1225. Общинският съвет - гр. Никопол, създава кметствата: Лозица, Любеново и Асеново.
Решение 380 на Общинския съвет Никопол от 12.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1224. Общинският съвет - гр. Долна Митрополия, създава кметство Гостиля.
Решение 965 на Общинския съвет Долна Митрополия от 15.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1223. Общинският съвет - гр. Гулянци, създава кметство Шияково.
Решение 631 на Общинския съвет Гулянци от 13.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1222. Общинският съвет - гр. Гулянци, създава кметство Крета.
Решение 630 на Общинския съвет Гулянци от 13.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1221. Общинският съвет - гр. Перник, създава кметство Черна гора.
Решение 292 на Общинския съвет Перник от 21.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1220. Общинският съвет - гр. Перник, създава кметство Расник.
Решение 291 на Общинския съвет Перник от 21.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1219. Общинският съвет - гр. Перник, създава кметство Витановци.
Решение 290 на Общинския съвет Перник от 21.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1218. Общинският съвет - гр. Брезник, създава кметство Слаковци.
Решение 394 на Общинския съвет Брезник от 14.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1217. Общинският съвет - гр. Брезник, създава кметство Кошарево.
Решение 392 на Общинския съвет Брезник от 14.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1216. Общинският съвет - гр. Брезник, създава кметство Долна Секирна.
Решение 391 на Общинския съвет Брезник от 14.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1215. Общинският съвет - гр. Брезник, създава кметство Велковци.
Решение 393 на Общинския съвет Брезник от 14.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1214. Общинският съвет - гр. Хисаря, създава кметствата: Черничево и Ново Железаре.
Решение 493 на Общинския съвет Хисаря от 18.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1213. Общинският съвет - гр. Съединение, създава кметствата: Любен, Неделево и Церетелево.
Решение 255 на Общинския съвет Съединение от 15.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1212. Общинският съвет - гр. Садово, създава кметствата: Ахматово и Моминско.
Решение 1 на Общинския съвет Садово от 14.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1211. Общинският съвет - гр. Раковски, създава кметство Болярино.
Решение 806 на Общинския съвет Раковски от 19.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1210. Общинският съвет - Марица, Пловдив, създава кметство Желязно.
Решение 120 на Общинския съвет Марица от 15.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1209. Общинският съвет - гр. Карлово, създава кметствата: Певците, Московец и Куртово.
Решение 771 на Общинския съвет Карлово от 15.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1208. Общинският съвет - с. Калояново, създава кметствата: Долна махала, Иван Вазово и Черноземен.
Решение 280 на Общинския съвет Калояново от 21.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1207. Общинският съвет - гр. Брезово, създава кметствата: Тюркмен, Розовец, Дрангово и Отец Кирилово.
Решение 350 на Общинския съвет Брезово от 15.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1206. Общинският съвет - Асеновград, създава кметствата: Бачково, Нови извор и Долнослав.
Решение 1041 на Общинския съвет Асеновград от 18.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1205. Общинският съвет - гр. Велинград, закрива кметствата: Бутрева, Враненци, Горна Дъбева, Цветино, Чолакова, Юндола и Бозьова.
Решение 139 на Общинския съвет Велинград от 06.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1204. Общинският съвет - гр. Монтана, създава кметство Вирове.
Решение 505 на Общинския съвет Монтана от 19.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1203. Общинският съвет - гр. Монтана, създава кметство Винище.
Решение 504 на Общинския съвет Монтана от 19.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1202. Общинският съвет - гр. Монтана, създава кметство Безденица.
Решение 503 на Общинския съвет Монтана от 19.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1201. Общинският съвет - гр. Омуртаг, създава кметствата: Българаново, Великденче, Висок, Гол.Църквище, Гор.Козарево, Горско село, Дол.Хубавка, Дол. Козарево, Долно Новково, Змейно, Кестеняво, Красноселци, Могилец, Птичево, Първан, Рътлина, Станец, Чернокапци.
Решение 549 на Общинския съвет Омуртаг от 25.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1200. Общинският съвет - гр. Антоново, създава кметствата: Изворово, Таймище, Добротица, Моравка, Разделци и Любичево.
Решение 236 на Общинския съвет Антоново от 08.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1199. Общинският съвет - гр. Мадан, създава кметствата: Бориново, Боровина, Буково, Галище, Леска, Лещак, Ловци, Мъглища и Равнища.
Решение 353 на Общински съвет Мадан от 11.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1198. Общинският съвет - гр. Главиница, създава кметствата: Малък Преславец, Долно Ряхово, Зарица, Вълкан, Падина и Косара.
Решение 363 на Общинския съвет Главиница от 18.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1197. Общинският съвет - гр. Алфатар, създава кметствата: Бистра и Чуковец.
Решение 251 на Общинския съвет Алфатар от 13.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1196. Общинският съвет - гр. Ябланица, създава кметствата: Малък извор и Орешене.
Решение 293 на Общинския съвет Ябланица от 12.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1195. Общинският съвет - гр. Троян, създава кметствата: Добродан, Ломец, Старо село и Чифлик.
Решение 884 на Общинския съвет Троян от 11.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1194. Общинският съвет - гр. Тетевен, създава кметство Васильово.
Решение 141 на Общинския съвет Тетевен от 08.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1193. Общинският съвет - гр. Тетевен, създава кметство Бабинци.
Решение 142 на Общинския съвет Тетевен от 08.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1192. Общинският съвет - гр. Монтана, създава кметство Сумер.
Решение 507 на Общинския съвет Монтана от 19.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1191. Общинският съвет - гр. Монтана, създава кметство Крапчене.
Решение 506 на Общинския съвет Монтана от 19.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 78/2.9.2003 г.

1190. Общинският съвет - гр. Вълчи дол, създава кметство Оборище.
Решение 630 на Общински съвет Вълчи дол от 01.09.2003 г.

1189. Създава се кметство с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна.
Решение 629 на Общински съвет Вълчи дол от 01.09.2003 г.

1188. Създава се кметство с. Войводово, община Вълчи дол, област Варна.
Решение 628 на Общински съвет Вълчи дол от 01.09.2003 г.

1187. Създава се кметство с. Радан Войвода, община Вълчи дол, област Варна.
Решение 627 на Общински съвет Вълчи дол от 01.09.2003 г.

1186. Създава се кметство с. Генерал Колево, община Вълчи дол, област Варна.
Решение 626 на Общински съвет Вълчи дол от 01.09.2003 г.

1185. Създава се кметство с. Изворник, община Вълчи дол, област Варна.
Решение 625 на Общински съвет Вълчи дол от 01.09.2003 г.

1184. Създава се кметство с. Есеница, община Вълчи дол, област Варна.
Решение 624 на Общински съвет Вълчи дол от 01.09.2003 г.

1183. Създава се кметство с. Калоян, община Вълчи дол, област Варна.
Решение 623 на Общински съвет Вълчи дол от 01.09.2003 г.

1182. Създава се кметство с. Добротич, община Вълчи дол, област Варна.
Решение 622 на Общински съвет Вълчи дол от 01.09.2003 г.

1181. Създава се кметство Босна.
Решение 49 на Общински съвет Ситово от 28.08.2003 г.

1180. Създават се следните кметства: Джелебско, Чуково, Седлари, Конче, Седефче, Постник, Птичар, Чайка, Карамфил, Пиявец, Вряло, Върхари, Загорско, Синделци, Биволяне.
Решение 48 на Общински съвет Момчилград от 21.08.2003 г.

1179. Общинският съвет - гр. Бойчиновци, създава кметство Кобиляк.
Решение 247 на Общинския съвет Бойчиновци от 08.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 73/19.8.2003 г.

1178. Общинският съвет - гр. Бойчиновци, създава кметство Бели брод.
Решение 246 на Общинския съвет Бойчиновци от 08.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 73/19.8.2003 г.

1177. Общинският съвет - гр. Бойчиновци, създава кметство Портитовци.
Решение 248 на Общинския съвет Бойчиновци от 08.08.2003 г.
обн. ДВ бр. 73/19.8.2003 г.

1176. Създава се кметство Аламовци.
Решение В549 на Общински съвет Златоград от 14.08.2003 г.

1175. Създават се следните кметства - Долна Рибница, Струмешница, Камена, Гега, Марино поле, Митино, Ръждак, Долна Крушица, Чуричене и Чучулигово.
Решение 604 на Общински съвет Петрич от 07.08.2003 г.

1174. Село Глоджево (15151), общ. Ветово (RSE05), обл. Русе, е обявено за град.
Решение 391 на Министерския съвет от 30.05.2003 г.
обн. ДВ бр. 54/13.6.2003 г.

1173. Общинският съвет - гр. Ракитово, създава ново селищно образувание от местно значение с наименование "Цигов чарк".
Решение 358 на Общинския съвет Ракитово от 15.04.2003 г.
обн. ДВ бр. 43/13.5.2003 г.

1172. Село Ветрен (10820), общ. Септември (PAZ29), обл. Пазарджик е обявено за град.
Решение 254 на Министерския съвет от 18.04.2003 г.
обн. ДВ бр. 40/29.4.2003 г.

1171. Утвърждават се нови граници на общ. Ветово (RSE05), обл.Русе; общ. Кубрат (RAZ16) и общ.Разград (RAZ26), обл.Разград.
Указ 111 на Президента на Републиката от 11.04.2003 г.
обн. ДВ бр. 36/18.4.2003 г.

1170. Общинският съвет - с. Ситово, закрива кметствата: Ястребна, Босна, Ирник, Слатина, Поляна и Н. Попина.
Решение 11 на Общинския съвет Ситово от 06.03.2003 г.
обн. ДВ бр. 34/15.4.2003 г.

1169. Общинският съвет - Роман, създава ново селищно образувание с местно значение с наименование "ВЕЦ Долна Бешовица на р. Искър".
Решение 599 на Общинския съвет Роман от 29.01.2003 г.
обн. ДВ бр. 18/25.2.2003 г.

1168. Утвърждават се нови граници на общ. Георги Дамяново (MON14) и общ. Монтана (MON29), обл. Монтана.
Указ 40 на Президента на Републиката от 07.02.2003 г.
обн. ДВ бр. 16/18.2.2003 г.

1167. Население към 31.12.2002 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2002 г.

1166. Общинският съвет - гр. Етрополе, създаде 18 селищни образувания в землищата на населените места Етрополе, Рибарица, Бойковец, Ямна и Лъга.
Решение 48 на Общинския съвет Етрополе от 04.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 116/13.12.2002 г.

1165. С. Сливо поле (67444), общ. Сливо поле (RSE33), обл. Русе, е обявено за град.
Решение 781 на Министерския съвет от 29.11.2002 г.
обн. ДВ бр. 115/10.12.2002 г.

1164. Утвърждават се нови граници на общ. Венец (SHU07) и общ. Хитрино (SHU11), обл. Шумен.
Указ 311 на Президента на Републиката от 18.09.2002 г.
обн. ДВ бр. 93/1.10.2002 г.

1163. С. Баня (02720), общ. Карлово (PDV13), обл. Пловдив, е обявено за град.
Решение 582 на Министерския съвет от 30.08.2002 г.
обн. ДВ бр. 86/10.9.2002 г.

1162. Утвърждават се нови граници на общ. Сунгурларе (BGS23) и общ. Карнобат (BGS09), обл. Бургас.
Указ 268 на Президента на Републиката от 25.07.2002 г.
обн. ДВ бр. 78/13.8.2002 г.

1161. С. Палатник (59330), общ. Белица (BLG02), обл. Благоевград, се преименува на с. Палатик.
Указ 161 на Президента на Републиката от 21.05.2002 г.
обн. ДВ бр. 56/7.6.2002 г.

1160. Утвърждават се нови граници на общ. Приморско (BGS27) и общ. Созопол (BGS21), обл. Бургас.
Указ 127 на Президента на Републиката от 24.04.2002 г.
обн. ДВ бр. 49/17.5.2002 г.

1159. Присъединява се с. Диамандово (20924) към с. Бял извор (07747), общ. Ардино (KRZ02), обл. Кърджали.
Решение 133 на Министерския съвет от 11.03.2002 г.
обн. ДВ бр. 30/22.3.2002 г.

1158. Общинският съвет - гр. Карлово, създава кметство Анево.
Решение 461 на Общинския съвет Карлово от 21.12.2001 г.
обн. ДВ бр. 10/29.1.2002 г.

1157. Наименува се създаденото на територията на общ. Ихтиман, обл. Софийска, обединено населено място - Белица (07960).
Указ 324 на Президента на Републиката от 29.12.2001 г.
обн. ДВ бр. 4/11.1.2002 г.

1156. Присъединяват се населените мяста с. Гроздьовци (17926) и с. Суевци (70192) към населеното място с. Средищна (68374), общ. Ихтиман (SFO20), обл. Софийска.
Решение 848 на Министерския съвет от 21.12.2001 г.
обн. ДВ бр. 8/22.1.2002 г.

1155. Население към 31.12.2001 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2001 г.

1154. Общинският съвет - гр. Мадан, създава кметство Букова поляна.
Решение 181 на Общинския съвет Мадан от 19.07.2001 г.
обн. ДВ бр. 75/28.8.2001 г.

1153. Общинският съвет - гр. Варна, създава 7 нови селищни образувания с местно значение.
Решение 830-4 на Общинския съвет Варна от 28.03.2001 г.
обн. ДВ бр. 66/27.7.2001 г.

1152. Утвърждават се нови функционални типове на съществуващи и новосъздадени общини и населени места.
Заповед РД-02-14-1021 на МРРБ от 21.06.2001 г.
обн. ДВ бр. 65/24.7.2001 г.

1151. Утвърждаватсе нови граници на общ. Стражица (VTR31) и общ. Горна Оряховица (VTR06), обл. Велико Търново.
Указ 165 на Президента на Републиката от 19.06.2001 г.
обн. ДВ бр. 63/17.7.2001 г.

1150. Утвърждават се нови граници на общ. Кубрат (RAZ16), обл. Разград, и общ. Русе (RSE27), обл. Русе.
Указ 164 на Президента на Републиката от 19.06.2001 г.
обн. ДВ бр. 63/17.7.2001 г.

1149. Закрива се с. Върхари (41068), общ. Белица (BLG02), обл. Благоевград (BLG).
Решение 487 на Министерския съвет от 29.06.2001 г.
обн. ДВ бр. 61/10.7.2001 г.

1148. Утвърждават се нови граници на общ. Куклен (PDV42) и общ. Родопи (PDV26), обл. Пловдив.
Указ 167 на Президента на Републиката от 25.06.2001 г.
обн. ДВ бр. 59/3.7.2001 г.

1147. Утвърждават се нови граници на обл. Враца (VRC) и обл. Плевен (PVN).
Указ 163 на Президента на Републиката от 19.06.2001 г.
обн. ДВ бр. 59/3.7.2001 г.

1146. Създава се нова община Куклен, обл. Пловдив.
Решение 380 на Министерския съвет от 28.05.2001 г.
обн. ДВ бр. 56/22.6.2001 г.

1145. Утвърждават се нови граници на общ. Царево (BGS13) и общ. Приморско (BGS27), обл. Бургас.
Указ 102 на Президента на Републиката от 17.04.2001 г.
обн. ДВ бр. 41/24.4.2001 г.

1144. Утвърждават се нови граници на общ. Кула (VID22) и общ. Видин (VID09), обл. Видин.
Указ 64 на Президента на Републиката от 28.03.2001 г.
обн. ДВ бр. 34/6.4.2001 г.

1143. Утвърждават се нови граници на общ. Лозница (RAZ17), обл. Разград, и общ.Търговище (TGV35), обл. Търговище.
Указ 55 на Президента на Републиката от 22.03.2001 г.
обн. ДВ бр. 31/30.3.2001 г.

1142. Общинският съвет - гр. Бургас, създава ново селищно образувание за промишлени нужди с наименование "Пети километър".
Решение 13 на Общинския съвет Бургас от 21.06.2000 г.
обн. ДВ бр. 29/27.3.2001 г.

1141. Общинският съвет - гр. Бургас, създава 16 нови селищни образувания с местно значение за курортни нужди.
Решение 11 на Общинския съвет Бургас от 17.05.2000 г.
обн. ДВ бр. 29/27.3.2001 г.

1140. Утвърждават се нови граници на общ. Братя Даскалови (SZR04) и общ. Стара Загора (SZR31), обл. Стара Загора.
Указ 45 на Президента на Републиката от 13.03.2001 г.
обн. ДВ бр. 28/23.3.2001 г.

1139. Общинският съвет - гр. Ямбол, създава селищно образувание "Кринчовица".
Решение 17 на Общинския съвет Ямбол от 14.04.2000 г.
обн. ДВ бр. 19/2.3.2001 г.

1138. Административно-териториални промени в общ. Омуртаг (TGV22), обл. Търговище - присъединяване на села към други населени места.
Решение 79 на Министерския съвет от 23.02.2001 г.
обн. ДВ бр. 19/2.3.2001 г.

1137. Утвърждават се нови граници на общ. Първомай (PDV23) и общ. Асеновград (PDV01), обл. Пловдив.
Указ 14 на Президента на Републиката от 30.01.2001 г.
обн. ДВ бр. 12/9.2.2001 г.

1136. Утвърждават се нови граници на общ. Белица (BLG02) и общ. Разлог (BLG37), обл. Благоевград.
Указ 480 на Президента на Републиката от 19.12.2000 г.
обн. ДВ бр. 108/29.12.2000 г.

1135. Утвърджават се кодовете по NUTS на единиците за 2001 год.
Документ за утвърждаване кодовете по NUTS за 2001 год.

1134. Землища на области и общини
Писмо 4813 на Агенцията по кадастъра от 29.09.2004 г.

1133. Население към 31.12.2000 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.2000 г.

1132. Общинският съвет - гр. Видин, създава кметство Новоселци.
Решение 203 на Общинския съвет Видин от 23.11.2000 г.
обн. ДВ бр. 107/28.12.2000 г.

1131. Утвърждават се нови граници на общ. Аврен (VAR01) и общ. Девня (VAR14), обл. Варна.
Указ 413 на Президента на Републиката от 28.11.2000 г.
обн. ДВ бр. 100/8.12.2000 г.

1130. Общинският съвет - с. Аксаково, създава селищни образувания с местно значение Янчева поляна, Терасата, Доброгледски лозя, Трите воденици, Студен кладенец, Лозите, Черноморска панорама, Панорама 1, Панорама 2, Панорама 3 и Могилите.
Решение 9.2.3. на Общинския съвет Аксаково от 14.03.2000 г.
обн. ДВ бр. 94/17.11.2000 г.

1129. Общинският съвет - гр. Долна Митрополия, закрива кметство Гостиля.
Решение 406 на Общинския съвет Долна Митрополия от 23.08.2000 г.
обн. ДВ бр. 84/13.10.2000 г.

1128. Общинският съвет - гр. Попово, създава кметствата: Априлово, Водица, Гагово, Глогинка, Дриново, Еленово, Зараево, Кардам, Ковачевец, Ломци, Медовина, Паламарца, Садина, Светлен и Славяново.
Решение 5 на Общинския съвет Попово от 08.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 81/6.10.2000 г.

1127. Общинският съвет - с. Крушари, закрива кметствата: Загорци, Северци, Бистрец, Ефр. Бакалово, Габер, Полк. Дяково, Добрин, Александрия, Абрит, Коритен, Кап. Димитрово, Северняк и Пор. Кърджиево.
Решение 3/25 на Общинския съвет Крушари от 23.03.2000 г.
обн. ДВ бр. 80/3.10.2000 г.

1126. Утвърждават се нови граници на общ. Белослав (VAR04) и общ. Варна (VAR06), обл. Варна.
Указ 325 на Президента на Републиката от 19.09.2000 г.
обн. ДВ бр. 78/26.9.2000 г.

1125. Общинският съвет - гр. Елин Пелин, създава селищно образувание Гладно поле.
Решение 80 на Общинския съвет Елин Пелин от 21.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 77/19.9.2000 г.

1124. Общинският съвет - гр. Раднево, закрива кметствата: Българене, Бели бряг, Диня, Землен, Ковач, Константиновец, Маца, Рисиманово, Свободен, Тополяне и Тихомирово.
Решение 5 на Общинския съвет Раднево от 24.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 77/19.9.2000 г.

1123. Общинският съвет - гр. Дългопол, закрива кметствата: Сава, Боряна, Сладка вода, Красимир, Комунари, Камен дял, Арковна и Рояк.
Решение 3 на Общинския съвет Дългопол от 24.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 71/29.8.2000 г.

1122. Общинският съвет - гр. Долни чифлик, закрива кметствата: Булаир, Бърдарево, Солник, Кривинци, Нова Шипка и Ново Оряхово.
Решение 2 на Общинския съвет Долни чифлик от 04.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 71/29.8.2000 г.

1121. Общинският съвет - гр. Вълчи дол, закрива кметствата: Войводино, Щипско, Страхил, Звънец, Оборище, Бояна, Метличина, Радан войвода, Генерал Колево, Изворник, Есеница, Калоян, Добротич, Искър и Кракра.
Решение 2 на Общинския съвет Вълчи дол от 10.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 71/29.8.2000 г.

1120. Общинският съвет - с. Ветрино, закрива кметствата: Млада гвардия, Момчилово, Ягнило, Габърница и Средно село.
Решение 3 на Общинския съвет Ветрино от 08.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 71/29.8.2000 г.

1119. Общинският съвет - гр. Варна, закрива кметство Казашко.
Решение 9-4 на Общинския съвет Варна от 22.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 71/29.8.2000 г.

1118. Общинският съвет - гр. Бяла, закрива кметствата: Попович, Дюлино и Горица.
Решение 6-16 на Общинския съвет Бяла, обл. Варна от 22.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 71/29.8.2000 г.

1117. Общинският съвет - с. Аксаково, закрива кметствата: Орешак, Климентово, Ботево, Осеново, Засмяно, Зорница, Куманово, Ген. Кантарджиево, Долище, Водица и Крумово.
Решение 2.2.1 на Общинския съвет Аксаково от 10.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 71/29.8.2000 г.

1116. Общинският съвет - гр. Суворово, закрива кметствата: Дръндар, Левски, Изгрев и Калиманци.
Решение 2-3 на Общинския съвет Суворово от 11.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 71/29.8.2000 г.

1115. Общинският съвет - гр. Провадия, закрива кметствата: Бързица, Венчан, Добрина, Златина, Китен, Чайка, Черковна, Черноок, Петров дол, Равна, Староселец, Тутраканци, Храброво, Неново, Овчага и Кривня.
Решение 2-6 на Общинския съвет Провадия от 12.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 71/29.8.2000 г.

1114. Общинският съвет - с. Аврен, закрива кметствата: Здравец, Бенковски, Китка, Круша, Равна гора, Болярци, Садово, Казашка река, Юнак и Падина.
Решение 2 на Общинския съвет Аврен от 19.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 71/29.8.2000 г.

1113. Общинският съвет - гр. Мадан, утвърждава нови граници на кметство Върбина, включващо населените места Върбина, Ливаде, Планинци и Стайчин дол.
Решение 66 на Общинския съвет Мадан от 19.06.2000 г.
обн. ДВ бр. 68/18.8.2000 г.

1112. Общинският съвет - с. Чупрене, закрива кметствата: Долни Лом, Репляна, Средогрив, Върбово, Търговище и Протопопинци.
Решение 2 на Общинския съвет Чупрене от 23.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 66/11.8.2000 г.

1111. Общинският съвет - с. Ружинци, закрива кметствата: Гюргич, Черно поле, Плешивец, Дражинци, Тополовец и Динково.
Решение 3 на Общинския съвет Ружинци от 09.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 66/11.8.2000 г.

1110. Общинският съвет - с. Ново село, закрива кметствата: Флорентин и Ясен.
Решение 1 на Общинския съвет Ново село от 08.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 66/11.8.2000 г.

1109. Общинският съвет - с. Макреш, закрива кметствата: Толовица, Вълчек, Цар Шишманово, Подгоре и Киряево.
Решение 4 на Общинския съвет Макреш от 17.04.1999 г.
обн. ДВ бр. 66/11.8.2000 г.

1108. Общинският съвет - гр. Кула, закрива кметствата: Големаново, Извор махала, Каленик, Коста Перчово, Полетковци, Цар Петрово и Чичил.
Решение 12 на Общинския съвет Кула от 13.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 66/11.8.2000 г.

1107. Общинският съвет - гр. Димово, закрива кметствата: Бела, Владиченци, Воднянци, Върбовчец, Дълго поле, Държаница, Извор, Карбинци, Кладоруб, Костичовци, Лагошевци, Мали Дреновец, Медовница, Острокапци, Септемврийци, Скомля, Шипот, Яньовец и Ярловица.
Решение 10 на Общинския съвет Димово от 16.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 66/11.8.2000 г.

1106. Общинският съвет - с. Грамада, закрива кметствата: Бранковци, Водна, Медешевци, Милчина лъка, Срацимирово и Тошевци.
Решение 16 на Общинския съвет Грамада от 07.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 66/11.8.2000 г.

1105. Общинският съвет - гр. Видин, закрива кметствата: Майор Узуново, Генерал Мариново, Динковица, Гайтанци, Жеглица, Въртоп, Ботево, Търняне, Дружба, Цар Симеоново, Долни Бошняк, Акациево, Рупци, Пешаково, Плакудер, Ивановци и Войница.
Решение 27 на Общинския съвет Видин от 13.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 66/11.8.2000 г.

1104. Общинският съвет - гр. Брегово, закрива кметствата: Куделин и Тияновци.
Решение 5-6 на Общинския съвет Брегово от 16.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 66/11.8.2000 г.

1103. Общинският съвет - с. Бойница, закрива кметствата: Шишенци, Бориловец, Периловец и Градсковски колиби.
Решение 8 на Общинския съвет Бойница от 08.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 66/11.8.2000 г.

1102. Общинският съвет - гр. Белоградчик, закрива кметствата: Чифлик, Пролазница, Раяновци, Ошане, Салаш, Върба, Сливовник, Крачимир, Вещица, Рабиша, Боровица, Дъбравка, Граничак, Праужда, Стакевци и Гранитово.
Решение 4 на Общинския съвет Белоградчик от 12.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 66/11.8.2000 г.

1101. Наименува се възстановеното населено място на територията на общ. Видин, обл. Видин - с. Новоселци.
Указ 287 на Президента на Републиката от 24.07.2000 г.
обн. ДВ бр. 63/1.8.2000 г.

1100. Определят се териториалния обхват и центровете на районите за планиране.
Постановление 145 на Министерския съвет от 27.07.2000 г.
обн. ДВ бр. 64/4.8.2000 г.

1099. Възстановява се като село на територията на община Видин (VID09), област Видин, заличеното населено място с. Новоселци.
Решение 499 на МС от 17.07.2000 г.
обн. ДВ бр. 63/1.8.2000 г.

1098. Присъединява се с. Байчево (07898) към с. Падина (55124), общ. Ардино (KRZ02), обл. Кърджали (KRZ).
Решение 397 на Министерския съвет от 07.07.2000 г.
обн. ДВ бр. 62/28.7.2000 г.

1097. Общинският съвет - с. Черноочене, закрива кметствата: Безводно, Женда, Йончево, Ночево, Петелово, Пчеларово, Патица, Яворово, Каняк, Даскалово, Дядовско и Ново селище.
Решение 22 на Общинския съвет Черноочене от 22.03.2000 г.
обн. ДВ бр. 62/28.7.2000 г.

1096. Общинският съвет - гр. Момчилград, закрива кметствата: Балабаново, Биволяне, Вряло, Върхари, Горско Дюлево, Гургулица, Джелебско, Девинци, Загорско, Карамфил, Конче, Пиявец, Пистник, Птичар, Садовица, Седефче, Седлари, Синделци, Чайка, Кременец и Чуково.
Решение 35 на Общинския съвет Момчилград от 18.01.2000 г.
обн. ДВ бр. 62/28.7.2000 г.

1095. Общинският съвет - гр. Крумовград, закрива 38 кметства.
Решение 85 на Общинския съвет Крумовград от 27.03.2000 г.
обн. ДВ бр. 62/28.7.2000 г.

1094. Общинският съвет - гр. Кърджали, закрива 21 кметства.
Решение 23 на Общинския съвет Кърджали от 21.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 62/28.7.2000 г.

1093. Общинският съвет - с. Кирково, закрива 31 кметства.
Решение 45 на Общинския съвет Кирково от 29.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 62/28.7.2000 г.

1092. Общинският съвет - гр. Варна, създава 27 селищни образувания с местно значение.
Решение 322-4 на Общинския съвет Варна от 29.05.2000 г.
обн. ДВ бр. 59/21.7.2000 г.

1091. Общинският съвет - гр. Несебър, създава селищни образувания "Инцараки" и "Чолакова чешма".
Решение 85 на Общинския съвет Несебър от 29.03.2000 г.
обн. ДВ бр. 56/11.7.2000 г.

1090. Общинският съвет - гр. Созопол, създава селищно образувание "Червенка".
Решение 14 на Общинския съвет Созопол от 25.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 56/11.7.2000 г.

1089. Общинският съвет - гр. Омуртаг, закрива 25 кметства.
Решение 54 на Общинския съвет Омуртаг от 08.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 56/11.7.2000 г.

1088. Утвърждават се нови граници на общ. Каспичан (SHU19) и общ. Шумен (SHU30), обл. Шумен.
Указ 173 на Президента на Републиката от 21.06.2000 г.
обн. ДВ бр. 53/30.6.2000 г.

1087. Общинският съвет - гр. Силистра, създава кметство Смилец.
Решение 290 на Общински съвет Силистра от 27.06.2000 г.

1086. Общинският съвет - гр. Козлодуй, създава селищно образувание с местно значение "Вилна зона - Крушов баир".
Решение 66 на Общинския съвет Козлодуй от 26.04.2000 г.
обн. ДВ бр. 51/23.6.2000 г.

1085. Общинският съвет - с. Баните, закрива кметствата: Вишнево, Дрянка, Малка Арда, Вълчан дол, Глогино, Кръстатица, Босилково, Треве, Сливка, Дебеляново, Две тополи, Рибен дол и Планинско.
Решение 63 на Общинския съвет Баните от 17.05.2000 г.
обн. ДВ бр. 51/23.6.2000 г.

1084. Общинският съвет - гр. Антоново, закрива 26 кметства.
Решение 3 на Общинския съвет Антоново от 12.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 49/16.6.2000 г.

1083. Общинският съвет - гр. Приморско, създава селищно образувание "Узунджата" в землището на Приморско.
Решение 53 на Общинския съвет Приморско от 11.05.2000 г.
обн. ДВ бр. 46/6.6.2000 г.

1082. Общинският съвет - гр. Луковит, закрива кметствата: Дъбен и Пещерна.
Решение 51 на Общинския съвет Луковит от 16.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 45/2.6.2000 г.

1081. Общинският съвет - гр. Твърдица, закрива кметствата: Жълт бряг, Червенаково и Близнец.
Решение 17 на Общинския съвет Твърдица от 09.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 42/23.5.2000 г.

1080. Общинският съвет - гр. Нова Загора, закрива кметствата: Богданово, Брястово, Бял кладенец, Научен, Полско Пъдарево, Прохорово, Радево, Сокол, Събрано, Съдийско поле, Ценино и Крива круша.
Решение 10 на Общинския съвет Нова Загора от 01.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 42/23.5.2000 г.

1079. Общинският съвет - гр. Котел, закрива кметствата: Братан, Боринци, Дъбова, Катунище, Медвен, Орлово, Остра могила, Седларево и Топузово.
Решение 14 на Общинския съвет Котел от 21.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 42/23.5.2000 г.

1078. Общинският съвет - гр. Тетевен, закрива кметствата: Бабинци, Васильово, Дивчовото и Малка Желязна.
Решение 93 на Общинския съвет Тетевен от 02.03.2000 г.
обн. ДВ бр. 38/9.5.2000 г.

1077. Общинският съвет - гр. Летница, закрива кметство Кърпачево.
Решение 58 на Общинския съвет Летница от 29.03.2000 г.
обн. ДВ бр. 38/9.5.2000 г.

1076. Общинският съвет - с. Ценово, закрива кметствата: Джулюница и Беляново.
Решение 32 на Общинския съвет Ценово от 26.01.2000 г.
обн. ДВ бр. 37/5.5.2000 г.

1075. Общинският съвет - гр. Русе, закрива кметствата: Долно Абланово и Ястребово.
Решение 7 на Общинския съвет Русе от 12.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 37/5.5.2000 г.

1074. Общинският съвет - гр. Две могили, закрива кметствата: Могилино, Острица и Широково.
Решение 36 на Общинския съвет Две могили от 09.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 37/5.5.2000 г.

1073. Общинският съвет - гр. Бяла, закрива кметствата: Бистренци, Ботров, Лом Черковна, Пейчиново, Стърмен и Пет кладенци.
Решение 29 на Общинския съвет Бяла от 18.01.2000 г.
обн. ДВ бр. 37/5.5.2000 г.

1072. Общинският съвет - гр. Борово, закрива кметствата: Волово и Брестовица.
Решение 4 на Общинския съвет Борово от 08.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 37/5.5.2000 г.

1071. Общинският съвет - гр. Ветово, закрива кметство Просторно.
Решение 35 на Общинския съвет Ветово от 30.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 37/5.5.2000 г.

1070. Общинският съвет - гр. Хасково, закрива кметствата: Александрово, Горно Войводино, Долно Войводино, Гълъбец, Зорница, Корен, Любеново, Мандра, Манастир, Маслиново, Николово, Подкрепа, Родопи, Стойково, Текето, Широка поляна.
Решение 88 на Общинския съвет Хасково от 24.03.2000 г.
обн. ДВ бр. 37/5.5.2000 г.

1069. Общинският съвет - гр. Любимец, закрива кметствата: Вълче поле, Георги Добрево, Йерусалимово и Оряхово.
Решение 56 на Общинския съвет Любимец от 27.03.2000 г.
обн. ДВ бр. 37/5.5.2000 г.

1068. Наименува се възстановеното населено място на територията на кметство Голям дол, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора - с. Малък дол.
Указ 117 на Президента на Републиката от 20.04.2000 г.
обн. ДВ бр. 35/28.4.2000 г.

1067. Общинският съвет - гара Хитрино, закрива кметствата: Байково, Близнаци, Висока поляна, Върбак, Длъжко, Добри Войников, Единаковци, Звегор, Иглика, Калино, Развигорово, Сливак, Тервел и Трем.
Решение 6 на Общинския съвет Хитрино от 10.04.2000 г.
обн. ДВ бр. 35/28.4.2000 г.

1066. Възстановява се като село на територията на кметство Голям дол, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, заличеното населено място с. Малък дол.
Решение 199 на МС от 14.04.2000 г.
обн. ДВ бр. 35/28.4.2000 г.

1065. Общинският съвет - Тунджа, гр. Ямбол, закрива кметствата: Асеново, Болярско, Драма, Дряново, Златаре, Каравелово, Козарево, Коневец, Меден кладенец, Межда, Миладиновци, Робово, Савино, Симеоново, Сламино, Стара река, Търнава, Челник.
Решение 10 на Общинския съвет Тунджа от 27.03.2000 г.
обн. ДВ бр. 34/25.4.2000 г.

1064. Общинският съвет - гр. Стралджа, закрива кметствата: Богорово, Тамарино, Палаузово, Чарда, Атолово, Леярово, Александрово, Недялско, Саранско, Правдино, Люлин, Маленово, Джинот и Поляна.
Решение 46 на Общинския съвет Стралджа от 01.03.2000 г.
обн. ДВ бр. 34/25.4.2000 г.

1063. Общинският съвет - с. Никола Козлево, закрива кметствата: Векилски, Каравелово, Красен дол, Ружица и Хърсово.
Решение 40 на Общинския съвет Никола Козлево от 28.03.2000 г.
обн. ДВ бр. 33/21.4.2000 г.

1062. Общинският съвет - гр. Радомир, закрива 24 кметства.
Решение 8 на Общинския съвет Радомир от 23.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 33/21.4.2000 г.

1061. Общинският съвет - гр. Болярово, закрива кметствата: Воден, Вълчи извор, Голямо Крушево, Горска поляна, Денница, Дъбово, Златиница, Камен връх, Крайново, Малко Шарково, Оман, Попово, Ружица, Ситово, Странджа, Шарково.
Решение 48 на Общинския съвет Болярово от 22.03.2000 г.
обн. ДВ бр. 33/21.4.2000 г.

1060. Общинският съвет - с. Венец, закрива кметствата: Дренци, Деница, Страхилица и Черна.
Решение 44 на Общинския съвет Венец от 27.03.2000 г.
обн. ДВ бр. 33/21.4.2000 г.

1059. Общинският съвет - гр. Трън, закрива 27 кметства.
Решение 5 на Общинския съвет Трън от 17.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 32/18.4.2000 г.

1058. Общинският съвет - гр. Трявна, закрива кметствата: Кръстец, Радевци, Черновръх, Бангейци, Белица, Престой и Станчев хан.
Решение 36 на Общинския съвет Трявна от 29.03.2000 г.
обн. ДВ бр. 32/18.4.2000 г.

1057. Общинският съвет - гр. Шумен, закрива кметствата: Белокопитово, Васил Друмев, Ветрище, Кладенец, Лозево, Овчарово, Панайот Волов, Радко Димитриево, Средня, Струйно, Черенча и Велино.
Решение 66 на Общинския съвет Шумен от 22.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 29/7.4.2000 г.

1056. Общинският съвет - гр. Смядово, закрива кметствата: Александрово, Кълново, Бял бряг, Ново Янково, Жълъд и Черни връх.
Решение 24 на Общинския съвет Смядово от 11.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 29/7.4.2000 г.

1055. Общинският съвет - гр. Велики Преслав, закрива кметствата: Имренчево, Мостич, Хан Крум, Мокреш, Осмар и Суха река.
Решение 45 на Общинския съвет Велики Преслав от 29.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 29/7.4.2000 г.

1054. Общинският съвет - гр. Нови пазар, закрива кметствата: Стан, Зайчино ореше, Енево, Преселка, Тръница, Писарево, Беджене, Сечище, Жилино и Правенци.
Решение 20 на Общинския съвет Нови пазар от 25.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 29/7.4.2000 г.

1053. Общинският съвет - гр. Каспичан, закрива кметствата: Косово и Върбяне.
Решение 70 на Общинския съвет Каспичан от 24.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 29/7.4.2000 г.

1052. Общинският съвет - гр. Върбица, закрива кметствата: Конево, Крайгорци, Кьолмен и Сушина.
Решение 8-1 на Общинския съвет Върбица от 03.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 29/7.4.2000 г.

1051. Общинският съвет - гр. Перник, закрива кметствата: Черна гора, Расник, Боснек, Вискяр, Витановци, Зидарци, Лесковец, Селищен дол и Радуй.
Решение 13 на Общинския съвет Перник от 01.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 29/7.4.2000 г.

1050. Общинският съвет - гр. Раковски, закрива кметство Болярино.
Решение 41 на Общинския съвет Раковски от 11.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 29/7.4.2000 г.

1049. Общинският съвет - с. Трекляно, закрива кметствата: Злогош, Сушица, Добри дол, Габрешевци, Косово, Средорек, Драгойчинци, Долно Кобиле, Метохия, Уши, Горни и Долни Кортен.
Решение 4 на Общинския съвет Трекляно от 10.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 29/7.4.2000 г.

1048. Общинският съвет - гр. Дупница, закрива кметствата: Пиперево, Блатино, Дяково, Делян, Кременик, Тополница, Грамаде, Палатово и Крайни дол.
Решение 13 на Общинския съвет Дупница от 21.01.2000 г.
обн. ДВ бр. 29/7.4.2000 г.

1047. Общинският съвет - гр. Рила, закрива кметствата: Смочево, Пастра, Падала и Рилски манастир.
Решение 2 на Общинския съвет Рила от 03.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 29/7.4.2000 г.

1046. Общинският съвет - гр. Кюстендил, закрива 35 кметства.
Решение 1 на Общинския съвет Кюстендил от 01.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 29/7.4.2000 г.

1045. Общинският съвет - гр. Кочериново, закрива кметствата: Крумово, Бураново, Боровец, Драгодан, Цървище и Фролош.
Решение 20 на Общинския съвет Кочериново от 10.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 29/7.4.2000 г.

1044. Общинският съвет - гр. Бобошево, закрива кметствата: Скрино, Доброво, Вуково, Висока могила, Сопово, Бадино и Каменик.
Решение 32 на Общинския съвет Бобошево от 21.01.2000 г.
обн. ДВ бр. 29/7.4.2000 г.

1043. Общинският съвет - гр. Бобов дол, закрива кметствата: Мало село, Панчарево, Блато, Мали Върбовник, Голем Върбовник, Новоселяне, Шатрово, Долистово, Коркина, Горна Козница, Бабинска река, Бабино, Мала Фуча и Голема Фуча.
Решение 19 на Общинския съвет Бобов дол от 25.01.2000 г.
обн. ДВ бр. 29/7.4.2000 г.

1042. Общинският съвет - Свиленград, закрива кметствата: Сива река, Мезек, Пъстрогор, Чернодъб, Младиново, Мустрак, Михалич, Генералово, Райкова могила, Щит, Сладун и Димитровче.
Решение 42 на Общинския съвет Свиленград от 24.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 29/7.4.2000 г.

1041. Общинският съвет - гр. Брезник, закрива кметствата: Бабица, Арзан, Красава, Гърло, Ребро, Брезнишки Извор, Садовик, Конска, Режанци, Бегуновци, Банище, Станьовци, Долна Секирна, Кошарево, Гигинци, Непразненци, Сопица, Велковци и Слековци.
Решение 4 на Общинския съвет Брезник от 22.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 27/31.3.2000 г.

1040. Общинският съвет - гр. Габрово, закрива 25 кметства.
Решение 38 на Общинския съвет Габрово от 16.03.2000 г.
обн. ДВ бр. 27/31.3.2000 г.

1039. Общинският съвет - гр. Сухиндол, закрива кметствата: Красно Градище, Горско Калугерово, Бяла река, Горско Косово и Коевци.
Решение 31 на Общинския съвет Сухиндол от 10.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 25/28.3.2000 г.

1038. Общинският съвет - гр. Свищов, закрива кметствата: Александрово, Деляновци, Совата и Червена.
Решение 67 на Общинския съвет Свищов от 15.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 25/28.3.2000 г.

1037. Общинският съвет - гр. Полски Тръмбеш, закрива кметствата: Вързулица, Каранци и Стефан Стамболово.
Решение 72 на Общинския съвет Полски Тръмбеш от 17.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 25/28.3.2000 г.

1036. Общинският съвет - гр. Павликени, закрива кметствата: Мусина, Паскалевец и Росица.
Решение 63 на Общинския съвет Павликени от 29.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 25/28.3.2000 г.

1035. Общинският съвет - гр. Златарица, закрива кметствата: Сливовица, Росно, Калайджии, Долно Шивачево, Резач, Средно село, Разсоха и Дединци.
Решение 26 на Общинския съвет Златарица от 26.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 25/28.3.2000 г.

1034. Общинският съвет - гр. Горна Оряховица, закрива кметствата: Горски Горен Тръмбеш и Горски Долен Тръмбеш.
Решение 35 на Общинския съвет Горна Оряховица от 23.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 25/28.3.2000 г.

1033. Общинският съвет - гр. Велико Търново, закрива 21 кметства.
Решение 33 на Общинския съвет Велико Търново от 22.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 25/28.3.2000 г.

1032. Общинският съвет - гр. Угърчин, закрива кметствата: Голец, Драгана, Каленик, Микре, Орлене, Славщица и Сопот.
Решение 2 на Общинския съвет Угърчин от 09.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 25/28.3.2000 г.

1031. Общинският съвет - гр. Троян, закрива кметствата: Балканец, Балабанско, Белиш, Горно Трапе, Гумощник, Добродан, Ломец, Патрешко, Старо село и Чифлик.
Решение 31 на Общинския съвет Троян от 02.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 25/28.3.2000 г.

1030. Общинският съвет - гр. Ловеч, закрива 22 кметства.
Решение 6 на Общинския съвет Ловеч от 01.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 25/28.3.2000 г.

1029. Общинският съвет - гр. Априлци, закрива кметствата: Драшкова поляна, Скандало и Велчово.
Решение 105 на Общинския съвет Априлци от 16.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 25/28.3.2000 г.

1028. Общинският съвет - с. Ситово, закрива кметствата: Ирник, Босна, Ястребна, Слатина, Поляна и Нова Попина.
Решение 12 на Общинския съвет Ситово от 25.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 25/28.3.2000 г.

1027. Общинският съвет - гр. Елена, закрива кметствата: Блъсковци, Бойковци, Буйновци, Дебели рът, Дрента, Илаков рът, Каменари, Костел, Марян, Мийковци, Палици, Руховци, Средни колиби, Тодювци, Чакали, Шилковци, Яковци.
Решение 7 на Общинския съвет Елена от 29.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 25/28.3.2000 г.

1026. Общинският съвет - гр. Стражица, закрива кметствата: Балканци, Благоево, Владислав, Горски Сеновец, Кавлак, Мирово, Николаево, Нова Върбовка, Ново Градище, Паисий и Теменуга.
Решение 406 на Общинския съвет Стражица от 16.09.1999 г.
обн. ДВ бр. 25/28.3.2000 г.

1025. Общинският съвет - гр. Земен, закрива кметствата: Беренде, Блатешница, Враня стена, Горна Глоговица, Мурено, Жабляно, Калотинци, Дивля, Елов дол, Одраница, Горна Врабча, Долна Врабча, Габров дол и Пещера.
Решение 35 на Общинския съвет Земен от 07.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 24/24.3.2000 г.

1024. Общинският съвет - гр. Лъки, закрива кметствата: Белица, Борово, Югово, Манастир, Лъкавица, Джурково, Дряново и Здравец.
Решение 41 на Общинския съвет Лъки от 25.01.2000 г.
обн. ДВ бр. 24/24.3.2000 г.

1023. Общинският съвет - с. Ковачевци, закрива кметствата: Косача, Светля, Сирищник, Ракиловци, Лобош, Калища и Егълница.
Решение 7 на Общинския съвет Ковачевци от 10.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 24/24.3.2000 г.

1022. Общинският съвет - с. Кайнарджа, закрива кметствата: Краново, Зарник, Светослав, Полковник Чолаково, Войново, Давидово, Посев, Средище и Добруджанка.
Решение 7.2 на Общинския съвет Кайнарджа от 19.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 24/24.3.2000 г.

1021. Общинският съвет - гр. Тополовград, закрива кметствата: Присадец, Планиново, Капитан Петко войвода, Чукарово, Доброселец, Камена река, Светлина, Българска поляна, Филипово, Сакарци и Владимирово.
Решение 6 на Общинския съвет Тополовград от 18.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 24/24.3.2000 г.

1020. Общинският съвет - гр. Севлиево, закрива кметствата: Боазът, Буря, Валевци, Градище, Идилево, Карамичевци, Кръвеник, Ловнидол, М. Вършец, Младен, Млечево, Стоките, Столът, Селище, Табашко, Търхово, Хирево, Енев рът и Кастел.
Решение 79 на Общинския съвет Севлиево от 29.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 24/24.3.2000 г.

1019. Общинският съвет - гр. Дряново, закрива кметствата: Янтра, Скалско, Славейково, Караиванца, Керека, Денчевци, Радовци, Длъгня, Соколово, Ганчовец, Маноя и Косарка.
Решение 12 на Общинския съвет Дряново от 25.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 24/24.3.2000 г.

1018. Общинският съвет - гр. Рудозем, закрива кметствата: Поляна, Витина, Равнината - Иваново, Борие и Грамаде - Оглед.
Решение 3 на Общинския съвет Рудозем от 08.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 20/14.3.2000 г.

1017. Общинският съвет - гр. Хаджидимово, закрива кметствата: Тешово, Теплен, Петрелик, Илинден, Лъки, Гайтаниново, Ловча и Парил.
Решение 33 на Общинския съвет Хаджидимово от 20.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 20/14.3.2000 г.

1016. Общинският съвет - гр. Харманли, закрива 20 кметства.
Решение 102 на Общинския съвет Харманли от 02.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 20/14.3.2000 г.

1015. Общинският съвет - с. Стамболово, закрива 24 кметства.
Решение 20 на Общинския съвет Стамболово от 07.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 20/14.3.2000 г.

1014. Общинският съвет - гр. Симеоновград, закрива кметствата: Калугерово, Пясъчево, Навъсен, Троян, Дряново, Тенево и Константиново.
Решение 19 на Общинския съвет Симеоновград от 29.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 20/14.3.2000 г.

1013. Общинският съвет - гр. Маджарово, закрива кметствата: Бориславци, Горно поле, Долно Съдиево, Златоустово, Селска поляна, Тополово, Горни Главанак, Долни Главанак, Ефрем, Ръженово, Сеноклас и Малко Брягово.
Решение 46 на Общинския съвет Маджарово от 26.01.2000 г.
обн. ДВ бр. 20/14.3.2000 г.

1012. Общинският съвет - гр. Златоград, закрива кметствата: Аламовци, Кушла, Пресока, Страшимир и Цацаровци.
Решение В26 на Общинския съвет Златоград от 16.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 18/7.3.2000 г.

1011. Общинският съвет - Родопи, гр. Пловдив, закрива кметствата: Бойково, Гълъбово, Добралък, Извор, Лилково, Оризаре, Руен, Ситово, Скобелево, Яврово и Цар Калоян.
Решение 43 на Общинския съвет Родопи от 27.01.2000 г.
обн. ДВ бр. 18/7.3.2000 г.

1010. Общинският съвет - гр. Асеновград, закрива кметствата: Бачково, Бор, Врата, Горнослав, Добростан, Долнослав, Нови извор, Лясково, Мостово, Орешец, Сини връх, Три могили и Узуново.
Решение 8 на Общинския съвет Асеновград от 11.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 17/29.2.2000 г.

1009. Утвърждават се нови граници на общ. Първомай (PDV23) и общ. Асеновград (PDV01), обл. Пловдив.
Указ 32 на Президента на Републиката от 14.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 16/25.2.2000 г.

1008. Утвърждават се нови граници на общ. Полски Тръмбеш (VTR26) и общ. Павликени (VTR22), обл. Велико Търново.
Указ 31 на Президента на Републиката от 14.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 16/25.2.2000 г.

1007. Данни за населението по населени места към 01.03.2001 год.
З-н за преброяване на населението,жилищния фонд и земеделските стопанства в РБ през 2001 г.
обн. ДВ бр. 16/25.2.2000 г.

1006. Утвърждават се нови граници на общ. Дряново (GAB12) и общ. Севлиево (GAB29), обл. Габрово.
Указ 26 на Президента на Републиката от 10.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 15/22.2.2000 г.

1005. Общинският съвет - гр. Ябланица, закрива кметствата: Малък извор, Дъбравата, Батулци, Орешене и Голяма Брестница.
Решение 271 на Общинския съвет Ябланица от 13.09.1999 г.
обн. ДВ бр. 16/25.2.2000 г.

1004. Общинският съвет - гр. Алфатар, закрива кметствата: Цар Асен, Бистра, Васил Левски, Кутловица и Чуковец.
Решение 5 на Общинския съвет Алфатар от 09.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 16/25.2.2000 г.

1003. Общинският съвет - гр. Ивайловград, закрива 21 кметства.
Решение 5 на Общинския съвет Ивайловград от 14.01.2000 г.
обн. ДВ бр. 16/25.2.2000 г.

1002. Общинският съвет - гр. Чепеларе, закрива кметствата: Орехово, Малево, Зорница, Острица, Богутево, Лилеково и Проглед.
Решение 19 на Общинския съвет Чепеларе от 09.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 14/18.2.2000 г.

1001. Общинският съвет - Марица, гр. Пловдив, закрива кметство Желязно.
Решение 33 на Общинския съвет Марица - Пловдив от 01.02.2000 г.
обн. ДВ бр. 14/18.2.2000 г.

1000. Общинският съвет - с. Медковец, закрива кметство Пишурка.
Решение 16 на Общинския съвет Медковец от 26.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 14/18.2.2000 г.

999. Общинският съвет - гр. Мъглиж, закрива кметствата: Шаново, Борущица и Радунци.
Решение 21 на Общинския съвет Мъглиж от 13.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 12/11.2.2000 г.

998. Общенският съвет - гр. Хисаря, закрива кметствата: Михилци, Черничево, Ново Железаре, Мътеница и Мало Крушево.
Решение 32 на Общинския съвет Хисаря от 20.01.2000 г.
обн. ДВ бр. 12/11.2.2000 г.

997. Общинският съвет - гр. Елхово, закрива кметствата: Борисово, Вълча поляна, Голям Дервент, Добрич, Жребино, Кирилово, Лалково, Раздел, Трънково и Чернозем.
Решение 1 на Общинския съвет Елхово от 15.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 12/11.2.2000 г.

996. Общинският съвет - гр. Главиница, закрива кметствата: Зарица, Вълкан, Подлес, Осен, Падина, Бащино, Косара, Долно Ряхово и Малък Преславец.
Решение 2 на Общинския съвет Главиница от 29.10.1999 г.
обн. ДВ бр. 12/11.2.2000 г.

995. Общинският съвет - гр. Брезово, закрива кметствата: Тюркмен, Бабек, Свежен, Розовец, Чехларе, Дрангово, Отец Кирилово, Златосел, Върбен и Сърнегор.
Решение 3 на Общинския съвет Брезово от 29.10.1999 г.
обн. ДВ бр. 10/4.2.2000 г.

994. Общинският съвет - гр.Лом, закрива кметство Сливата.
Решение 5 на Общинския съвет Лом от 18.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 10/4.2.2000 г.

993. Общинският съвет - гр. Лом, закрива кметство Добри дол.
Решение 4 на Общинския съвет Лом от 18.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 10/4.2.2000 г.

992. Общинският съвет гр. Садово, закрива кметствата: Ахматово и Моминско.
Решение 21 на Общинския съвет Садово от 16.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 10/4.2.2000 г.

991. Общинският съвет - гр. Лом, закрива кметство Долно Линево.
Решение 7 на Общинския съвет Лом от 18.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 10/4.2.2000 г.

990. Общинският съвет - гр. Лом, закрива се кметство Орсоя.
Решение 6 на Общинския съвет Лом от 18.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 10/4.2.2000 г.

989. Общинският съвет - гр. Белене, закрива кметствата: Кулина вода и Бяла вода.
Решение 10 на Общинския съвет Белене от 07.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 9/1.2.2000 г.

988. Общинският съвет - гр. Брусарци, закрива кметствата: Буковец, Киселево, Дъбова махала и Княжева махала.
Решение 4 на Общинския съвет Брусарци от 18.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 9/1.2.2000 г.

987. Общинският съвет - гр. Доспат, закрива кметство Чавдар.
Решение 2 на Общинския съвет Доспат от 03.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 9/1.2.2000 г.

986. Общинският съвет - гр. Петрич, закрива кметствата: Митиново, Марино поле, Ново Кономлади, Камена, Волно, Зойчене, Долене, Горчево, Струмешница, Кладенци, Баскалци, Кукуряхцево, Чурилово, Гега, Долна Крушица, Капатово и др.
Решение 26 на Общински съвет Петрич от 28.01.2000 г.

985. Общинският съвет - с. Гърмен, закрива кметствата: Скребатно, Балдево, Марчево, Ковачевица, Крушево и Ореше.
Решение 43 на Общинския съвет Гърмен от 27.01.2000 г.

984. Общинският съвет - гр. Карлово, закрива кметствата: Мраченик, Марино поле, Куртово, Певците и Московец.
Решение 29 на Общинския съвет Карлово от 21.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 7/25.1.2000 г.

983. Общинският съвет - гр. Поморие, закрива кметствата: Александрово, Лъка, Медово, Белодол, Косовец и Козичино.
Решение 6 на Общинския съвет Поморие от 25.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 7/25.1.2000 г.

982. Общинският съвет - гр. Несебър, закрива кметство Паницово.
Решение 8 на Общинския съвет Несебър от 17.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 7/25.1.2000 г.

981. Общинският съвет - гр. Несебър, закрива кметство Баня.
Решение 7 на Общинския съвет Несебър от 17.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 7/25.1.2000 г.

980. Общинският съвет - гр. Айтос, закрива кметствата: Раклиново, Поляново, Зетьово, Лясково, Малка поляна, Съдиево, Дрянковец и Черна могила.
Решение 2 на Общинския съвет Айтос от 19.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 7/25.1.2000 г.

979. Общинският съвет - с. Невестино, закрива 20 кметства.
Решение 4 на Общинския съвет Невестино от 15.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 6/21.1.2000 г.

978. Общинският съвет - с. Руен, закрива кметствата: Вишна, Дропла, Каменяк, Листец, Сини рид, Снежа, Средна махала, Шиварово и Ясеново.
Решение 2 на Общинския съвет Руен от 08.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 6/21.1.2000 г.

977. Общинският съвет - гр. Девин, закрива кметствата: Жребово, Кестен, Михалково, Осиково, Стоманово и Чуреково.
Решение 4 на Общинския съвет Девин от 18.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 6/21.1.2000 г.

976. Общинският съвет - гр. Пордим, закрива кметствата: Борислав и Катерица.
Решение 11 на Общинския съвет Пордим от 07.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 5/18.1.2000 г.

975. Общинският съвет - гр. Гулянци, закрива кметствата: Шияково и Крета.
Решение 32 на Общинския съвет Гулянци от 07.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 5/18.1.2000 г.

974. Общинският съвет - гр. Берковица, закрива кметствата: Балювица, Бистрилица, Бокиловци, Комарево, Костенци, Лесковец, Котеновци, Мездрея, Пърличево, Слатина, Черешовица и Ягодово.
Решение 8 на Общинския съвет Берковица от 08.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 5/18.1.2000 г.

973. Общинският съвет - гр. Никопол, закрива кметствата: Асеново, Жернов, Евлогиево, Лозица и Любеново.
Решение 19 на Общинския съвет Никопол от 08.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 4/14.1.2000 г.

972. Общинският съвет - гр. Първомай, закрива кметствата: Поройна, Жълт камък и Добри дол.
Решение 20 на Общинския съвет Първомай от 13.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 2/7.1.2000 г.

971. Общинският съвет - с. Калояново, закрива кметствата: Иван Вазово, Черноземен, Долна махала, Отец Паисиево, Ръжево, Главатар и Сухозем.
Решение 12 на Общинския съвет Калояново от 12.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 2/7.1.2000 г.

970. Общинският съвет - гр. Смолян, закрива 33 кметства.
Решение 4 на Общинския съвет Смолян от 16.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 1/4.1.2000 г.

969. Население към 31.12.1999 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1999 г.

968. Общинският съвет - гр. Созопол, закрива кметствата: Габър, Вършило, Присад и Индже войвода.
Решение 18 на Общинския съвет Созопол от 13.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 112/23.12.1999 г.

967. Общинският съвет - гр. Силистра, закрива кметствата: Богорово, Българка, Ветрен, Главан, Ценович, Казимир, Ламбриново, Попкралево, Смилец, Срацимир и Сърпово.
Решение 20 на Общински съвет Силистра от 22.12.1999 г.

966. Общинският съвет - гр. Сандански, закрива кметствата: Вълково, Кръстилци, Лебница, Лиляново, Дебрене, Малки Цалим, Спатово, Горна Сушица, Ладарево, Любовка, Мелник, Кърланово, Сугарево, Рожен, Хотово, Лозеница, Зорница, Хърсово, Виногради и др.
Решение 24 на Общински съвет Сандански от 17.12.1999 г.

965. Общинският съвет - гр. Чипровци, закрива кметствата: Мартиново, Железна, Горна Лука, Митровци, Бели мел, Челюстница, Горна Ковачица и Равна.
Решение 1 на Общинския съвет Чипровци от 09.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 110/17.12.1999 г.

964. Общинският съвет - с. Георги Дамяново, закрива кметствата: Видлица, Чемиш, Камена Рикса, Гаврил Геново, Меляне, Еловица, Главановци, Дива Слатина и Дълги дел.
Решение 10 на Общинския съвет Георги Дамяново от 22.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 110/17.12.1999 г.

963. Общинският съвет - гр. Вършец, закрива кметствата: Горна Бяла речка, Долна Бяла речка, Стояново, Черкаски, Драганица и Спанчевци.
Решение 4 на Общинския съвет Вършец от 09.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 110/17.12.1999 г.

962. Общинският съвет - гр. Царево, закрива кметствата: Велика, Българи, Кости, Бродилово, Варвара, Синеморец и Резово.
Решение 2 на Общинския съвет Царево от 12.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 110/17.12.1999 г.

961. Общинският съвет - гр. Средец, закрива 26 кметства.
Решение 9 на Общинския съвет Средец от 29.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 110/17.12.1999 г.

960. Общинският съвет - гр. Приморско, закрива кметство Писменово.
Решение 6 на Общинския съвет Приморско от 08.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 110/17.12.1999 г.

959. Общинският съвет - гр. Мадан, закрива кметствата: Бориново, Боровина, Букова поляна, Буково, Вехтино, Върба, Галище, Купен, Ляска, Лещак, Ловци, Митовска, Мъглища, Равнил, Равнища, Студена, Тънкото, Цирка и Шаренка.
Решение 1 на Общинския съвет Мадан от 22.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 109/14.12.1999 г.

958. Общинският съвет - гр. Карнобат, закрива 24 кметства.
Решение 2 на Общинския съвет Карнобат от 19.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 109/14.12.1999 г.

957. Общинският съвет - гр. Сунгурларе, закрива кметствата: Есен, Дъбовица, Везенково, Велислав, Пчелин, Камчия, Костен, Ведрово, Бероново, Садово, Огнен, Терзийско, Климаш, Вълчин, Завет и Босилково.
Решение 3 на Общинския съвет Сунгурларе от 23.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 109/14.12.1999 г.

956. Общинският съвет - гр. Сливен, закрива кметствата: Биково, Бинкос, Божевци, Бозаджии, Въглен, Глушник, Голямо Чочовен, Зайчаре, Изгрев, Ичера, Малко Чочовен, Николаево, Панаретовци, Раково, Средорек, Старо село, Струпец и Трапоклово.
Решение 8 на Общинския съвет Сливен от 10.12.1999 г.

955. Общинският съвет - гр. Съединение, закрива кметствата: Церетелево, Неделево и Любен.
Решение 4 на Общинския съвет Съединение от 03.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 107/7.12.1999 г.

954. Общинският съвет - гр. Вълчедръм, закрива кметствата: Ботево, Бъзовец, Игнатово и Горни Цибър.
Решение 236 на Общинския съвет Вълчедръм от 03.09.1999 г.
обн. ДВ бр. 107/7.12.1999 г.

953. Общинският съвет - гр. Камено, закрива кметствата: Константиново, Полски извор, Тръстиково, Ливада, Желязово, Вратица.
Решение 2 на Общинския съвет Камено от 04.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 107/7.12.1999 г.

952. Приема се Национален план за регионално развитие за периода 2000-2006 г.
Постановление 208 на Министерския съвет от 22.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 106/3.12.1999 г.

951. Общинският съвет - с. Иваново, закрива кметствата: Божичен, Нисово, Табачка и Червен.
Решение 14 на Общинския съвет Иваново от 26.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 37/5.5.2000 г.

950. Общинският съвет - гр. Бойчиновци, закрива кметствата: Портитовци, Кобиляк, Бели брод, Бели брег и Пали лула.
Решение 2 на Общинския съвет Бойчиновци от 08.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 102/26.11.1999 г.

949. Общинският съвет - с. Горна Малина, закрива кметствата: Байлово, Гайтанево, Горно Камарци, Долна Малина, Макоцево, Негушево, Осойца, Саранци, Стъргел и Чеканчево.
Решение 4 на Общински съвет Горна Малина от 23.11.1999 г.

948. Общинският съвет - гр. Добрич, закрива кметства в съответствие с параграф 45 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗМСМА и чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.
Решение 5 на Общински съвет Добрич от 23.11.1999 г.

947. Общинският съвет - гр. Чирпан, закрива кметствата: Рупките, Средно Градище, Изворово, Стоян Заимово, Ценово, Целина, Златна Ливада, Винарово, Могилово, Яздач, Яворово, Малко Тръново, Димитриево, Държава и Осларка.
Решение 3 на Общинския съвет Чирпан от 17.11.1999 г.

946. Общинският съвет - с. Братя Даскалови, закрива кметствата: Опълченец, Горно Белево, Голям дол, Найденово, Съединение, Сърневец, Пъстрово, Малко Дряново, Долно ново село, Горно ново село, Марково, Медово, Верен, Колю Мариново и Православ.
Решение 2 на Общински съвет Братя Даскалови от 15.11.1999 г.

945. Общинският съвет - гр. Ардино, закрива кметствата: Падина, Жълтуша, Бял извор, Млечино, Горно Прахово и Долно Прахово.
Решение 4 на Общински съвет Ардино от 11.11.1999 г.

944. Общинският съвет - с. Борино, закрива кметствата: Чала, Буйново и Кожари.
Решение 22 на Общинския съвет Борино от 28.12.1999 г.
обн. ДВ бр. 32/18.4.2000 г.

943. Общинският съвет - гр. Правец, закрива кметствата: Правешка Лъкавица, Калугерово, Своде, Осиковска Лъкавица, Равнище и Манаселска река.
Решение 5 на Общински съвет Правец от 09.11.1999 г.

942. Общинският съвет - гр. Кубрат, закрива кметствата: Горичево, Медовене, Тертер, Точилари и Черешово.
Решение 13 на Общинския съвет Кубрат от 05.11.1999 г.
обн. ДВ бр. 17/22.2.2005 г.

941. Общинският съвет - гр. Малко Търново, закрива кметствата: Стоилово, Бръшлян, Заберново, Близнак, Визица и Бяла вода.
Решение 26 на Общинския съвет Малко Търново от 06.10.1999 г.
обн. ДВ бр. 96/5.11.1999 г.

940. Общинският съвет - гр. Монтана, закрива кметствата: Долна Вереница, Горна Вереница, Винище, Клисурица, Долна Рикса, Войници, Вирове, Безденица, Крапчене, Сумер и Трифоново.
Решение 600 на Общинския съвет Монтана от 07.10.1999 г.
обн. ДВ бр. 96/5.11.1999 г.

939. Общинският съвет - гр. Стара Загора, закрива кметствата: Арнаутито, Бенковски, Борово, Борилово, Боденичарово, Елхово, Казанка, Козаревец, Колена, Ловец, Лясково, Люляк, Маджерито, Малка Верея, Малко Кадиево, Ново село, Остра могила, Памукции и др.
Решение 752 на Общински съвет Стара Загора от 14.10.1999 г.

938. Общинският съвет - гр. Батак, създава ново селищно образувание с местно значение с наименование "Язовир Батак".
Решение 218 на Общинския съвет Батак от 08.09.1999 г.
обн. ДВ бр. 84/24.9.1999 г.

937. Общинският съвет - гр. Гурково, закрива кметствата: Пчелиново, Лява река и Димовци.
Решение 56 на Общинския съвет Гурково от 02.09.1999 г.

936. Общинският съвет - гр. Ракитово, създава ново селищно образувание от местно значение с наименование "Цигов чарк".
Решение 326 на Общинския съвет Ракитово от 19.08.1999 г.
обн. ДВ бр. 76/27.8.1999 г.

935. Утвърждава съдържанието на ЕКАТТЕ.
Решение 565 на Министерския съвет от 10.08.1999 г.
обн. ДВ бр. 73/17.8.1999 г.

934. Променя се едно от условията за създаване на кметство - наличие на население над 500 души общо в населените места, образуващи кметството.
Закон за изменение и допълнение на ЗМСМА от 28.07.1999 г.
обн. ДВ бр. 69/3.8.1999 г.

933. Утвърждават се нови граници на общ. Хитрино (SHU11) и общ. Шумен (SHU30), обл. Шумен.
Указ 216 на Президента на Републиката от 14.07.1999 г.
обн. ДВ бр. 65/20.7.1999 г.

932. Урежда планирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие.
Закон за регионалното развитие от 11.03.1999 г.
обн. ДВ бр. 26/23.3.1999 г.

931. Утвърждава границите и центровете на 28 области.
Указ 1 на Президента на Републиката от 05.01.1999 г.
обн. ДВ бр. 2/8.1.1999 г.

930. Територията на Република България се разделя на 28 области.
Закон за изменение и допълнение на ЗАТУРБ
обн. ДВ бр. 154/28.12.1998 г.

929. Население към 31.12.1998 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1998 г.

928. Общинският съвет - гр. Роман, създава кметство Караш.
Решение 197 на Общинския съвет Роман от 29.07.1998 г.
обн. ДВ бр. 107/11.11.1998 г.

927. Утвърждават се нови граници на общ. Смолян (0631) и общ. Рудозем (0627), Пловдивска област.
Указ 368 на Президента на Републиката от 21.10.1998 г.
обн. ДВ бр. 124/27.10.1998 г.

926. Общинският съвет - гр. Добрич, закрива кметство Дряновец.
Решение 344 на Общинския съвет Добрич от 24.06.1998 г.
обн. ДВ бр. 99/25.8.1998 г.

925. Утвърждават се нови граници на общ. Брезник (0808) и общ. Перник (0832), Софийска област.
Указ 100 на Президента на Републиката от 27.03.1998 г.
обн. ДВ бр. 42/14.4.1998 г.

924. Утвърждават се нови граници на общ. Сливо поле (0733) и общ. Русе (0727), Русенска област.
Указ 116 на Президента на Републиката от 06.04.1998 г.
обн. ДВ бр. 41/10.4.1998 г.

923. Утвърждават се нови граници на общ. Септември (0629) и общ. Белово (0604), Пловдивска област.
Указ 117 на Президента на Републиката от 06.04.1998 г.
обн. ДВ бр. 41/10.4.1998 г.

922. Присъединява се с. Настан към Девин, общ. Девин, Пловдивска област.
Решение 115 на Министерския съвет от 25.03.1998 г.
обн. ДВ бр. 39/7.4.1998 г.

921. Утвърждават се границите на общ. Кричим (0639), общ. Перущица (0640), общ. Стамболийски (0641) и общ. Родопи (0626), Пловдивска област.
Указ 111 на Президента на Републиката от 30.03.1998 г.
обн. ДВ бр. 39/7.4.1998 г.

920. Създават се нови общини Кричим, Перущица и Стамболийски, Пловдивска област.
Решение 126 на Министерския съвет от 30.03.1998 г.
обн. ДВ бр. 39/7.4.1998 г.

919. Наименува се гр. Пелово, общ. Пелово, Ловешка област - гр. Искър.
Указ 110 на Президента на Републиката от 30.03.1998 г.
обн. ДВ бр. 38/3.4.1998 г.

918. Наименува се с. Равнец, общ. Хитрино, Варненска област - с. Тимарево.
Указ 109 на Президента на Републиката от 30.03.1998 г.
обн. ДВ бр. 38/3.4.1998 г.

917. Общинският съвет - гр. Златоград, премества седалището на кметство Фабрика в с. Цацаровци.
Решение 348 на Общински съвет Златоград от 02.04.1998 г.

916. Общинският съвет – гр. Крумовград, присъединява с. Падало и с. Сбор към кметство Странджево, с. Благун към кметство Черничево, с. Дъждовник към кметство Крумовград.
Решение 308 на Общинския съвет Крумовград от 27.02.1998 г.

915. Общинският съвет - гр. Момчилград, създава кметствата: Девинци и Постник.
Решение 92 на Общинския съвет Момчилград от 18.12.1997 г.
обн. ДВ бр. 22/24.2.1998 г.

914. Общинският съвет - гр. Сунгурларе, създава кметство Гара Завет.
Решение 20 на Общинския съвет Сунгурларе от 12.12.1997 г.
обн. ДВ бр. 21/20.2.1998 г.

913. Утвърждават се нови граници на общ. Мъглиж (0922) и общ. Николаево (0938), Хасковска област.
Указ 3 на Президента на Републиката от 08.01.1998 г.
обн. ДВ бр. 5/14.1.1998 г.

912. Създава нова община Николаево, Хасковска област, с административен център Николаево, включваща населените места Едрево, Елхово, Николаево и Нова махала.
Решение 1053 на Министерския съвет от 29.12.1997 г.
обн. ДВ бр. 5/14.1.1998 г.

911. Население към 31.12.1997 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1997 г.

910. Село Руда (63149), общ. Стара Загора (0931), обл. Хасково е наименувано село Лозен.
Указ 486 на Президента на Републиката от 02.12.1997 г.
обн. ДВ бр. 115/5.12.1997 г.

909. Общинският съвет - гр. Антоново, създава кметствата: Кьосевци, Семерци, Великовци, Равно село, Черна вода, Малоградец, Орач, Ястребино, Крушолак, Длъжка поляна, Стара речка, Банковец, Горна Златица и Девино.
Решение 74 на Общинския съвет Антоново от 21.08.1997 г.
обн. ДВ бр. 105/12.11.1997 г.

908. Наименува се с. Росен (63015), общ. Созопол, Бургаска област - с. Атия.
Указ 402 на Президента на Републиката от 23.09.1997 г.
обн. ДВ бр. 86/30.9.1997 г.

907. Изменят се утвърдените с Указ 310 от 5.08.1997 г. (ДВ, бр. 64 от 1997 г.) граници на общ. Гурково и общ. Мъглиж, Хасковска област. Изменят се утвърдените с Указ № 257 от 11.07.1997 г. (ДВ, бр. 57 от 1997 г.) граници на общ. Средец, Бургаска област.
Указ 400 на Президента на Републиката от 23.09.1997 г.
обн. ДВ бр. 86/30.9.1997 г.

906. Обявява се с. Божурище, общ. Божурище, Софийска област, за град.
Решение 786 на Министерския съвет от 11.08.1997 г.
обн. ДВ бр. 67/15.8.1997 г.

905. Общинския съвет - гр. Шабла, създава селищно образувание "Кария".
Решение V.I.5 на Общинския съвет Шабла от 08.07.1997
обн. ДВ бр. 64/8.8.1997 г.

904. Утвърждават се границите на общ. Гурково (0937) и общ. Мъглиж (0922), Хасковска област.
Указ 310 на Президента на Републиката от 05.08.1997 г.
обн. ДВ бр. 64/8.8.1997 г.

903. Създава се община Гурково (0937), Хасковска област.
Решение 778 на Министерския съвет от 01.08.1997 г.
обн. ДВ бр. 64/8.8.1997 г.

902. Утвърждават се нови граници на общ. Стралджа (0222) и общ. Средец (0206), Бургаска област.
Указ 257 на Президента на Републиката от 11.07.1997 г.
обн. ДВ бр. 57/18.7.1997 г.

901. Утвърждават се границите на общ. Приморско (0227), общ. Созопол (0221), общ. Царево (0213) и общ. Бургас (0204), Бургаска област.
Указ 258 на Президента на Републиката от 11.07.1997 г.
обн. ДВ бр. 57/18.7.1997 г.

900. Създава се нова общ. Приморско, Бургаска област. С. Димчево се отделя от общ. Созопол и се присъединява към общ. Бургас, Бургаска област.
Решение 690 на Министерския съвет от 07.07.1997 г.
обн. ДВ бр. 57/18.7.1997 г.

899. Общинският съвет - гр. Бургас, закрива кметствата: Ветрен и Банево.
Решение 5-12 на Общинския съвет Бургас от 23.04.1997 г.
обн. ДВ бр. 55/11.7.1997 г.

898. Общинският съвет - с. Аврен, създава кметство Круша.
Решение 117 на Общинския съвет Аврен от 08.05.1997 г.
обн. ДВ бр. 54/8.7.1997 г.

897. Утвърждават се границите на общ. Долна баня (0859) и общ. Самоков (0839), Софийска област.
Указ 245 на Президента на Републиката от 23.06.1997 г.
обн. ДВ бр. 52/1.7.1997 г.

896. Наименува се с. Долна махала, общ. Хасково, Хасковска област - с. Долно Големанци.
Указ 237 на Президента на Републиката от 23.06.1997 г.
обн. ДВ бр. 52/1.7.1997 г.

895. Създава се нова община Долна баня, Софийска област.
Решение 644 на Министерския съвет от 23.06.1997 г.
обн. ДВ бр. 53/4.7.1997 г.

894. Общинският съвет - гр. Кърджали, създава кметствата: Голяма бара, Крайно село и Звезделина.
Решение 66 на Общинския съвет Кърджали от 14.11.1996 г.
обн. ДВ бр. 22/14.3.1997 г.

893. Население към 31.12.1996 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1996 г.

892. Общинският съвет - гр. Царево, създава кметствата: Писменово и Резово.
Решение 75 на Общинския съвет Царево от 05.07.1996 г.
обн. ДВ бр. 110/30.12.1996 г.

891. Общинският съвет - гр. Смолян, създава кметство Вълчан.
Решение 77 на Общинския съвет Смолян от 27.11.1996 г.
обн. ДВ бр. 108/20.12.1996 г.

890. Общинският съвет - Родопи, гр. Пловдив, създава кметство Цар Калоян.
Решение 122 на Общинския съвет Родопи от 03.10.1996 г.
обн. ДВ бр. 104/6.12.1996 г.

889. Утвърждават се нови граници на общ. Ветрино (0308) и общ. Провадия (0324), Варненска област.
Указ 385 на Президента на Републиката от 04.11.1996 г.
обн. ДВ бр. 98/15.11.1996 г.

888. Утвърждават се нови граници на общ. Угърчин (0436) и общ. Ловеч (0418), Ловешка област.
Указ 384 на Президента на Републиката от 04.11.1996 г.
обн. ДВ бр. 98/15.11.1996 г.

887. Утвърждават се нови граници на общ. Созопол (0221) и общ. Бургас (0204), Бургаска област.
Указ 383 на Президента на Републиката от 04.11.1996 г.
обн. ДВ бр. 98/15.11.1996 г.

886. Наименува се с. Новоселци, община Камено, Бургаска област - Константиново.
Указ 359 на Президента на Републиката от 14.10.1996 г.
обн. ДВ бр. 89/22.10.1996 г.

885. Общинският съвет - с. Иваново, създава селищно образувание - вилна зона с местно значение "Стълпище" в землището на с. Мечка.
Решение 103 на Общинския съвет Иваново от 23.08.1996 г.
обн. ДВ бр. 84/4.10.1996 г.

884. Отделя се от с. Постник м. Девинци и се обособява в самостоятелно населено място на територията на община Момчилград, Хасковска област.
Решение 1059 на МС от 05.09.1996 г.
обн. ДВ бр. 81/24.9.1996 г.

883. Наименува се създаденото като село на територията на община Антоново, Русенска област, ново населено място - Семерци.
Указ 328 на Президента на Републиката от 13.09.1996 г.
обн. ДВ бр. 81/24.9.1996 г.

882. Наименува се създаденото като село на територията на община Момчилград, Хасковска област, ново населено място - Девинци.
Указ 327 на Президента на Републиката от 13.09.1996 г.
обн. ДВ бр. 81/24.9.1996 г.

881. Отделя се от гр. Антоново, кв. Семерци и се обособява в самостоятелно населено място на територията на община Антоново, Русенска област.
Решение 1056 на МС от 05.09.1996 г.
обн. ДВ бр. 81/24.9.1996 г.

880. Общинският съвет - гр. Русе, създава селищно образувание с наименование ДЗС.
Решение 113 на Общинския съвет Русе от 05.07.1996 г.
обн. ДВ бр. 76/6.9.1996 г.

879. Общинският съвет - гр. Ардино, създава кметство Богатино.
Решение 62 на Общинския съвет Ардино от 12.07.1996 г.
обн. ДВ бр. 69/13.8.1996 г.

878. Отделя се от гр. Сопот кв. Анево и го обособява в самостоятелно населено място като село на територията на кметство Сопот, община Карлово, Пловдивска област.
Решение 651 на МС от 08.07.1996 г.
обн. ДВ бр. 66/2.8.1996 г.

877. Възстановява се като село на територията на кметство Кирово, община Средец, Бургаска област, заличеното населено място с. Тракийци.
Решение 474 на МС от 13.05.1996 г.
обн. ДВ бр. 66/2.8.1996 г.

876. Наименува се създаденото на територията на кметство Сопот, общ. Карлово, Пловдивска област, ново населено място - Анево.
Указ 247 на Президента на Републиката от 17.07.1996 г.
обн. ДВ бр. 62/23.7.1996 г.

875. Общинският съвет - с. Хаджидимово, създава кметство Парил.
Решение 26 на Общинския съвет Хаджидимово от 14.02.1996 г.
обн. ДВ бр. 62/23.7.1996 г.

874. Общинският съвет - гр. Лъки, създава кметство Лъкавица.
Решение 60 на Общинския съвет Лъки от 04.06.1996 г.
обн. ДВ бр. 60/16.7.1996 г.

873. Село Стояново (69523), общ. Ловеч (0418), обл. Ловеч е наименувано село Радювене.
Указ 203 на Президента на Републиката от 17.06.1996 г.
обн. ДВ бр. 55/28.6.1996 г.

872. Общинският съвет - гр. Средец, създава кметство Синьо Камене.
Решение 4 на Общинския съвет Средец от 02.04.1996 г.
обн. ДВ бр. 56/2.7.1996 г.

871. Наименува се възстановеното като село на територията на кметство Кирово, общ. Средец, Бургаска област, заличено населено място - Тракийци.
Указ 109 на Президента на Републиката от 20.05.1996 г.
обн. ДВ бр. 49/7.6.1996 г.

870. Общинският съвет - гр. Асеновград, създава кметствата: Горнослав, Орешец, Добростан, Бор - Изворово, Гуне махала, Онбаши махала и Дурмуш махала със седалище Бор.
Решение 130 на Общинския съвет Асеновград от 24.04.1996 г.
обн. ДВ бр. 49/7.6.1996 г.

869. Общинският съвет - гр. Елена, създава кметствата: Блъсковци, Бойковци, Дебели рът и Шилковци.
Решение 51 на Общинския съвет Елена от 26.04.1996 г.
обн. ДВ бр. 49/7.6.1996 г.

868. Общинският съвет - гр. Мъглиж, създава кметство Димовци.
Решение 5-12 на Общинския съвет Мъглиж от 30.04.1996 г.
обн. ДВ бр. 47/31.5.1996 г.

867. Общинският съвет - гр. Карнобат, създава кметство Козаре.
Решение 52 на Общинския съвет Карнобат от 03.05.1996 г.
обн. ДВ бр. 47/31.5.1996 г.

866. Общинският съвет - гр. Златоград, създава кметство Пресока.
Решение 88 на Общинския съвет Златоград от 16.04.1996 г.
обн. ДВ бр. 47/31.5.1996 г.

865. Общинският съвет - гр. Смолян, създава кметство Киселчово.
Решение 25 на Общинския съвет Смолян от 21.03.1996 г.
обн. ДВ бр. 39/7.5.1996 г.

864. Обявява се с. Хаджидимово, общ. Хаджидимово, Софийска област, за град.
Решение 354 на Министерския съвет от 23.04.1996 г.
обн. ДВ бр. 37/30.4.1996 г.

863. Общинският съвет - гр. Крумовград, създава кметство Пашинци.
Решение 46 на Общинския съвет Крумовград от 23.02.1996 г.
обн. ДВ бр. 35/24.4.1996 г.

862. Общинският съвет - гр. Омуртаг, създава кметство Царевци.
Решение 18 на Общинския съвет Омуртаг от 27.12.1995 г.
обн. ДВ бр. 30/9.4.1996 г.

861. Общинският съвет - гр. Драгоман, създава кметствата: Раяновци, Мало Малово, Чуковезер, Чорул, Табан, Вишан и Горно ново.
Решение 20 на Общинския съвет Драгоман от 06.03.1996 г.
обн. ДВ бр. 29/5.4.1996 г.

860. Общинският съвет - гр. Радомир, създава кметство Николаево.
Решение 31 на Общинския съвет Радомир от 26.01.1996 г.
обн. ДВ бр. 29/5.4.1996 г.

859. Общинският съвет - гр. Ихтиман, създава кметство Венковец.
Решение 46 на Общинския съвет Ихтиман от 13.02.1996 г.
обн. ДВ бр. 24/19.3.1996 г.

858. Общинският съвет - гр. Димово, създава кметствата: Кладоруб, Дълго поле, Скомля и Яньовец.
Решение 22 на Общинския съвет Димово от 22.02.1996 г.
обн. ДВ бр. 22/15.3.1996 г.

857. Общинският съвет - гр. Карлово, създава кметство Марино поле.
Решение 56 на Общинския съвет Карлово от 07.02.1996 г.
обн. ДВ бр. 22/15.3.1996 г.

856. Общинският съвет - гр. Сандански, създава кметствата: Горна Сушица, Бельово, Лехово, Ковачево, Златолист, Кърланово, Сугарево, Пиперица, Ладарево, Кръстилци и Любовка.
Решение 17 на Общинския съвет Сандански от 15.02.1996 г.
обн. ДВ бр. 21/12.3.1996 г.

855. Общинският съвет - гр. Джебел, създава кметство Поточе
Решение 18 на Общинския съвет Джебел от 29.12.1995 г.
обн. ДВ бр. 21/12.3.1996 г.

854. Общинският съвет - гр. Маджарово, създава кметство Горно поле.
Решение 11 на Общинския съвет Маджарово от 04.12.1995 г.
обн. ДВ бр. 20/8.3.1996 г.

853. Общинският съвет - гр. Своге, създава кметствата: Добърчин, Церецел, Буковец, Брезовдол, Завидовци и Манастирище.
Решение 38 на Общинския съвет Своге от 30.01.1996 г.
обн. ДВ бр. 19/5.3.1996 г.

852. Общинският съвет - гр. Дългопол, създава кметство Сладка вода.
Решение 4-6 на Общинския съвет Дългопол от 30.01.1996 г.
обн. ДВ бр. 16/23.2.1996 г.

851. Общинският съвет - с. Струмяни, създава кметствата: Кърпелево, Махалата, Вракуповица и Клепало.
Решение 20 на Общинския съвет Струмяни от 01.02.1996 г.
обн. ДВ бр. 15/20.2.1996 г.

850. Общинският съвет - гр. Ловеч, създава кметство Дъбрава.
Решение 24 на Общинския съвет Ловеч от 11.01.1996 г.
обн. ДВ бр. 14/16.2.1996 г.

849. Общинският съвет - гр. Бобошево, създава кметствата: Сопово, Бадино и Каменик.
Решение 4 на Общинския съвет Бобошево от 12.12.1995 г.
обн. ДВ бр. 7/23.1.1996 г.

848. Население към 31.12.2995 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1995 г.

847. Утвърждава структурата и съдържанието на ЕКАТТЕ в Република България.
Решение 497 на Министерския съвет от 13.12.1995 г.

846. Общинският съвет - гр. Петрич, създава кметства: Драгуш, Волно, Крънджилица и Богородица.
Решение 228 на Общинския съвет Петрич от 11.09.1995 г.
обн. ДВ бр. 102/21.11.1995 г.

845. Създават се районите в столичната община и градовете с население над 300 000 души (Пловдив и Варна).
Закон за територалното деление на столичната община и големите градове от 12.07.1995 г.
обн. ДВ бр. 66/25.7.1995 г.

844. Съгласно § 7, ал. 3 от ПЗР на закона всички махали, колиби, гари, минни и промишлени селища придобиват статут на села. Променя се условието за създаване на кметство - наличие на население над 100 души общо в населените места, образуващи кметството.
Закон за административно-териториалното устройство на Република България от 03.06.1995 г.
обн. ДВ бр. 63/14.7.1995 г.

843. Наименува се с. Сестрино (66322), община Петрич, Софийска област - Богородица.
Указ 186 на Президента на Републиката от 21.06.1995 г.
обн. ДВ бр. 59/30.6.1995 г.

842. Наименува се с. Градина (17467), община Полски Тръмбеш, Ловешка област - Стефан Стамболово.
Указ 80 на Президента на Републиката от 21.03.1995 г.
обн. ДВ бр. 30/31.3.1995 г.

841. Наименува се с. Морозово (49076), община Казанлък, Хасковска област - Горно Черковище.
Указ 79 на Президента на Републиката от 21.03.1995 г.
обн. ДВ бр. 30/31.3.1995 г.

840. Население към 31.12.1994 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1994 г.

839. Наименува се с. Розино (36333), община Самуил, Русенска област - Кара Михал.
Указ 98 на Президента на Републиката от 28.04.1994 г.
обн. ДВ бр. 41/17.5.1994 г.

838. Наименува се с. Искрил (77092), община Кирково, Хасковска област - Хаджийско.
Указ 97 на Президента на Републиката от 28.04.1994 г.
обн. ДВ бр. 41/17.5.1994 г.

837. Наименува се с. Кошарите (03277), община Радомир, Софийска област - Беланица.
Указ 23 на Президента на Републиката от 02.02.1994 г.
обн. ДВ бр. 14/15.2.1994 г.

836. Наименува се с. Желязково (29221), община Средец, Бургаска област - Момина църква.
Указ 22 на Президента на Републиката от 25.01.1994 г.
обн. ДВ бр. 10/1.2.1994 г.

835. Население към 31.12.1993 г.
Текуща демографска статистика за населението към 31.12.1993 г.

834. Наименува се с. Чапаево (80203), община Стражица, Ловешка област ­ Царски извор.
Указ 232 на Президента на Републиката от 12.10.1993 г.
обн. ДВ бр. 90/22.10.1993 г.

833. Наименува се с. Симеоново (66442), община Видин, област Монтана ­ Цар Симеоново.
Указ 231 на Президента на Републиката от 12.10.1993 г.
обн. ДВ бр. 90/22.10.1993 г.

832. Наименува се гр. Преслав (58222), община Преслав, Варненска област ­ Велики Преслав.
Указ 206 на Президента на Републиката от 10.09.1993 г.
обн. ДВ бр. 79/17.9.1993 г.

831. Наименува се с. Алексеево (00374), община Добрич, Варненска област - Самуилово.
Указ 116 на Президента на Републиката от 20.05.1993 г.
обн. ДВ бр. 46/1.6.1993 г.

830. Наименува се с. Сотирово (68103), община Добрич, Варненска област - Полковник Иваново
Указ 115 на Президента на Републиката от 20.05.1993 г.
обн. ДВ бр. 46/1.6.1993 г.

829. Наименува се с. Мулетарово (49312), община Петрич, Софийска област - Рупите.
Указ 83 на Президента на Републиката от 05.04.1993 г.
обн. ДВ бр. 30/9.4.1993 г.

828. Наименува се с. Сашево (65471), община Полски Тръмбеш, Ловешка област - Петко Каравелово.
Указ 66 на Президента на Републиката от 10.03.1993 г.
обн. ДВ бр. 22/19.3.1993 г.

827. Наименува се с. Влас (11538), община Несебър, Бургаска област - Свети Влас.
Указ 60 на Президента на Републиката от 05.03.1993 г.
обн. ДВ бр. 21/16.3.1993 г.

826. Наименува се с. Милево (48163), община Мъглиж, Хасковска област - Елхово.
Указ 43 на Президента на Републиката от 10.02.1993 г.
обн. ДВ бр. 14/19.2.1993 г.

825. Наименува се с. Мирово (48355), община Кюстендил, Софийска област - Вратца.
Указ 13 на Президента на Републиката от 20.01.1993 г.
обн. ДВ бр. 8/29.1.1993 г.

824. Наименува се с. Станке Лисичково (68792), община Благоевград, Софийска област - Логодаж.
Указ 12 на Президента на Републиката от 20.01.1993 г.
обн. ДВ бр. 8/29.1.1993 г.

823. Наименува се с. Бойка (77596), община Белица, Софийска област - Горно Краище.
Указ 11 на Президента на Републиката от 20.01.1993 г.
обн. ДВ бр. 8/29.1.1993 г.

822. Наименува се гр. Михайловград (48489), община Михайловград, Михайловградска област - Монтана.
Указ 10 на Президента на Републиката от 18.01.1993 г.
обн. ДВ бр. 8/29.1.1993 г.

821. Наименува се с. Стамово (68730), община Стара Загора, Хасковска област - Хан Аспарухово.
Указ 3 на Президента на Републиката от 06.01.1993 г.
обн. ДВ бр. 5/19.1.1993 г.

820. Наименува се гр. Грудово (17974), община Грудово, Бургаска област - Средец.
Указ 2 на Президента на Републиката от 06.01.1993 г.
обн. ДВ бр. 5/19.1.1993 г.

819. Подготовка на Преброяване - 1992 за осигуряване на данни за населението по населени места към 04.12.1992 г.
Постановление 136 на МС от 17.07.1992 г. за преброяване на населението и жилищния фонд
обн. ДВ бр. 62/31.7.1992 г.

818. Възстановява се наименованието Мокрен на село Аврамов, община Котел, Бургаска област.
Указ 115 на Президента на Републиката от 24.04.1992 г.
обн. ДВ бр. 38/8.5.1992 г.

817. Възстановява се наименованието Кошарите на село Беланица, Софийска област, община Радомир.
Указ 92 на Президента на Републиката от 07.04.1992 г.
обн. ДВ бр. 32/17.4.1992 г.

816. Възстановява се наименованието Костенец на курорт "Георги Димитров", община Костенец, Софийска област.
Указ 91 на Президента на Републиката от 07.04.1992 г.
обн. ДВ бр. 32/17.4.1992 г.

815. Възстановява се наименованието Победа на село Димитър Ганево, Варненска област, община Добрич.
Указ 93 на Президента на Републиката от 07.04.1992 г.
обн. ДВ бр. 32/17.4.1992 г.

814. Възстановява се наименованието Буково на село Пилашево, Пловдивска област, община Първомай.
Указ 98 на Президента на Републиката от 07.04.1992 г.
обн. ДВ бр. 32/17.4.1992 г.

813. Възстановява се наименованието Мишеморков хан на село Грамадливо, Ловешка област, община Велико Търново.
Указ 97 на Президента на Републиката от 07.04.1992 г.
обн. ДВ бр. 32/17.4.1992 г.

812. Възстановява се наименованието Върбица на село Филево, Хасковска област, община Димитровград.
Указ 96 на Президента на Републиката от 07.04.1992 г.
обн. ДВ бр. 32/17.4.1992 г.

811. Възстановява се наименованието Къпиново на село Капиново, Ловешка област, община Велико Търново.
Указ 95 на Президента на Републиката от 07.04.1992 г.
обн. ДВ бр. 32/17.4.1992 г.

810. Възстановява се наименованието Боздуганово на село Грудево, Хасковска област, община Раднево.
Указ 94 на Президента на Републиката от 07.04.1992 г.
обн. ДВ бр. 32/17.4.1992 г.

809. Утвърждава се за административен център на Разградска област гр. Русе и се обявява областта за Русенска.
Указ 25 на Президента на Република от 28.01.1992 г.
обн. ДВ бр. 10/4.2.1992 г.

808. Възстановява се историческото наименование Дупница на гр. Станке Димитров, община Станке Димитров, Софийска област.
Указ 7 на Президента на Републиката от 06.01.1992 г.
обн. ДВ бр. 4/19.1.1992 г.

807. Възстановява се историческото наименование Караисен на с. Райко Даскалово, община Павликени, Ловешка област.
Указ 315 на Президента на Републиката от 08.10.1991 г.
обн. ДВ бр. 85/15.10.1991 г.

806. Възстановява се историческото наименование Елешница на с. Йорданкино, община Елин Пелин, Софийска област.
Указ 314 на Президента на Републиката от 04.10.1991 г.
обн. ДВ бр. 84/11.10.1991 г.

805. Възстановява се историческото наименование Ветрен на с. Житарово, община Бургас, Бургаска област.
Указ 313 на Президента на Републиката от 04.10.1991 г.
обн. ДВ бр. 84/11.10.1991 г.

804. Възстановява се историческото наименование Цар Шишманово на с. Шишманово, община Макреш, Михайловградска област
Указ 312 на Президента на Републиката от 04.10.1991 г.
обн. ДВ бр. 84/11.10.1991 г.

803. Възстановява се историческото наименование Стамболово на с. Бодрово, община Ихтиман, Софийска област.
Указ 311 на Президента на Републиката от 04.10.1991 г.
обн. ДВ бр. 84/11.10.1991 г.

802. Възстановява се историческото наименование Ново Ходжово на с. Орешник, община Сандански, Софийска област.
Указ 310 на Президента на Републиката от 04.10.1991 г.
обн. ДВ бр. 84/11.10.1991 г.

801. Възстановява се историческото наименование Царичино на с. Момчил, община Балчик, Варненска област.
Указ 309 на Президента на Републиката от 04.10.1991 г.
обн. ДВ бр. 84/11.10.1991 г.

800. Възстановява се историческото наименование Тодорчета на с. Чукари, община Габрово, Ловешка област.
Указ 308 на Президента на Републиката от 04.10.1991 г.
обн. ДВ бр. 84/11.10.1991 г.

799. Възстановява се историческото наименование Лом Черковна на с. Бойка, община Бяла, Разградска област.
Указ 307 на Президента на Републиката от 04.10.1991 г.
обн. ДВ бр. 84/11.10.1991 г.

798. Възстановява се историческото наименование Торос на с. Лазар Станево, община Луковит, Ловешка област.
Указ 306 на Президента на Републиката от 04.10.1991 г.
обн. ДВ бр. 84/11.10.1991 г.

797. Възстановява се историческото наименование Царево на гр. Мичурин, община Мичурин, Бургаска област.
Указ 303 на Президента на Републиката от 04.10.1991 г.
обн. ДВ бр. 84/11.10.1991 г.

796. Възстановява се историческото име Горна Арда на с. Барутинска, община Смолян, Пловдивска област.
Указ 305 на Президента на Републиката от 04.10.1991 г.
обн. ДВ бр. 84/10.10.1991 г.

795. Възстановява се историческото наименование Старо село на с. Съево, община Троян, Ловешка област.
Указ 304 на Президента на Републиката от 04.10.1991 г.
обн. ДВ бр. 84/10.10.1991 г.

794. Утвърждават се функционалните типове на новопризнатите населени места със Закона за административно-териториални промени в страната (ДВ, бр. 69 от 1991 г.).
Заповед РД-02-14-170 на М-во на строителството, архитектурата и благоустройството от 06.09.1991 г.
обн. ДВ бр. 78/20.9.1991 г.

793. Урежда обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната администрация. Общината е основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление.
Закон за МСМА от 17.09.1991 г.
обн. ДВ бр. 77/17.9.1991 г.

792. За обнародване в "Държавен вестник" на Закона за административно-териториални промени в страната, приет от Великото народно събрание на 12 август 1991 г.
Указ 250 на Президента на Републиката от 15.08.1991 г.
обн. ДВ бр. 69/22.8.1991 г.

791. Заличава се гр. Средногорие от списъка на населените места и се създават нови общини. Отделят се квартали и се признават за отделни населени места. Заличават се населени места. Признават се махали за села.
Закон за административно-териториални промени в страната от 12.08.1991 г.
обн. ДВ бр. 69/22.8.1991 г.

790. Възстановява се историческото наименование Царева ливада на с. Върбаново, община Дряново, Ловешка област.
Указ 245 на Президента на Републиката от 08.08.1991 г.
обн. ДВ бр. 67/16.8.1991 г.

789. Преименува община Червена звезда на Изгрев (статия 35).
Протокол 6 на СНС от 11.06.1991 г.

788. Възстановява се историческото наименование Батановци на гр. Темелково, община Перник, Софийска област.
Указ 157 на Председателя на Републиката от 07.05.1991 г.
обн. ДВ бр. 37/10.5.1991 г.

787. Възстановява се историческото наименование Цар Калоян на гр. Хлебарово, община Хлебарово, Разградска област.
Указ 88 на Председателя наРепубликата от 12.03.1991 г.
обн. ДВ бр. 20/12.3.1991 г.

786. Възстановява се историческото наименование на Долни Чифлик на гр. Георги Трайков, Варненска обл.
Указ 9 на Председателя на Републиката от 04.01.1991 г.
обн. ДВ бр. 3/11.1.1991 г.

785. Възстановява се историческото наименование Генчовци на колибите Пещерите, община Трявна, Ловешка област.
Указ 8 на Президента на Републиката от 04.01.1991 г.
обн. ДВ бр. 3/11.1.1991 г.

784. Народна република България става Република България.
Закон за изменение на Конституцията на Народна република България от 15.11.1990 г.
обн. ДВ бр. 94/23.11.1990 г.

783. Възстановява се старото наименование Добрич на гр. Толбухин, Варненска област.
Указ 87 на Президента на Републиката от 19.09.1990 г.
обн. ДВ бр. 77/25.9.1990 г.

782. Възстановява се наименованието Абланица на с. Славци, община Хаджидимово, Софийска област.
Указ 230 на Държавния съвет на НРБ от 22.02.1990 г.
обн. ДВ бр. 18/2.3.1990 г.

781. Преименува се с. Доганово, Хасковска област, на с. Капитан Петко войвода.
Указ 2902 на Държавния съвет на НРБ от 20.12.1989 г.
обн. ДВ бр. 101/29.12.1989 г.

780. Възстановява се наименованието Раждавица на с. Ръждавица, община Кюстендил, Софийска област.
Указ 2153 на Държавния съвет на НРБ от 05.10.1989 г.
обн. ДВ бр. 80/13.10.1989 г.

779. Преименува се с. Дружинци, Хасковска област, на с. Полянци.
Указ 2081 на Държавния съвет на НРБ от 02.10.1989 г.
обн. ДВ бр. 79/10.10.1989 г.

778. Създава се кметство в "Старата част" на гр. В. Търново, Ловешка област. Отделя се квартал "Кривня" от гр. Сеново, община Ветово, Разградска област, и се признава за с. Кривня към същата община.
Указ 1800 на Държавния съвет на НРБ от 23.12.1988 г.
обн. ДВ бр. 99/30.12.1988 г.

777. Възстановява се наименованието Могилино на с. Захари Стояново, община Две могили, Разградска област.
Указ 1245 на Държавния съвет на НРБ от 04.10.1988 г.
обн. ДВ бр. 78/11.10.1988 г.

776. Определят се броя, границите и наименованията на общините в град София.
Указ 3405 за определяне броя, границите и наименованията на общините в град София
обн. ДВ бр. 10/5.2.1988 г.

775. Чл. 66, нова ал. 3 - В големите градове могат да се създават кметства с указ на Държавния съвет на Народна република България по предложение на общинския народен съвет.
Закон за изменение и допълнение на Закона за народните съвети от 15.12.1987 г.
обн. ДВ бр. 97/15.12.1987 г.

774. Създават се в гр. София административно-териториални единици - общини.
Закон за създаване на общини в гр. София
обн. ДВ бр. 97/15.12.1987 г.

773. Закриват се районите и се създават кметства в някои градове.
Указ 3182 на Държавния съвет на НРБ от 12.11.1987 г.
обн. ДВ бр. 89/17.11.1987 г.

772. Извършват се административно-териториални промени в страната.
Указ 3005 на Държавния съвет на НРБ от 06.10.1987 г.
обн. ДВ бр. 78/9.10.1987 г.

771. Определят се броя и границите на областите, общините, които се включват в тях, както и техните административни центрове.
Указ 2704 на Държавния съвет на НРБ от 28.08.1987 г.
обн. ДВ бр. 67/28.8.1987 г.

770. Създават се административно-териториални единици - области.
Закон за създаване на административно-териториални единици - области от 21.08.1987 г.
обн. ДВ бр. 65/21.8.1987 г.

769. Извършват се административно-териториални промени във Видински, Кюстендилски, Пернишки, Пловдивски, Русенски, Сливенски и Ямболски окръг.
Указ 1580 на Държавния съвет на НРБ от 15.05.1987 г.
обн. ДВ бр. 39/22.5.1987 г.

768. Село Долно Левски (22681), общ. Панагюрище (PAZ20), обл. Пазарджик е преименувано на село Левски.
Указ 1410 на Държавния съвет на НРБ от 04.05.1987 г.

767. Възстановяват се старите имена на населени места и жп спирки в Благоевградски и Варненски окръг.
Указ 875 на Държавния съвет на НРБ от 13.03.1987 г.
обн. ДВ бр. 22/20.3.1987 г.

766. Преименува се с. Караисен, Великотърновски окръг, на с. Райко Даскалово.
Указ 4421 на Държавния съвет на НРБ от 24.12.1986 г.
обн. ДВ бр. 1/6.1.1987 г.

765. Преименува се с. Кара Михал, Разградски окръг, на с. Розино.
Указ 3864 на Държавния съвет на НРБ от 13.11.1986 г.
обн. ДВ бр. 90/21.11.1986 г.

764. Създава се пети район "Владислав Варненчик" със седалище гр. Варна, общ. Варна.
Указ 1334 на Държавния съвет на НРБ от 18.04.1986 г.
обн. ДВ бр. 32/22.4.1986 г.

763. Извършват се административно-териториални промени във Великотърновски, Видински, Кюстендилски, Кърджалийски, Пазарджишки, Пловдивски, Разградски, Смолянски, Софийски, Старозагорски и Толбухински окръзи.
Указ 970 на Държавния съвет на НРБ от 26.03.1986 г.
обн. ДВ бр. 27/4.4.1986 г.

762. Преименува се с. Тимарево, Шуменски окръг, на с. Равнец.
Указ 2664 на Държавния съвет на НРБ от 15.08.1985 г.
обн. ДВ бр. 66/23.8.1985 г.

761. Заличава се с. Голяма детелина, общ. Раднево, Старозагорски окръг, и се присъединява землището му към с. Трояново.
Указ 4314 на Държавния съвет на НРБ от 03.12.1984 г.
обн. ДВ бр. 97/7.12.1984 г.

760. Преименува се с. Долно Паничерево, Старозагорски окръг, на с. Паничерево.
Указ 3894 на Държавния съвет на НРБ от 01.11.1984 г.
обн. ДВ бр. 89/9.11.1984 г.

759. Признават се села за градове. Заличава се с. Кривня, общ. Сеново, Разградски окръг, като се присъединява към гр. Сеново.
Указ 2907 на Държавния съвет на НРБ от 05.09.1984 г.
обн. ДВ бр. 71/7.9.1984 г.

758. Преименува се с. Припечене, Благоевградски окръг, на с. Генерал Тодоров.
Указ 3147 на Държавния съвет на НРБ от 20.10.1983 г.
обн. ДВ бр. 84/28.10.1983 г.

757. Извършват се административно-териториални промени в различни общини и окръзи.
Указ 2932 на Държавния съвет на НРБ от 27.09.1983 г.
обн. ДВ бр. 76/30.9.1983 г.

756. Да се проведе преброяване на населението и жилищния фонд през декември 1985 г., с цел събиране на данни за населението по населени места към 04.12.1985 г.
Разпореждане на Бюрото на МС от 23.09.1983 г.

755. Признава се с. Меричлери, общ. Димитровград, Хасковски окръг, за град.
Указ 2872 на Държавния съвет на НРБ от 23.09.1983 г.
обн. ДВ бр. 75/27.9.1983 г.

754. Извършват се административно-териториални промени в Столичен народен съвет, Габровски и Толбухински окръг.
Указ 1320 на Държавния съвет на НРБ от 29.04.1983 г.
обн. ДВ бр. 36/6.5.1983 г.

753. Преименуват се села в Благоевградски окръг.
Указ 86 на Държавния съвет на НРБ от 20.01.1982 г.
обн. ДВ бр. 7/26.1.1982 г.

752. Заличава се с. Рътлина, общ. Айтос, Бургаски окръг.
Указ 26 на Държавния съвет на НРБ от 08.01.1982 г.
обн. ДВ бр. 4/15.1.1982 г.

751. Преименува се гр. Марица, Хасковска област, на гр. Симеоновград.
Указ 2521 на Държавния съвет на НРБ от 13.11.1981 г.
обн. ДВ бр. 91/20.11.1981 г.

750. Обявяват се села за градове.
Указ 2190 на Държавния съвет на НРБ от 16.10.1981 г.
обн. ДВ бр. 83/23.10.1981 г.

749. Отделя се с. Дебелт от общ. Камено и се присъединява към общ. Грудово.
Указ 1647 на Държавен съвет на НРБ от 11.08.1981 г.
обн. ДВ бр. 64/14.8.1981 г.

748. Извършват се административно-териториални промени в различни окръзи на страната.
Указ 583 на Президиума на Народното събрание от 09.04.1981 г.
обн. ДВ бр. 30/14.4.1981 г.

747. Преименуват се населени места в Кърджалийски, Старозагорски и Разградски окръзи.
Указ 492 на Държавния съвет на НРБ от 20.03.1981 г.
обн. ДВ бр. 25/27.3.1981 г.

746. Наименуват се районите в гр. Бургас.
Указ 254 на Държавния съвет на НРБ от 09.02.1981 г.
обн. ДВ бр. 13/13.2.1981 г.

745. Създава се кметство в кв. Бояна, Столична община.
Указ 1113 на Държавния съвет на НРБ от 09.06.1980 г.
обн. ДВ бр. 46/13.6.1980 г.

744. Преименуват се села в Бургаски окръг.
Указ 519 на Държавния съвет на НРБ от 24.03.1980 г.
обн. ДВ бр. 26/1.4.1980 г.

743. Наименуват се районите в гр. Варна.
Указ 61 на Президиума на Народното събрание от 10.01.1980 г.
обн. ДВ бр. 4/15.1.1980 г.

742. Преименува се с. Яворово, Пловдивски окръг, на с. Яврово.
Указ 2072 на Държавния съвет на НРБ от 19.11.1979 г.
обн. ДВ бр. 94/27.11.1979 г.

741. Отделя се кв. Ястребино от гр. Антоново и го признава за село с наименование Ястребино.
Указ 2081 на Държавния съвет на НРБ от 20.11.1979 г.
обн. ДВ бр. 93/23.11.1979 г.

740. Преименува се с. Гигенска махала, Плевенски окръг, на с. Искър.
Указ 1027 на Държавния съвет на НРБ от 27.06.1979 г.
обн. ДВ бр. 53/6.7.1979 г.

739. МС утвърждава функционалната типизация на селищните системи.
Разпореждане 35 на Министерския съвет от 08.06.1979 г.

738. В три тома са описани функционалните категории и типове на селищните системи, кметствата и населените места в НРБ.
Функционална типизация на населените места в НР България от 08.06.1979 г.

737. Преименува се гр. Нови Кричим, Пловдивски окръг, на гр. Стамболийски.
Указ 256 на Държавния съвет на НРБ от 26.02.1979 г.
обн. ДВ бр. 17/27.2.1979 г.

736. Извършват се административно-териториални промени в различни окръзи на страната - закриване на райони, откриване на общини и др.
Указ 93 на Държавния съвет на НРБ от 24.01.1979 г.
обн. ДВ бр. 8/26.1.1979 г.

735. Извършват се административно-териториални промени в различни окръзи на страната.
Указ 2294 на Държавния съвет на НРБ от 22.12.1978 г.
обн. ДВ бр. 101/26.12.1978 г.

734. Създават се райони в Бургаска, Варненска, Пернишка, Пловдивска, Сливенска, Столична и Толбухинска общини.
Указ 2296 на Държавния съвет на НРБ от 22.12.1978 г.
обн. ДВ бр. 101/26.12.1978 г.

733. Определят се седалищата на общините в Народна република България и населените места, които се включват в тях.
Указ 2295 на Държавния съвет на НРБ от 22.12.1978 г.
обн. ДВ бр. 101/26.12.1978 г.

732. Създава се в Закона за народните съвети нова Глава трета КМЕТСТВА, в която се определя техния статут, условията за създаване и управление.
Закон за изменение и допълнение на Закона за народните съвети от 12.12.1978 г.
обн. ДВ бр. 97/12.12.1978 г.

731. Признава се с. Павел баня, Старозагорски окръг, за град.
Указ 1608 на Държавния съвет на НРБ от 15.09.1978 г.
обн. ДВ бр. 88/10.11.1978 г.

730. Признава се с. Гара Пирин, Благоевградски окръг, за град и се преименува на гр. Кресна. Преименува се с. Кресна, Благоевградски окръг, на с. Стара Кресна.
Указ 1582 на Държавния съвет на НРБ от 06.09.1978 г.
обн. ДВ бр. 77/29.9.1978 г.

729. Извършват се промени в състава на селищни системи от Разградски и Търговищки окръзи.
Постановление 25 на МС от 02.06.1978 г.
обн. ДВ бр. 47/16.6.1978 г.

728. Преименуват се населени места в Михайловградски и Бургаски окръзи.
Указ 1060 на Държавния съвет на НРБ от 27.05.1978 г.
обн. ДВ бр. 43/2.6.1978 г.

727. Обединява градовете Златица и Пирдоп в едно населено место с наименование гр. Средногорие. Образува нова общ. Средногорие.
Указ 313 на Държавния съвет на НРБ от 15.02.1978 г.
обн. ДВ бр. 14/17.2.1978 г.

726. Утвърждават се селищните системи в НРБ с населените места, които се включват в тях, вида и центровете им.
Постановление 77 на МС от 05.12.1977 г.
обн. ДВ бр. 10/3.2.1978 г.

725. Създава се осми Кремиковски район в Софийска градска община. Заличават се от списъка на населените места селата: Кремиковци, Сеславци и Ботунец.
Указ 120 на Държавния съвет на НРБ от 23.01.1978 г.
обн. ДВ бр. 8/27.1.1978 г.

724. Признава се с. Пордим, Плевенски окръг, за град.
Указ 1866 на Държавния съвет на НРБ от 17.11.1977 г.
обн. ДВ бр. 4/13.1.1978 г.

723. Извършват се промени в административно-териториалното деление на страната.
Указ 45 на Държавния съвет на НРБ от 16.01.1978 г.
обн. ДВ бр. 6/20.1.1978 г.

722. Измененя се чл. 34 на Закона за териториално и селищно устройство: МС по предложение на Съвета по териториално и селищно устройство утвърждава селищните системи, тяхната функционална типизация, центровете им и населените места, които се включват в тях.
Закон за изменение и допълнение на Закона за териториално и селищно устройство от 30.12.1977 г.
обн. ДВ бр. 102/30.12.1977 г.

721. Признава се с. Долна Митрополия, Плевенски окръг, за град.
Указ 1240 на Държавния съвет на НРБ от 18.08.1977 г.
обн. ДВ бр. 71/13.9.1977 г.

720. Признава се с. Николаево, Старозагорски окръг, за град.
Указ 1239 на Държавния съвет на НРБ от 18.08.1977 г.
обн. ДВ бр. 67/26.8.1977 г.

719. Признава се с. Шипка, Старозагорски окръг, за град.
Указ 1238 на Държавния съвет на НРБ от 18.08.1977 г.
обн. ДВ бр. 66/23.8.1977 г.

718. Преименува се с. Цар Крум, Шуменски окръг, на с. Хан Крум.
Указ 1125 на Държавния съвет на НРБ от 22.07.1977 г.
обн. ДВ бр. 60/2.8.1977 г.

717. Наименуват се административно-териториалните райони на гр. Пловдив.
Указ 1692 на Държавния съвет на НРБ от 02.11.1976 г.
обн. ДВ бр. 92/19.11.1976 г.

716. Сливат се селата Ново село, Видима, Острец и Зла река, Ловешки окръг, в едно населено място гр. Априлци.
Указ 704 на Държавния съвет на НРБ от 20.05.1976 г.
обн. ДВ бр. 47/11.6.1976 г.

715. Признава се с. Бяла черква, Великотърновски окръг, за град.
Указ 470 на Държавния съвет на НРБ от 06.04.1976 г.
обн. ДВ бр. 34/27.4.1976 г.

714. Преименуват се: с. Мишеморков хан, Великотърновски окръг, на с. Грамадливо; с. Кочански колиби, Смолянски окръг, на с. Еленка.
Указ 469 на Държавния съвет на НРБ от 06.04.1976 г.
обн. ДВ бр. 34/27.4.1976 г.

713. Обособяват се самостоятелни общини Церово и Гара Бов, Софийски окръг.
Указ 387 на Държавния съвет на НРБ от 19.03.1976 г.
обн. ДВ бр. 24/23.3.1976 г.

712. Извършват се административно-териториални промени във Варненски, Великотърновски, Ловешки, Михайловградски, Разградски, Смолянски, Старозагорски, Търговищки, Толбухински, Шуменски и Хасковски окръзи.
Указ 203 на Държавния съвет на НРБ от 23.02.1976 г.
обн. ДВ бр. 18/2.3.1976 г.

711. Извършват се административно-териториални промени във Великотърновски, Видински, Врачански, Михайловградски, Пернишки, Плевенски, Разградски, Русенски, Силистренски, Сливенски, Смолянски, Софийски и Старозагорски окръзи.
Указ 202 на Държавния съвет на НРБ от 23.02.1976 г.
обн. ДВ бр. 18/2.3.1976 г.

710. Присъединява се с. Меден рудник като квартал на гр. Бургас и се заличава от списъка на населените места.
Указ 2013 на Държавния съвет на НРБ от 24.10.1975 г.
обн. ДВ бр. 84/31.10.1975 г.

709. Извършват се административно-териториални промени в Бургаски, Врачански и Пазарджишки окръзи.
Указ 1521 на Държавния съвет на НРБ от 13.08.1975 г.
обн. ДВ бр. 82/24.10.1975 г.

708. Преброяване на населението - 02.12.1975 г.
Преброяване на населението - 02.12.1975 г.

707. Преименуват се махали в Смолянски окръг: мах. Махмутица на мах. Бистрица; мах. Баш бук на мах. Букаците.
Указ 2149 на Държавния съвет на НРБ от 12.11.1975 г.
обн. ДВ бр. 90/25.11.1975 г.

706. Преименуват се: с. Ахряне, Смолянски окръг, на с. Гълъбово; с. Инзово, Ямболски окръг, на с. Генерал Инзово.
Указ 889 на Държавния съвет на НРБ от 30.04.1975 г.
обн. ДВ бр. 38/20.5.1975 г.

705. Определят се границите на административно-териториалните райони в гр. Пловдив.
Указ 835 на Държавния съвет на НРБ от 21.04.1975 г.
обн. ДВ бр. 35/6.5.1975 г.

704. Извършват се административно-териториални промени във Варненски и Шуменски окръзи.
Указ 689 на Държавния съвет на НРБ от 31.03.1975 г.
обн. ДВ бр. 32/22.4.1975 г.

703. Преименува се гр. Камчия, Варненски окръг, на гр. Георги Трайков.
Указ 101 на Държавния съвет на НРБ от 15.01.1975 г.
обн. ДВ бр. 6/21.1.1975 г.

702. Извършват се административно-териториални промени в 22 окръга на страната.
Указ 2552 на Държавния съвет на НРБ от 16.11.1974 г.
обн. ДВ бр. 92/26.11.1974 г.

701. Отделя се с. Кранево от общ. Кичево, Варненски окръг, и се присъединява към общ. Оброчище, Толбухински окръг. Заличават се от списъка на населените места села от общ. Антоново, Търговищки окръг.
Указ 2076 на Държавния съвет на НРБ от 27.09.1974 г.
обн. ДВ бр. 78/8.10.1974 г.

700. Извършват се административно-териториални промени в 22 окръга на страната.
Указ 1942 на Държавния съвет на НРБ от 04.09.1974 г.
обн. ДВ бр. 72/17.9.1974 г.

699. Извършват се административно-териториални промени в 16 окръга на страната.
Указ 1885 на Държавния съвет на НРБ от 31.08.1974 г.
обн. ДВ бр. 70/6.9.1974 г.

698. Преименува се с. Извор, Пловдивски окръг, на с. Нови извор.
Указ 1054 на Държавния съвет на НРБ от 22.05.1974 г.
обн. ДВ бр. 43/4.6.1974 г.

697. Преименува се с. Горна Гнойница, Михайловградски окръг, на с. Септемврийци.
Указ 2106 на Държавен съвет на НРБ от 21.09.1973 г.
обн. ДВ бр. 6/22.1.1974 г.

696. МС утвърждава функционалната типизация на селищата до четвърти тип, като основа за разработване на системата за комплексно обществено обслужване.
Разпореждане 245 на Министерския съвет от 01.12.1973 г.

695. Обявява се с. Килифарево, Великотърновски окръг, за град.
Указ 1275 на Държавния съвет на НРБ от 07.06.1973 г.
обн. ДВ бр. 49/22.6.1973 г.

694. Преименува се с. Голямо Шивачево, Сливенски окръг, на с. Шивачево.
Указ 753 на Държавния съвет на НРБ от 31.03.1973 г.
обн. ДВ бр. 33/24.4.1973 г.

693. Извършват се административно-териториални промени в Пернишки, Сливенски и Толбухински окръзи.
Указ 2434 на Държавния съвет на НРБ от 20.10.1972 г.
обн. ДВ бр. 85/27.10.1972 г.

692. Преименува се с. Лъджа, Смолянски окръг, на с. Баните.
Указ 1563 на Държавния съвет на НРБ от 14.07.1972 г.
обн. ДВ бр. 58/25.7.1972 г.

691. Присъединява се с. Сирищник, Пернишки окръг, към с. Ковачевци и се заличава от списъка на населените места.
Указ 1260 на Държавен съвет на НРБ от 08.06.1972 г.
обн. ДВ бр. 47/16.6.1972 г.

690. Преименува се с. Брусенски ханове, Софийски окръг, на с. Малки Искър.
Указ 502 на Държавния съвет на НРБ от 30.09.1971 г.
обн. ДВ бр. 79/8.10.1971 г.

689. Наименува се Седми район на гр. София на район "9 - ти септември".
Указ 332 на Държавния съвет на НРБ от 06.09.1971 г.
обн. ДВ бр. 73/17.9.1971 г.

688. Отделя се с. Становец от общ. Черноглавци, Шуменски окръг, и се присъединява към общ. Велино, същия окръг.
Указ 80 на Държавния съвет на НРБ от 23.07.1971 г.
обн. ДВ бр. 60/30.7.1971 г.

687. Създава се Седми градски район на територията на Софийската градска община.
Указ 1067 на Президиума на Народното събрание от 29.06.1971 г.
обн. ДВ бр. 52/2.7.1971 г.

686. Преименуват се села: с. Корово, общ. Велинград, Пазарджишки окръг, на с. Драгиново; с. Бърдо, общ. Калотина, Софийски окръг, на с. Ново бърдо.
Указ 991 на Президиума на Народното събрание от 17.06.1971 г.
обн. ДВ бр. 49/22.6.1971 г.

685. Отделят се села от една община в Плевенски окръг и се присъединяват към друга община в същия окръг.
Указ 990 на Президиума на Народното събрание от 17.06.1971 г.
обн. ДВ бр. 49/22.6.1971 г.

684. Извършват се административно-териториални промени в Пернишки и Разградски окръзи.
Указ 959 на Президиума на Народното събрание от 15.06.1971 г.
обн. ДВ бр. 48/18.6.1971 г.

683. Извършват се административно-териториални промени във Врачански, Кърджалийски, Силистренски и Хасковски окръзи.
Указ 917 на Президиума на Народното събрание от 10.06.1971 г.
обн. ДВ бр. 47/15.6.1971 г.

682. Извършват се административно-териториални промени в Ямболски окръг.
Решение на Ямболския окръжен народен съвет от 05.05.1971 г.
обн. ДВ бр. 45/8.6.1971 г.

681. Извършват се административно-териториални промени в различни окръзи на страната.
Указ 757 на Държавния съвет на НРБ от 05.05.1971 г.
обн. ДВ бр. 36/8.5.1971 г.

680. Извършват се административно-териториални промени в Кюстендилски окръг.
Решение на Кюстендилския окръжен народен съвет от 25.03.1971 г.
обн. ДВ бр. 27/6.4.1971 г.

679. Преименуват се населени места в Благоевградски, Ловешки и Старозагорски окръзи.
Указ 562 на Президиума на Народното събрание от 01.04.1971 г.
обн. ДВ бр. 27/6.4.1971 г.

678. Извършват се административно-териториални промени в Габровски окръг.
Решение на Габровския окръжен народен съвет от 19.02.1971 г.
обн. ДВ бр. 26/2.4.1971 г.

677. Извършват се административно-териториални промени в Плевенски окръг.
Решение на Плевенския окръжен народен съвет от 16.01.1971 г.
обн. ДВ бр. 21/16.3.1971 г.

676. Извършват се административно-териториални промени в Пловдивски окръг.
Решение на Пловдивския окръжен народен съвет от 18.01.1971 г.
обн. ДВ бр. 14/19.2.1971 г.

675. Преименуват се населени места в Благоевградски и Смолянски окръзи.
Указ 166 на Президиума на Народното събрание от 05.02.1971 г.
обн. ДВ бр. 12/12.2.1971 г.

674. Извършват се административно-териториални промени в Ямболски окръг.
Решение на Ямболския окръжен народен съвет от 24.12.1970 г.
обн. ДВ бр. 7/26.1.1971 г.

673. Извършват се административно-териториални промени в Кюстендилски окръг.
Указ 12 на Президиума на Народното събрание от 07.01.1971 г.
обн. ДВ бр. 4/15.1.1971 г.

672. Обявява се селището от градски тип Сухиндол, Великотърновски окръг, за град.
Указ 2066 на Президиум на Народното събрание от 19.12.1970 г.
обн. ДВ бр. 102/25.12.1970 г.

671. Извършват се административно-териториални промени в Софийски градски народен съвет и Благоевградски, Бургаски, Габровски, Кюстендилски, Ловешки, Пловдивски и Силистренски окръзи.
Указ 1840 на Президиум на Народното събрание от 12.11.1970 г.
обн. ДВ бр. 93/24.11.1970 г.

670. Отделя се с. Боринци от общ. Стрелци и се включва в състава на общ. Стара река.
Решение на Сливенския окръжен народен съвет от 27.10.1970 г.
обн. ДВ бр. 91/17.11.1970 г.

669. Обявява се селището от градски тип Летница, Ловешки окръг, за град.
Указ 850 на Президиума на Народното събрание от 28.05.1970 г.
обн. ДВ бр. 52/3.7.1970 г.

668. Отделят се селата Семерджиево и Ястребово, общ. Червена вода, и се включват в състава на общ. Ново село.
Решение на Русенския окръжен народен съвет от 05.05.1970 г.
обн. ДВ бр. 43/2.6.1970 г.

667. Извършват се административно-териториални промени във Врачански окръг.
Указ 344 на Президиума на Народното събрание от 19.02.1970 г.
обн. ДВ бр. 15/20.2.1970 г.

666. Извършват се административно-териториални промени в Плевенски окръг.
Решение на Плевенския окръжен народен съвет от 21.01.1970 г.
обн. ДВ бр. 14/17.2.1970 г.

665. Извършват се административно-териториални промени в Софийски окръг.
Решение на Софийския окръжен народен съвет от 04.12.1969 г.
обн. ДВ бр. 12/10.2.1970 г.

664. Извършват се административно-териториални промени в Русенски окръг.
Решение на Русенския окръжен народен съвет от 27.01.1970 г.
обн. ДВ бр. 12/10.2.1970 г.

663. Извършват се административно-териториални промени в Пловдивски окръг.
Решение на Пловдивския окръжен народен съвет от 29.12.1969 г.
обн. ДВ бр. 12/10.2.1970 г.

662. Извършват се административно-териториални промени във Врачански, Великотърновски, Габровски, Пловдивски, Сливенски и Смолянски окръзи.
Указ 196 на Президиума на Народното събрание от 22.01.1970 г.
обн. ДВ бр. 9/30.1.1970 г.

661. Възстановява се старото име на с. Морозово, Пловдивски окръг - с. Чехларе.
Указ 1126 на Президиума на Народното събрание от 18.09.1969 г.
обн. ДВ бр. 74/23.9.1969 г.

660. Извършват се административно-териториални промени в Пловдивски окръг.
Указ 829 на Президиум на Народното събрание от 27.08.1969 г.
обн. ДВ бр. 68/29.8.1969 г.

659. Признават се селища за градове в различни окръзи на страната.
Указ 828 на Президиум на Народното събрание от 27.08.1969 г.
обн. ДВ бр. 68/29.8.1969 г.

658. Отделя се с. Кърпелево от общ. Огражден и се включва в състава на общ. Цапарево.
Решение на Благоевградския окръжен народен съвет от 27.06.1969 г.
обн. ДВ бр. 57/22.7.1969 г.

657. Извършват се административно-териториални промени в Пловдивски окръг.
Решение на Пловдивския окръжен народен съвет от 26.06.1969 г.
обн. ДВ бр. 54/11.7.1969 г.

656. Възстановява се старото име на с. Дъбрава, общ. Вардун, Търговищки окръг - с. Черковна.
Указ 441 на Президиума на Народното събрание от 08.05.1969 г.
обн. ДВ бр. 37/13.5.1969 г.

655. Отделя се с. Фурен от общ. Малорад и се включва в състава на общ. Галатин.
Решение на Врачанския окръжен народен съвет от 27.01.1969 г.
обн. ДВ бр. 24/25.3.1969 г.

654. Извършват се административно-териториални промени в Благоевградски, Ловешки, Софийски, Разградски, Търговищки, Толбухински и Хасковски окръзи.
Указ 267 на Президиума на Народното събрание от 12.03.1969 г.
обн. ДВ бр. 23/21.3.1969 г.

653. Отделя се с. Първомайци от общ. Поликраище и се включва в състава на общ. Горна Оряховица.
Решение на Великотърновския окръжен народен съвет от 23.01.1969 г.
обн. ДВ бр. 21/14.3.1969 г.

652. Извършват се административно-териториални промени в Търговищки окръг.
Решение на Търговищкия окръжен народен съвет от 28.01.1969 г.
обн. ДВ бр. 12/11.2.1969 г.

651. Отделят се селата Съдийско поле и Ценино от общ. Съдиево и се включват в състава на общ. Нова Загора.
Решение на Сливенския окръжен народен съвет от 15.01.1969 г.
обн. ДВ бр. 10/4.2.1969 г.

650. Преименува се с. Крушево, Пловдивски окръг, на с. Мало Крушево.
Указ 1055 на Президиума на Народното събрание от 12.12.1968 г.
обн. ДВ бр. 98/17.12.1968 г.

649. Преименува се с. Джиново, Сливенски окръг, на с. Злати войвода.
Указ 743 на Президиума на Народното събрание от 03.10.1968 г.
обн. ДВ бр. 78/8.10.1968 г.

648. Обявява се с. Чипровци, Михайловградски окръг, за град.
Указ 688 на Президиум на Народното събрание от 12.09.1968 г.
обн. ДВ бр. 72/17.9.1968 г.

647. Закрива се общ. Баня, Пловдивски окръг.
Решение на Пловдивския окръжен народен съвет от 12.04.1968 г.
обн. ДВ бр. 34/30.4.1968 г.

646. Извършват се административно-териториални промени във Врачански окръг.
Решение на Врачанския окръжен народен съвет от 25.03.1968 г.
обн. ДВ бр. 25/29.3.1968 г.

645. Извършват се административно-териториални промени в Габровски, Кърджалийски и Смолянски окръзи.
Указ 232 на Президиума на Народното събрание от 21.03.1968 г.
обн. ДВ бр. 24/26.3.1968 г.

644. Преименуват се: с. Сребрино, Пазарджишки окръг, на с. Калугерово; с. Алусиян, Шуменски окръг - на с. Мостич.
Указ 174 на Президиума на Народното събрание от 07.03.1968 г.
обн. ДВ бр. 21/15.3.1968 г.

643. Извършват се административно-териториални промени в Пловдивски окръг.
Решение на Пловдивския окръжен народен съвет от 29.11.1967 г.
обн. ДВ бр. 96/8.12.1967 г.

642. Признава се селището от градски тип Бобов дол, Кюстендилски окръг, за град.
Указ 788 на Президиума на Народното събрание от 26.10.1967 г.
обн. ДВ бр. 86/31.10.1967 г.

641. Отделя се с. Черквица от общ. Муселиево и се включва в състава на общ. Никопол.
Решение на Плевенския окръжен народен съвет от 24.03.1967 г.
обн. ДВ бр. 54/11.7.1967 г.

640. Извършват се административно-териториални промени в Габровски, Софийски, Смолянски, Толбухински и Търговищки окръзи.
Указ 504 на Президиума на Народното събрание от 06.07.1967 г.
обн. ДВ бр. 54/11.7.1967 г.

639. Извършват се административно-териториални промени в Пловдивски окръг.
Решение на Пловдивския окръжен народен съвет от 13.05.1967 г.
обн. ДВ бр. 44/6.6.1967 г.

638. Извършват се административно-териториални промени в Плевенски, Софийски и Смолянски окръзи.
Указ 11 на Президиума на Народното събрание от 06.01.1967 г.
обн. ДВ бр. 4/13.1.1967 г.

637. Отделят се селата Чукурите, Долни юмруци и Горни юмруци от общ. Железино и се включват в състава на общ. Черничево.
Решение на Кърджалийския окръжен народен съвет от 09.12.1966 г.
обн. ДВ бр. 101/27.12.1966 г.

636. Извършват се административно-териториални промени в Старозагорски окръг.
Решение на Старазагорския окръжен народен съвет от 30.11.1966 г.
обн. ДВ бр. 100/23.12.1966 г.

635. Извършват се административно-териториални промени във Великотърновски, Видински, Ловешки, Плевенски, Старозагорски, Търговищки и Бургаски окръзи.
Указ 688 на Президиума на Народното събрание от 16.09.1966 г.
обн. ДВ бр. 73/20.9.1966 г.

634. Отделя се с. Малък извор от общ. Глоджене и се включва в състава на общ. Ябланица.
Решение на Ловешки окръжен народен съвет от 30.06.1966 г.
обн. ДВ бр. 61/5.8.1966 г.

633. Отделя се с. Врачанци от общ. Паскалево и се присъединява към общ. Толбухин.
Решение на Толбухинския окръжен народен съвет от 25.06.1966 г.
обн. ДВ бр. 59/29.7.1966 г.

632. Преименуват се селата: с. Протогерово, Кърджалийски окръг, на с. Орлица; с. Средногорец, Софийски окръг, на с. Петрич.
Указ 591 на Президиума на Народното събрание от 07.07.1966 г.
обн. ДВ бр. 54/12.7.1966 г.

631. Отделят се селата Горна Кабда и Долна Кабда от общ. Светлен и се присъединяват към общ. Лиляк.
Решение на Търговищкия окръжен народен съвет от 07.06.1966 г.
обн. ДВ бр. 53/8.7.1966 г.

630. Извършват се административно-териториални промени в Плевенски окръг.
Решение на Плевенския окръжен народен съвет от 26.05.1966 г.
обн. ДВ бр. 45/10.6.1966 г.

629. Отделя се с. Голяма Брестница от общ. Лазар Станево и се присъединява към общ. Брестница.
Решение на Ловешкия окръжен народен съвет от 09.03.1966 г.
обн. ДВ бр. 26/1.4.1966 г.

628. Отделя се с. Долен от общ. Дъбница и се присъединява към общ. Сатовча.
Решение на Благоевградския окръжен народен съвет от 09.03.1966 г.
обн. ДВ бр. 26/1.4.1966 г.

627. Извършват се административно-териториални промени във Великотърновски окръг.
Решение на Великотърновския окръжен народен съвет от 07.03.1966 г.
обн. ДВ бр. 25/29.3.1966 г.

626. Закрива се общ. Малки Воден. Селата от същата община се включват в състава на общ. Маджарово.
Решение на Хасковски окръжен народен съвет от 24.12.1965 г.
обн. ДВ бр. 20/11.3.1966 г.

625. Признава се селската община Генерал Николаево, Пловдивски окръг, за градска община. Наименува се с.гр.т. Генерал Николаево със с. Секирово и с. Парчевич на гр. Раковски.
Указ 100 на Президиума на Народното събрание от 03.02.1966 г.
обн. ДВ бр. 11/8.2.1966 г.

624. Отделя се с. Стоманово от общ. Михалково и се присъединява към градския народен съвет гр. Девин.
Решение на Смолянски окръжен народен съвет от 28.12.1965 г.
обн. ДВ бр. 10/4.2.1966 г.

623. Извършват се административно-териториални промени във Варненски и Пазарджишки окръзи.
Указ 8 на Президиума на Народното събрание от 13.01.1966 г.
обн. ДВ бр. 5/18.1.1966 г.

622. Уточняват се и се осъвременяват имена на населени места в страната.
Указ 960 на Президиума на Народното събрание от 23.12.1965 г.
обн. ДВ бр. 1/4.1.1966 г.

621. Възстановява се старото име на гр. Коларовград - гр. Шумен.
Указ 977 на Президиума на Народното събрание от 29.12.1965 г.
обн. ДВ бр. 103/31.12.1965 г.

620. Извършват се административно-териториални промени в Благоевградски, Бургаски, Врачански, Габровски, Кюстендилски, Кърджалийски, Пловдивски, Русенски, Силистренски, Сливенски, Смолянски, Софийски, Старозагорски, Търговищки, Хасковски и Ямболски окръзи.
Указ 959 на Президиума на Народното събрание от 23.12.1965 г.
обн. ДВ бр. 102/28.12.1965 г.

619. Преименуват се селата: с. Свети Иван, Варненски окръг, на с. Детелина; с. Тозлу Алан, Великотърновски окръг, на с. Майско.
Указ 892 на Президиума на Народното събрание от 02.12.1965 г.
обн. ДВ бр. 96/7.12.1965 г.

618. Преброяване на населението - 01.12.1965 г.
Преброяване на населението - 01.12.1965 г.

617. Извършват се административно-териториални промени в Ловешки окръг.
Решение на Ловешкия окръжен народен съвет от 11.11.1965 г.
обн. ДВ бр. 94/30.11.1965 г.

616. Извършват се административно-териториални промени във Варненски, Великотърновски, Габровски, Коларовски, Кърджалийски, Пазарджишки, Пернишки, Разградски, Силистренски, Сливенски, Смолянски и Софийски окръзи.
Указ 881 на Президиума на Народното събрание от 25.11.1965 г.
обн. ДВ бр. 94/30.11.1965 г.

615. Отделя се с. Сандрово от общ. Николово и се присъединява към общ. Сливо поле.
Решение на Русенския окръжен народен съвет от 23.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 87/5.11.1965 г.

614. Отделя се мах. Портарева от общ. Даскалово и се присъединява към общ. Перник.
Решение на Пернишкия окръжен народен съвет от 08.06.1963 г.
обн. ДВ бр. 80/12.10.1965 г.

613. Признава се с. Бобов дол, Кюстендилски окръг, за селище от градски тип.
Указ 596 на Президиума на Народното събрание от 19.08.1965 г.
обн. ДВ бр. 67/24.8.1965 г.

612. Възстановяват се старите имена на гр. Търново - гр. Велико Търново; на гр. Вазовград - гр. Сопот.
Указ 501 на Президиума на Народното събрание от 22.07.1965 г.
обн. ДВ бр. 59/27.7.1965 г.

611. Извършват се административно-териториални промени в Благоевградски, Габровски, Кърджалийски, Ловешки, Михайловградски, Пернишки, Плевенски, Разградски, Толбухински и Търговищки окръзи.
Указ 463 на Президиума на Народното събрание от 01.07.1965 г.
обн. ДВ бр. 52/2.7.1965 г.

610. Отделя се с. Изворище от общ. Рудник и се присъединява към общ. Бургас.
Решение на Бургаския окръжен народен съвет от 10.12.1964 г.
обн. ДВ бр. 34/30.4.1965 г.

609. Отделя се мах. Градок от общ. Смолян и се присъединява към общ. Славейно.
Решение на Смолянския окръжен народен съвет от 22.03.1965 г.
обн. ДВ бр. 32/23.4.1965 г.

608. Отделят се селата Велковци, Селищен дол и Сопица от общ. Темелково и се присъединяват към общ. Ноевци.
Решение на Пернишкия окръжен народен съвет от 20.03.1965 г.
обн. ДВ бр. 32/23.4.1965 г.

607. Извършват се административно-териториални промени в Благоевградски, Варненски, Врачански, Габровски, Кюстендилски, Силистренски, Сливенски, Софийски и Търновски окръзи.
Указ 57 на Президиума на Народното събрание от 28.01.1965 г.
обн. ДВ бр. 10/5.2.1965 г.

606. Закрива се общ. Плачидол и съставните й села се включват към общ. Толбухин.
Решение на Толбухинския окръжен народен съвет от 09.01.1965 г.
обн. ДВ бр. 8/29.1.1965 г.

605. Закрива се общ. Плешивец и съставните й села се включват към общ. Белоградчик.
Решение на Видинския окръжен народен съвет от 12.01.1965 г.
обн. ДВ бр. 8/29.1.1965 г.

604. Служебен документ за вписване на промени в наименованията на населени места, които са извършени без нормативен/административен акт през 1965 г.
Служебен документ за промени в наименованията на населени места без административен акт през 1965 г.

603. Възстановява се старото име на с. Момино, Варненски окръг - с. Аврен.
Указ 554 на Президиума на Народното събрание от 17.09.1964 г.
обн. ДВ бр. 75/22.9.1964 г.

602. Обнародва се Закон за обявяване на села и селища за градове и селища от градски тип.
Указ 546 на Президиума на Народното събрание от 11.09.1964 г.
обн. ДВ бр. 73/15.9.1964 г.

601. Обявяват се села и селища за градове и селища от градски тип.
Закон за обявяване на села и селища за градове и селища от градски тип от 11.09.1964 г.
обн. ДВ бр. 73/15.9.1964 г.

600. Преименуват се селата: с. Зайчари, Бургаски окръг, на с. Ведрово; с. Свети Петър, Видински окръг, на с. Дружба; с. Лютово, Пазарджишки окръг, на с. Света Петка.
Указ 446 на Президиума на Народното събрание от 22.08.1964 г.
обн. ДВ бр. 68/28.8.1964 г.

599. Отделя се с. Победа от общ. Тръстеник и се включва в състава на общ. Долна Митрополия.
Решение на Плевенския окръжен народен съвет от 28.05.1964 г.
обн. ДВ бр. 52/3.7.1964 г.

598. Извършват се административно-териториални промени в Пловдивски и Варненски окръзи.
Указ 244 на Президиума на Народното събрание от 23.05.1964 г.
обн. ДВ бр. 47/16.6.1964 г.

597. Градският народен съвет в София има правата и задълженията на окръжен народен съвет. Указите и решенията за административни промени влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник.
Закон за изменение и допълнение на Закона за народните съвети от 16.06.1964 г.
обн. ДВ бр. 47/16.6.1964 г.

596. Отделя се с. Мало Бельово от общ. Габер и се включва в състава на общ. Калотина.
Решение на Софийския окръжен народен съвет от 28.05.1964 г.
обн. ДВ бр. 48/19.6.1964 г.

595. Обнародва се Закон за изменение и допълнение на Закона за народните съвети.
Указ 287 на Президиума на Народното събрание от 13.06.1964 г.
обн. ДВ бр. 47/16.6.1964 г.

594. Отделя се с. Костенец от общ. Гара Костенец баня, Софийски окръг, и се обособява в самостоятелна община.
Указ 263 на Президиума на Народното събрание от 30.05.1964 г.
обн. ДВ бр. 44/5.6.1964 г.

593. Преименува се с. Победа, Толбухински окръг, на с. Димитър Ганево.
Указ 180 на Президиума на Народното събрание от 22.04.1964 г.
обн. ДВ бр. 34/28.4.1964 г.

592. Закрива се общ. Мартен и с. Мартен се включва към общ. Сливо поле.
Решение на Русенския окръжен народен съвет от 01.03.1964 г.
обн. ДВ бр. 22/17.3.1964 г.

591. Отделя се с. Баня от общ. Червенаково и се включва в състава общ. Нова Загора.
Решение на Сливенския окръжен народен съвет от 20.02.1964 г.
обн. ДВ бр. 20/10.3.1964 г.

590. Закрива се общ. Хитово и съставните й села се включват към общ. Карапелит и общ. Коларци.
Решение на Толбухинския окръжен народен съвет от 29.12.1963 г.
обн. ДВ бр. 5/17.1.1964 г.

589. Извършват се административно-териториални промени във Видински окръг.
Решение на Видинския окръжен народен съвет от 29.12.1963 г.
обн. ДВ бр. 5/17.1.1964 г.

588. Отделя се с. Крушовица от общ. Вакарел и се включва в състава на общ. Габра.
Решение на Софийския окръжен народен съвет от 25.12.1963 г.
обн. ДВ бр. 2/7.1.1964 г.

587. Извършват се в административно-териториални промени във Варненски, Ловешки, Пернишки, Пловдивски, Смолянски, Софийски, Старозагорски и Хасковски окръзи.
Указ 902 на Президиума на Народното събрание от 28.12.1963 г.
обн. ДВ бр. 102/31.12.1963 г.

586. Премества се седалището на общината от с. Гозница в с. Стояново. Отделят се села от общ. Стояново и се включват в състава на общ. Ловеч.
Решение на Ловешкия окръжен народен съвет от 25.09.1963 г.
обн. ДВ бр. 87/8.11.1963 г.

585. Отделя се с. Черничино от общ. Странджево и се включва в състава на общ. Попско.
Решение на Кърджалийския окръжен народен съвет от 30.08.1963 г.
обн. ДВ бр. 87/8.11.1963 г.

584. Преименуват се населени места в Пловдивска градска община, Врачански, Сливенски и Толбухински окръзи.
Указ 704 на Президиума на Народното събрание от 12.10.1963 г.
обн. ДВ бр. 85/1.11.1963 г.

583. Отделя се с. Землен от общ. Коларово и се включва в състава на общ. Трънково.
Решение на Старазагорския окръжен народен съвет от 20.02.1963 г.
обн. ДВ бр. 37/10.5.1963 г.

582. Извършват се в административно-териториални промени в Пловдивски окръг.
Решение 20 на Пловдивския окръжен народен съвет от 03.05.1963 г.
обн. ДВ бр. 35/3.5.1963 г.

581. Отделя се с. Мраморец от общ. Баница и се включва в състава на общ. Враца. Закрива се общ. Челопек и селата от нея се включват в състава на общ. Враца.
Решение на Врачанския окръжен народен съвет от 14.12.1962 г.
обн. ДВ бр. 14/19.2.1963 г.

580. Отделят се села от едни общини и се включват в състава на други общини от Сливенски окръг.
Решение на Сливенския окръжен народен съвет от 28.12.1962 г.
обн. ДВ бр. 14/19.2.1963 г.

579. Извършват се в административно-териториални промени във Врачански, Сливенски и Старазагорски окръзи.
Указ 97 на Президиума на Народното събрание от 09.02.1963 г.
обн. ДВ бр. 12/12.2.1963 г.

578. Сливат се общ. Згурово и общ. Пелатиково в една община със седалище с. Рашка Гращица. Закрива се общ. Рилски манастир, като населените й места се включват в състава на общ. Рила.
Решение на Кюстендилския окръжен народен съвет от 25.12.1962 г.
обн. ДВ бр. 7/25.1.1963 г.

577. Отделят се села от едни общини и се включват в състава на други общини от Софийски окръг.
Решение на Софийския окръжен народен съвет от 28.12.1962 г.
обн. ДВ бр. 2/8.1.1963 г.

576. Закрива се общ. Красен и с. Красен се включва в състава на общ. Щръклево.
Решение на Русенския окръжен народен съвет от 20.12.1962 г.
обн. ДВ бр. 2/8.1.1963 г.

575. Извършват се в административно-териториални промени във Варненски, Коларовградски, Старозагорски, Търговищенски, Хасковски, Пернишки, Благоевградски, Бургаски, Ловешки, Михайловградски, Силистренски, Смолянски и Толбухински окръзи.
Указ 5 на Президиума на Народното събрание от 05.01.1963 г.
обн. ДВ бр. 2/8.1.1963 г.

574. Премества се седалището на общината от с. Рупци в с. Радомирци.
Решение на Плевенски окръжен народен съвет от 01.06.1962 г.
обн. ДВ бр. 100/11.12.1962 г.

573. Отделят се села от една община и се включват в състава на друга община от Пазарджишки окръг.
Решение на Пазарджишки окръжен народен съвет от 21.07.1962 г.
обн. ДВ бр. 68/24.8.1962 г.

572. Отделят се села от една община и се включват в състава на друга община от Кърджалийски окръг.
Решение на Кърджалийския окръжен народен съвет от 29.06.1962 г.
обн. ДВ бр. 62/3.8.1962 г.

571. Отделя се с. Баячево от общ. Надарево и се включва в състава на общ. Руец.
Решение на Търговищенския окръжен народен съвет от 07.12.1961 г.
обн. ДВ бр. 55/10.7.1962 г.

570. Отделя се мах. Ръченица от общ. Стрелци и се включва в състава на общ. Стара река.
Решение на Сливенския окръжен народен съвет от 06.03.1962 г.
обн. ДВ бр. 55/10.7.1962 г.

569. Закрива се общ. Опанец и съставните й села се включват в състава на общ. Толбухин.
Решение на Толбухинския окръжен народен съвет от 31.05.1962 г.
обн. ДВ бр. 51/26.6.1962 г.

568. Премества се седалището на общината от с. Топчии в с. Просторно.
Решение на Разградския окръжен народен съвет от 07.03.1962 г.
обн. ДВ бр. 51/26.6.1962 г.

567. Преименува се с. Минкова махала, Михайловградски окръг, на с. Огоста.
Указ 251 на Президиума на Народното събрание от 02.06.1962 г.
обн. ДВ бр. 47/12.6.1962 г.

566. Премества се седалището на общината от с. Шатрово в с. Паничарево.
Решение на Кюстендилски окръжен народен съвет от 07.03.1962 г.
обн. ДВ бр. 31/17.4.1962 г.

565. Отделя се с. Разделна от общ. Момино и се включва в състава на общ. Белослав.
Решение на Варненски окръжен народен съвет от 05.03.1962 г.
обн. ДВ бр. 31/17.4.1962 г.

564. Преименуват се населени места в страната.
Указ 21 на Президиума на Народното събрание от 16.01.1962 г.
обн. ДВ бр. 6/19.1.1962 г.

563. Създава нови общини чрез отделяне на населени места от съществуващи общини в Пловдивски окръг.
Указ 535 на Президиума на Народното събрание от 29.12.1961 г.
обн. ДВ бр. 1/2.1.1962 г.

562. Отделя се с. Ново село от общ. Граница и се включва в състава на общ. Жилинци.
Решение на Кюстендилския окръжен народен съвет от 20.12.1961 г.
обн. ДВ бр. 103/26.12.1961 г.

561. Извършват се административно-териториални промени в Пловдивска градска община и Видински окръг.
Указ 519 на Президиума на Народното събрание от 23.12.1961 г.
обн. ДВ бр. 103/26.12.1961 г.

560. Отделят се села от едни общини и се включват в състава на други в Ямболски окръг.
Решение на Ямболския окръжен народен съвет от 19.12.1961 г.
обн. ДВ бр. 102/22.12.1961 г.

559. Закрива се общ. Широки дол, като населените места от същата се включват в състава на общ. Самоков.
Решение на Софийския окръжен народен съвет от 20.12.1961 г.
обн. ДВ бр. 102/22.12.1961 г.

558. Извършват се административно-териториални промени в различни окръзи на страната.
Указ 516 на Президиума на Народното събрание от 20.12.1961 г.
обн. ДВ бр. 102/22.12.1961 г.

557. Отделят се села от едни общини и се включват в състава на други в Старозагорски окръг.
Решение на Старазагорския окръжен народен съвет от 04.12.1961 г.
обн. ДВ бр. 99/12.12.1961 г.

556. Отделят се села от едни общини и се включват в състава на други в Кърджалийски окръг.
Решение на Кърджалийския окръжен народен съвет от 06.12.1961 г.
обн. ДВ бр. 99/12.12.1961 г.

555. Извършват се административно-териториални промени в Габровски, Димитровски, Разградски, Русенски и Софийски окръзи.
Указ 460 на Президиума на Народното събрание от 11.11.1961 г.
обн. ДВ бр. 91/14.11.1961 г.

554. Първи софийски район се наименува Ленински район.
Указ 455 на Президиума на Народното събрание от 04.11.1961 г.
обн. ДВ бр. 89/7.11.1961 г.

553. Села в градския район стават квартали на София и се заличават от списъка на населените места.
Закон за одобрение и приложение на общия градоустройствен план на София от 04.11.1961 г.
обн. ДВ бр. 89/7.11.1961 г.

552. Отделя се с. Голям извор от общ. Малево и се включва в състава на общ. Долно Ботево.
Решение на Хасковския окръжен народен съвет от 30.08.1961 г.
обн. ДВ бр. 78/29.9.1961 г.

551. Закрива се общ. Топлеш, като населените места от нея се включват в състава на общ. Габрово.
Решение на Габровския окръжен народен съвет от 12.09.1961 г.
обн. ДВ бр. 78/29.9.1961 г.

550. Извършват се административно-териториални промени в Пловдивска градска община, Плевенски и Пловдивски окръг.
Указ 211 на Президиума на Народното събрание от 10.06.1961 г.
обн. ДВ бр. 47/13.6.1961 г.

549. Извършват се административно-териториални промени в Бургаски, Плевенски и Софийски окръзи.
Указ 128 на Президиума на Народното събрание от 08.04.1961 г.
обн. ДВ бр. 29/11.4.1961 г.

548. Отделя се с. Еленино от общ. Кирилиметодиево и се включва в състава на общ. Стара Загора.
Решение на Старазагорския окръжен народен съвет от 22.10.1960 г.
обн. ДВ бр. 29/11.4.1961 г.

547. Отделят се села от общ. Сунгурларе и се включват в състава на общ. Бероново.
Решение на Бургаския окръжен народен съвет от 25.02.1961 г.
обн. ДВ бр. 29/11.4.1961 г.

546. Преименуват се населени места в Бургаски, Ловешки, Пазарджишки, Смолянски, Софийски и Хасковски окръзи.
Указ 129 на Президиума на Народното събрание от 08.04.1961 г.
обн. ДВ бр. 29/11.4.1961 г.

545. Премества се седалището на общината от с. Скалско в с. Янтра.
Решение на Габровския окръжен народен съвет от 23.02.1961 г.
обн. ДВ бр. 25/28.3.1961 г.

544. Извършват се административно-териториални промени в Габровски, Пазарджишки, Разградски, Софийски, Толбухински, Врачански и Русенски окръзи.
Указ 28 на Президиума на Народното събрание от 21.01.1961 г.
обн. ДВ бр. 7/24.1.1961 г.

543. Извършват са административно-териториални промени в Толбухински, Търговищки, Врачански, Габровски, Благоевградски и Софийски окръзи.
Указ 431 на Президиума на Народното събрание от 19.11.1960 г.
обн. ДВ бр. 94/22.11.1960 г.

542. Преименува се с. Свети Спас, Пловдивска градска община, на с. Храбрино.
Указ 430 на Президиума на Народното събрание от 19.11.1960 г.
обн. ДВ бр. 94/22.11.1960 г.

541. Преименуват се населени места в Благоевградски, Видински, Димитровски, Ловешки, Търновски и Смолянски окръзи.
Указ 381 на Президиума на Народното събрание от 22.10.1960 г.
обн. ДВ бр. 86/25.10.1960 г.

540. Отделят се села от състава на Варненската градска община и се обособяват в отделна селска община със седалище гр. Варна.
Указ 371 на Президиума на Народното събрание от 15.10.1960 г.
обн. ДВ бр. 84/18.10.1960 г.

539. Отделя се с. Присово от общ. Дебелец и се включва в състава на общ. Търново.
Решение на Търновския окръжен народен съвет от 27.08.1960 г.
обн. ДВ бр. 81/7.10.1960 г.

538. Отделят се селата Татари и Петокладенци от общ. Стежерово, Плевенски окръг, и се обособяват в самостоятелна община със седалище с. Татари.
Указ 304 на Президиума на Народното събрание от 27.08.1960 г.
обн. ДВ бр. 70/30.8.1960 г.

537. Закрива се общ. Ореш и с. Ореш се включва в състава на общ. Свищов.
Решение на Търновския окръжен народен съвет от 28.05.1960 г.
обн. ДВ бр. 63/5.8.1960 г.

536. Отделя се с. Цървени дол от общ. Ранинци и се включва в състава на общ. Долно село.
Решение на Кюстендилския окръжен народен съвет от 13.05.1960 г.
обн. ДВ бр. 63/5.8.1960 г.

535. Отделят се села от една община и се включват в състава на друга община в Бургаски окръг.
Решение на Бургаския окръжен народен съвет от 30.01.1960 г.
обн. ДВ бр. 63/5.8.1960 г.

534. Премества се седалището на общината от с. Дряново в с. Лъки.
Решение на Смолянския окръжен народен съвет от 29.06.1960 г.
обн. ДВ бр. 62/2.8.1960 г.

533. Отделят се населени места от една община и се включват в състава на друга община в Ловешки окръг.
Решение на Ловешкия окръжен народен съвет от 29.06.1960 г.
обн. ДВ бр. 62/2.8.1960 г.

532. Отделя се с. Малко село от общ. Ябланово и се включва в състава на общ. Тича.
Решение на Сливенския окръжен народен съвет от 10.06.1960 г.
обн. ДВ бр. 53/1.7.1960 г.

531. Отделят се села от една община и се включват в състава на друга община във Видински окръг.
Решение на Видинския окръжен народен съвет от 16.06.1960 г.
обн. ДВ бр. 53/1.7.1960 г.

530. Отделят се селата Голяма Желязна и Съево от общ. Дълбок дол, Ловешки окръг, и се обособяват в самостоятелна община със седалище с. Голяма Желязна.
Указ 239 на Президиума на Народното събрание от 25.06.1960 г.
обн. ДВ бр. 53/1.7.1960 г.

529. Сливат се градовете Смолян и Устово и с. Райково, Смолянски окръг, в един град с наименование Смолян. Заличават се от списъка на населените места гр. Устово и с. Райково. Закриват се общините Устово и Райково.
Указ 227 на Президиума на Народното събрание от 18.06.1960 г.
обн. ДВ бр. 50/21.6.1960 г.

528. Закрива се общ. Малко Градище. С. Малко Градище се включва в състава на общ. Свиленград.
Решение на Хасковския окръжен народен съвет от 27.05.1960 г.
обн. ДВ бр. 49/17.6.1960 г.

527. Отделя се с. Буховци от общ. Макариополско и се присъединява към общ. Алваново.
Решение на Търговищкия окръжен народен съвет от 19.05.1960 г.
обн. ДВ бр. 46/7.6.1960 г.

526. Включва се с. Веселчане към гр. Кърджали, Кърджалийски окръг и се заличава от списъка на населените места. Прехвърля се с. Долни Пасарел от Софийски окръг към Софийската градска община.
Указ 187 на Президиума на Народното събрание от 18.05.1960 г.
обн. ДВ бр. 42/24.5.1960 г.

525. Преименуват се населени места в Бургаски, Габровски, Димитровски, Пловдивски, Сливенски, Старозагорски, Хасковски и Ямболски окръзи.
Указ 169 на Президиума на Народното събрание от 07.05.1960 г.
обн. ДВ бр. 38/10.5.1960 г.

524. Преместват се села от една община към друга или се обособяват в отделна община. Признават се населени места и махали за села.
Указ 139 на Президиума на Народното събрание от 16.04.1960 г.
обн. ДВ бр. 32/19.4.1960 г.

523. Отделят се села от едни общини и ги присъединява към други общини във Търновски окръг.
Решение на Търновския окръжен народен съвет от 29.02.1960 г.
обн. ДВ бр. 29/8.4.1960 г.

522. Отделят се села от едни общини и ги присъединява към други общини в Кърджалийски окръг.
Решение на Кърджалийския окръжен народен съвет от 15.03.1960 г.
обн. ДВ бр. 29/8.4.1960 г.

521. Премества се седалището на общината от с. Кондофрей в с. Долни Раковец.
Решение на Димитровския окръжен народен съвет от 18.01.1960 г.
обн. ДВ бр. 27/1.4.1960 г.

520. Закрива се общ. Ябълково и с. Ябълково се присъединява към общ. Горски извор.
Решение на Хасковския окръжен народен съвет от 11.03.1960 г.
обн. ДВ бр. 27/1.4.1960 г.

519. Отделя се с. Подгорица от общ. Бистра и се присъединява към общ. Въбел.
Решение на Търговищкия окръжен народен съвет от 25.02.1960 г.
обн. ДВ бр. 22/15.3.1960 г.

518. Преименуват се населени места в Благоевградски, Варненски, Видински, Габровски, Михайловградски, Софийски, Старозагорски и Търновски окръзи.
Указ 50 на Президиума на Народното събрание от 06.02.1960 г.
обн. ДВ бр. 12/9.2.1960 г.

517. Признават се села за градове. Заличава се гара Елин Пелин от списъка на населенит места.
Указ 38 на Президиума на Народното събрание от 30.01.1960 г.
обн. ДВ бр. 10/2.2.1960 г.

516. Отделя се с. Радунци от от общ. Ягода и се присъединява към общ. Дъбово.
Решение на Старазагорския окръжен народен съвет от 15.12.1959 г.
обн. ДВ бр. 5/15.1.1960 г.

515. Отделят се села от общини в Михайловградски окръг и се обособяват в нови общини.
Указ 2 на Президиума на Народното събрание от 09.01.1960 г.
обн. ДВ бр. 5/15.1.1960 г.

514. Извършват се административно-териториални промени в административното деление на страната - в 20 окръга.
Указ 582 на Народното събрание от 29.12.1959 г.
обн. ДВ бр. 104/29.12.1959 г.

513. Отделя се село Долно Съдиево от община Силен и се присъединява към община Долни Главанак.
Решение на Хасковския окръжен народен съвет от 20.11.1959 г.
обн. ДВ бр. 100/15.12.1959 г.

512. Премества се седалището на община Долно Прахово в село Млечино. Отделят се махалите Бодровци, Босилек, Ключево и Червенци от община Черноочене и се присъединяват към община Пчеларово.
Решение на Кърджалийския окръжен народен съвет от 20.11.1959 г.
обн. ДВ бр. 98/8.12.1959 г.

511. Прехвърлят се села от една община към друга; сливат се села от една или две общини в едно населено място; заличават се села от списъка на населените места във Варненски, Толбухински, Старозагорски и Търновски окръзи.
Указ 513 на Президиума на Народното събрание от 21.11.1959 г.
обн. ДВ бр. 94/24.11.1959 г.

510. Преименува се село Стаханово, Старозагорски окръг на гара Гълъбово.
Указ 512 на Президиума на Народното събрание от 21.11.1959 г.
обн. ДВ бр. 94/24.11.1959 г.

509. Открива се нова община Габарево в Старозагорски окръг.
Указ 192 на Президиума на Народното събрание от 10.03.1959 г.
обн. ДВ бр. 83/16.10.1959 г.

508. Закрива се община Златуша и се присъединяват включените в нея населени места към община Божурище.
Решение на Софийския окръжен временен изпълнителен комитет от 24.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 75/18.9.1959 г.

507. Отделя се махала Корташите от с. Осиковица към Общ. НС - гр. Етрополе и се присъединява към с. Осиковска Лъкавица в състава на Общ. НС - Ботевград. Отделя се махала Николишко бърдо от с. Правец към Общ. НС - Ботевград и се присъединява към гр. Етрополе.
Решение на Софийския окръжен народен съвет от 18.09.1959 г.
обн. ДВ бр. 75/18.9.1959 г.

506. Закрива се общ. Байкал. Село Байкал се присъединява към общ. Гиген. Отделя се с. Осъм от община Стежерова и се присъединява към община Новачене. Отделя се с. Българене от община Левски и се присъединява към община Малчика.
Решение на Плевенския окръжен народен съвет от 08.07.1959 г.
обн. ДВ бр. 62/4.8.1959 г.

505. Отделя се с. Махалата от общ. Цапарево и го присъединява към общ. Огражден. Отделят се селата Вракуповица и Колибите от общ. Огражден и ги присъединява към общ. Цапарево.
Решение на Благоевградски окръжен народен съвет от 06.07.1959 г.
обн. ДВ бр. 59/24.7.1959 г.

504. Отделя се с. Нейково от община Ваклино и се присъединява към община Белгун.
Решение на Толбухинския окръжен временен изпълнителен комитет от 21.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 51/26.6.1959 г.

503. Чл.1, ал.1 от Указа за наим. и преимен. на обекти от нац. и местно значение се променя така: Обектите от нац. знач. се наим. и примен. с Указ на ПНС, а обектите от местно знач.- с Решение на ИК на ОНС, съответно на ГНС, подчинен направо на центр. органи
Указ 300 на Президиум на Народното събрание от 13.06.1959 г.
обн. ДВ бр. 48/16.6.1959 г.

502. Отделя се с. Забърдо от община Хвойна и се присъединява към община Чепеларе. Отделя се махала Кокорово от община Славейно и се присъединява към община Устово.
Решение на Смолянския окръжен временен изпълнителен комитет от 11.04.1959 г.
обн. ДВ бр. 38/12.5.1959 г.

501. Премества се седалището на общината от с. Сребрино в с. Лесичево.
Решение на Пазарджишкия окръжен временен изпълнителен комитет от 11.04.1959 г.
обн. ДВ бр. 38/12.5.1959 г.

500. Отделя се с. Велчево от общ. Олешак и се присъединява към общ. Дебнево. Отделя се с. Голям извор от общ. Тетевен и се присъединява към общ. Гложене. Премества се седалището на общината от с. Борима в с. Дълбок дол.
Решение на Ловешкия окръжен временен изпълнителен комитет от 10.03.1959 г.
обн. ДВ бр. 38/12.5.1959 г.

499. Отделя се село Извор от община Брезник и се присъединява към община Режанци.
Решение на Димитровския окръжен временен изпълнителен комитет от 04.03.1959 г.
обн. ДВ бр. 38/12.5.1959 г.

498. Премества се седалището на община Саранско в с. Тамарино.
Решение на Ямболски окръжен временен изпълнителен комитет от 17.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 31/17.4.1959 г.

497. Отделя се с. Смочево от община Кочериново и се присъединява към община Рила.
Решение на Кюстендилския окръжен временен изпълнителен комитет от 26.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 31/17.4.1959 г.

496. Отделят се селата Каспичан, Калугерица и Могила от община Нови пазар и се присъединяват към община Гара Каспичан.
Решение на Коларовградския окръжен временен изпълнителен комитет от 21.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 31/17.4.1959 г.

495. Отделя се с. Муртинци от община Брезник и се присъединява към община Режанци. Отделя се с. Дивотино от община Мещица и се присъединява към община Димитрово.
Решение на Димитровския окръжен временен изпълнителен комитет от 04.03.1959 г.
обн. ДВ бр. 31/17.4.1959 г.

494. Отделят се селата Янтра и Скалско от община Ловни дол и се присъединяват към община Дряново.
Решение на Габровския окръжен временен изпълнителен комитет от 04.03.1959 г.
обн. ДВ бр. 31/17.4.1959 г.

493. Отделят се села от от една община и се присъединяват към друга.
Решение на Видинския окръжен временен изпълнителен комитет от 14.03.1959 г.
обн. ДВ бр. 31/17.4.1959 г.

492. Отделя се с. Изворище от община Камено и се присъединява към община Рудник. Отделя се с. Зайчар от община Пирне и се присъединява към община Руен.
Решение на Бургаския окръжен временен изпълнителен комитет от 23.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 31/17.4.1959 г.

491. Отделя се село Правда от община Поликраище и се присъединява към община Горна Оряховица.
Решение на Търновския окръжен временен изпълнителен комитет от 08.04.1959 г.
обн. ДВ бр. 31/17.4.1959 г.

490. Отделят се села от една община и се присъединяват към друга община.
Решение на Силистренския окръжен временен изпълнителен комитет от 24.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 31/17.4.1959 г.

489. Премества седалището на община Долно Церовене в село Дългоделци.
Решение на Михайловградския окръжен временен изпълнителен комитет от 14.03.1959 г.
обн. ДВ бр. 31/17.4.1959 г.

488. Слива общините Първомайци и Поликраище. Определя за седалище на новата община с. Поликраище.
Решение на Търновски окръжен временен изпълнителен комитет от 09.03.1959 г.
обн. ДВ бр. 29/10.4.1959 г.

487. Закон за народните съвети (Загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 1955 г.). Градовете София, Пловдив и Варна като административни единици.
Закон за изменение и допълнение на Закона за народните съвети от 17.03.1959 г.
обн. ДВ бр. 22/17.3.1959 г.

486. Отделят се села от една община и се присъединяват към друга.
Решение на Ямболския окръжен временен изпълнителен комитет от 17.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

485. Отделя се с. Долно Съдиево от общ. Долни Главанаки и се присъединява към община Силен. Отделя се с. Сива река от община Любимец и се присъединява към община Свиленград.
Решение на Хасковския окръжен временен изпълнителен комитет от 24.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

484. Отделят се села от едни общини и си присъединяват към други. Закриват се общини и населените места към тях се присъединяват към други общини.
Решение на Търновския окръжен временен изпълнителен комитет от 23.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

483. Отделят се нас. места Борилово, Змеево, Нова махала, Хрищени, Преславен и Калитиново от общ. Могила и се присъединяват към общ. Ст.Загора. Отделят се нас. места Черна гора, Партизани и Г. Белево от общ. Оризово и се присъединяват към общ.Братя Даскалови.
Решение на Старозагорския окръжен временен изпълнителен комитет от 24.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

482. Отделят се селата Чавдар, Челопеч, Църквище, Карлиево и Средногорец от община Пирдоп и се присъединяват към община Златица. Закрива се община Бели Искър и се присъединяват селата Бели Искър, Доспей и Продановци към общ. Самоков.
Решение на Софийския окръжен временен изпълнителен комитет от 24.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

481. Отделя се с. Чавдар от община Доспат и се присъединява към община Змеица. Отделя се махала Ючура от община Устово и се присъединява към община Райково.
Решение на Смолянския окръжен временен изпълнителен комитет от 24.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

480. Отделя се с. Раково от община Самуилово и се присъединява към община Нейково.
Решение на Сливенския окръжен временен изпълнителен комитет от 23.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

479. Закрива се община Средна кула и се присъединяват включените в нея населени места към Русенската градска община.
Решение на Русенския окръжен временен изпълнителен комитет от 23.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

478. Отделя се с. Медовене от община Кубрат и се присъединява към община Брестовене.
Решение на Разградския окръжен временен изпълнителен комитет от 19.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

477. Отделя се с. Кърпачево от община Летница и се присъединява към община Горско Сливово.
Решение на Ловешкия окръжен временен изпълнителен комитет от 24.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

476. Отделя се с. Елешница от община Старо Железаре и се присъединява към община Церетелево.
Решение на Пловдивския окръжен временен изпълнителен комитет от 23.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

475. Отделя се с. Трънчовица от община Новачене и се присъединява към община Обнова.
Решение на Плевенския окръжен временен изпълнителен комитет от 23.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

474. Премества се седалището на община Вирове в с. Габровница. Премества се седалището на община Клисурица в с. Винище.
Решение на Михайловградския окръжен временен изпълнителен комитет от 21.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

473. Отделят се села и махали от една община и се присъединяват към друга в Кърджалийски окръг.
Решение на Кърджалийския окръжен временен изпълнителен комитет от 19.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

472. Отделя се с. Янтра от общ. Кози рог и с. Скалско от общ. Гостилица и се присъединяват към общ. Ловни дол. Отделя се с. Буря от общ. Ловни дол и се присъединява към общ. Гостилица. Премества се седалището на общ. Лесичарка от с. Донино в с. Лесичарка.
Решение на Габровския окръжен временен изпълнителен комитет от 24.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

471. Премества се седалището на община Голямо Пещене в с. Баница.
Решение на Врачанския окръжен временен изпълнителен комитет от 21.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

470. Отделят се села от една община и се присъединяват към друга община във Варненски окръг.
Решение на Варненския окръжен временен изпълнителен комитет от 24.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

469. Откриват се нови общини в окръзите на НРБ.
Указ 113 на Президиума на Народното събрание от 03.03.1959 г.
обн. ДВ бр. 18/3.3.1959 г.

468. Откриват се нови общини Старо село и Малък Преславец в Силистренски окръг, както и Борисово, Голямо Враново и Мартен в Русенски окръг.
Указ 483 на Президиума на Народното събрание от 17.10.1959 г.
обн. ДВ бр. 84/20.10.1959 г.

467. Прехвърля се градската община Луковит със с. Карлуково и общината Румянцево със селата Тодоричене, Петревене и Беленци от Плевенски към Ловешки окръг.
Указ 87 на Президиума на Народното събрание от 07.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 12/10.2.1959 г.

466. Закриват се общини и се присъединяват включените в тях населени места към други общини. Отделя се с. Главан от общ. Срацимир и се присъединява към общ. Кайнарджа. Отделя се с. Цар Асен от общ. Дулово и се присъединява към общ. Алфатар.
Решение на Силистренския окръжен временен изпълнителен комитет от 27.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 11/6.2.1959 г.

465. Закрива се община Прелез и се присъединяват включените в нея населени места към община Завет.
Решение на Разградския окръжен временен изпълнителен комитет от 26.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 11/6.2.1959 г.

464. Включва се с. Друмево към община Ивански. Включва се с. Кладенец към община Дибич.
Решение на Коларовградския окръжен временен изпълнителен комитет от 28.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 11/6.2.1959 г.

463. Закриват се общините Кости и Ахтопол и се присъединяват включените в тях населени места към община Мичурин.
Решение на Бургаския окръжен временен изпълнителен комитет от 31.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 11/6.2.1959 г.

462. Образува се нова община със седалище с. Стара река, включваща селата Стара река, Изгрев, Зайчари, Кипилово и Стрелци от Сливенски окръг. Образува се нова община със седалище с. Стеврек, включваща селата Стеврек и Слънчовец от Търговищки окръг.
Указ 73 на Президиума на Народното събрание от 03.02.1959 г.
обн. ДВ бр. 11/6.2.1959 г.

461. Закрива се община Сливово и се присъединяват включените в нея населени места към община Бистрец.
Решение на Ямболския окръжен временен изпълнителен комитет от 29.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 10/3.2.1959 г.

460. Закриват се общини Узунджово, Орешец и Капитан Андреево и се присъединяват включените към тях населени места към други общини. Отделят се селата Ябълково, Добрич, Крум и Каснаково от община Горски извор и се присъединяват към община Димитровград.
Решение на Хасковския окръжен временен изпълнителен комитет от 27.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 10/3.2.1959 г.

459. Закриват се общини Кесарево, Вардим и Царевец и се присъединяват включените в тях населени места към други общини. Отделят се села от една община и се присъединяват към друга община.
Решение на Търновския окръжен временен изпълнителен комитет от 26.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 10/3.2.1959 г.

458. Закриват се общини и се присъединяват включените към тях населени места към други общини. Отделят се села от една община и се присъединяват към район в гр. София. Отделя се с. Бусманци от район "В. Левски" и се присъединява към общ. Казичане.
Решение на Софийския градски временен изпълнителен комитет от 28.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 10/3.2.1959 г.

457. Закрива се община Соколово и се присъединяват включените в нея населени места към община Балчик.
Решение на Толбухинския окръжен временен изпълнителен комитет от 28.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 10/3.2.1959 г.

456. Закриват се общини и се присъединяват населените места в тях към други общини. Отделят се махали от една община и се присъединяват към друга.
Решение на Смолянския окръжен временен изпълнителен комитет от 28.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 10/3.2.1959 г.

455. Закриват се общинив Русенски окръг и включените в тях населени места се присъединяват към други общини.
Решение на Русенския окръжен временен изпълнителен комитет от 28.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 10/3.2.1959 г.

454. Присъединява се с. Дружево към община Вършец.
Решение на Михайловградския окръжен временен изпълнителен комитет от 31.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 10/3.2.1959 г.

453. Закрива се община Багрилци и се присъединяват включените в нея нас. места към общ. Крумовград, без с. Чал, което се присъединява към общ. Поточница. Отделят се села и махали от една община и се присъединяват към друга.
Решение на Кърджалийския окръжен временен изпълнителен комитет от 27.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 10/3.2.1959 г.

452. Закриват се общините Белица, Станчев хан, Кметовци и Кръвеник и се присъединяват включените в нея нас.места към други общини. Премества се седалището на общ. Лесичарка в с. Донино.
Решение на Габровския окръжен временен изпълнителен комитет от 28.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 10/3.2.1959 г.

451. Закрива се общ. Извор и се присъединяват включените в нея населени места към общ. Димово, без с. Извор, което се присъединява към общ. Арчар. Закрива се общ. Срацимир и се присъединяват включените в нея нас. места към общ. Дунавци.
Решение на Видинския окръжен временен изпълнителен комитет от 29.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 10/3.2.1959 г.

450. Закрива се общ. Бозвелийско и се присъединяват включените в нея населени места към общ. Провадия. Отделя се с. Доброплодно от общ. Стефан Караджа и се присъединява към общ. Белоградец.
Решение на Варненския окръжен временен изпълнителен комитет от 27.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 10/3.2.1959 г.

449. Закриват се общини в Пловдивска градска община и включените в тях населени места се присъединяват към други общини.
Решение на Пловдивския градски временен изпълнителен комитет от 26.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 9/30.1.1959 г.

448. Закриват се общини в Търновски окръг и включените в тях населени места се присъединяват към други общини.
Решение на Търновския окръжен временен изпълнителен комитет от 24.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 9/30.1.1959 г.

447. Закриват се общини в Софийски окръг и включените в тях населени места се присъединяват към други общини.
Решение на Софийския окръжен временен изпълнителен комитет от 28.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 9/30.1.1959 г.

446. Отделя се с. Ичера от общ. Блатец и се присъединява към общ. Градец.
Решение на Сливенския окръжен временен изпълнителен комитет от 26.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 9/30.1.1959 г.

445. Закриват се общини в Разградски окръг и включените в тях населени места се присъединяват към други общини.
Решение на Разградския окръжен временен изпълнителен комитет от 26.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 9/30.1.1959 г.

444. Закриват се общини в Пловдивски окръг и включените в тях населени места се присъединяват към други общини.
Решение на Пловдивския окръжен временен изпълнителен комитет от 27.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 9/30.1.1959 г.

443. Закриват се общини в Пазарджишки окръг и включените в тях населени места се присъединяват към други общини.
Решение на Пазарджишкия окръжен временен изпълнителен комитет от 27.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 9/30.1.1959 г.

442. Отделя се с. Мламолово от общ. Баланово и се присъединява към общ. Бобов дол. Закрива се общ. Фролош и включените към нея населени места се присъединяват към общ. Бобошево.
Решение на Кюстендилския окръжен временен изпълнителен комитет от 27.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 9/30.1.1959 г.

441. Присъединява се с. Мърчаево към общ. Църква.
Решение на Димитровския окръжен временен изпълнителен комитет от 27.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 9/30.1.1959 г.

440. Закриват се общини във Врачански окръг и включените в тях населени места се присъединяват към други общини.
Решение на Врачанския окръжен временен изпълнителен комитет от 26.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 9/30.1.1959 г.

439. Закриват се общини във Видински окръг и включените в тях населени места се присъединяват към други общини.
Решение на Видинския окръжен временен изпълнителен комитет от 28.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 9/30.1.1959 г.

438. Закриват се общини в Бургаски окръг и включените в тях населени места се присъединяват към други общини.
Решение на Бургаския окръжен временен изпълнителен комитет от 27.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 9/30.1.1959 г.

437. Закриват се общини в Плевенски окръг и включените в тях населени места се присъединяват към други общини.
Решение на Плевенския окръжен временен изпълнителен комитет от 27.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 9/30.1.1959 г.

436. Установява се ново административно деление като територията на Народна република България се дели на окръзи и общини.
Указ 29 на Президиума на Народното събрание от 22.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 7/23.1.1959 г.

435. Закриват се общини в Санданска, Петричка и Разложка околия.
Решение на Благоевградски окръжен народен съвет от 20.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 9/30.1.1959 г.

434. Извършват се административни промени в Плевенска, Луковитска, Тетевенска, Никополска, Троянска и Ловешка околии.
Решение на Плевенския окръжен народен съвет от 20.01.1959 г.
обн. ДВ бр. 9/30.1.1959 г.

433. Закриват се общини; отделят се села от едни общини и се присъединяват към други общини в Гоцеделчевска и Санданска околии.
Решение на Благоевградския окръжен народен съвет от 26.12.1958 г.
обн. ДВ бр. 2/6.1.1959 г.

432. Закриват се общини в Белослатинска, Белоградчишка, Видинска, Ломска и Оряховска околии.
Решение на Врачанския окръжен народен съвет от 26.12.1958 г.
обн. ДВ бр. 1/2.1.1959 г.

431. Преименува се с. Чанково, Елинпелинска околия, Софийски окръг, на с. Йорданкино.
Указ 464 на Президиума на Народното събрание от 27.12.1958 г.
обн. ДВ бр. 1/2.1.1959 г.

430. Закриват се общини и се преместват села от една община към друга в Старазагорска, Сливенска и Казанлъшка околии.
Решение на Старазагорски окръжен народен съвет от 16.12.1958 г.
обн. ДВ бр. 103/26.12.1958 г.

429. Закриват се общини и се преместват села от една община към друга в Търновска, Горнооряховска, Дряновска, Еленска, Павликенска, Севлиевска и Габровска околии.
Решение на Търновски окръжен народен съвет от 17.12.1958 г.
обн. ДВ бр. 102/23.12.1958 г.

428. Закриват се общини и се преместват села от една община към друга в Ботевградска, Димитровска, Елинпелинска, Ихтиманска, Кюстендилска, Пирдопска, Радомирска, Самоковска, Сливнишка, Станкедимитровска и Трънска околии.
Решение на Софийски окръжен народен съвет от 17.12.1958 г.
обн. ДВ бр. 102/23.12.1958 г.

427. Закриват се общини и се преместват села от една община към друга в Поповска, Преславска, Коларовградска, Търговищенска, Омуртагска и Новопазарска околии.
Решение на Коларовградски окръжен народен съвет от 12.12.1958 г.
обн. ДВ бр. 100/16.12.1958 г.

426. Закриват се общини и се преместват села от една община към друга в Асеновградска, Девинска, Велинградска, Левскиградска, Пазарджишка, Панагюрска, Пещерска, Първомайска, Първа и Втора Пловдивска околии.
Решение на Пловдивски окръжен народен съвет от 01.12.1958 г.
обн. ДВ бр. 99/12.12.1958 г.

425. Закриват се общини и се преместват села от една община към друга в Никополска, Ловешка, Плевенска, Луковитска, Свищовска, Троянска и Тетевенска околии.
Решение на Плевенски окръжен народен съвет от 29.11.1958 г.
обн. ДВ бр. 99/12.12.1958 г.

424. Закриват се общини и се преместват села от една община към друга в Белослатинска, Белоградчишка, Берковска, Врачанска, Видинска, Кулска, Ломска, Михайловградска и Ореховска околии.
Решение на Врачански окръжен народен съвет от 28.11.1958 г.
обн. ДВ бр. 99/12.12.1958 г.

423. Закриват се общини и се преместват села от една община към друга във Варненска, Провадийска, Толбухинска, Балчишка, Тервелска и Генералтошевска околии.
Решение на Варненски окръжен народен съвет от 30.11.1958 г.
обн. ДВ бр. 99/12.12.1958 г.

422. Закриват се общини и се преместват села от една община към друга в Котелска, Елховска, Поморийска, Бургаска, Поляновградска, Грудовска, Айтовска, Мичуринска и Малкотърновска околия.
Решение на Бургаски окръжен народен съвет от 28.11.1958 г.
обн. ДВ бр. 99/12.12.1958 г.

421. Закриват се общини и се присъединяват включените в тях нас. места към др. общини; отделят се села и махали от една община и се присъединяват към друга в околиите Ардинска, Ивайловградска, Кържджалийска, Хасковска и др,, както и гр. Димитровград.
Решение на Хасковски окръжен народен съвет от 02.12.1958 г.
обн. ДВ бр. 98/9.12.1958 г.

420. Закриват се общини и се преместват села от една община към друга в Старазагорска, Ямболска, Новозагорска, Чирпанска, Сливенска, Казанлъшка и Тополовградска околии.
Решение на Старазагорски окръжен народен съвет от 01.12.1958 г.
обн. ДВ бр. 98/9.12.1958 г.

419. Закриват се общини и се преместват села от една община към друга в Беленска, Дуловска, Исперихска, Кубратска, Разградска, Русенска, Силистренска и Тутраканска околии.
Решение на Русенски окръжен народен съвет от 27.11.1958 г.
обн. ДВ бр. 98/9.12.1958 г.

418. Закриват се общини и се преместват села от една община към друга в Благоевградска, Санданска, Петричка, Разложка и Гоцеделчевска околии.
Решение на Благоевградски окръжен народен съвет от 28.11.1958 г.
обн. ДВ бр. 98/9.12.1958 г.

417. Пренаименува се с. Лопушна, Михайловградски окръг, на с. Георги Дамяново.
Указ 420 на Президиум на Народното събрание от 05.12.1958 г.
обн. ДВ бр. 98/9.12.1958 г.

416. Градовете София, Пловдив и Варна като административни единици са подчинени направо на централните органи на държавната власт. Определя се реда за административни промени на окръзите, околиите и общините.
Закон за изменение и допълнение на Закона за народните съвети от 04.02.1958 г.
обн. ДВ бр. 90/11.11.1958 г.

415. Заличават се от списъка на населените места села от Хасковски и Варненски окръзи.
Указ 369 на Президиума на Народното събрание от 25.10.1958 г.
обн. ДВ бр. 86/28.10.1958 г.

414. На територията на Софийски ГНС се откриват нови селски общини и се закриват други. Признава се с. Княжево за квартал на София и се заличава от списъка на населените места. Отделя се с. Мировяне от общ. Александър Войков и преминава към Коларовски район.
Указ 177 на Президиума на Народното събрание от 26.04.1958 г.
обн. ДВ бр. 34/29.4.1958 г.

413. Преименува се с. Горна Манастирица, Беленско, на с. Борово.
Указ 79 на Президиума на Народното събрание от 08.02.1958 г.
обн. ДВ бр. 12/11.2.1958 г.

412. Извършват се административно-териториални промени в Пловдивски и Старозагорски окръзи.
Указ 374 на Президиум на Народното събрание от 07.09.1957 г.
обн. ДВ бр. 74/13.9.1957 г.

411. Преместват се общините Долна Секирна и Кошарево от Брезнишката градска община към Димитровска околия. Отделя се с. Сопица от Брезнишката градска община и се присъединява към общ. Велковци, Димитровска околия.
Указ 342 на Президиум на Народното събрание от 23.08.1957 г.
обн. ДВ бр. 71/3.9.1957 г.

410. Обектите от национално значение се наименуват с указ на Президиума на Народното събрание, а обектите от местно значение - с решение на изпълнителния комитет на околийския или градски народен съвет.
Указ 339 на Президиум на Народното събрание от 23.08.1957 г.
обн. ДВ бр. 69/27.8.1957 г.

409. Преименува се село Махалата, Плевенско, на с. Пелово.
Указ 291 на Президиум на Народното събрание от 27.07.1957 г.
обн. ДВ бр. 61/30.7.1957 г.

408. Признават се мин. селища при м.Черно море и край м. Росен, Бургаско, за отделни нас. места с наим. съотв. Минно сел.Черно море, което се отд. от общ.Рудник,Бург.ок.,и Минно сел.Росен,което се отд. от общ.Росен,Бург.ок.,и се прис. към гр.общ.Бургас и др.
Указ 292 на Президиум на Народното събрание от 27.07.1957 г.
обн. ДВ бр. 61/30.7.1957 г.

407. Наименува се Пети район на гр. София на името на Васил Левски.
Указ 236 на Президиум на Народното събрание от 15.06.1957 г.
обн. ДВ бр. 49/18.6.1957 г.

406. Извършват се административно-териториални промени в Благоевградски, Бургаски, Врачански, Коларовградски, Плевенски, Пловдивски, Софийски, Търновски и Хасковски окръзи.
Указ 183 на Президиума на Народното събрание от 09.05.1957 г.
обн. ДВ бр. 39/14.5.1957 г.

405. Преброяване на населението - 01.12.1956 г.
Преброяване на населението - 01.12.1956 г.

404. Преименува се гр. Сталин на гр. Варна.
Указ 374 на Президиум на Народното събрание от 20.10.1956 г.
обн. ДВ бр. 85/23.10.1956 г.

403. Преименува се с. Кучкар, Маданска околия, на с. Оглед.
Указ 352 на Президиум на Народното събрание от 06.10.1956 г.
обн. ДВ бр. 82/12.10.1956 г.

402. Извършват се административни промени в Благоевградски, Бургаски, Врачански, Коларовградски, Плевенски, Пловдивски, Русенски, Софийски, Сталински, Старозагорски, Търновски и Хасковски окръзи.
Указ 148 на Президиума на Народното събрание от 25.05.1956 г.
обн. ДВ бр. 43/29.5.1956 г.

401. Служебен документ за вписване на промени в наименованията на населени места, които са извършени без нормативен/административен акт в периода 1946 - 1956 г.
Служебен документ за преименувания на населени места без административен акт в периода 1946 -1956 г.

400. Служебен документ за заличаване на населени места, които са извършени без нормативен/административен акт в периода 1946-1956.
Служебен документ за заличаване на населени места в периода 1946-1956

399. Създават се и се закриват общини. Преместват се населени места от една община към друга и на общини от една околия към друга. Признават се населени места и махали за села. Преместват се седалища на общини и околии. Закриват се и се откриват околии.
Закон за изменения в състава на някои общини, околии и окръзи в страната от 12.12.1955 г.
обн. ДВ бр. 100/13.12.1955 г.

398. За обнародване във вестник "Известия на Президиума на Народното събрание" Закон за изменение в състава на някои общини, околии и окръзи в страната.
Указ 317 на Президиума на Народното събрание от 12.12.1955 г.
обн. ДВ бр. 100/13.12.1955 г.

397. Разделя се територията на гр. София заедно с присъединените селища радиално на 6 района - Сталински, Благоевски, Кирковски, Димитровски, Коларовски и Червенковски.
Указ 194 на Президиума на Народното събрание от 23.07.1955 г.
обн. ДВ бр. 60/26.7.1955 г.

396. Отделя се от с. Сулица, Старазагорска околия, населеното място Старазагорски минерални бани, което се обявява за село и се присъединява административно към градската община Стара Загора.
Указ 163 на Президиум на Народното събрание от 02.07.1955 г.
обн. ДВ бр. 56/12.7.1955 г.

395. Откриват се нови общини. Отцепват се населени места от едни общини и се присъединяват към други общини. Прехвърлят се населени места и общини от едни околии към други. Сливат се населени места. Признават се махали за села.
Указ 356 на Президиум на Народното събрание от 04.12.1954 г.
обн. ДВ бр. 98/7.12.1954 г.

394. Преименуват се: с. Загъжене, Софийско, на с. Добравица; гара Нейчево, Поляновградско, на гара Цанко Церковски.
Указ 333 на Президиум на Народното събрание от 06.11.1954 г.
обн. ДВ бр. 92/16.11.1954 г.

393. Сливат се селата Генерал Николаево и Секирово, Пловдивска околия, в с. Генерал Николаево. Заличава се с. Секирово от списъка на населените места. Закрива се общ. Секирово.
Указ 297 на Президиум на Народното събрание от 11.10.1954 г.
обн. ДВ бр. 83/15.10.1954 г.

392. Заличават се от списъка на населените места селата Горни Пасарел, Калково и Шишманово, Самоковска околия, и съответните общини.
Указ 313 на Президиум на Народното събрание от 16.10.1954 г.
обн. ДВ бр. 87/29.10.1954 г.

391. Преместват се населени места от една община в друга или от една околия в друга. Откриват се нови общини. Закриват се общини.
Указ 24 на Президиум на Народното събрание от 04.02.1954 г.
обн. ДВ бр. 12/9.2.1954 г.

390. Преименува се с. Торос, Луковитско, на с. Лазар Станево.
Указ 506 на Президиум на Народното събрание от 28.12.1953 г.
обн. ДВ бр. 1/1.1.1954 г.

389. Преименува се с. Дългошевци, Ломско, на с. Замфирово.
Указ 505 на Президиум на Народното събрание от 28.12.1953 г.
обн. ДВ бр. 1/1.1.1954 г.

388. Закрива се общ. Витошко, Димитровска околия. Селата Витошко и Крапец, Димитровска околия, се заличават от списъка на населените места.
Указ 408 на Президиум на Народното събрание от 09.10.1953 г.
обн. ДВ бр. 82/13.10.1953 г.

387. Преименува се гр. Карнобат на гр. Поляновград.
Указ 395 на Президиума на Народното събрание от 28.09.1953 г.
обн. ДВ бр. 78/29.9.1953 г.

386. Изключват се от състава на градовете, които образуват отделни административни единици, гр. Лом и гр. Горна Оряховица. Гр. Кърджали се обособява в отделна административна единица, подчинена на съответния окръжен народен съвет.
Указ 368 на Президиум на Народното събрание от 04.09.1953 г.
обн. ДВ бр. 72/8.9.1953 г.

385. Преименува се с. Владая, Софийско, на с. Райко Даскалово.
Указ 293 на Президиума на Народното събрание от 22.08.1953 г.
обн. ДВ бр. 69/28.8.1953 г.

384. С. Мадан се признава за град. Признават се населени места за махали и промишлени селища. Отделят се села, махали и промишлени селища и се обособяват в отделни общини. Сливат се населени места.
Указ 292 на Президиума на Народното събрание от 22.08.1953 г.
обн. ДВ бр. 68/25.8.1953 г.

383. Наименува се Шести район на гр. София на Кирковски район.
Указ 240 на Президиум на Народното събрание от 22.06.1953 г.
обн. ДВ бр. 51/26.6.1953 г.

382. Преименува се гр. Карлово на гр. Левскиград.
Указ 59 на Президиум на Народното събрание от 18.02.1953 г.
обн. ДВ бр. 17/27.2.1953 г.

381. Преместват се населени места от една община в друга или от една околия в друга. Преместват се седалища на общини от едно населено място в друго. Сливат се населени места.
Указ 21 на Президиум на Народното събрание от 23.01.1953 г.
обн. ДВ бр. 8/27.1.1953 г.

380. Закрива се общ. Бара, Севлиевска околия.
Указ 487 на Президиума на Народното събрание от 16.12.1952 г.
обн. ДВ бр. 104/19.12.1952 г.

379. Закрива се Златоградска околия, Хасковски окръг. Открива се Маданска околия, в която се включват народни съвети от Златоградска, Смолянска и Ардинска околии. Присъединяват се населени места към Момчилградска и Ардинска околии.
Указ 425 на Президиума на Народното събрание от 06.10.1952 г.
обн. ДВ бр. 84/10.10.1952 г.

378. Преименува се с. Казашка махала, общ. Сталин, на с. Казашко.
Указ 261 на Президиума на Народното събрание от 23.05.1952 г.
обн. ДВ бр. 46/30.5.1952 г.

377. Преименуват се с. Орешак, Ботевградска околия, на с. Разлив; с. Тройца, Грудовска околия, на с. Гранитец.
Указ 183 на Президиума на Народното събрание от 15.04.1952 г.
обн. ДВ бр. 32/18.4.1952 г.

376. Отцепват се селата Завет и Подем от общ. Люляково, Айтоска околия, и се обособяват в самостоятелна община Завет, която преминава към Карнобатска околия.
Указ 88 на Президиума на Народното събрание от 26.02.1952 г.
обн. ДВ бр. 19/4.3.1952 г.

375. Преименуване на села от Търновска, Горнооряховска, Врачанска и Пазарджишка околии.
Указ 72 на Президиума на Народното събрание от 12.02.1952 г.
обн. ДВ бр. 15/19.2.1952 г.

374. Селата Беланица, Кошарите и Петруново, Радомирска околия, се сливат в с. Беланица. Селата Кошарите и Петруново се заличават от списъка на населените места.
Указ 28 на Президиума на Народното събрание от 23.01.1952 г.
обн. ДВ бр. 10/1.2.1952 г.

373. Селата Мали Богдан и Каравелово, околия Карловска, се сливат в с. Каравелово. С. Мали Богдан се заличава от списъка на населените места.
Указ 622 на Президиума на Народното събрание от 26.12.1951 г.
обн. ДВ бр. 2/4.1.1952 г.

372. Отцепват се села и махали от едни общини като се обособяват в самостоятелни общини или се присъединяват към други съществуващи общини.
Указ 498 на Президиум на Народното събрание от 27.09.1951 г.
обн. ДВ бр. 80/5.10.1951 г.

371. Отцепват се села и махали от едни общини като се обособяват в самостоятелни общини.
Указ 459 на Президиум на Народното събрание от 08.09.1951 г.
обн. ДВ бр. 74/14.9.1951 г.

370. Отцепват се села от едни общини като се обособяват в самостоятелни общини или се присъединяват към други съществуващи общини.
Указ 390 на Президиум на Народното събрание от 30.07.1951 г.
обн. ДВ бр. 65/14.8.1951 г.

369. Отцепват се села от едни общини и се обособяват в самостоятелни общини.
Указ 381 на Президиум на Народното събрание от 20.07.1951 г.
обн. ДВ бр. 60/27.7.1951 г.

368. Гр. София образува отделна административна единица. В градовете могат да се създават райони. Административно-териториалните промени стават с указ на Президиума на Народното събрание.
Закон за народните съвети на депутатите на трудещите се от 27.11.1951 г.
обн. ДВ бр. 95/27.11.1951 г.

367. Преименуват се населени места в Търговищка, Грудовска, Тервелска, Новозагорска, Асеновградска и Крумовградска околии.
Указ 557 на Президиума на Народното събрание от 17.11.1951 г.
обн. ДВ бр. 94/23.11.1951 г.

366. Общ. Бяла вода, Никополска околия, преминава към Свищовска околия. Отделят се селата Преселна и Тръница от общ. Мировци, Новопазарска околия, и се обособяват в самостоятелна община с център с. Преселна.
Указ 414 на Президиум на Народното събрание от 06.08.1951 г.
обн. ДВ бр. 65/14.8.1951 г.

365. Закрива се общ. Калтинец, Горнооряховска околия.
Указ 389 на Президиум на Народното събрание от 30.07.1951 г.
обн. ДВ бр. 65/14.8.1951 г.

364. Отцепват се села от едни общини като се присъединяват към други съществуващи общини. Сливат се села в ново населено място, като слетите села се заличават от списъка на населените места.
Указ 344 на Президиум на Народното събрание от 13.07.1951 г.
обн. ДВ бр. 58/20.7.1951 г.

363. Преименуват се населени места в Чирпанска, Белоградчишка, Гоцеделчевска, Видинска, Карловска, Разградска, Берковска, Радомирска, Бургаска, Ихтиманска, Пловдивска, Смолянска, Кулска, Ловешка, Благоевградска, Петричка, Санданска и Котелска околии.
Указ 334 на Президиум на Народното събрание от 29.06.1951 г.
обн. ДВ бр. 56/13.7.1951 г.

362. Определят се градовете, които образуват отделни административни единици, подчинени непосредствено на съответните окръжни народни съвети.
Указ 214 на Президиум на Народното събрание от 27.04.1951 г.
обн. ДВ бр. 36/4.5.1951 г.

361. Преименуват се на населени места от Карнобатска, Бургаска, Малкотърновска, Грудовска, Айтоска, Тутраканска, Беленска, Силистренска и Исперихска.
Указ 107 на Президиума на Народното събрание от 07.03.1951 г.
обн. ДВ бр. 21/13.3.1951 г.

360. Сливат се села и махали от Габровска околия, като слетите населени места се заличават от списъка на населените места.
Указ 92 на Президиум на Народното събрание от 28.02.1951 г.
обн. ДВ бр. 18/2.3.1951 г.

359. Отцепват се села от едни общини като се обособяват в самостоятелни общини или се присъединяват към други съществуващи общини. Сливат се села в ново населено място, като слетите села се заличават от списъка на населените места.
Указ 91 на Президиум на Народното събрание от 28.02.1951 г.
обн. ДВ бр. 18/2.3.1951 г.

358. Преименуват се на населени места от Търновска, Горнооряховска, Дряновска и Еленска околии.
Указ 48 на Президиум на Народното събрание от 31.01.1951 г.
обн. ДВ бр. 12/9.2.1951 г.

357. Преименуват се на населени места от Старозагорска, Казанлъшка, Чирпанска, Севлиевска, Берковска, Ямболска, Свиленградска и Станкедимитровска околии.
Указ 47 на Президиум на Народното събрание от 31.01.1951 г.
обн. ДВ бр. 12/9.2.1951 г.

356. Преименуват се на населени места от Габровска околия.
Указ 46 на Президиум на Народното събрание от 31.01.1951 г.
обн. ДВ бр. 12/9.2.1951 г.

355. Отцепват се села от едни общини като се обособяват в самостоятелни общини или се присъединяват към други съществуващи общини.
Указ 33 на Президиум на Народното събрание от 22.01.1951 г.
обн. ДВ бр. 8/26.1.1951 г.

354. Във Врачански окръг се включват Видинска, Ломска, Белоградчишка и Кулска околии; в Бургаски окръг - Елховска и Котелска околии; в Старозагорски окръг - Ямболска, Сливенска и Тополовградска околии.
Указ 689 на Президиум на Народното събрание от 30.12.1950 г.
обн. ДВ бр. 1/2.1.1951 г.

353. Заличават се Видински и Ямболски окръзи; Горнооряховски се заменя с Търновски.
Закон за изменение на чл.2 от закона за разделяне територията на Републиката на окръзи от 29.12.1950
обн. ДВ бр. 1/2.1.1951 г.

352. Отделят се села и колиби от едни общини и се обособяват в самостоятелни общини. Сливат се села в едно населено място. Слетите села се заличават от списъка на населените места.
Указ 664 на Президиум на Народното събрание от 22.12.1950 г.
обн. ДВ бр. 10/29.12.1950 г.

351. Преименуват се села в Троянска община, Свищовска, Хасковска, Кулска, Михайловградска и Плевенска околии.
Указ 663 на Президиум на Народното събрание от 22.12.1950 г.
обн. ДВ бр. 10/29.12.1950 г.

350. Отделят се села от едни общини и се обособяват в самостоятелни общини. Преместват се села от една община към друга. Сливат се населени места в едно населено място. Слетите се заличават от списъка на населените места.
Указ 632 на Президиум на Народното събрание от 09.12.1950 г.
обн. ДВ бр. 6/19.12.1950 г.

349. Първи Софийски район се наименува Сталински район.
Указ 653 на Президиум на Народното събрание от 16.12.1950 г.
обн. ДВ бр. 6/19.12.1950 г.

348. Гр. Марек се преименува на гр. Станке Димитров.
Указ 611 на Президиума на Народното събрание от 17.11.1950 г.
обн. ДВ бр. 276/23.11.1950 г.

347. Преименуват се села в Марекска, Грудовска, Пирдопска, Новопазарска и Ботевградска околии.
Указ 567 на Президиум на Народното събрание от 27.10.1950 г.
обн. ДВ бр. 257/31.10.1950 г.

346. Общ. Генерал Тошево, Ямболска околия, преминава към Тополовградска околия.
Указ 548 на Президиум на Народното събрание от 13.10.1950 г.
обн. ДВ бр. 247/19.10.1950 г.

345. Отделят се села от едни общини и се обособяват в самостоятелни общини. Преместват се села от една община към друга. Сливат се села в едно населено място. Слетите села се заличават от списъка на населените места.
Указ 490 на Президиум на Народното събрание от 16.09.1950 г.
обн. ДВ бр. 221/19.9.1950 г.

344. Пети Софийски район се наименува район "Вълко Червенков".
Указ 457 на Президиум на Народното събрание от 05.09.1950 г.
обн. ДВ бр. 214/11.9.1950 г.

343. Преименуват се села в Севлиевска, Казанлъшка и Елинпелинска околия.
Указ 448 на Президиум на Народното събрание от 01.09.1950 г.
обн. ДВ бр. 211/6.9.1950 г.

342. Преместват се общини от една околия към друга. Преместват се села от една община към друга.
Указ 436 на Президиум на Народното събрание от 28.08.1950 г.
обн. ДВ бр. 206/31.8.1950 г.

341. Признава се Мездренската селска община, Врачанска околия, за градска община.
Указ 435 на Президиум на Народното събрание от 26.08.1950 г.
обн. ДВ бр. 206/31.8.1950 г.

340. Преименува се гр. Неврокоп на гр. Гоце Делчев. Преименуват се села в Ямболска, Провадийска и Габровска околии.
Указ 360 на Президиум на Народното събрание от 28.07.1950 г.
обн. ДВ бр. 181/2.8.1950 г.

339. Преименува се гр. Сопот на гр. Вазовград.
Указ 319 на Президиум на Народното събрание от 04.07.1950 г.
обн. ДВ бр. 158/6.7.1950 г.

338. Преместват се общини от една околия към друга. Отделят се села от едни общини и се обособяват в самостоятелни общини. Сливат се села в едно населено място.
Указ 291 на Президиум на Народното събрание от 20.06.1950 г.
обн. ДВ бр. 147/23.6.1950 г.

337. Преименуват се села в Никополска, Грудовска, Трънска, Ловешка, Кулска, Оряховска и Разградска околии.
Указ 290 на Президиум на Народното събрание от 20.06.1950 г.
обн. ДВ бр. 147/23.6.1950 г.

336. Преименува се с. Новградец, Сталинска околия, на с. Суворово.
Указ 288 на Президиум на Народното събрание от 17.06.1950 г.
обн. ДВ бр. 144/20.6.1950 г.

335. Отделят се села от едни общини и се обособяват в самостоятелни общини. Сливат се села в едно населено място.
Указ 257 на Президиум на Народното събрание от 02.06.1950 г.
обн. ДВ бр. 133/7.6.1950 г.

334. Четвърти Софийски район се наименува Благоевски район. Преименуват се села, гари и колиби в различни околии.
Указ 236 на Президиум на Народното събрание от 22.05.1950 г.
обн. ДВ бр. 124/28.5.1950 г.

333. Общини преминават от една околия в друга. Отделят се села от една община и преминават към друга. Сливат се махали и села в едно населено място. Слетите села се заличават от списъка на населените места.
Указ 230 на Президиум на Народното събрание от 18.05.1950 г.
обн. ДВ бр. 119/22.5.1950 г.

332. Гр. Горна Джумая се преименува на гр. Благоевград.
Указ 209 на Президиум на Народното събрание от 03.05.1950 г.
обн. ДВ бр. 105/5.5.1950 г.

331. Преименуват се градове и села в Царевска, Елин Пелинска, Чирпанска, Кубратска, Ловешка, Оряховска и Старозагорска околии.
Указ 191 на Президиума на Народното събрание от 18.04.1950 г.
обн. ДВ бр. 95/22.4.1950 г.

330. Премества се общ. Куклен към Пловдивска околия. Признава се мах. Бърдо от с. Калотина, Годечка околия, за село. Сливат се селата Гроздово и Войниците, Чирпанска околия, в едно с. Гроздово. С. Войниците се заличава от списъка на населените места.
Указ 166 на Президиум на Народното събрание от 03.04.1950 г.
обн. ДВ бр. 81/6.4.1950 г.

329. Преименуват се села в Пловдивска, Михайловградска и Старозагорска околии.
Указ 165 на Президиум на Народното събрание от 01.04.1950 г.
обн. ДВ бр. 80/5.4.1950 г.

328. Преименуват се села в Новоселска, Преславска и Дуловска околии.
Указ 141 на Президиум на Народното събрание от 18.03.1950 г.
обн. ДВ бр. 71/25.3.1950 г.

327. Преименуват се села в Ямболска, Казанлъшка, Коларовградска, Радомирска и Белоградчишка околии.
Указ 131 на Президиум на Народното събрание от 10.03.1950 г.
обн. ДВ бр. 61/14.3.1950 г.

326. Отделят се села и махали от едни общини като се обособяват в самостоятелни общини или се присъединяват към други съществуващи общини. Заличават се села от списъка на населените места.
Указ 80 на Президиум на Народното събрание от 13.02.1950 г.
обн. ДВ бр. 40/17.2.1950 г.

325. Отделят се села от едни общини и се присъединяват към други. Общини преминават от една околия в друга.
Указ 53 на Президиум на Народното събрание от 03.02.1950 г.
обн. ДВ бр. 32/8.2.1950 г.

324. Преименуват се села и махали в Белослатинска, Първомайска, Ловешка, Троянска, Ломска, Средецка, Ямболска, Шуменска и Еленска околии.
Указ 45 на Президиум на Народното събрание от 31.01.1950 г.
обн. ДВ бр. 32/8.2.1950 г.

323. Преименува се гр. Шумен на гр. Коларовград. Втори Софийски район се наименува Коларовски район.
Указ 40 на Президиум на Народното събрание от 27.01.1950 г.
обн. ДВ бр. 25/31.1.1950 г.

322. Преименуват се села в Харманлийска, Малкотърновска, Пирдопска, Белослатинска, Берковска, Тополовградска, Шуменска и Еленска околии.
Указ 3 на Президиум на Народното събрание от 05.01.1950 г.
обн. ДВ бр. 8/11.1.1950 г.

321. Преименува се гр. Варна на гр. Сталин.
Указ 967 на Президиум на Народното събрание от 19.12.1949 г.
обн. ДВ бр. 296/21.12.1949 г.

320. Преместват се общини от една околия към друга. Преместват се села и махали от една община към друга.
Указ 957 на Президиум на Народното събрание от 09.12.1949 г.
обн. ДВ бр. 288/12.12.1949 г.

319. Преименуват се села в Пазарджишка, Айтоска, Ямболска, Димитровска, Ардинска, Казанлъшка, Толбухинска, Омуртагска, Чирпанска, Кюстендилска, Никополска, Бургаска и Габровска околии.
Указ 949 на Президиум на Народното събрание от 03.12.1949 г.
обн. ДВ бр. 285/8.12.1949 г.

318. Преименува се гр. Добрич на гр. Толбухин.
Указ 871 на Президиум на Народното събрание от 20.10.1949 г.
обн. ДВ бр. 247/25.10.1949 г.

317. Преименуват се села в Михайловградска и Поповска околии.
Указ 844 на Президиум на Народното събрание от 17.10.1949 г.
обн. ДВ бр. 243/20.10.1949 г.

316. Отделят се селата Лятно и Кус от Синивирска община, Новопазарска околия, и се присъединяват към общ. Долина.
Указ 792 на Президиум на Народното събрание от 23.09.1949 г.
обн. ДВ бр. 226/30.9.1949 г.

315. Отделя се с. Джурково от Манастирска община, Асеновградска околия, и се присъединява към Дряновска община.
Указ 791 на Президиум на Народното събрание от 23.09.1949 г.
обн. ДВ бр. 226/30.9.1949 г.

314. Признава се Кубратска селска община, Кубратска околия, за Кубратска градска община.
Указ 790 на Президиум на Народното събрание от 23.09.1949 г.
обн. ДВ бр. 226/30.9.1949 г.

313. Преименуват се: гр. Свети Врач - на гр. Сандански; с. Царева ливада, Дряновска околия, - на с. Върбаново; с. Мършовица, Никополска околия - на с. Любеново.
Указ 795 на Президиум на Народното събрание от 24.09.1949 г.
обн. ДВ бр. 224/28.9.1949 г.

312. Определя се състава на окръзите, създадени със Закона за разделяне територията на Републиката.
Указ 794 на Президиума на Народното събрание от 24.09.1949 г.
обн. ДВ бр. 224/28.9.1949 г.

311. Създават се окръзи като административни единици, по-големи от околиите.
Закон за разделяне територията на Републиката на окръзи от 17.09.1949 г.
обн. ДВ бр. 219/22.9.1949 г.

310. Преименува се гр. Дупница на гр. Марек.
Указ 650 на Президиума на Народното събрание от 14.07.1949 г.
обн. ДВ бр. 167/22.7.1949 г.

309. Преименува се гр. Перник на гр. Димитрово. Наименува се Трети софийски район на Димитровски район.
Указ 649 на Президиум на Народното събрание от 14.07.1949 г.
обн. ДВ бр. 162/16.7.1949 г.

308. Отделят се селата Лабец и Чучан от Долно Цибърска община, Ломска околия, и се обособяват в Лабецка община.
Указ 530 на Президиум на Народното събрание от 29.04.1949 г.
обн. ДВ бр. 99/3.5.1949 г.

307. Отделя се с. Орешене от Румянцевска община, Луковитска околия, и се обособява в Орешенска община.
Указ 529 на Президиум на Народното събрание от 29.04.1949 г.
обн. ДВ бр. 99/3.5.1949 г.

306. Отделя се с. Златна Панега, заедно с махалите Драганина могила, Банковци и Гайдаревци, от Малко Брестнишка община, Тетевенска околия, и се обособяват в Златно Панегска община.
Указ 528 на Президиум на Народното събрание от 29.04.1949 г.
обн. ДВ бр. 99/3.5.1949 г.

305. Отделя се с. Дъбен от Тодориченска община, Луковитска околия, и се обособява в Дъбенска община.
Указ 477 на Президиум на Народното събрание от 12.04.1949 г.
обн. ДВ бр. 89/19.4.1949 г.

304. Изменя се Указ № 580 от 09.04.1948 г., отнасящ се до разделянето на територията на Софийския градски народен съвет на шест района, като се уточняват границите на районите.
Указ 288 на Президиум на Народното събрание от 11.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 85/14.4.1949 г.

303. Отделя се с. Върбово от Чупренската община, Белоградчишка околия, и се обособява в Върбовска община.
Указ 404 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 82/11.4.1949 г.

302. Отделя се с. Своде от Калугеровска община, Ботевградска околия, и се обособява в Своденска община.
Указ 403 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 82/11.4.1949 г.

301. Отделя се с. Горско Калугерово от Добромирска община, Севлиевска околия, и се обособява в Горско Калугеровска община.
Указ 402 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 82/11.4.1949 г.

300. Отделят се селата Неговановци и Ясен от Винаровска община, Видинска околия, и се обособяват в Неговановска община.
Указ 401  на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 82/11.4.1949 г.

299. Отделя се с. Драшан от Каменополска община, Белослатинска околия, и се обособява в Драшанска община.
Указ 400 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 82/11.4.1949 г.

298. Отделя се с. Дрянковец от Мъгленска община, Айтоска околия, и се обособява в Дрянковска община.
Указ 399 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 82/11.4.1949 г.

297. Отделят се селата Борисово и Хаджи Димитрово Безмерска община, Ямболска околия, и се обособяват в Борисовска община.
Указ 413 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 80/8.4.1949 г.

296. Отделят се колиби от Тревненска община, Дряновска околия, и се обособяват в отделна Поповска община, с център с. Поповци.
Указ 412 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 80/8.4.1949 г.

295. Отделя се с. Пепелина от Двемогилска община, Беленска околия, и се обособява в Пепелинска община.
Указ 411 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 80/8.4.1949 г.

294. Отделя се с. Омурово от Черногорска община, Чирпанска околия, и се обособява в Омуровска община.
Указ 410 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 80/8.4.1949 г.

293. Отделя се с. Момино село от Стремска община, Пловдивска околия, и се обособява в Моминоселска община.
Указ 409 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 80/8.4.1949 г.

292. Отделят се колиби от Белицката община, Дряновска околия, и се обособяват в Фъревска община.
Указ 408 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 80/8.4.1949 г.

291. Отцепват се с. Кутово от Славотрънска община и с. Антимово от Капитановска община, Видинска околия, и се обособяват в Кутовска община.
Указ 407 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 80/8.4.1949 г.

290. Отцепва се с. Струпец от Романска община, Врачанска околия, и се обособява в Струпецка община.
Указ 406 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 80/8.4.1949 г.

289. Отцепва се с. Кочан от Сатовчанска община, Неврокопска околия, и се обособява в Кочанска община.
Указ 405 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 80/8.4.1949 г.

288. Признават се махалите Средни рът, Подлес, Скръвенското, Кондурите, Койчовци, Момчово тръне и Бочовското от с. Караш, Врачанска околия, за отделно с. Средни рът.
Указ 427 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 79/7.4.1949 г.

287. Маджарската община със седалище с. Говедарци, Самоковска околия, да носи името Говедарска община.
Указ 426 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 79/7.4.1949 г.

286. Признава се махала Дретин от с. Неделище, Годечка околия, за отделно с. Дретин.
Указ 425 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 79/7.4.1949 г.

285. Признава се махала Васильово от с. Рибарица, Тетевенска околия, за отделно с. Васильово.
Указ 424 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 79/7.4.1949 г.

284. Признават се махалите Локвата и Альов гроб от с. Вуково, Марецка околия, за отделно с. Локвата.
Указ 423 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 78/6.4.1949 г.

283. Отделя се с. Майор Узуново Смърданска община, Видинска околия, и се присъединява към Винаровска община.
Указ 422 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 78/6.4.1949 г.

282. Отделя се с. Сливница от Микревска община, Светиврачка околия, и се присъединява към гара Пиринска община.
Указ 421 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 78/6.4.1949 г.

281. Отделя се с. Избул от Стоян Михайловска община, Новопазарска околия, и се присъединява към Войводска община.
Указ 420 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 78/6.4.1949 г.

280. Отделя се с. Дойранци от Тодор Икономовска община, Новопазарска околия, и се присъединява към състава на Ружицка община.
Указ 419 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 78/6.4.1949 г.

279. Отделя се с. Чешлянци от Драгойчинска община, Кюстендилска околия, и се присъединява към Средоречка община.
Указ 418 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 77/5.4.1949 г.

278. Отделя се с. Мезек от Малко Градищенска община, Свиленградска околия, и се присъединява към Свиленградска община.
Указ 417 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 77/5.4.1949 г.

277. Отделя се с. Кошава от Гомотарска община, Видинска околия, и се присъединява към Сланотрънска община.
Указ 414 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 77/5.4.1949 г.

276. Отделя се с. Староселка от Бялоречка община, Преславска околия, и се присъединява към Виницка община.
Указ 416 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 77/5.4.1949 г.

275. Отделя се с. Джигурово от Склавска община, Свети врачка околия, и се присъединява към Светиврачка община.
Указ 415 на Президиум на Народното събрание от 31.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 77/5.4.1949 г.

274. Отделят се селата Буково и Воден от Драгойновска община, Първомайска околия, и се обособяват в Буковска община.
Указ 341 на Президиум на Народното събрание от 22.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 71/29.3.1949 г.

273. Отделя се с. Пъдарево от Мокренска община, Котленска околия, и се обособява в Пъдаревска община.
Указ 340 на Президиум на Народното събрание от 22.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 71/29.3.1949 г.

272. Отделя се с. Нейково от Жеравненска община, Котленска околия, и се обособява в Нейковска община.
Указ 339 на Президиум на Народното събрание от 22.03.1949 г.
обн. ДВ бр. 71/29.3.1949 г.

271. Отделят се махалите Рехталинска, Ватралевска, Милевска, Валявичарска и Рудешка от с. Реково, Раковска селска община, Кюстендилска околия, и се присъединяват към Стародаловската селска община с център с. Стародалово, същата околия.
Указ 1180 на Президиум на Народното събрание от 06.08.1948 г.
обн. ДВ бр. 187/11.8.1948 г.

270. Отделят се селата Трънак, Соколец, Каравелово, Чифлишка махала, Манастирец, Емирово и Добромир от състава на Дъскотненската сел. община, Айтоска околия, и се обособяват в отделна съставна Трънишка селска община с център с. Трънак, същата околия.
Указ 1185 на Президиум на Народното събрание от 06.08.1948 г.
обн. ДВ бр. 187/11.8.1948 г.

269. Отделя се с. Крумово градище от състава на Деветашката съставна селска община, Карнобатска околия, и се обособява в самостоятелна Крумовоградищенска селска община с център с. Крумово градище, същата околия.
Указ 1186 на Президиум на Народното събрание от 06.08.1948 г.
обн. ДВ бр. 187/11.8.1948 г.

268. Отделя се махала Свидненска река от с. Искрец, Искрецка селска община, Софийска околия, и се присъединява към с. Свидня от състава на Свогенската селска община с център с. Своге, същата околия.
Указ 1184 на Президиум на Народното събрание от 06.08.1948 г.
обн. ДВ бр. 187/11.8.1948 г.

267. Отделя се гара Костенец баня от състава на Костенската сел. община, Ихтиманска околия, и се обособява в отделна г. Костенец банска сел. съставна общ., в която влизат селата Момина баня,Голак,Горна и Долна Василица,с център г. Костенец баня,същата околия.
Указ 1183 на Президиум на Народното събрание от 06.08.1948 г.
обн. ДВ бр. 187/11.8.1948 г.

266. Отделя се селата Ковачевци и Ракиловци от състава на Сирищнишката селска община, Радомирска околия, и се обособяват в отделна съставна Ковачевска селска община с център с. Ковачевци, същата околия.
Указ 1182 на Президиум на Народното събрание от 06.08.1948 г.
обн. ДВ бр. 187/11.8.1948 г.

265. Отделя се с.Болярино от състава на Белоземската селска община, Пловдивска околия, и се обособява в самостоятелна Боляринска селска община с център с. Болярово, същата околия.
Указ 1181 на Президиум на Народното събрание от 06.08.1948 г.
обн. ДВ бр. 187/11.8.1948 г.

264. Отделя се махала Брашненица от с. Друмохар, влизащо в състава на Ваксевската селска община, Кюстендилска околия, и се присъединява към с. Еремия, влизащо в състава на Еремийската селска община с център с. Еремия, същата околия.
Указ 1179 на Президиум на Народното събрание от 06.08.1948 г.
обн. ДВ бр. 187/11.8.1948 г.

263. Отделя се с. Дрангово, без махалата Яковица, от състава на Кирковската селска община, Златоградска околия, и се присъединява към състава на Бенковската селска община с център с. Бенковски, същата околия.
Указ 1177 на Президиум на Народното събрание от 06.08.1948 г.
обн. ДВ бр. 187/11.8.1948 г.

262. Отделя се с. Крумово от състава на Генерал Инзовската селска община, Ямболска околия, и се обособява в самостоятелна Крумовска селска община с център с. Крумово, същата околия.
Указ 1176 на Президиум на Народното събрание от 06.08.1948 г.
обн. ДВ бр. 187/11.8.1948 г.

261. Отделя се с. Виница от състава на Първомайската градска община, Първомайска околия, и се обособява в самостоятелна Винишка селска община с център с. Виница, същата околия.
Указ 1168 на Президиум на Народното събрание от 06.08.1948 г.
обн. ДВ бр. 187/11.8.1948 г.

260. Признава се с. Атанасово, Бургаска община, Бургаска околия, за съставна част на гр. Бургас под наименование квартал Атанасово. Заличава се с. Атанасово от списъка на населените места в Народна република България.
Указ 808 на Президиум на Народното събрание от 15.05.1948 г.
обн. ДВ бр. 161/12.7.1948 г.

259. Въз основа на чл. 35, т. 18 от Конституцията на НРБ и на чл. 3 от Закона за нар. съвети територията на Столичния нар. съвет се разделя на 6 района - I, II, III, IV, V и VI, включващ селищата Красно село, Павлово, Овча купел, Бояна, Княжево и др.
Указ 580 на Президиум на Народното събрание от 01.04.1948 г.
обн. ДВ бр. 82/9.4.1948 г.

258. България е Народна Република
Конституция на Народна република България от 04.12.1947 г.
обн. ДВ бр. 284/6.12.1947 г.

257. Преименуват се: с. Надеждино, Асеновградско - на с. Милево; с. Борисово, Казанлъшко - на с. Манолово; с. Макензен, Тервелско - на с. Орляк; с. Батемберг, Разградско - на с. Благоево; селата Горни и Долни Дупини, Търновско - на Горен и Долен Еневец и др.
Заповед 7552 на Министерство на народното просвещение от 13.11.1947 г.
обн. ДВ бр. 272/22.11.1947 г.

256. Сливат се Златидолската селска община, Харманлийска околия, и Симеоновградската градска община в една община под общото име гр. Марица.
Заповед 3389 II на Министерство на вътрешните работи от 05.09.1947 г.
обн. ДВ бр. 245/22.10.1947 г.

255. Преименуват се: с. Гушанци, Берковско - на с. Замфирово; селата Горно Борисово и Долно Борисово, Еленско - на Долно Шивачево и Горно Шивачево; с. Ген. Панайотово, Момчилградско - на с. Метличина.
Заповед 5750 на Министерство на народното просвещение от 13.09.1947 г.
обн. ДВ бр. 221/24.9.1947 г.

254. Преименуват се: с. Симеоново, Спасовска община, Генералтошевска околия - на с. Ал. Стамболийски; с. Симеоново, Владимировска община, Исперихска околия - на с. Здравец; с. Сабин - на с. Йорданово; с. Царско, Пазарджишко - на с. Памидово и др.
Заповед 5530 на Министерство на народното просвещение от 07.09.1947 г.
обн. ДВ бр. 215/17.9.1947 г.

253. Селата Марийно и Раковски, Хасковска околия, и Черноконьово, Чирпанска околия, се обединяват в едно селище, което се провъзгласява за град Димитровград. Общ. Марийно, Раковски и Черноконьово се закриват. Горните села се заличават от списъка на нас. места
Постановление 3 на МС от 02.09.1947 г.
обн. ДВ бр. 207/6.9.1947 г.

252. Преименуват се: с. Генерал Драганово, Тутраканско - на с. Пожарево; с. Поручик Геново, Тутраканско - на с. Ножарово; с. Цар Борис, Балчишко - на с. Септемврийци; с. Кирилово, Свиленградско - на с. Георги Добрево.
Заповед 5011 на Министерство на народното просвещение от 08.08.1947 г.
обн. ДВ бр. 188/15.8.1947 г.

251. Прибавя се нова ал. към чл. 1 - селата около София Обеля, Връбница, Илиенци и др. под наименованието Чохаджийско предградие се присъединяват към Столична голяма община. Към чл. 24 се прибавя забележка 2, съгласно която част от горните общини се закриват.
Закон за изменение и допълнение на Наредбата-закон за Столичната голяма община от 27.06.1947 г.
обн. ДВ бр. 154/7.7.1947 г.

250. Преименуват се: с. Голяма Арда, Разградско - на с. Острово; с. Махзар паша, Разградско - на с. Воден; с. Згалювец, Плевенско - на с. Згалево.
Заповед 3173 на Министерство на народното просвещение от 07.06.1947 г.
обн. ДВ бр. 136/16.6.1947 г.

249. Преименуват се: с. Кирил, Златоградско - на с. Бенковски; с. Царица Йоана, Ст.Загорско - на с. Разкаяние; с. Борисово , Поповско - на с. Славяново; с. Кирилово, Врачанско - на с. Стояновци; с. Кирилово, Плевенско - на с. Градина и др.
Заповед 2604 на Министерство на народното просвещение от 19.05.1947 г.
обн. ДВ бр. 120/28.5.1947 г.

248. Преименуват се: с. Ген. Жеково, Тутраканско - на с. Ст. Караджа; с. Цар Борис, Панагюрско - на Свобода; с. Шекер бунар, Ст.Загорско - на Сладък кладенец; с. Кара бунар, Ст.Загорско - на с. Кладенчово; с. Кн. Александрово, Хаск.-на с. Александрово и др .
Заповед 2127 на Министерство на народното просвещение от 06.03.1947 г.
обн. ДВ бр. 108/13.5.1947 г.

247. Заличава се от списъка на населените места махалата Кьошко, Кюстендилска околия, която фактически се е сляла със с. Пипирков чифлик, и се присъединява към с. Пиперков чифлик, община Слокощница, Кюстендилска околия.
Заповед 1569 на Министерство на вътрешните работи от 03.05.1947 г.
обн. ДВ бр. 108/13.5.1947 г.

246. Преименуват се: с. Малко Борисово, Пловдивско - на с. Правище; с. Кн. Евдокия, Новозагорско - на с. Конаре; с. Фердинандово, Карнобатско - на с. Славянци; с. Клементина, Пловдивско - на с. Труд .
Заповед 1189 на Министерство на народното просвещение от 18.03.1947 г.
обн. ДВ бр. 68/25.3.1947 г.

245. Преименуват се: с. Кирилово, Хасковско - на с. Стамболийски; с. Кирилово, Преславско - на с. Кирково; с. Кн. Симеон, Добричко - на с. Дончево; с. Евдокия, Преславско - на с. Ловец, а общината - на Ловецка; с. Фердинандово, Севлиевско - на с. Янтра и др.
Заповед 1190 на Министерство на народното просвещение от 18.03.1947 г.
обн. ДВ бр. 68/25.3.1947 г.

244. Отделя се с. Рибни дол и с. Хамбар от състава на Тополовската община, Асеновградска околия, и се присъединяват към Загражденската селска община, Ардинска околия.
Заповед 4409 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1946 г.
обн. ДВ бр. 8/13.1.1947 г.

243. Отделя се махала Главите, съставна част на с. Загъжене, община Брезе, Софийска околия, и се присъединява към с. Искрец, община Искрец, същата околия.
Заповед 4385  на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1946 г.
обн. ДВ бр. 8/13.1.1947 г.

242. Преброяване на населението - 31.12.1946 г.
Преброяване на населението - 31.12.1946 г.

241. Преименуват се: с. Кн. Надежда, Хасковско - на с. Нова Надежда; с. Фердинандово, Добричко - на с. Ведрина; с. М. Луиза, Горнооряховско - на с. Благоево; с. Фердинандово, Пловдивско - на с. Първенец.
Заповед 6628 на Министерство на народното просвещение от 21.11.1946 г.
обн. ДВ бр. 275/29.11.1946 г.

240. Преименува се гара Прокопаник на гара Майор Томсън.
Заповед 6211 на Министерство на народното просвещение от 07.11.1946 г.
обн. ДВ бр. 264/16.11.1946 г.

239. Преименуват се: гр. Борисовград - на гр. Първомай; гара Гаврен - на гара Милковица; гара Милковица по линията София-Пловдив - на гара Побит камък; гара Борисовград - на гара Първомай; с. Страцимир, Варненско - на с. Чернево.
Заповед 2431 на Министерство на народното просвещение от 31.05.1946 г.
обн. ДВ бр. 120/31.5.1946 г.

238. Отделят се с. Бърдарево и с. Голица от състава на Козиченската селска община, Поморийска околия, Бургаска област, и се присъединяват към община Долен чифлик, Варненска околия, Варненска област.
Заповед 777 на Министерство на вътрешните работи от 29.04.1946 г.
обн. ДВ бр. 103/10.5.1946 г.

237. Отделя се с. Бакьово от състава на Огойската селска община, Софийска околия, и се присъединява към Ребровската селска община, същата околия.
Заповед 703 на Министерство на вътрешните работи от 19.04.1946 г.
обн. ДВ бр. 101/7.5.1946 г.

236. Отменя се п. 1 от глава 7 за Дупнишка околия, Заповед № 2912 от 31.12.1945 г., обн., ДВ, бр. 36 от 15.02.1946 г., с която се открива нова Бараковска сел. община, като селата Бараково и селището "Фабриките" остават в състава на Кочериновска сел. община.
Заповед  663 на Министерство на вътрешните работи от 15.04.1946 г.
обн. ДВ бр. 100/4.5.1946 г.

235. Отделя се с. Господинци от Осиковската селска община, Неврокопска околия, и се присъединява към Неврокопската градска община.
Заповед 432 на Министерство на вътрешните работи от 20.03.1946 г.
обн. ДВ бр. 70/27.3.1946 г.

234. Отменя се п. 1 от глава IV за Софийска околия, Заповед № 2914/31.12.1945 г., обн. ДВ, бр. 36/15.02.1946 г., с която се открива нова Германска селска община, като занапред с. Герман остава в състава на Панчаревската селска община.
Заповед 392 на Министерство на вътрешните работи от 15.03.1946 г.
обн. ДВ бр. 67/23.3.1946 г.

233. Премества се центърът на Тънкорътската селска община, Еленска околия, от с. Тънки рът в с. Средно и се образува нова Средно селска община, в която се включват махалите Новогорци, Изворци, Повеля, Рибарци и Чуката от Ставрешката селска община.
Заповед 390 на Министерство на вътрешните работи от 15.03.1946 г.
обн. ДВ бр. 67/23.3.1946 г.

232. Отделят се общините Веселиново и Риш от Преславската околия и се присъединяват към Шуменска околия.
Заповед 393 на Министерство на вътрешните работи от 15.03.1946 г.
обн. ДВ бр. 67/23.3.1946 г.

231. Отделя се с. Житница от Калояновската селска община, Пловдивска околия, и се обособява в самостоятелна Житнишка селска община с център с. Житница, същата околия.
Заповед 391 на Министерство на вътрешните работи от 15.03.1946 г.
обн. ДВ бр. 67/23.3.1946 г.

230. Селата Малък Поровец и Димитрово се отделят от състава на Исперихската селска община, същата околия, и се обособяват в самостоятелна Малък Поровецка селска община с център с. Малък Поровец, Исперихска околия.
Заповед 318 на Министерство на вътрешните работи от 08.03.1946 г.
обн. ДВ бр. 61/16.3.1946 г.

229. Отделя се с. Юделник от Новоселската селска община, Русенска околия, и се обособява в самостоятелна Юделнишка селска община с център с. Юделник, същата околия.
Заповед 319 на Министерство на вътрешните работи от 08.03.1946 г.
обн. ДВ бр. 61/16.3.1946 г.

228. Отделят се селата Черноград и Раклиново от състава на Тополнишката селска община, Айтоска околия, и се обособяват в самостоятелна Черноградска селска община с център с. Черноград, същата околия.
Заповед 320 на Министерство на вътрешните работи от 08.03.1946 г.
обн. ДВ бр. 61/16.3.1946 г.

227. Прехвърля се Царскоселската селска община от Чирпанска околия, Старозагорска област, в Първомайска околия, същата област.
Заповед 261 на Министерство на вътрешните работи от 28.02.1946 г.
обн. ДВ бр. 58/13.3.1946 г.

226. Отменя се п. 2 на глава VIII, Харманлийска околия, на Заповед № 2912/ 31.12.1945 г., обн. в "Държавен вестник", бр. 36 от 15.02.1946 г., с която се закрива Пчеларската селска община, Харманлийска околия, като същата остава да съществува и занапред.
Заповед 287 на Министерство на вътрешните работи от 04.03.1946 г.
обн. ДВ бр. 56/11.3.1946 г.

225. Отделя се с. Чалъково от Белоземската селска община, Пловдивска околия, и се обособява в самостоятелна Чалъковска селска община с център с. Чалъково, същата околия.
Заповед 290 на Министерство на вътрешните работи от 04.03.1946 г.
обн. ДВ бр. 56/11.3.1946 г.

224. Отделят се селата Бусинци и Ерул от състава на Вуканската селска община, Трънска околия, и се обособява в отделна Бусинска селска община с център с. Бусинци, същата околия.
Заповед 291 на Министерство на вътрешните работи от 04.03.1946 г.
обн. ДВ бр. 56/11.3.1946 г.

223. Отделя се с. Хотанца от Новоселската селска община, Русенска околия, и се обособява в самостоятелна Хотанска селска община с център с. Хотанца, същата околия.
Заповед 292 на Министерство на вътрешните работи от 04.03.1946 г.
обн. ДВ бр. 56/11.3.1946 г.

222. Селището Среднорек, намиращо се в землището на с. Драгалевски, Кюстендилска околия, се признава за отделно село под името село Среднорек.
Заповед 251 на Министерство на вътрешните работи от 26.02.1946 г.
обн. ДВ бр. 251/6.3.1946 г.

221. Отделя се с. Кочова от състава на Садовската селска община, Асеновградска околия, и се обособява в самостоятелна Кочовска селска община с център с. Кочово, същата околия.
Заповед 255 на Министерство на вътрешните работи от 26.02.1946 г.
обн. ДВ бр. 52/6.3.1946 г.

220. Отделя се с. Славейково от състава на Гостиловската селска община, Дряновска околия, и се обособява в самостоятелна Славейковска селска община с център с. Славейково, същата околия.
Заповед 254 на Министерство на вътрешните работи от 26.02.1946 г.
обн. ДВ бр. 52/6.3.1946 г.

219. Признава се махала Озърновци от с. Горни Романци, Брезнишка околия, за отделно село под името с. Озърновци.
Заповед 232 на Министерство на вътрешните работи от 21.02.1946 г.
обн. ДВ бр. 49/2.3.1946 г.

218. Отделя се с. Голямо Соколово от Подгорицката селска община, Търговищко, и се обособява като самостоятелна Голямо Соколовска община с център с. Голямо Соколово, същата околия.
Заповед 2915 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
обн. ДВ бр. 47/28.2.1946 г.

217. Създава се нова Кресненска сел. общ. с център с. Кресна, която се отделя от Ощавската сел. общ. - Св. Врачка околия, Горноджум. обл.; създ. се нова Бистрилицка сел. общ. с център с. Бистрилица, която се отделя от Гаганицката с. общ., Берк.ок., Врач. обл.
Заповед 2917 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
обн. ДВ бр. 46/27.2.1946 г.

216. Отделя се с. Варана от Градищенската селска община, Павликенска околия, и се обособява в самостоятелна Варанска селска община, същата околия.
Заповед 2918 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
обн. ДВ бр. 46/27.2.1946 г.

215. Отделя се с. Селище от състава на Славейновската селска община, Смолянска околия, и се присъединява към Устовската селска община, същата околия.
Заповед 2916 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
обн. ДВ бр. 46/27.2.1946 г.

214. Отделя се с. Малък извор от състава на Ябланската селска община, Тетевенска околия, и се образува нова Малък изворска селска община с център с. Малък извор.
Заповед 2913 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
обн. ДВ бр. 36/15.2.1946 г.

213. Създават се нови селски общини в Св. Врачка околия на Горноджумайска област; в Плевенска и Търновска околии на Плевенска област; в Карловска околия на Пловд. област; в Софийска околия на Соф. област и в Старозагорска околия на Старозагорска област.
Заповед 2914 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
обн. ДВ бр. 36/15.2.1946 г.

212. Създават се нови селски общини в околиите на Бургаска, Варненска, Пловдивска и Софийска области.
Заповед 2911 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
обн. ДВ бр. 36/15.2.1946 г.

211. Създават се нови селски общини в околиите на Бургаска, Варненска, Врачанска, Горноджумайска, Плевенска, Русенска, Софийска и Старозагорска области.
Заповед 2912   на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
обн. ДВ бр. 36/15.2.1946 г.

210. Създават се нови селски общини в околиите на Бургаска, Варненска, Врачанска, Плевенска, Русенска, Софийска и Старозагорска области.
Заповед 2910 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
обн. ДВ бр. 16/23.1.1946 г.

209. Създават се нови селски общини в околиите на Бургаска, Варненска, Врачанска, Горноджумайска, Плевенска, Пловдивска, Русенска, Софийска и Старозагорска области.
Заповед 2885 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
обн. ДВ бр. 8/12.1.1946 г.

208. Отделя се с. Долна Градещница от състава на Беличката селска община, Св. Врачка околия, и се присъединява към Гара Пиринската селска община, същата околия.
Заповед 2886 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
обн. ДВ бр. 5/9.1.1946 г.

207. Признава се махала Брестово на с. Тросково, Изворска община, Горноджумайска околия, за отделно село под името с. Брестово.
Заповед 2889 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
обн. ДВ бр. 5/9.1.1946 г.

206. Отделя се с. Звънец от състава на Генерал Киселовската селска община, Варненска околия, и се присъединява към Гара Оборищенска селска община, същата околия.
Заповед 2888 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
обн. ДВ бр. 5/9.1.1946 г.

205. Отделя се с. Тихомирово от новообразуваната Знаменосецка селска община, Старозагорска околия, и остава в състава на Радневската селска община, същата околия.
Заповед 2887 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
обн. ДВ бр. 5/9.1.1946 г.

204. Премества се центърът на Севарска селска община, Кубратска околия, от с. Севар в с. Сушево, същата околия, като общината се преименува на Сушевска селска община.
Заповед 2880 на Министерство на вътрешните работи от 31.12.1945 г.
обн. ДВ бр. 5/9.1.1946 г.

203. Преименуват се: гара Ген. Михайлов - на гара Михайловград; гара Белица на р. Струма - на гара Огражден; гара Левуново в землището на с. Дамяница - на гара Дамяница; с. Княз Борисово, Харманлийско - на с. Славяново; гр. Борисовград - на гр. Първомай.
Заповед 9159 на Министерство на народното просвещение от 27.12.1945 г.
обн. ДВ бр. 4/5.1.1946 г.

202. М. Кошарите от с. Жабокрът, Кюстендилска околия, става с. Ябълково, което се отделя от Слокощицката селска община и се присъединява към Кюстендилската градска община.
Заповед 2350 на Министерство на вътрешните работи от 27.10.1945 г.
обн. ДВ бр. 261/8.11.1945 г.

201. Създава се нова Аспаруховска селска община, Плевенска околия, включваща с. Аспарухово, което се отделя от селска община Левски.
Заповед 1770 на Министерство на вътрешните работи от 23.08.1945 г.
обн. ДВ бр. 230/3.10.1945 г.

200. Създава се нова Дюлевска селска община, Панагюрска околия, в чийто състав се включва с. Дюлево, което се отделя от Стрелчанската селска община.
Заповед 1644 на Министерство на вътрешните работи от 09.08.1945 г.
обн. ДВ бр. 199/28.8.1945 г.

199. Откриват се нови селски общини в околиите на Бургаска, Варненска, Врачанска, Горноджумайска, Плевенска, Пловдивска, Русенска, Софийска и Старазагорска области.
Заповед 2815 на Министерство на вътрешните работи от 27.12.1945 г.
обн. ДВ бр. 306/31.12.1945 г.

198. Откриват се нови селски общини, в чийто състав се включват села, които се отделят от други селски общини, в околиите на Бургаска, Варненска, Врачанска, Г. Джумайска, Плевенска, Пловдивска, Русенска, Софийска и Ст. Загорска области.
Заповед 2506 на Министерство на вътрешните работи от 14.11.1945 г.
обн. ДВ бр. 278/28.11.1945 г.

197. Правят се промени в състава на общините във Варненска, Врачанска, Пловдивска, Русенска, Софийска и Ст. Загорска области - откриване на нови селски общини, отделяне на села от една селска община и присъединяването им към друга селска община и др.
Заповед 2310 на Министерство на вътрешните работи от 24.10.1945 г.
обн. ДВ бр. 258/5.11.1945 г.

196. Открива се нова Мелнишка селска община, Елховска околия, в чийто състав се включва с. Мелница, което се отделя от Лесовската селска община.
Заповед 244 на Министерство на вътрешните работи от 10.10.1945 г.
обн. ДВ бр. 244/19.10.1945 г.

195. Отделя се с. Одоровци от Белотинската селска община, Белоградчишка околия, и се присъединява към Буковицката селска община, като административно се прехвърля към Ломска околия.
Заповед 1620 на Министерство на вътрешните работи от 07.08.1945 г.
обн. ДВ бр. 189/16.8.1945 г.

194. Отделя се с. Черно поле, Белоградчишко, от Белотинската селска община, същата околия, и се обособява в самостоятелна Чернополска община, Белоградчишка околия.
Заповед 1618 на Министерство на вътрешните работи от 07.08.1945 г.
обн. ДВ бр. 189/16.8.1945 г.

193. Отделя се с. Гюргич, Белоградчишко, от Белотинската селска община, Белоградчишка околия, и се обособява в самостоятелна Гюргичка селска община, Белоградчишка околия.
Заповед 1617 на Министерство на вътрешните работи от 07.08.1945 г.
обн. ДВ бр. 189/16.8.1945 г.

192. Отделят се от Преславска околия общините Смедовска и Янковска и се присъединяват в административно отношение към Шуменска околия.
Заповед 2349 на Министерство на вътрешните работи от 27.10.1945 г.
обн. ДВ бр. 258/5.11.1945 г.

191. Преименува се с. Масларе, Новоселско, със старото му име Мусачево.
Заповед 6053   на Министерство на народното просвещение от 26.09.1945 г.
обн. ДВ бр. 233/6.10.1945 г.

190. Белотинската селска община, Белоградчишка околия, се присъединява в административно отношение към Ломска околия, Врачанска област.
Заповед 1619 на Министерство на вътрешните работи от 07.08.1945 г.
обн. ДВ бр. 189/16.8.1945 г.

189. Признава се селската община Левски за градска община.
Постановление 1 на МС от 03.08.1945 г.
обн. ДВ бр. 186/13.8.1945 г.

188. Открива се нова Строевска селска община с център с. Строево, в чийто състав се включва с. Строево, което се отделя от Климентиновската селска община, Пловдивска околия.
Заповед 1383 на Министерство на вътрешните работи от 11.07.1945 г.
обн. ДВ бр. 164/18.7.1945 г.

187. Отделят се общините Каменица, Лъджене, Чепино, Ракитово, Дорково, Цветино и Константиново от Пещерска околия и се присъединяват в административно отношение към Пазарджишка околия.
Заповед 1187 на Министерство на вътрешните работи от 16.06.1945 г.
обн. ДВ бр. 152/4.7.1945 г.

186. Отменя се Заповед № 945 от 12.05.1945 г. на МВР само относно преместването на центъра на Стрезимировската селска община, Трънска околия, от с. Стрезимировци в с. Реяновци и преименуването на общината от Стрезимировска на Реяновска.
Заповед 1183 на Министерство на вътрешните работи от 15.06.1945 г.
обн. ДВ бр. 145/26.6.1945 г.

185. Отменя се Заповед № 716 от 11.04.1945 г. на МВР в часта й относно отделянето на махала Христовци от Еленска градска община и присъединяването й към Илаковрътската селска община.
Заповед 1179 на Министерство на вътрешните работи от 15.06.1945 г.
обн. ДВ бр. 144/25.6.1945 г.

184. Отделя се квартал "Ст. Караджа" от с. Орландовци и се присъединява към с. Малашевци, Софийско.
Заповед 1112 на Министерство на вътрешните работи от 07.06.1945 г.
обн. ДВ бр. 137/16.6.1945 г.

183. Създава се нова Челопекска селска община, Врач. ок., Врач. област, с център с. Челопек, което се отцепва от Паволченската сел. общ.; създава се нова Черковненска сел. общ., Разгр.ок., Рус. обл., с център с. Черковна, което се отделя от Ясеновецка с.общ.
Заповед 1068 на Министерство на вътрешните работи от 31.05.1945 г.
обн. ДВ бр. 132/11.6.1945 г.

182. Преименуват се: села от общината на с. Паскалево, Добричко; с. Ген. Лазаров, Алфатарска община - на с. Лясковик; с. Княз Хесенски, Силистренско - на с. Бръчма; с. Овнец, Варн. - на с. Кап. Радев; мах. "Св. Георги", гр. Поморие - на мах."Ив. Червенков"
Заповед 3688 на Министерство на народното просвещение от 29.05.1945 г.
обн. ДВ бр. 127/5.6.1945 г.

181. Създават се нови селски общини; отделят се села и махали от една селска община и се присъед. към друга; сливат се села; преместват се центрове на общини; отменя се Зап. № 593 от 27.03.1945 г. на МВР в околиите на Врач., Пловд., Плев., Соф. и Ст.Заг.обл.
Заповед 945 на Министерство на вътрешните работи от 12.05.1945 г.
обн. ДВ бр. 114/19.5.1945 г.

180. Отделя се Лакатнишката селска община от Врачанска околия и се присъединява към Софийска околия.
Заповед 842 на Министерство на вътрешните работи от 24.04.1945 г.
обн. ДВ бр. 100/30.4.1945 г.

179. Създава се Тополовградска адм. околия, включваща общините Тополовградска, Устремска, Хлябовска, Голямо Манастирска, Синаповска, които се отделят от Елховска околия, Орловдолска, която се отд.от Харманл. ок., и Светлинска общ.,която се отд.от НЗаг околия.
Указ 19 на Регенти на България от 19.04.1945 г.
обн. ДВ бр. 99/29.4.1945 г.

178. Преименуват се с. Черничани, Карловско - на с.Сушица; с. Гаврен, Никополска околия - на с.Милковица; с.Архангелово,Пловд. - на с. Секирово; с. Изворите, Г. Джумайско - на с. Симитли; с. Черноок - на с. Чернооко; г. Звъничево - на г. Ал. Стамболийски.
Заповед 2736 на Министерство на народното просвещение от 18.04.1945 г.
обн. ДВ бр. 97/27.4.1945 г.

177. Преименуват се с. Княз Кирил, Добричко - на с. Свобода; с. Норой, Балчишко - на с. Брестово.
Заповед 1473 на Министерство на народното просвещение от 28.02.1945 г.
обн. ДВ бр. 97/27.4.1945 г.

176. Създават се нови селски общини, отделят се села от една селска община и се присъединяват към друга в околиите на Бургаска, Варненска, Пловдивска, Плевенска, Русенска, Софийска и Ст. Загорска области.
Заповед 716 на Министерство на вътрешните работи от 11.04.1945 г.
обн. ДВ бр. 92/21.4.1945 г.

175. Отделя се с. Войница от Цар Петровската селска община, Кулска околия, и се присъединява към Белорадската селска община, Видинска околия.
Заповед 582 на Министерство на вътрешните работи от 26.03.1945 г.
обн. ДВ бр. 76/3.4.1945 г.

174. Откриват се нови селски общини и се отделят села от една селска община и се присъединяват към друга в околиите на Бургаска, Варненска, Врачанска, Г. Джумайска, Пловдивска, Плевенска, Русенска, Софийска и Ст. Загорска области.
Заповед 593 на Министерство на вътрешните работи от 26.03.1945 г.
обн. ДВ бр. 76/3.4.1945 г.

173. Прехвърля се в административно отношение Борисовградска околия със съставляващите я общини от Старазагорска в Пловдивска област.
Указ 18 на Регенти на България от 27.03.1945 г.
обн. ДВ бр. 80/7.4.1945 г.

172. Открива се нова Горско Сеновецка селска община с център с. Горски Сеновец, която се отделя от Теодосиевската селска община, Горно Оряховска околия.
Заповед 439-П на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 15.03.1944 г.
обн. ДВ бр. 67/24.3.1944 г.

171. Открива се нова Горно Аблановска селска община, Поповска околия, с център с. Горно Абланово, в състава на която се включва с. Горно Абланово, което се отделя от Гърчиновската селска община.
Заповед 3044 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 51/6.3.1944 г.

170. Открива се нова Стакевска селска община с център с. Стакевци, в състава на която се включват с. Стакевци и махала Крачимир, които се отделят от Праужденската селска община, Белоградчишка околия.
Заповед 3037 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 39/19.2.1944 г.

169. Открива се нова Долна Бешовишка селска община с център с. Долна Бешовица, в състава на която се включва с. Долна Бешовица, което се отделя от Романската селска община, Врачанска околия.
Заповед 3036 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 39/19.2.1944 г.

168. Отделя се с. Раяновци от състава на Градецката селска община, Видинска околия, и се присъединява към състава на Видинската градска община.
Заповед 3038 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 39/19.2.1944 г.

167. Променя се съставът на общини в Плевенска, Софийска и Старазагорска области - откриват се нови селски общини, в състава на които се включват села, отделени от други селски общини.
Заповед 2511 на Министерство на вътрешните работи от 14.11.1945 г.
обн. ДВ бр. 274/23.11.1945 г.

166. Открива се нова Паскалевецка селска община с център с. Паскалевец, което се отделя от Дъскотската селска община, Търновска околия.
Заповед 3040 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 39/19.12.1944 г.

165. Считат се за обезсилени законите и административните разпореждания, издадени от различните държавни, държавно-автономни и и общински ведомства и учреждения, отнасящи се до окупираните през 1941 гръцка и югославска територии.
Указ 89 на Регенти на България от 19.04.1945 г.
обн. ДВ бр. 106/10.5.1945 г.

164. Премества се седалището на Шуменска административна област от гр. Шумен в гр. Варна, като се преименува от Шуменска на Варненска област.
Указ 20 на Регенти на България от 19.04.1945 г.
обн. ДВ бр. 100/30.4.1945 г.

163. Отделя се с. Фердинандово от община Ловни дол, Севлиевска околия, и се присъединява към Дряновската градска община, Дряновска околия.
Заповед 2991 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 65/22.3.1944 г.

162. Открива се нова гара Срацимировска сел. общ, Вид. ок.,със сед.гара Срацимир, в съст. на която се включват с. Въртоп, което се отделя от Изворската сел. общ., Вид ок.., и с.Гайтанци, отд.се от Арчарската сел.общ., и с.Срацимир, отд. се от Грамад.с. община
Заповед 2992 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 65/22.3.1944 г.

161. Закриват се селски общини и съсставните им села преминават към други общини; отделя се община от състава на една селска община и се присъединява към друга селска или градска община и др. административни промени в околиите на Скопска област.
Заповед 2989 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 53/8.3.1944 г.

160. Отделя се Гаганишката селска община със съставните й села Гаганица, Бистрица, Лясковец и Калиманци от Берковска околия, като общината със съставните й села се присъединява към Фердинандска околия.
Заповед 3043 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 51/6.3.1944 г.

159. Признава се за населено място махала Василковските воденици, като същата се наименува Василковска махала и се включва в състава на Славщишката селска община, Тетевенска околия.
Заповед 2988 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 51/6.3.1944 г.

158. Открива се нова Осеновска сел. община, Варн. околия, с център с. Осеново, в състава на която се включва с. Осеново, което се отд. от Кумановската сел. общ., Варн.ок., и с. Кранево и с. Ген. Кантарджиево, които се отд.от Оброчищенската сел.общ.,Балч. ок.
Заповед 2987 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 51/6.3.1944 г.

157. Отделя се с. Горчинци от състава на Люберадската селска община, Бабушнишка околия, и се присъединява към Бабушнишката градса община.
Заповед 2986 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 51/6.3.1944 г.

156. Селата Каравелово и Мали Богдан, Каравеловска община, се сливат в едно село под името Каравелово. Селото Мали Богдан се заличава от списъка на населените места.
Заповед 3042 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 45/26.2.1944 г.

155. Открива се нова Паскалевецка селска община с център с. Паскалевец, в състава на което се включва с. Паскалевец, което се отделя от Дъскотската селска община, Търновска околия.
Заповед 3040 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 39/19.2.1944 г.

154. Открива се нова Дългоделска селска община, в състава на която се включва с. Дългоделци, което се отделя от Долно Церовенската селска община, Ломска околия.
Заповед 3039 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 39/19.2.1944 г.

153. Заличава се от списъка на населените места махала Калбучар от състава на Козлукьойската селска община, Драмска околия, като землището на същата община се присъединява към с. Ливотук, Козлукьойска община.
Заповед 3041 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 39/19.2.1944 г.

152. Откриват се нови общини; отделят се села от състава на селски общини; закриват се селски общини в околиите на областите Битолска,Бургаска,Беломорска,Врачанска,Горноджумайска, Пловдивска, Плевенска,Скопска,Софийска и Старазагорска.
Заповед 2984 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 28/7.2.1944 г.

151. Открива се нова Шуматинска селска община с център с. Шумата, в състава на която се включват с. Шумата и махала Енев рът, които се отделят от Батошевската селска община, Севлиевска околия.
Заповед 2985 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 51/6.3.1944 г.

150. Променя в чл. 14, ал. 6 на закона - всички общини от Списъка на нас. места съгл. преброяв. на 31.12.1934 г., както и новоосв. селища през 1940 и 1941 г., се считат за нас. места. Чл. 47, ал. 6 -няколко нас.места могат да се групират в 1 км. наместнич .
Закон за изм. и доп. на Наредбата-закон за градските общини и Наредбата-закон за селските общини
обн. ДВ бр. 296/29.12.1943 г.

149. Пренаименуват се следните селища и гари: с. Княз Хесенски, Силистр. - на с. айдемир; с. Бръчма, общ. Срацимировска, ок-. Силистр. - на с.Княз Хесенски и др.; г. Мурна - на името на старата гара Мурна; г. Боряна - на името на едноим. с. Боряна и други.
Заповед на Министерство на народното просвещение от 17.12.1943 г.
обн. ДВ бр. 295/28.12.1943 г.

148. Признава се с. Кнежа, Оряховска околия, за град, а Кнежанската селска община - за градска.
Постановление 10 на МС от 23.11.1943 г.
обн. ДВ бр. 276/6.12.1943 г.

147. Преименуват се следните населени места: с. Мокреш, бивше с. Карамихалца, се преименува на с. Маркиш; с. Соколаре, Балчишко - на с. Соколово; с. Долно Солие - на с. Долно Солне.
Заповед  5997 на Министерство на народното просвещение от 22.11.1943 г.
обн. ДВ бр. 274/3.12.1943 г.

146. Откриват се нови селски общини, отделят се селски общини от една околия и се присъединяват към друга околия в Русенска област.
Заповед 2913 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
обн. ДВ бр. 11/16.11.1943 г.

145. Отменя се Заповед № 1551 от 18.08.1943 г. в п. 2, с която с. Калугерово се отделя от Бабушнишката селска община и се присъединява към Камбелевската селска община, като същото се присъединява към Столската селска община, Бабушнишка околия.
Заповед 1969 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 04.10.1943 г.
обн. ДВ бр. 229/12.10.1943 г.

144. Създава се нова Горноджумайска адм.област с център гр. Горна Джумая,включваща Горноджум.,Светиврачка и Петричка околии от Соф. област; Беровска, Струмишка и Царевоселска околии от Скопска област и Неврокопска и Разложка околии от Пловдивска област.
Постановление 3 на МС от 28.09.1943 г.
обн. ДВ бр. 221/1.10.1943 г.

143. Промени в състава на общините и околиите в Скопска област - отделяне на села от една селска общ. и присъед. им към друга в Кочанска околия; образуване на нови селски общини, отделяне на Тролска сел. общ. от СВ. Николска околия и присъед. й към Щипска.
Заповед 1674 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 03.09.1943 г.
обн. ДВ бр. 208/16.9.1943 г.

142. Присъединяват се села към Велгощинската селска община, Охридска околия, към Църската селска община, Крушавска околия, към Самоковската селска община, Битолска област; заличават се и се отделят села от една сел. общ. и се присъед. към друга в Бродска ок.
Заповед 1584 на Министерство на вътрешните работи от 21.08.1943 г.
обн. ДВ бр. 202/8.9.1943 г.

141. Допълва се Заповед № 2912 от 29.12.1942 г. с промени в състава на общините в Беломорска област, Драмска околия - отделят се с. Вършан и с. Перов от Кубалишката селска община и се присъединяват към Долноборовската селска община, Неврокопска околия.
Заповед 1583 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 21.08.1943 г.
обн. ДВ бр. 194/28.8.1943 г.

140. Закриват се селски общини в Скопска област - Качанишка, Сурдулишка и Бояновска околии, като част от съставните им села се изключват от състава на общините в Царство България, а останалите села се включват в състава на др. селски общини.
Заповед 1582 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 21.08.1943 г.
обн. ДВ бр. 194/28.8.1943 г.

139. Отделя се с. Камбелевци от Столската селска община, Бабушнишка околия, и се присъединява към Стрелецката селска община; отделя се с. Калугерово от Бабушнишката селска общ., Бабушнишка околия, и се присъединява към Камбелевската селска община.
Заповед 1551 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 18.08.1943 г.
обн. ДВ бр. 192/26.8.1943 г.

138. Признава се с. Павликени, Търновска околия, за град под името Павликени, а Павликенската селска община се признава за градска такава, под име Павликенска градска община.
Постановление 72 на МС от 29.06.1943 г.
обн. ДВ бр. 153/12.7.1943 г.

137. Въздига се в населено място гара Иваново, което се отделя от с. Иваново, Ивановска община, Русенска околия, като общината се наименува гара Ивановска, с център гара Иваново.
Заповед 764 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.05.1943 г.
обн. ДВ бр. 124/7.6.1943 г.

136. Видоизменя се Заповед № 2958 от 31.12.1942 г. в п. III, т. 2 по отношение на с. Сейдол, което остава в състава на Трапищенската селска община, Разградска околия.
Заповед 585 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 29.04.1943 г.
обн. ДВ бр. 102/11.5.1943 г.

135. Отменя се п. 1, т. 2 от Зап. № 2918 от 29.12.1942 г., с която се открива Белопопска сел. общ., Белоградч. околия, Врач. обл. От- меня се п. 51 т. 2 от Зап. № 2913 от 29.12.1943 г., с която с Кази мир от Иширк. с. общ. се присъед. към Бабукска с. общ.
Заповед 2960 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1942 г.
обн. ДВ бр. 102/11.5.1943 г.

134. Отменя се Заповед № 2914 от 29.12.1942 г., п. XI, в частта й, в която с. Сушево се отделя от Щипска гр. община и се включва в състава на новооткритата Драгоевска селска община, Щипска околия, като с. Сушево остава към състава на Щипската гр. община.
Заповед 411 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 01.04.1943 г.
обн. ДВ бр. 78/8.4.1943 г.

133. Открива се нова Ломецка селска община с център с. Ломец, в състава на която се включва с. Ломец, което се отделя от Дълбокдолска селска община, Троянска околия, Плевенска област..
Заповед 364 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 26.03.1943 г.
обн. ДВ бр. 73/2.4.1943 г.

132. Обособява се в отделно село махалата "Бакьово", което се отделя от с. Оградище, Буховецка община; открива се нова Огойска селска община, включваща с. Огоя и с. Бакьово, които се отделят от Буковецката сел. общ., и с. Ябланица,отделено от Кремик.с.община.
Заповед 2961 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1942 г.
обн. ДВ бр. 69/29.3.1943 г.

131. Откриват се нови околии и селски общини; сливат се села в едно село, отделят се села от една селска община и се присъединяват към друга и др. промени в Скопска, Битолска, Софийска и Беломорска области.
Заповед 289 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 12.03.1943 г.
обн. ДВ бр. 66/25.3.1943 г.

130. Открива се нова селска община - Говедарска, Пазарджишка околия, Пловдивска област, с център с. Говедаре, в състава на която се включва с. Говедаре, което се отделя от Хаджиевската селска община.
Заповед 2859 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 31.12.1942 г.
обн. ДВ бр. 49/5.3.1943 г.

129. Преименуват се населени места в околиите Неврокопска, Търновска, Пловдивска, Дупнишка, Горно-Джумайска, Карнобатска и Тутраканска.
Заповед 168 на Министерството на народното просвещение от 13.01.1943 г.
обн. ДВ бр. 15/22.1.1943 г.

128. Откриват се нови селски общини; отделят се села от една селска община и се присъединяват към друга и др. промени в Бургаска област.
Заповед 2921 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
обн. ДВ бр. 11/16.1.1943 г.

127. Заличават се населени места; откриват се нови селски общини; отделят се села от една селска община и се присъединяват към друга и др. промени в Плевенска област.
Заповед 2920 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
обн. ДВ бр. 11/16.1.1943 г.

126. Открива се нова селска община; отделят се села от една селска община и се присъединяват към друга и др. промени в Пловдивска област.
Заповед 2919 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
обн. ДВ бр. 11/16.1.1943 г.

125. Открива се нова селска община, отделят се села от една селска община и се присъединяват към друга; премества се и се преименува селска община и др. промени във Врачанска област.
Заповед 2918 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
обн. ДВ бр. 11/16.1.1943 г.

124. Заличаване на села; отделяне на села от една селска община и присъединяването им към друга; определяне на населени места като нови села и др. промени в Старозагорска област.
Заповед 2917 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
обн. ДВ бр. 11/16.1.1943 г.

123. Заличават се градски общини и се присъединяват към други; заличават се махали и се сливат със села; откриват се нови общини ; отделят се села от една селска община и се присъединяват към друга и др. в Шуменска област.
Заповед 2916 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
обн. ДВ бр. 11/16.1.1943 г.

122. Включват се села към селска община; отделят се села от една селска община и се присъединяват към друга; обявяват се махали за села; възникват нови селски общини и др. промени в Софийска област
Заповед 2915 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
обн. ДВ бр. 11/16.1.1943 г.

121. Отделят се села от една селска община и се присъединяват към друга, откриват се селски общини, закриват се селски общини в Скопска област.
Заповед 2914 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
обн. ДВ бр. 11/16.1.1943 г.

120. Отделят се общини от състава на други общини, заличават се от списъка на населените места селски общини и се сливат с други в Беломорска област.
Заповед 2912 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
обн. ДВ бр. 11/16.1.1943 г.

119. Заличава се от списъка на населените места с. Колушево, като се включва в чертите на с. Бориславци, Малки-Воденска селска община, Свиленградска околия.
Заповед 2909 на Министерството на вътрешните работи и народното здраве от 29.12.1942 г.
обн. ДВ бр. 3/5.1.1943 г.

118. Определят се нови наименования на населени места в Бургаска, Врачанска и Пловдивска области.
Заповед 3287 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 28.09.1938 г.
обн. ДВ бр. 226/11.10.1938 г.

117. Заличава поради изселване населени места от списъка на населените места в Царство България.
Заповед 1695 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1937 г.
обн. ДВ бр. 212/27.9.1937 г.

116. Определя нови наименования на населени места и общини в Царството.
Заповед 1689 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1937 г.
обн. ДВ бр. 212/27.9.1937 г.

115. Преброяване на населението - 31.12.1934 г.
Преброяване на населението - 31.12.1934 г.

114. Прогласява извършването на промени в образуването на новите общини в Старозагорска област.
Заповед 3840 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.12.1934 г.
обн. ДВ бр. 207/11.12.1934 г.

113. Прогласява извършването на промени в образуването на новите общини в Шуменска област.
Заповед 3833 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 07.12.1934 г.
обн. ДВ бр. 205/8.12.1934 г.

112. Прогласява извършването на промени в образуването на новите общини в Софийска област.
Заповед 3832 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 07.12.1934 г.
обн. ДВ бр. 205/8.12.1934 г.

111. Прогласява извършването на промени в образуването на новите общини в Плевенска област.
Заповед 3831 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 07.12.1934 г.
обн. ДВ бр. 205/8.12.1934 г.

110. Прогласява извършването на промени в образуването на новите общини в Пловдивска област.
Заповед 3830 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 07.12.1934 г.
обн. ДВ бр. 205/8.12.1934 г.

109. Прогласява извършването на промени в образуването на новите общини във Врачанска област.
Заповед 3829 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 07.12.1934 г.
обн. ДВ бр. 205/8.12.1934 г.

108. С. Изгрев се отцепва от Граматиковската селска община и се присъединява към Ахтополската градска община.
Заповед 3828 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 07.12.1934 г.
обн. ДВ бр. 205/8.12.1934 г.

107. Определя нови наименования на населени места в Царството.
Заповед 3775 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 01.12.1934 г.
обн. ДВ бр. 204/7.12.1934 г.

106. Определя нови наименования на населени места в Царството.
Заповед 3774 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 01.12.1934 г.
обн. ДВ бр. 204/7.12.1934 г.

105. Отменява се заповед № 3075 от 08.09. т.г. и се прогласява образуването на нови общини в Омортагска (Осман-Пазарска) околия, Шуменска област.
Заповед 3530 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.10.1934 г.
обн. ДВ бр. 175/2.11.1934 г.

104. Преименува с. Иланджилар, Иланджиларска община, Омортагска околия, Шуменска област - на Славеино.
Заповед 3529 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.10.1934 г.
обн. ДВ бр. 174/31.10.1934 г.

103. Прогласява образуването на нови общини в Смолянска (Пашмаклийска) околия, Пловдивска област.
Заповед 3313 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 145/26.9.1934 г.

102. Прогласява образуването на нови общини в Разложка околия, Пловдивска област.
Заповед 3312 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 145/26.9.1934 г.

101. Прогласява образуването на нови общини в Пловдивска околия, Пловдивска област.
Заповед 3311 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 145/26.9.1934 г.

100. Прогласява образуването на нови общини в Пещерска околия, Пловдивска област.
Заповед 3310 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 145/26.9.1934 г.

99. Прогласява образуването на нови общини в Панагюрска околия, Пловдивска област.
Заповед 3309 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 145/26.9.1934 г.

98. Прогласява образуването на нови общини в Асеновградска (Станимашка) околия, Пловдивска област.
Заповед 3303 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 145/26.9.1934 г.

97. Прогласява образуването на нови общини в Пазарджишка околия, Пловдивска област.
Заповед 3308 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 145/26.9.1934 г.

96. Прогласява образуването на нови общини в Неврокопска околия, Пловдивска област.
Заповед 3307 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 145/26.9.1934 г.

95. Прогласява образуването на нови общини в Карловска околия, Пловдивска област.
Заповед 3306 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 145/26.9.1934 г.

94. Прогласява общините в Златоградска (Даръ-Деренска) околия, Пловдивска област.
Заповед 3305 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 145/26.9.1934 г.

93. Прогласява образуването на нови общини в Девинска (Дьовленска) околия, Пловдивска област.
Заповед 3304 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 145/26.9.1934 г.

92. Определя нови наименования на населени места в Пловдивска област.
Заповед 3302 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 24.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 145/26.9.1934 г.

91. Прогласява образуването на нови общини в Ивайловградска (Ортакьойска) околия, Старозагорска област.
Заповед 3237 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 141/21.9.1934 г.

90. Прогласява образуването на нови общини в Момчилградска (Мъстанлийска) околия, Старозагорска област.
Заповед 3236 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 141/21.9.1934 г.

89. Прогласява образуването на нови общини в Кърджалийска околия, Старозагорска област.
Заповед 3235 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 141/21.9.1934 г.

88. Прогласява образуването на нови общини в Крумовградска (Кошу-Кавашка) околия, Старозагорска област.
Заповед 3234 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 141/21.9.1934 г.

87. Прогласява образуването на нови общини в Ардинска (Егри-Деренска) околия, Старозагорска област.
Заповед 3233 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 141/21.9.1934 г.

86. Прогласява образуването на нови общини в Хасковска околия, Старозагорска област.
Заповед 3232 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 141/21.9.1934 г.

85. Прогласява образуването на нови общини в Харманлийска околия, Старозагорска област.
Заповед 3231 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 141/21.9.1934 г.

84. Прогласява образуването на нови общини в Свиленградска околия, Старозагорска област.
Заповед 3230 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 141/21.9.1934 г.

83. Прогласява образуването на нови общини в Борисовградска околия, Старозагорска област.
Заповед 3229 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 141/21.9.1934 г.

82. Прогласява образуването на нови общини в Чирпанска околия, Старозагорска област.
Заповед 3228 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 141/21.9.1934 г.

81. Прогласява образуването на нови общини в Старозагорска околия, Старозагорска област.
Заповед 3227 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 141/21.9.1934 г.

80. Прогласява образуването на нови общини в Ново-Загорска околия, Старозагорска област.
Заповед 3226 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 141/21.9.1934 г.

79. Определя нови наименования на населени места в Старозагорска област.
Заповед 3225 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 19.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 141/21.9.1934 г.

78. Прогласява образуването на нови общини в Търновска околия, Плевенска област.
Заповед 3109 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 133/12.9.1934 г.

77. Прогласява образуването на нови общини в Севлиевска околия, Плевенска област.
Заповед 3108 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 133/12.9.1934 г.

76. Прогласява образуването на нови общини в Свищовска околия, Плевенска област.
Заповед 3107 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 133/12.9.1934 г.

75. Прогласява образуването на нови общини в Еленска околия, Плевенска област.
Заповед 3106 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 133/12.9.1934 г.

74. Прогласява образуването на нови общини в Дряновска околия, Плевенска област.
Заповед 3105 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 133/12.9.1934 г.

73. Прогласява образуването на нови общини в Горно-Оряховска околия, Плевенска област.
Заповед 3104 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 133/12.9.1934 г.

72. Прогласява образуването на нови общини в Габровска околия, Плевенска област.
Заповед 3103 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 133/12.9.1934 г.

71. Прогласява образуването на нови общини в Троянска околия, Плевенска област.
Заповед 3102 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 133/12.9.1934 г.

70. Прогласява образуването на нови общини в Тетевенска околия, Плевенска област.
Заповед 3101 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 133/12.9.1934 г.

69. Прогласява образуването на нови общини в Плевенска околия, Плевенска област.
Заповед 3100 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 133/12.9.1934 г.

68. Прогласява образуването на нови общини в Никополска околия, Плевенска област.
Заповед 3099 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 133/12.9.1934 г.

67. Прогласява образуването на нови общини в Луковитска околия, Плевенска област.
Заповед 3098 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 133/12.9.1934 г.

66. Прогласява образуването на нови общини в Ловчанска околия, Плевенска област.
Заповед 3097 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 10.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 133/12.9.1934 г.

65. Прогласява образуването на нови общини в Провадийска околия, Шуменска област.
Заповед 3085 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 132/11.9.1934 г.

64. Прогласява образуването на нови общини в Варненска околия, Шуменска област.
Заповед 3084 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 132/11.9.1934 г.

63. Прогласява образуването на нови общини в Русенска околия, Шуменска област.
Заповед 3083 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 132/11.9.1934 г.

62. Прогласява образуването на нови общини в Разградска околия, Шуменска област.
Заповед 3082 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 132/11.9.1934 г.

61. Прогласява образуването на нови общини в Исперихска (Кеманларска) околия, Шуменска област.
Заповед 3081 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 132/11.9.1934 г.

60. Прогласява образуването на нови общини в Беленска околия, Шуменска област.
Заповед 3080 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 132/11.9.1934 г.

59. Прогласява образуването на нови общини в Кубратска (Балбунарска) околия, Шуменска област.
Заповед 3079 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 132/11.9.1934 г.

58. Прогласява образуването на нови общини в Шуменска околия, Шуменска област.
Заповед 3078 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 132/11.9.1934 г.

57. Прогласява образуването на нови общини в Преславска околия, Шуменска област.
Заповед 3077 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 132/11.9.1934 г.

56. Прогласява образуването на нови общини в Поповска околия, Шуменска област.
Заповед 3076 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 132/11.9.1934 г.

55. Прогласява образуването на нови общини в Омортагска (Османпазарска) околия, Шуменска област.
Заповед 3075 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 132/11.9.1934 г.

54. Прогласява образуването на нови общини в Новопазарска околия, Шуменска област.
Заповед 3074 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 132/11.9.1934 г.

53. Прогласява образуването на нови общини в Търговищенска (Ескиджумайска) околия, Шуменска област.
Заповед 3073 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 132/11.9.1934 г.

52. Определя нови наименования на населени места в Шуменска област.
Заповед 3072 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 08.09.1934 г.
обн. ДВ бр. 132/11.9.1934 г.

51. Прогласява образуването на нови общини в Казанлъшка околия, Старозагорска област.
Заповед 2896 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 132/11.9.1934 г.

50. Видоизменя заповед № 2898 от 23.08. т.г.,като досегашната община Борика, Ихтиманска околия, се придава вместо към новообразуваната община Вакарел, към новообразуваната община Живково.
Заповед 3007 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 128/6.9.1934 г.

49. Прогласява образуването на нови общини в Ямболска околия, Бургазка област.
Заповед 3018 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 124/1.9.1934 г.

48. Прогласява образуването на нови общини в Сливенска околия, Бургазка област.
Заповед 3017 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 124/1.9.1934 г.

47. Прогласява образуването на нови общини в Средецка (Кара-бунарска) околия, Бургазка област.
Заповед 3016 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 124/1.9.1934 г.

46. Прогласява образуването на нови общини в Поморийска (Анхиалска) околия, Бургазка област.
Заповед 3015 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 124/1.9.1934 г.

45. Прогласява образуването на нови общини в Малко-Търновска околия, Бургазка област.
Заповед 3014 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 124/1.9.1934 г.

44. Прогласява образуването на нови общини в Карнобатска околия, Бургазка област. ПОПРАВКА: бр. 130 / 08.09.1934 г.
Заповед 3013 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 124/1.9.1934 г.

43. Прогласява образуването на нови общини в Котелска околия, Бургазка област.
Заповед 3012 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 124/1.9.1934 г.

42. Прогласява образуването на нови общини в Елховска околия, Бургазка област.
Заповед 3011 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 124/1.9.1934 г.

41. Прогласява образуването на нови общини в Бургазка околия, Бургазка област.
Заповед 3010 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 124/1.9.1934 г.

40. Прогласява образуването на нови общини в Айтоска околия, Бургазка област.
Заповед 3009 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 124/1.9.1934 г.

39. Определя нови наименования на населени места в Бургазка област.
Заповед 3008 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 30.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 124/1.9.1934 г.

38. Прогласява образуването на нови общини в Ломска околия, Врачанска област.
Заповед 2969 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 122/30.8.1934 г.

37. Прогласява образуването на нови общини в Кулска околия, Врачанска област.
Заповед 2968 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 122/30.8.1934 г.

36. Прогласява образуването на нови общини в Видинска околия, Врачанска област.
Заповед 2967 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 122/30.8.1934 г.

35. Прогласява образуването на нови общини в Белоградчишка околия, Врачанска област.
Заповед 2966 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 122/30.8.1934 г.

34. Прогласява образуването на нови общини в Фердинандска околия, Врачанска област.
Заповед 2965 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 122/30.8.1934 г.

33. Прогласява образуването на нови общини в Оряховска околия, Врачанска област.
Заповед 2964 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 122/30.8.1934 г.

32. Прогласява образуването на нови общини в Врачанска околия, Врачанска област.
Заповед 2963 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 122/30.8.1934 г.

31. Прогласява образуването на нови общини в Белослатинска околия, Врачанска област.
Заповед 2962 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 122/30.8.1934 г.

30. Прогласява образуването на нови общини в Берковска околия, Врачанска област.
Заповед 2961 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 25.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 122/30.8.1934 г.

29. Прогласява образуването на нови общини в Свети Врачка околия, Софийска област.
Заповед 2911 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 120/27.8.1934 г.

28. Прогласява образуването на нови общини в Петричка околия, Софийска област.
Заповед 2910 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 120/27.8.1934 г.

27. Прогласява образуването на нови общини в Горно-Джумайска околия, Софийска област.
Заповед 2909 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 120/27.8.1934 г.

26. Прогласява образуването на нови общини в Кюстендилска околия, Софийска област.
Заповед 2907 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 120/27.8.1934 г.

25. Прогласява образуването на нови общини в Радомирска околия, Софийска област.
Заповед 2908 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 120/27.8.1934 г.

24. Прогласява образуването на нови общини в Дупнишка околия, Софийска област.
Заповед 2906 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 120/27.8.1934 г.

23. Прогласява образуването на нови общини в Царибродска околия, Софийска област.
Заповед 2905 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 120/27.8.1934 г.

22. Прогласява образуването на нови общини в Трънска околия, Софийска област.
Заповед 2904 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 120/27.8.1934 г.

21. Прогласява образуването на нови общини в Софийска околия, Софийска област.
Заповед 2903 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 120/27.8.1934 г.

20. Прогласява образуването на нови общини в Самоковска околия, Софийска област.
Заповед 2902 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 120/27.8.1934 г.

19. Прогласява образуването на нови общини в Пирдопска околия, Софийска област.
Заповед 2901 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 120/27.8.1934 г.

18. Прогласява образуването на нови общини в Орханийска околия, Софийска област.
Заповед 2900 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 120/27.8.1934 г.

17. Прогласява образуването на нови общини в Новоселска околия, Софийска област.
Заповед 2899 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 120/27.8.1934 г.

16. Прогласява образуването на нови общини в Ихтиманска околия, Софийска област.
Заповед 2898 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 120/27.8.1934 г.

15. Прогласява образуването на нови общини в Брезнишка околия, Софийска област.
Заповед 2897 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 23.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 120/27.8.1934 г.

14. Определя нови наименования на населени места в Царството.
Заповед 2820 на Министерство на вътрешните работи и народното здраве от 09.08.1934 г.
обн. ДВ бр. 109/14.8.1934 г.

13. Приема Наредба за сливане на селските общини Радиненска, Плевенска околия, и Виная, Никополска околия, в село Обнова и образуване на Обновенска селска община, която административно се включва в Плевенска околия.
Указ 54 на Цар Борис III от 11.07.1934 г.
обн. ДВ бр. 90/23.7.1934 г.

12. Ново административно деление - закриват се окръзи и се създават 7 области.
Указ 179 на Цар Борис III от 19.05.1934 г.
обн. ДВ бр. 38/19.5.1934 г.

11. Отцепва се с. Асеново от Симеоновската селска община, Ямболска околия и се присъединява към Гидиклийската селска община, същата околия.
Указ 156 на Цар Борис III от 01.05.1934 г.
обн. ДВ бр. 30/9.5.1934 г.

10. Закрива Жабокрътската селска община, Кюстендилска околия, а с. Жабокрът се присъединява към Багренската селска община, Кюстендилска околия.
Указ 130 на Цар Борис III от 15.04.1934 г.
обн. ДВ бр. 14/20.4.1934 г.

9. Селото Казълъ Агач, Казанл. околия, Бургаски окръг се превръща в град под името Елхово; Асеновска и Николаевска селски общини от Поповска околия, Шум. окръг, се прехвърлят към Горнор. ок., Търн. окр.; променят се имената на нас. места в Царството.
Закон за преобръщане Казанлъшката селска община в градска, за прехвърляне Асеновска и Николаевска се
обн. ДВ бр. 287/26.3.1925 г.

8. Обявяване независимостта на България.
Манифест за обявяване независимостта на България

7. Променят се названията на села от приложения към закона списък.
Закон за променение названията на села от 20.11.1906 г.
обн. ДВ бр. 281/21.12.1906 г.

6. Утвърждаване на Закон за променение названията на села.
Указ 462 на Фердинанд Сакскобурготски от 13.12.1906 г.
обн. ДВ бр. 281/21.12.1906 г.

5. Промени в административно-териториалното деление на княжеството и наименования на населени места.
Закон за въвеждане изменения в административно-териториялното деление на княжеството от 06.02.1906 г
обн. ДВ бр. 30/8.2.1906 г.

4. Деление на окръзи, околии и общини (12 окръга, 71 околии).
Закон за административното деление на територията на държавата
обн. ДВ бр. 104/17.5.1901 г.

3. Съединение на Княжество България с Източна Румелия.
Манифест на Ал. Батенберг от 06.09.1885 г. за съединението на Княжество България с Източна Румелия

2. Урежда административното деление на страната - 21 окръжия, 58 околии и общини
Закон за административното деление територията на Княжеството
обн. ДВ бр. 45/23.5.1880 г.

1. Служебен документ за създаване на населените места, за които не е намерен официалния документ за създаване.
Служебен документ за създаване на населените места