Използвани съкращения

СъкращениеЗначение
НРНМНационален регистър на населените места
ТЕТериториални единици
АТУАдминистративно-териториално устройство
АТЕАдминистративно-териториална единица
САТЕСъставна административно-териториална единица
НРБНародна република България
НСИНационален статистически институт
МРРБМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
МСМинистерски съвет
ОСОбщински съвет
ЗАТУРБЗакон за административно-териториалното устройство на Република България
ЗМСМАЗакон за местното самоуправление и местната администрация
МСМАМестно самоуправление и местна администрация
ДВДържавен вестник
ЕКАТТЕЕдинен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици
ЕКНМЕдинен класификатор на населените места
NUTSClassification of territorial units for statistics
(Класификация на териториалните единици за статистически цели)
КАТИКомпозитен административно-териториален индекс
н. м.населено място
с.село
с. г.същата година
гр.град
дн.днес
ман.манастир
мах.махала
кол.колиби
м. с.минно селище
п. с.промишлено селище
жп. сп.железопътна спирка
с. гр. т.селище от градски тип
общ.община
обл.област
окр.окръг/окръжен
р-нрайон
изм.изменение
доп.допълнение
изп.изпълнителен
ком.комитет
сел. обр.селищно образувание

Моля изчакайте