Статистически справочник 2023

Излезе от печат публикацията Статистически справочник 2023 на български език.

Изданието съдържа актуални данни за демографските процеси, социално-икономическия и културния живот в България за периода 2018 – 2022 година.

Представената информация характеризира националната икономика на макрониво – брутен вътрешен продукт, инвестиции, финанси, платежен баланс, както и по отделни икономически дейности – индустрия, селско стопанство, транспорт, съобщения, търговия и други. В самостоятелни раздели е публикувана информация за здравеопазването, образованието, науката, културата, правосъдието, туризма, енергетиката, географската характеристика и климата и околната среда.

Данните на регионално ниво са представени по области съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а териториалните единици за статистически цели „статистически зони“ и „статистически райони“ – съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с класификацията NUTS на Евростат.

Международният преглед включва данни, позволяващи да се правят сравнения с други страни.

Справочникът е предназначен за широк кръг потребители: органи и институции, които разработват и провеждат икономическата и социалната политика на страната, неправителствени организации, студенти, кандидат-студенти и ученици, както и за цялата общественост.

Данните за 2022 г. са предварителни и подлежат на уточняване в следващите издания на НСИ.

Изданието е печатно.

Цена на печатното издание: 7.00 лева

Изданието може да бъде закупено в:

• НСИ, отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“,
 ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038

• Териториалните статистически бюра на НСИ.

Заплащането се извършва по следния ред:

• В брой – в отдел „Публикации, библиотека и дигитални продукти“, НСИ, ул. „П. Волов“ № 2, гр. София 1038

• По банков път

Банкова сметка на НСИ:

IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01

BIC: BNBGBGSD

БНБ – СОФИЯ

Връзка

Електронна версия на публикацията „Статистически справочник 2023“

Статистическа област

Инвестиции

Туризъм

Инфлация и индекси на потребителските цени

Околна среда

НИРД и иновации

Население – демография, миграция и прогнози

Жилищен фонд

Образование и учене през целия живот

Култура

Правосъдие и престъпност

Пазар на труда

Социална защита

Външна търговия

Структурна бизнес статистика

Тема

Тема „Общи статистически издания“