Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - Град Варна


град Варна
Променлива 2005 2006 2007 2008 2009
Население към 31.12. - общо 311 796 311 465 313 983 318 313 320 837
мъже 151 149 151 011 152 171 154 234 155 463
жени 160 647 160 454 161 812 164 079 165 374
Население към 31.12. на възраст 0-4 навършени години 15 001 15 933 17 004 18 102 19 223
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 26 200 25 843 26 054 26 773 27 260
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 18 829 17 857 17 300 16 530 15 546
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 24 539 23 131 22 606 22 200 22 010
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 148 847 148 975 150 098 151 870 152 480
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 38 853 39 791 40 296 41 153 41 761
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 24 026 23 906 23 978 24 399 24 622
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 15 501 16 029 16 647 17 286 17 935
Население с българско гражданство Неприложимо Неприложимо 312 706 317 040 319 549
Общ брой домакинства (без институционалните домакинства) 95 882 92 449 78 158 105 120 125 672
Едночленни домакинства 21 141 21 044 21 173 24 174 24 000
Домакинства с деца на възраст 0-18 години 33 317 35 868 25 423 34 976 45 856
Лица с българско гражданство, заселили се в града през последните две години 8 039 7 972 10 735 13 918 14 642
Икономически активно население 155 500 160 400 160 600 165 100 165 000
Икономически активно население - мъже 84 300 87 000 86 900 88 400 88 800
Икономически активно население - жени 71 200 73 400 73 700 76 700 76 200
Безработни лица 6 693 5 532 4 152 4 354 8 160
Безработни мъже 1 579 1 280 1 086 1 199 3 060
Безработни жени 5 114 4 252 3 066 3 155 5 100
Наети лица по трудово и служебно правоотношение Неприложимо 140 722 148 457 154 819 161 780
Брой домакинства с по-малко от половината от средния разполагаем годишен доход на домакинство 22 124 15 247 17 121 11 613 17 307
Брой дни с концентрация на озон превишаваща 120 µg/m3 2 1 0 13 4
Брой дни с концентрация на фини прахови частици превишаваща 50 µg/m3 117 117 71 76 57
Реализирани нощувки в регистрираните средства за подслон 4 775 111 4 852 106 4 758 344 4 590 775 3 699 693
Жилища в жилищни сгради 141 953 144 275 147 503 151 244 154 974
Брой живородени деца 3 466 3 878 3 729 4 024 4 192
Умирания през годината 3 261 3 392 3 371 3 364 3 180
Регистрирани кражби на автомобили 396 295 215 216 238
Регистрирани кражби с взлом 664 870 799 470 575
Брой деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 5 355 5 767 6 229 6 418 6 582
Студенти (ниво по ISCED 5-6) 31 498 30 956 32 908 33 319 37 705
Регистрирани частни автомобили 136 385 146 448 160 825 181 214 197 328
Загинали при пътни инциденти 19 20 34 17 20
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа 18 18 20 22 22.5
04.05.2012