Премини към основното съдържание

Данни от изследването „Система на здравни сметки“ за 2021 година

Публикувано на: 10.08.2023 - 11:00

Националният статистически институт публикува данни от изследването „Система на здравни сметки“ за 2021 година. Изследването се провежда в изпълнение на Регламент (ЕС) 2021/1901 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 по отношение на статистиката за разходите и финансирането на здравното обслужване.

Системата на здравни сметки осигурява статистическа информация за разходите за здраве по видове изпълнители на медицински услуги; по функции според целите на медицинските дейности (терапевтична грижа, рехабилитация, клинична лаборатория, санитарен транспорт и др.) и според финансовите източници. Целта е да се оценят всички разходи - както публичните, така и разходите на домакинствата, на нетърговските организации (фондации, сдружения), на частните здравноосигурителни фондове (застрахователи), на предприятията за дейности по трудова медицина.

Общо текущите разходи за здраве през 2021 г. са 11 893.5 млн. лв., като почти две трети от тях (64.7%) са разходи на Правителствени и задължителни контрибутивни схеми (министерства и ведомства, общини, НЗОК, НОИ). Продължава очерталата се тенденция на намаление на разходите на домакинствата, като през текущата година техният дял е 34.0% от общо текущите разходи за здраве (35.5% през 2020 г.). Почти без изменение е делът на разходите на схемите за доброволни плащания на здравни услуги (доброволно здравно осигуряване, НТООД, трудова медицина) – 1.3%.

При анализа на данните трябва да се има предвид, че в обхвата на изследването се включват всички институционални и аналитични статистически единици, които имат функции в съответствие с класификацията на функциите, независимо от това дали са единици на сектор „Здравеопазване” като икономически дейности в статистическата практика. В допълнение, при оценка на текущите разходи за здраве през 2020 и 2021 г. влияние оказва и пандемията от COVID-19 и всички мерки, предприети с оглед ограничаване на разпространението му.

Подробни данни  са достъпни за всички потребители на интернет сайта на НСИ в рубрика Здравеопазване - Система на здравни сметки.