Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация София


Ареал с център гр. София
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Население към 31.12. - общо 1 499 301 1 535 819 1 538 842 1 543 377 1 547 472 1 548 795 1 549 659 1 549 090 1 549 465
Население към 31.12. - мъже 715 375 735 761 737 666 740 396 742 699 743 546 744 475 744 571 745 218
Население към 31.12. - жени 783 926 800 058 801 176 802 981 804 773 805 249 805 184 804 519 804 247
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 78 668 74 915 76 384 76 550 76 750 76 635 76 363 76 312 76 081
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 119 535 118 172 122 043 126 179 130 879 134 876 139 182 142 857 145 863
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 65 778 66 284 63 269 61 370 61 133 61 979 61 646 62 962 63 800
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 102 745 128 757 121 890 113 564 105 298 96 434 89 946 85 275 82 760
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 694 425 686 047 691 556 700 220 707 491 712 633 715 612 714 863 713 866
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 200 750 205 586 203 674 200 904 196 484 191 750 189 099 185 817 182 652
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 128 043 139 030 143 221 147 948 153 155 158 768 162 218 164 904 167 001
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 109 357 117 028 116 805 116 642 116 282 115 720 115 593 116 100 117 442
Население с българско гражданство . . 1 522 706 1 524 286 1 525 822 1 525 376 1 524 551 1 524 504 1 522 584
Икономически активно население - общо 733 212 745 096 731 707 . . 685 905 683 813 696 284 686 747
Икономически активно население - мъже 380 698 375 905 378 669 . . 359 235 360 416 368 969 363 941
Икономически активно население - жени 352 514 369 191 353 038 . . 326 670 323 397 327 316 322 805
Безработни лица - общо 42 871 43 536 52 036 68 276 59 977 46 230 38 207 29 257 21 704
Безработни мъже 22 890 25 426 28 803 38 330 34 773 26 645 21 655 15 753 12 656
Безработни жени 19 981 18 110 23 233 29 946 25 204 19 585 16 552 13 504 9 047
Живородени деца . 15 609 15 349 14 846 15 586 15 139 15 302 15 343 14 815
Умирания . 19 310 19 550 19 009 19 340 19 798 19 641 19 470 19 587
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 29 662 31 091 32 637 32 995 33 776 34 400 35 048 36 155 35 377
Загинали при пътни инциденти . 82 75 84 88 96 67 78 95
09.03.2020