Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - агломерация София


Ареал с център гр. София
брой
Променлива 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Население към 31.12. - общо 1 499 301 1 535 819 1 538 842 1 543 377 1 547 472 1 548 795 1 549 659
Население към 31.12. - мъже 715 375 735 761 737 666 740 396 742 699 743 546 744 475
Население към 31.12. - жени 783 926 800 058 801 176 802 981 804 773 805 249 805 184
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 78 668 74 915 76 384 76 550 76 750 76 635 76 363
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 119 535 118 172 122 043 126 179 130 879 134 876 139 182
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 65 778 66 284 63 269 61 370 61 133 61 979 61 646
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 102 745 128 757 121 890 113 564 105 298 96 434 89 946
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 694 425 686 047 691 556 700 220 707 491 712 633 715 612
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 200 750 205 586 203 674 200 904 196 484 191 750 189 099
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 128 043 139 030 143 221 147 948 153 155 158 768 162 218
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 109 357 117 028 116 805 116 642 116 282 115 720 115 593
Население с българско гражданство . . 1 522 706 1 524 286 1 525 822 1 525 376 1 524 551
Икономически активно население - общо 733 212 745 096 731 707 . . 685 905 683 813
Икономически активно население - мъже 380 698 375 905 378 669 . . 359 235 360 416
Икономически активно население - жени 352 514 369 191 353 038 . . 326 670 323 397
Безработни лица - общо 42 871 43 536 52 036 68 276 59 977 46 230 38 207
Безработни мъже 22 890 25 426 28 803 38 330 34 773 26 645 21 655
Безработни жени 19 981 18 110 23 233 29 946 25 204 19 585 16 552
Живородени деца . 15 609 15 349 14 846 15 586 15 139 15 302
Умирания . 19 310 19 550 19 009 19 340 19 798 19 641
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 29 662 31 091 32 637 32 995 33 776 34 400 35 048
Загинали при пътни инциденти . 82 75 84 88 96 67
03.08.2018