Премини към основното съдържание

Лиценз за използването на статистическата информация, произвеждана и разпространявана от Националния статистически институт

Версия 2.0
 
 
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
 
1.1. Предоставяне на статистическа информация:
 
Националният статистически институт (НСИ) разпространява статистическа информация чрез:
1.1.1. интернет сайта си на адрес: www.nsi.bg;
1.1.2. информационна система „Инфостат” (ИС „Инфостат”) на адрес: https://infostat.nsi.bg/infostat;
1.1.3. информационна система „Мониторстат” (ИС „Мониторстат“) на адрес: https://monitorstat.nsi.bg;
1.1.4. собствени печатни и електронни публикации;
1.1.5. прессъобщения;
1.1.6. пресконференции;
1.1.7. медии и социални мрежи;
1.1.8. директни връзки с потребителите въз основа на договори и споразумения;
1.1.9. директни връзки с потребителите въз основа на стандартни заявки и запитвания;
1.1.10. библиотеката и приемната в сградата на централното управление (ЦУ) и приемните в териториалните структури на НСИ;
1.1.11. дигиталната библиотека, достъпна на адрес: https://www.nsi.bg/biblioteka/.
 
Съгласно чл. 3, ал. 8 от Закона за статистиката (ЗСт) Националният статистически институт, органите на статистиката и Българската народна банка са източникът на официална статистическа информация в Република България. Националният статистически институт координира статистическата дейност на държавата, като органите на статистиката работят под методическото ръководство на НСИ при изпълнение на Националната статистическа програма (НСП).
Националният статистически институт събира, обработва и съхранява индивидуални данни и статистическа информация. Националният статистически институт е администратор на лични данни и е вписан като такъв в Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри с идентификационен № 30229. Събираната, обработвана и съхранявана от НСИ статистическа информация се поддържа в бази данни.
 
1.2. Основни понятия
 
1.2.1. „Лиценз“ или „лицензия“ е дума от латински произход (sino, licentia, patiorсе), означаваща разрешение за извършване на определено действие. В тълковния речник в значението на думата „лиценз“ е включено правото да се използва патентовано изобретение или производство. НСИ ще използва понятието „лиценз“ в смисъл на: разрешение за използване на статистическа информация, достъпна чрез някой от начините, посочени в Раздел 1, т. 1.1 и при условията, определени в Раздел 2;
1.2.2. „База данни“ е съвкупност от самостоятелни произведения, данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен или друг път (§2, т. 13 от ДР на ЗАвПСП);
1.2.3. „Статистическа информация“ е обобщаваща, количествена и представителна информация за състоянието и/или динамиката на масови явления в съществуващи съвкупности от статистически единици в икономиката, демографията, социалната област и околната среда (§1, т. 3 от ДР на ЗСт);
1.2.4. „Индивидуални данни“ са данните за отделна статистическа единица (§1, т. 2 от ДР на ЗСт);
1.2.5. „Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци (чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД);
1.2.6. „Статистическа тайна“ е принцип, според който се защитават данните, отнасящи се за отделни субекти, придобити пряко за статистически цели или непряко от административни или други източници. Това предполага забрана за използването на придобитите данни за нестатистически цели и забрана за тяхното незаконно оповестяване (§1, т. 15 от ДР на ЗСт);
1.2.7. „Възпроизвеждане“ означава размножаване в един или повече екземпляра на информацията или на част от нея по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, постоянна или временна, включително запаметяването й под цифрова форма на електронен носител;
1.2.8. „Разпространение“ означава всички действия, при които цялата информация или част от нея се предоставя, съобщава, показва или представя;
1.2.9. „Използване“ означава възпроизвеждане на информацията, разпространението й сред неограничен брой лица, публичното й представяне, излъчването й по безжичен път, предаването и препредаването на информацията, превеждането й на друг език, както и извършването на едно или повече действия, свързани с авторското право, изискващи разрешение от носителя на авторските права.
 
2. ЛИЦЕНЗ
 
Чрез използването на информация, предоставена по силата на този лиценз, Вие приемате правилата и условията, изложени в него.
Съгласно Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат (ПМС № 147/2016 г.), която транспонира Директива 2003/98 с права за свободно повторно използване, преработка и разпространение, се предоставя всяка създавана или събирана в рамките на правомощията или функциите на организация от обществения сектор информация, за която не е налице основание за отказ за повторно използване съгласно Закона за достъп до обществена информация, включително бази данни, при спазване на Закона за защита на личните данни. Когато по отношение на тази информация съществува ограничение за нейното повторно използване, организацията от обществения сектор предоставя само тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен. Законът за достъп до обществена информация предвижда такова ограничение в чл. 41б, ал. 1:
„Не се предоставя за повторно използване информация от обществения сектор съдържаща статистическа тайна, събирана и съхранявана от Националния статистически институт или от орган на статистиката; информация, съдържаща производствена или търговска тайна или професионална тайна; информация, съдържаща лични данни, чието повторно използване представлява недопустим достъп или недопустима обработка на лични данни.“
 
2.1. Този лиценз Ви предоставя право да:
2.1.1. възпроизвеждате, разпространявате и използвате статистическата информация, която Ви е била предоставена чрез един от начините, посочени в Раздел 1, т. 1.1, включително с търговска цел, без да е нужно съгласието на трето лице, но при условие че посочите името, псевдонима или друг идентифициращ автора знак при всяко използване. Нямате право да разпространявате производни и сборни произведения.;
2.1.2. възпроизвеждате, разпространявате и използвате обобщени данни от изследвания, проведени от НСИ и включени в НСП, които са Ви били предоставени чрез един от начините, посочени в Раздел 1, т. 1.1, включително с търговска цел, без да е нужно съгласието на трето лице, но при условие че посочите името, псевдонима или друг идентифициращ автора знак при всяко използване. Нямате право да разпространявате производни и сборни произведения.;
2.1.3. възпроизвеждате, разпространявате и използвате текстови файлове (методологии и анализи на изследвания), които са Ви били предоставени чрез един от начините, посочени в Раздел 1, т. 1.1, включително с търговска цел, без да е нужно съгласието на трето лице, но при условие че посочите името, псевдонима или друг идентифициращ автора знак при всяко използване. Нямате право да разпространявате производни и сборни произведения.
 
2.2. Този лиценз не Ви предоставя право да:
2.2.2. възпроизвеждате, разпространявате и използвате информация, съдържаща лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни;
2.2.3. възпроизвеждате, разпространявате и използвате информация, свободния достъп до която НСИ желае да изключи по специфични причини на основание Закона за статистиката, Закона за защита на личните данни, Закона за достъп до обществена информация, Закона за авторското право и сродните му права, Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат (ПМС № 147/2016 г.);
2.2.4. възпроизвеждате, разпространявате и използвате информация, която не Ви е била предоставена или разпространена от НСИ чрез посочените в Раздел 1, т. 1.1 начини;
2.2.5. възпроизвеждате, разпространявате и използвате информация, съдържаща се в списание „Статистика“. Авторските права върху публикуваните в списанието статии принадлежат на техните автори;
2.2.6. възпроизвеждате, разпространявате и използвате информация, разпространявана от НСИ чрез посочените в точка 1.1 начини, която е произведена от други институции.
 
2.3. Условия:
2.3.2. при използване на статистическата информация, произведена от НСИ, потребителят е задължен да посочи източника на информация;
2.3.3. всеки, който използва данните по реда на предходната точка, се задължава да не нарушава първоначалното им значение;
2.3.4. Националният статистически институт не носи отговорност за качеството на информацията след нейното възпроизвеждане и разпространение от потребителя, както и за целите, за които тя е използвана от него;
2.3.5. информацията, която се предоставя по силата на настоящия лиценз, не може да се използва под нова негова версия, ако не отговаря на новите условия и изисквания.
 
2.4. Обхват:
2.4.1. Териториален обхват - този лиценз, при спазването на неговите условия, Ви дава право да възпроизвеждате, разпространявате и използвате, произвежданата и разпространявана от НСИ статистическа информация на територията на целия свят;
2.4.2. Времеви обхват - този лиценз обхваща периода от датата на публикуването му до публикуването на нова негова версия или на друг лиценз, който го заменя.
 
 
Версия 2.0 - дата на публикуване: 11.08.2022 година.