Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - метаданни

Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини
Дирекция "Демографска и социална статистика"
отдел "Демографска статистика"
Ивайло Гавазки
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 635
 
Последно обновяване на данните: 31.03.2016
 
Номер Понятия Описание
1 Описание на данните Брой на децата на възраст 0 - 4 навършени години в детски ясли и детски градини към края на отчетната година. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Детските градини създават условия за нормалното физическо и психическо развитие на децата от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.
2 Използвани класификации Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE)
3 Обхват Детски ясли - обхващат се самостоятелните детски ясли и яслените групи в състава на Обединени детски заведения (ОДЗ) във всеки от наблюдаваните градове, Разширените им Градски Зони и страната като цяло.  Детски градини -  обхващат се всички държавни, общински и създадени по установения законов ред частни детски градини в пространствените единици, обхванати от проекта "Статистика на Европейските градове". Целта на тази променлива е да се измери необходимостта от места в яслите и детските градини, а не това, колко места се предлагат.
4 Единици на измерванe Брой
5 Период, за който се отнасят данните Година
6 Период, за който има налични данни 2010-2012
7 Срокове на разпространение на информацията Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.
8 Начини на разпространение на информацията www.nsi.bg
9 Методологични документи • Речник на Дефиниции на променливите в областта на Урбанистичната статистика - Евростат
 
10 Източници на данни Източник на статистическа информация са статистическите изследвания "Детски ясли" и "Детски градини", включени в НСП.
11 Честота на събиране на данните Годишно
12 Начин за събиране на данните Изчерпателно