Премини към основното съдържание

Статистика на Европейските градове - метаданни

Живородени деца
Умирания
Дирекция "Демографска и социална статистика"
отдел "Демографска статистика"
Ивайло Гавазки
главен експерт
ул. "Панайот Волов" № 2, София 1038
+359 2 9857 635
 
Последно обновяване на данните: 31.03.2016
 
Номер Понятия Описание
1 Описание на данните Ражданията и умиранията са периодни съвкупности - регистрират се в момента на тяхното настъпване и формират съвкупността за календарната година.
2 Използвани класификации Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици в Република България (EKATTE)
3 Обхват Броят на живите раждания включва всички живородени деца през референтната година с настоящ адрес в наблюдаваните градове, техните разширени градски зони (агломерациии) и общо за страната. Броят на умиранията включва всички лица, починали през референтната година с настоящ адрес в наблюдаваните градове, техните разширени градски зони (агломерациии) и общо за страната.
4 Единици на измерванe Брой
5 Период, за който се отнасят данните към 31.12. на референтната година
6 Период, за който има налични данни 2010 - 2012
7 Срокове на разпространение на информацията Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания  на НСИ.
8 Начини на разпространение на информацията www.nsi.bg
9 Методологични документи • Методология за изследване на ражданията и умиранията;
• Речник на Дефиниции на променливите в областта на Урбанистичната статистика - Евростат
10 Източници на данни Източник на данните за живородените деца и умиранията е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). Ражданията се регистрират чрез документ-образец ЕСГРАОН-ТДС - "Съобщение за раждане", а умиранията се регистрират чрез документ - образец ЕСГРАОН-ТДС - "Съобщение за смърт".  
11 Честота на събиране на данните Месечно
12 Начин за събиране на данните Изчерпателно за всички живородени и умрели през годината с настоящ адрес на територията на наблюдаваните пространствени единици, предмет на изследване на "Статистика на Европейските градове"