Главен редактор

доц. д-р Атанас Атанасов
Председател на Националния статистически институт

Доц. Атанас Атанасов, ДН е председател на Националния статистически институт (НСИ) от юли 2022 година.

През 2015 г. защитава докторска дисертация на тема „Иконометрични подходи за сезонно изглаждане на динамични статистически редове“, научна специалност „Статистика и демография“ – Българска академия на науките, Институт за икономически изследвания. Първенец на випуска е, завършил с пълно отличие магистърска степен в специалност „Статистика и иконометрия“ – Университет за национално и световно стопанство – София.

Допълнителна квалификация

2014 – Управление на проекти, финансирани по европейски програми – Университет за национално и световно стопанство – София

2014 – Подготовка на предложения за научноизследователски проекти – Университет за национално и световно стопанство – София

2004 – Проектиране и изпълнение на OLAP решения с MICROSOFT SQL SERVER – Майкрософт

2004 – Управление на бази данни с MICROSOFT SQL SERVER 2000 – Майкрософт

Езикови умения

Владее английски, ползва немски и руски

Има богат академичен опит: от ноември 2018 г. е доцент към катедра „Статистика и иконометрия“ в УНСС – София, от март 2001 до октомври 2018 г. е главен асистент/асистент към катедра „Статистика и иконометрия“ в УНСС – София.

Притежава дългогодишен опит в частния сектор: от декември 2012 до юни 2022 г. е бил управляващ съдружник в „Иконометрика“ ЕООД, а от януари 2006 – до юни 2022 г. – управляващ съдружник в „МайкроСтат Аналитикс“ ООД.

Участие в проекти

Ръководител и експерт в над 130 проекта в областта на статистиката. Консултирал множество международни и национални институции, в т.ч. Световната банка, Администрацията на Министерския съвет, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката, Националния осигурителен институт, Сметната палата, консултант на банки и други институции

Научни публикации

Автор на 60 научни публикации в областта на статистиката, в т.ч. 16 учебника и монографии, 15 статии в научни списания и 29 доклада в научни конференции

Членство в професионални организации

• Световно иконометрично дружество (Member of the Econometric Society)

• Европейска мрежа за индустриална и бизнес статистика (ENBIS)