Герб на РБ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Емблема на НСИ
СПРАВКИ В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
Териториални или административно-териториални единици по избрани критерии
Към (формат на дата: дд.мм.гггг)
Вид на единица

Справката “Териториални или административно-териториални единици по избрани критерии” дава списък на съществуващите към определена дата единици от избран вид, които отговарят на зададени от потребителя критерии.
Допуска се въвеждането на един и/или два критерия.
Видовете единици зависят от зададената дата, a характеристиките, по които се търси зависят и от избрания вид единица. При промяна на датата изчакайте актуализирането на списъка на видовете единици, а при промяна на вида - актуализирането на характеристиките.
Справката се формира само за видовете единици, които към зададената дата имат характеристики (напр. категория, функционален тип и др.).
Резултатът от справката съдържа кода, пълното наименование на единиците към датата на търсенето и стойностите на характеристиките, включени в критериите.


2023 © Национален статистически институт