Околна среда 2021

Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронната публикация Околна среда 2021 (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2021 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2017 – 2021 година.

Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Емисии във въздуха
• Вода
• Подземни запаси
• Защитени територии и обекти
• Материални потоци
• Отпадъци 
• Шум
• Екологични данъци
• Разходи за опазване и възстановяване на околната среда
• Дълготрайни материални активи с екологично предназначение
• Екологични стоки и услуги.

Данните се агрегират на отраслово, административно-териториално и природо-географско ниво. Информацията е представена в таблици и графики.

Публикацията представлява интерес за обществеността, органите на държавно управление, еколозите и икономистите.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Околна среда 2021“

Статистическа област

Околна среда

Тема

Тема „Население и социални статистики“