Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2021

Националният статистически институт представя на потребителите на статистически данни електронното издание Равнопоставеност между жените и мъжете в управлението 2021. Публикацията обобщава резултатите от проведеното пилотно изследване на равнопоставеното участие на жените и мъжете в процесите на вземане на решения. Обект на наблюдението са заетите ръководни длъжности от висше и средно управленско ниво в институциите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и в други самостоятелни структури извън тях. В изданието са включени и данни от преброяванията на населението през 2021 и 2011 г. за заетите на ръководни длъжности лица.

Информацията е систематизирана в следните раздели:

– Общ преглед;
– Институции на законодателната власт;
– Институции на изпълнителната власт;
– Институции на съдебната власт;
– Други самостоятелни структури;
– Други данни за заети ръководни длъжности (Преброяване 2011 и 2021).

Публикацията съдържа методологични бележки и приложение с информация за институциите, включени в изследването. Аудиторията, към която тя е насочена, обхваща широк спектър от потребители – органи и институции, които разработват и провеждат политиката на равнопоставеност на различните нива на държавно управление, неправителствени организации, изследователи и други заинтересовани страни.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Равнопоставеност между жените и мъжете в упр…

Данни

Статистическа област

Устойчиво развитие

Регионална статистика

Тема

Тема „Общи статистически издания“