Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2011 – 2022 година

Националният статистически институт предлага на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) електронна публикация Средни цени и купени количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата за периода 2011 – 2022 година.

Публикацията съдържа данни за средните цени и купените количества основни хранителни и нехранителни стоки от домакинствата по години за периода 2011 – 2022 г. и по тримесечия на 2022 година. Използвана е информацията от месечното наблюдение на домакинските бюджети и поради това тези средни цени се различават от средните потребителски цени, които се публикуват всеки месец от НСИ. Данните за купените хранителни стоки са изчислени средно на домакинство, а за нехранителните стоки – средно на 100 домакинства. Включени са и данни за покупателната способност на домакинствата, изчислена чрез общия и паричния доход, както и за измененията в нея.

Публикуваната в изданието информация представлява интерес за широк кръг потребители – органи на държавното управление, обществени организации, студенти и други.

Връзка

Електронна версия на публикацията „Средни цени и купени количества основни хран…

Статистическа област

Доходи, разходи и потребление на домакинствата

Тема

Тема „Население и социални статистики“