Премини към основното съдържание

Прессъобщения

ЖП транспорт, август 2009 г.

петък, 18 септември 2009 - 11:00

През август 2009 г. превозените товари от железопътния транспорт са с 4.9% по-малко в сравнение с предходния месец, а спрямо същия месец на 2008 г. е регистриран спад от 42.4%. При пътническите превози, общият брой на превозените пътници намаляват с 1.6% в сравнение с предходния месец, докато в сравнение с август 2008 г., се наблюдава намаление с 7.1%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекс на разходите на работодателите за труд, II тримесечие 2009 г.

петък, 18 септември 2009 - 11:00

По предварителни данни на НСИ през второ тримесечие на 2009 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 15.6 % спрямо второ тримесечие на 2008 година.

Прессъобщение
Статистическа област

Доходи, разходи и потребление на домакинствата, юли 2009 г.

вторник, 15 септември 2009 - 11:00

Общият доход средно на лице от домакинство през юли 2009 г. е 321.85 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 10.5%.

Прессъобщение

Индекси на потребителските цени, август 2009 г.

понеделник, 14 септември 2009 - 11:00

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за август 2009 г. спрямо юли 2009 г. е 99.8%, т.е. месечната инфлация е минус 0.2%. Основен принос за намалението на общия ИПЦ, който измерва изменението на цените на стоките и услугите, използвани от българските домакинства за лично потребление, има намалението на цените в групата "Хранителни продукти и безалкохолни напитки".
Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за август 2009 г. спрямо юли 2009 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Основна причина за увеличението на общия ХИПЦ, който измерва изменението на цените на стоките и услугите, използвани от всички домакинства на територията на страната (включително и чуждестранните), е увеличението на цените в групата "Транспорт".
Различният обхват на ИПЦ и ХИПЦ и съответно различната структура на потреблението са причина за различните стойности на двата индекса.

Прессъобщение

Индекси на производство и оборот в промишлеността през юли 2009 г.

четвъртък, 10 септември 2009 - 11:00

По предварителни данни през юли 2009 г. индексът на промишленото производство намалява с 18.9% в сравнение с юли 2008 година, спрямо предходния месец е отчетено увеличение с 1.6%. През юли 2009 г. оборотът на предприятията от промишлеността намалява с 24.5% в сравнение с юли 2008 г., спрямо предходния месец оборотът нараства с 0.4%.

Прессъобщение

Индекси на строителната продукция, юли 2009 г.

четвъртък, 10 септември 2009 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт произведената строителна продукция през юли 2009 г. запазва нивото си от предходния месец. При гражданското/инженерното строителство се наблюдава увеличение от 0.8%, докато сградното строителство намалява с 0.4%.

Прессъобщение
Статистическа област

Индекси на приходите от продажби в търговията, юли 2009 г.

четвъртък, 10 септември 2009 - 11:00

Приходите от продажби за юли 2009 г. по предварителни данни намаляват със 17.7% спрямо същия месец на предходната година.

Прессъобщение

Производителност на труда, заети лица и отработено време през второ тримесечие на 2009 г.

четвъртък, 10 септември 2009 - 11:00

По предварителни данни през второ тримесечие на 2009 година БВП на един зает намалява с 3.1 процента в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение
Статистическа област

Брутен вътрешен продукт, II тримесечие 2009 г.

четвъртък, 10 септември 2009 - 11:00

През второ тримесечие на 2009 година БВП възлиза на 16 321. 6 млн. лева по текущи цени. Преизчислен в Евро БВП е съответно 8 345.1 млн., като на човек се падат 1 099 Евро. В реално изражение БВП намалява спрямо второ тримесечие на 2008 г. с 4.9 процента.

Прессъобщение
Статистическа област

Новопостроени жилищни сгради и жилища, II трим. 2009 г.

четвъртък, 3 септември 2009 - 11:00

По предварителни данни на Националния статистически институт, новопостроените жилищни сгради през второ тримесечие на 2009 г. са 679 и спрямо първо тримесечие на 2009 г. е регистрирано увеличение от 24.1%. Новопостроените жилища в тях са с 51.1% повече в сравнение с предходното тримесечие и достигат 5 888.

Прессъобщение
Статистическа област