Премини към основното съдържание

Статистически сборник на област Благоевград 2002

Публикувано на: 28.06.2004 - 14:36
Публикуваните данни са за област Благоевград, която след последното административно-териториално деление на страната към 5.01.1999 г. включва общините: Банско, Белица, Благоевгрaд, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово и Якоруда.
В самостоятелни раздели са представени статистически данни, характеризиращи територията, околната среда, демографското състояние, здравеопазването, образованието, културата, туризма, както и данни за основните отрасли на областната икономика за периода 1997 - 2001 година.
Особен интерес за потребителите представляват актуалните данни за редица икономически показатели: наети лица по трудово и служебно правоотношение; средна годишна работна заплата; заетост и безработица; БВП - общо и на човек от населението; структура на брутната добавена стойност по икономически сектори; разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, преки чуждестранни инвестиции, а също и данни за развитието на основните отрасли (промишленост, строителство, селско стопанство, транспорт, съобщения и вътрешна търговия). Включени са и други важни показатели, характеризиращи жизненото равнище на населението: доходи и разходи на домакинствата; пенсионно и социално осигуряване; средства за подслон; болнични заведения; детски градини; учебни и културни институции и други.
В отделен раздел са публикувани данни от последното преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства, проведено към 1.03.2001 година.
Данните са агрегирани на ниво област, община, по икономически сектори и отраслови групировки и по форма на собственост.
При ползването на поместената информация потребителите трябва да имат предвид методологичните бележки към всеки раздел.
 
Цена: 10.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Териториално статистическо бюро - Благоевград, ул. "Даме Груев" № 38, тел. 073/8896514;
• НСИ, отдел "Публикации", София, ул. "П. Волов" № 2, ет. 5, ст. 500, тел. 02/9857-142.