Премини към основното съдържание

Демография на малките и средните предприятия в България

Публикувано на: 12.02.2003 - 00:00
Целта на настоящата публикация е да представи основните резултати от проведените изследвания на бизнесдемографията на малките и среднитe предприятия в България, да постави някои въпроси по методологията и интерпретацията на резултатите и да подчертаеполезността от последващи изучавания на едни и същи предприятия.
Класическата демографска статистика изучава демографските събития на съвкупността “население” като раждания, умирания, женитби, разводи и др. По аналогия статистическото изучаване на събитията, свързани със съвкупността на предприятията от създаването до изчезването им, се нарича бизнесдемография и ползва някои термини на класическата демографска статистика като раждане, умиране и други.
Освен демографските събития настоящото издание има за цел да опише структурата на предприятията и тяхното разпределение на територията на България.
Публикацията представлява обобщен преглед на всички проведени от Националния статистически институт (НСИ) изследвания на демографията на малките и средните предприятия през периода 1995–2001 г. и обхваща всички съществуващи предприятия до края на 1994 г., както и всички новорегистрирани през периода 1995–2000 година.
Проведените изследвания през периода 1995–2001 г. са част от проекта на Евростат за изследване на демографията на малките и средните предприятия DOSME1 в страните от Централна и Източна Европа. Първото изследване е проведено през септември 1995 г. от статистическите служби на единадесет страни2 по инициатива на Евростат, в рамките на Европейска програма ФАР. То за първи път дава възможност да се опише икономическата среда на страните от Централна и Източна Европа въз основа на общ въпросник и съпоставима методология.
Състоянието на предприятията е представено в раздел II с характеристиките: начин на създаване, вид икономическа дейност, вид на правната единица, размер на предприятието, местоизвършване на дейността, статус на активност, възраст на предприятието, раждане и умиране на предприятието, профил на собственика или управляващия и други.
В последната част от тази публикация са разгледани въпросите, свързани със степента на оцеляване на предприятията до септември 2001 г. и промените в техните характеристики в сравнение с периода при стартиране на дейността.
 

1 DOSME – Demography of small and medium-size enterprises.
2 Албания, България, Чешка република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Словения.