Премини към основното съдържание

Принципи на Кодекса на европейската статистическа практика

Институционална среда

Статистически процеси

Статистическите продукти

1. Професионална независимост

7. Обоснована методология

11. Относимост

1а. Координация и сътрудничество

8. Подходящи статистически процедури

12. Точност и надеждност

2. Мандат за събиране на данни и достъп до данни

9. Умерена тежест за респондентите

13. Актуалност и навременност

3. Адекватност на ресурсите

10. Разходна ефективност

14. Съгласуваност и съпоставимост

4. Ангажимент за осигуряване на качество

 

15. Достъпност и яснота

5. Статистическа поверителност и защита на данните

 

 

6. Безпристрастност и обективност