Премини към основното съдържание

Списък на органите на статистиката

Списък на структурните звена в държавната администрация, които са
органи на статистиката по смисъла на чл. 3, ал. 3 от Закона за статистиката
 
Приет със Заповед № P-10 от 9 януари 2009 г. на министър-председателя на Р България,
изменен със Заповед № Р-26 от 4 февруари 2020 г. на министър-председателя на Р България

Органи на статистиката Ведомство
Дирекция “Интрастат” на Национална агенция за приходите МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Дирекция „Анализи и прогнози“ на Национална агенция за приходите
Главна дирекция “Информационни системи и аналитична дейност” на Агенция “Митници”
Агенция по заетостта МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Отдел “Агростатистика” в Главна дирекция „Земеделие и регионална политика” МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ на Националния център по обществено здраве и анализи и Дирекциите „Медицински дейности“ на Регионалните здравни инспекции МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Изпълнителна агенция “Морска администрация” МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
Дирекция „Административни и финансови дейности” на Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”
Дирекция “Анализ, планиране и прогнозиране” НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Отдел „Експертиза на работоспособността и трудова злополука“ в Дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания“
Дирекция “Мониторинг и оценка на околната среда” на Изпълнителна агенция по околна среда МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ