Премини към основното съдържание

Енергийни баланси 2010

Публикувано на: 16.03.2012 - 09:26
Годишната електронна публикация на Националния статистически институт “Eнергийни баланси 2010” е на разположение на потребителите на статистическа информация.
Публикацията е двуезична (на български и английски език) и съдържа данни от регулярни изследвания на Националния статистически институт, свързани с енергийната статистика, за периода 2005 - 2010 година.
Публикацията представя подробна информация за:
• балансите на енергийните продукти - въглища и продукти от тях, нефт и нефтени продукти, природен газ, възобновяеми енергийни източници, електроенергия и топлоенергия;
• общия енергиен баланс;
• производството на първична енергия;
• брутното вътрешно потребление на енергия;
• преобразуваните енергийни ресурси;
• крайното потребление на енергийни ресурси;
• дефинициите на енергийните ресурси;
• показателите на енергийния баланс;
• коефициентите за превръщане на енергийните ресурси от специфична мярка в ГДж.
Общият енергиен баланс на страната за 2009 и 2010 г. е представен чрез три матрици съгласно принципите и методите на статистическата служба на Европейския съюз - Евростат:
• матрица на първичните източници на енергия;
• матрица на преобразуваната енергия;
• матрица на крайното потребление.
Включена е подробна информация за вложените горива в електроцентралите и топлоцентралите.
За таблиците с международни сравнения са използвани:
• базата данни на Евростат - раздел „Енергийна статистика/Количества (nrg_quant)/Запаси, Преобразуване, Потребление (nrg_10)”,
• справочникът на Евростат „Показатели за енергетика, транспорт и околна среда”, издание 2011 година.
Съдържащите се в публикацията данни са изразени във физически мерни единици - тонове, кубически метри, киловатчасове и техните кратни. За съставянето на общия енергиен баланс като единна мярка е използван тон нефтен еквивалент. Между отделните мерни единици е в сила зависимостта:
 
1 ГДж = 0.239 Гкал = 278 кВтч = 0.0239 т н.е.
 
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена на CD: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в библиотеката на НСИ,
гр. София 1038, ул. „Панайот Волов” № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ 
 
Статистическа област