Премини към основното съдържание

Престъпления и осъдени лица 2009

Публикувано на: 20.10.2010 - 14:51
Годишната електронна публикация на Националния статистически институт "Престъпления и осъдени лица 2009" е на разположение на потребителите на статистическа информация на сайта на НСИ.
Изданието съдържа основни данни за наказаната престъпност. Публикувана е информация за дейността на районните, окръжните и военните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. Представени са сравнителни данни за престъпленията, завършили с осъждане, и за осъдените лица с влезли в сила присъди за периода 1989 - 2009 година. Включени са основни методологични бележки и аналитичен материал за престъпленията, завършили с осъждане, и за осъдените лица с влезли в сила присъди.
Информацията е систематизирана в два раздела - "Общ преглед" и "Регионален преглед", в съответствие със Закона за административно-териториалното деление на страната, влязъл в сила от 5.01.1999 г. (28 области), а териториалните единици за статистически цели – “статистически зони “ и “статистически райони”, съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България.
В раздел "Общ преглед" са включени данни за престъпленията, завършили с осъждане, и за осъдените лица с влезли в сила присъди по видове престъпления по пол, възраст, наложени наказания и по гражданство. В отделни таблици са представени данни за престъпленията, завършили с осъждане, и за осъдените лица на възраст 14 - 17 години по пол, възраст и по наложени наказания.
Раздел "Регионален преглед" съдържа данни за престъпленията, завършили с осъждане, и за осъдените (включително и за осъдените непълнолетни лица) по местоизвършване на престъплението.
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена на CD: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Библиотеката на НСИ,
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ – СОФИЯ
 
Статистическа област