Премини към основното съдържание

България: предизвикателствата на бедността

Публикувано на: 24.01.2006 - 00:00
Националният статистически институт предлага на вниманието на своите потребители новата публикация на български и на английски език "България: предизвикателствата на бедността", която е резултат от проведеното през 2003 г. от НСИ и МТСП със съдействието на Световната банка Многоцелево наблюдение на домакинствата в България. Основната цел на наблюдението беше да се получи разностранна, актуална и многоаспектна информация за условията на живот и за бедността в страната.
С изследването на бедността се преследват няколко цели.
Първата цел се отнася до избора на подходящ методически инструментариум за оценка на официалната линия на бедността. Експериментирани са основните подходи и методи за определяне на линията на бедност за България, като на базата на сравнителен анализ на положителните и отрицателните им качества е избран един от тях. Авторите съзнават, че това е първата крачка към избор на аналитичен инструментариум за измерване на бедността в България, която трябва да бъде продължена чрез по-нататъшно прецизиране и конкретизиране на методологията.
Втората цел е да се направи задълбочен анализ на основните характеристики на бедното население (равнище на потребление, доходи, жизнена среда и степен на лишения).
Третата цел е свързана с идентификацията на бедното население в демографски, икономически, социален и етнически аспект.
Четвъртата цел на изследването е да се оценят и характеризират регионалните измерения на бедността. Използвана е методологията на картографиране на бедността. Въз основа на изготвената карта на бедността общините са типологизирани според равнището на бедност.
Петата цел е да се изследват немонетарните аспекти на бедността, и по-конкретно - достъпът на бедните до образователни и здравни услуги. Друга важна цел на изследването е да се оценят ролята и ефективността на системата за социална защита на населението за намаляване на бедността. На основата на обобщени резултатите от анализа на бедността са представени основните направления на политиката за нейното намаляване.
Публикацията е изработена от авторски колектив в състав: ст.н.с. д-р Васил Цанов, д-р Богдан Богданов, ст.н.с. д-р Капка Стоянова, доц. д-р Мариана Коцева, ст.н.с. д-р Искра Белева, Дора Мирчева и Александър Цветков.
В процеса на изследователската работа са приложени редица методи и показатели, използвани в международната практика. Натрупаният опит и емпирически знания от това изследване могат да бъдат полезни в бъдещата работа и на други изследователски екипи.
 
Цена: 15.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
НСИ, отдел "Публикации", София, ул. "П. Волов" № 2, ет. 5, ст. 500, тел. 02/9857-142,
Териториалните статистически бюра на НСИ.
Книжарницата на ул. "П. Волов" № 2, София.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в касата на НСИ
гр. София 1038
ул. "Панайот Волов" № 2
Ниска сграда, 5 етаж, стая 516
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ