Премини към основното съдържание

Формуляр "Годишен отчет на предприятията с горскостопанска дейност през 2021 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр СС 00030 „Годишен отчет на предприятията извършващи горскостопанска дейност през 2021 година”

Наблюдението е изчерпателно и се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2022 година.

С формуляра се събира информация за производство и продажби на необработен дървен материал, на недървесни горски продукти, както и данни за дейностите извършвани в горските територии - собственост на държавата, на общините, на частни юридически или частни на физически лица.

Отчетът се попълва задължително от всички предприятия с горскостопанска дейност, без тази на Държавните горски предприятия. Тяхната дейност се отчита от Териториалните им поделения (държавни горски и ловни стопанства).

Отчетът се представя в съответния отдел „Статистически изследвания“ на Териториално статистическо бюро (ТСБ) в срок до 17.05.2022 г. по един от следните начини:

• Чрез формуляр на хартиен носител и указания за попълване.

• Чрез попълване на електронен формуляр (в off-line режим) и изпращането му по електронната поща на посочените по-долу електронни адреси.

Задължението за предоставяне на информация е съгласно чл. 20 от Закона за статистиката (обн. ДВ, бр. 57 от 25.06.1999 г., доп.в ДВ, бр. 7 от 19.01.2018 г.). Конфиденционалността на информацията за Вашето предприятие е гарантирана съгласно чл. 25 до чл. 27 от същия закон.

Повече информация за провеждането на изследването може да бъде получена в НСИ на телефон 02/9857-470 (Диляна Христова), както и от експертите в отделите „Статистически изследвания“ на ТСБ на посочените по-долу телефони. Информация за работа с приложния софтуер може да бъде получена в НСИ на телефон: 02/9857-478 (Ралица Радовска).

Адреси, на които се изпращат файловете и телефони на експертите, отговарящи за събирането и контрола на данните от изследването:

№ по ред
Отдели „Статистически изследвания“
Експерт
Теле-фонен код на града
Телeфон
Адрес - електронна поща за изпращане на файловете с данни в НСИ
01
Благоевград
Румяна Михова
073
889-65-23
02
Бургас
Ирина Миланова
056
85-19-25
03
Варна
Катя Байчева
052
57-52-30
04
Велико Търново
Николай Николов
062
61-45-25
05
Видин
Ана Доцинска
094
60-92-73
06
Враца
Петя Манчева
092
66-86-74
07
Габрово
Марияна Спасова
066
81-97-35
08
Кърджали
Илиана Баръмова
0361
6-70-36
09
Кюстендил
Гергана Христова
078
55-96-63
10
Ловеч
Красимира Кочева
068
68-60-65
11
Монтана
Мариела Петкова
096
39-18-32
12
Пазарджик
Христина Янева
034
40-27-25
13
Перник
Таня Феодорова
076
68-86-64
14
Плевен
Калина Янкова
064
89-04-23
15
Пловдив
Росица Цанева
032
65-87-22
16
Разград
Станислав Локманджиев
084
61-61-22
17
Русе
Янка Богословова
082
81-14-35
18
Силистра
Десислава Алексиева
086
81-83-29
19
Сливен
Диана Пирдопска
044
61-34-22
20
Смолян
Магда Грамадарова
0301
6-74-30
21
София-град
Силвия Павлова
02
98-57-413
22
София-област
Силвия Венкова
02
98-57-227
23
Стара Загора
Петя Петкова
042
61-94-26
24
Добрич
Наталия Петрова
058
65-53-29
25
Търговище
Светлана Ванкова
0601
6-94-32
26
Хасково
Стоянка Въчева
038
60-88-73
27
Шумен
Петина Цветанова
054
85-06-37
28
Ямбол
Емилия Петрова
046
68-63-24