Премини към основното съдържание

Околна среда 2010

Публикувано на: 24.10.2012 - 12:05
Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация електронна публикация „Околна среда 2010” (на български и английски език), която съдържа данни от изследвания на НСИ през 2010 г., свързани с околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2005 - 2010 година.
Информацията се систематизира в следните раздели:
• Емисии на вредни вещества в атмосферата
• Водовземане, водоснабдяване, водопотребление, отпадъчни води; пречиствателни станции
• Отпадъци - образувани отпадъци, отпадъци от икономическата дейност по вид, битови и строителни отпадъци
• Разходи за опазване и възстановяване на околната среда - придобиване и поддържане на дълготрайните активи с екологично предназначение, източници на финансиране
• Наличност и движение на дълготрайните материални активи с екологично предназначение
• Шумово натоварване
• Защитени територии и обекти
• Наказани престъпления, свързани с опазване на околната среда, и осъдени лица.
Данните се агрегират на отраслово, административно-териториално и природо-географско ниво. Информацията се представя в таблици и графики. Всеки раздел съдържа методологични и коментари към данните.
Изданието представлява интерес за обществеността, органите на държавно управление, еколозите и икономистите.
Изданието е публикувано на интернет страницата на НСИ както и на електронен носител (CD).
 
Цена: 18.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в библиотеката на НСИ,
гр. София 1038, ул. „П. Волов” № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област