Премини към основното съдържание

Околна среда 2008

Публикувано на: 02.07.2010 - 11:51
Националният статистически институт представя на потребителите на статистическа информация публикация "Околна среда 2008" (на CD, на български и английски език), която съдържа данни от изследванията на НСИ през 2008 г., свързани със състоянието на околната среда в България. Представени са и данни по основни показатели за периода 2003 - 2008 година.
Информацията е систематизирана в следните раздели:
• Емисии на вредни вещества в атмосферата
• Водовземане, водоснабдяване, водопотребление; отпадъчни води; пречиствателни станции
• Отпадъци
• Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи с екологично предназначение и за тяхното поддържане
• Дълготрайни материални активи с екологично предназначение
• Шумово натоварване
• Защитени територии и обекти
• Наказани престъпления и осъдени лица, свързани с околната среда.
Данните са агрегирани на отраслово, административно-териториално и природо- географско ниво. Информацията е представена в таблици, графики и тематични карти. Административно-териториалните единици „области” са представени съгласно Закона за административно-териториалното деление на Република България, а териториалните единици за статистически цели „статистически зони” и „статистически райони” – съгласно Класификацията на териториалните единици за статистически цели в България, която кореспондира с Класификацията NUTS на Евростат.
Изданието представлява интерес за широката общественост, органите за държавно управление, еколозите и икономистите.
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена на CD: 12.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Библиотеката на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ
 
Статистическа област