Премини към основното съдържание

Секторни нефинансови сметки по институционални сектори, четвърто тримесечие на 2023 година

Публикувано на: 22.04.2024 - 15:15

През четвъртото тримесечие на 2023 г. са отчетени Нето предоставени/ получени заеми на сектор „Общо за икономиката” в размер на -504,6 млн. лв. и Нето предоставени/ получени заеми на сектор „ Останал свят ” в размер на 504,6 млн. лв.

Тримесечните нефинансови сметки на сектор „Държавно управление” и сектор "Останал свят" представят икономическата дейност на правителството и нерезидентните единици по сравним с другите европейски страни начин на базата на националните сметки съгласно Европейската система от национални сметки 2010. За целта се разработват таблици, показващи приходите и разходите на сектор "Държавно управление" и „Останал свят“.

Данните на сектор “Държавно управление” се разработват като се използват отчетите за изпълнение на консолидираната фискална програма, предоставяни от Министерство на финансите, както и оценки на държавните предприятия, преквалифицирани в сектора.

Данните на сектор “ Останал свят ” се разработват като се използва Платежен баланс предоставен от Българска народна банка, както и оценки разработени от Национален статистически институт.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Секторни нефинансови сметки по институционални сектори“.

Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в рубрика „Секторни нефинансови сметки по институционални сектори“.