Премини към основното съдържание

Околна среда, годишни данни за 2022 година

Публикувано на: 15.02.2024 - 11:00

Националният статистически институт представя резултати от годишни изследвания в областта на статистиката на околната среда за 2022 година.

През 2022 г. емисиите на серни и азотни оксиди, неметанови летливи въглеводороди, метан, въглероден оксид, въглероден диоксид, двуазотен окис и амоняк намаляват спрямо 2021 година. Най-голямо е намалението при емисиите на серни оксиди - 11%, в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. 99.5% от населението на страната е свързано с обществено водоснабдяване. Доставената вода на домакинствата е 251.19 млн.м3, която бележи спад спрямо 2021 г. с 1.8%. През 2022 г. 2.8% от населението на страната е било на режим на водоснабдяване (поради недостиг на вода).

По предварителни данни през 2022 г. са образувани общо 85 673 хил. тона отпадъци от икономическата дейности, които намаляват с 23% в сравнение с 2021 година. Неопасните отпадъци са 71 905 хил. тона и бележат намаление с 27%, а опасните - 13 768 хил. тона, които са се увеличили с 1% спрямо предходната година.

Генерираните битови отпадъци през 2022 г. възлизат на 3 157 хил. тона. В сравнение с 2021 г. нарастват с 3.24%. Генерираните битови отпадъци на човек от населението възлизат на 475 кг., което е с 30 кг повече на човек в сравнение с количеството за 2021 година.

През 2022 г. на пазара са пуснати 523 хил. тона опаковки, като увеличението им спрямо 2021 г. е с 1.97%. Пластмасовите опаковки са 148 хил. тона и при тях се регистрира намаление с 1.92% спрямо 2021 година.

В края на 2022 г. наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение по отчетна стойност се оценява на 11 092 млн. лева. Спрямо 2021 г. има увеличение от 2.0% (10 873 млн. лева).

Стойността на приходите на общинските администрации през 2022 г. е 1 443 млн. лева. В сравнение с 2021 г. те нарастват с 6.9%. Част от тези приходи са данъците и таксите за битови отпадъци, чиято стойност през 2022 г. е 752 млн. лв. и тяхното ниво спрямо 2021 г. нараства със 7.6%.

През 2022 г. са наблюдавани 749 пункта за измерване на нивото на шума, разпределени в 36 населени места, като в 514 пункта са измерени нива над допустимите норми. Градовете с най-голям брой пунктове с превишаване на допустимите шумови норми през 2022 г. са: София (столица), Пловдив, Велико Търново, Кюстендил, Стара Загора и други.

През 2022 г. площта на защитените територии в България е 584 836 ха, или 5.3% от територията на страната, и е с 1 210 ха повече спрямо 2021 година. Към края на 2022 г. в България съществуват 1 039 защитени територии. Природните паркове са с най-голям относителен дял - 43.8% (11 бр.), следвани от националните паркове - 25.8% (3 бр.), резерватите - 13.2% (55 бр.) и други.

През 2022 г. площта на находищата за подземни запаси се е увеличила с 29% и е общо 1 056 хил. дка. Доказаните запаси на кафяви въглища са намалели с 3.94% - 9 249.6 хил. тона спрямо 2021 година. При вероятните запаси на оловно-цинкови руди се регистрира увеличение с 7.95% спрямо предходната година.

Статистическа област