Премини към основното съдържание

Старши експерт - 3 щ. бр. в отдел „Финансово-счетоводни дейности“, дирекция „Обща администрация“, при ЦУ на НСИ

Публикуван на: 05.09.2023 г.
Краен срок за подаване на документи: 19.09.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Национален статистически институт – гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2, на основание чл.10а от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-05-592/05.09.2023 г. на Председателя на НСИ

Обявява:

I. Конкурс за длъжността „старши експерт“ - 3 щ. бр. в отдел „Финансово-счетоводни дейности“, дирекция „Обща администрация“, при централно управление на Националния статистически институт.

II. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
2. Професионален опит – 2 години или ранг IV младши.              

III. Допълнителни изисквания: 
1. Професионална област: икономика, счетоводство, финанси;
2. Добра компютърна грамотност: ползване на MS Office, счетоводна програма Конто.

IV. Начин на провеждане на конкурса – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, и интервю.

V.  Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

VI. За участие в конкурса кандидатите следва да представят следните документи:
1. заявление по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
2. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;         
3. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация (ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага);    
4. копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг.

VIІ. Документите за участие се представят от кандидатите лично или чрез пълномощник (с пълномощно в съответствие с Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от  НПКПМДСл) всеки работен ден  от 9.00 до 17.30 часа в сградата на Националния статистически институт, гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 2, ниско тяло, етаж 4, стая 418. Документите може да бъдат подадени и по електронен път на адрес: [email protected], като заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл  задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно се посочва референтен номер на обявата – FSD-SE02.
Срокът за приемане на документите е до 14 (четиринадесет) дни след публикуване на обявлението за провеждане на конкурса.
При подаване на документите лично или чрез пълномощник кандидатите се запознават на място с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност и пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл.
При подаване на документите по електронен път кандидатите получават длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл., на посочения от тях е-mail.

VIII. Списъците и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на интернет страницата на НСИ и на информационното табло на НСИ.

IX. Кратко описание на длъжността: 
1. Подпомага ръководството на отдела и дирекцията във финансово-счетоводната дейност на НСИ съобразно действащите нормативни актове;
2. Осчетоводява данък приходи и изготвя декларация;
3. Изготвя платежни нареждания и отговаря за тяхното въвеждане в системата;
4. Изготвя справки във връзка с плащания по договори;
5. Начислява ангажименти по сключени договори;
6. Осчетоводява капиталовите разходи и задбалансовите активи и ги въвежда в счетоводна програма Конто;
7. Отговаря за архивирането на документите и др.

Ние Ви предлагаме:
• Възможност за професионално развитие и придобиване на разнообразни нови знания и умения в институция с дългогодишна история и традиции;
• Допълнително възнаграждение при участие в национални и международни проекти;
• Възможност за участие в обучения и повишаване на професионалната квалификация както в страната, така и в чужбина;
• Допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
• Допълнителен платен годишен отпуск;
• Средства за представително облекло и др.
Ако сме Ви заинтригували и припознавате себе си в изложеното по-горе, можете да станете ценна част от екипа на Национален статистически институт.

X. Размер на основната месечна заплата за длъжността – от 780 до 1800 лв.
Индивидуалните основни месечни заплати на служителите се определят от органа по назначаването, в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата, в зависимост от професионалния опит, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.