Премини към основното съдържание

Старши експерт в отдел „Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта“, дирекция „Бизнес статистика“ в ЦУ на НСИ

Публикуван на: 21.09.2023 г. 

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ „КРАТКОСРОЧНА БИЗНЕС СТАТИСТИКА И СТАТИСТИКА НА ТРАНСПОРТА“, ДИРЕКЦИЯ „БИЗНЕС СТАТИСТИКА“ В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ (ЦУ) НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ)

 

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и съгласно протокол № КО-413 от 21.09.2023 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № РД-05-615/18.09.2023 г. на председателя на НСИ, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

 

Име и фамилия

1

Милена Арсенова

 

Посоченият кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 29.09.2023 г. от 10:00 часа в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър”. 
Допуснатият кандидат следва да представи документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидата, ако успешно издържи теста, ще се проведе на 29.09.2023 г. от 11.00 ч. в сградата на НСИ, ул. “П. Волов” № 2, зала „Пресцентър”. 

По втора точка от дневния ред комисията предложи и прие следната процедура за протичането на конкурса, включваща системата за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и интервюто:

1. Конкурсната комисия разработва три различни варианта на тест със затворени въпроси. В теста ще бъдат включени въпроси, свързани с устройството и функционирането на администрацията, специализирани въпроси, свързани с функциите на длъжността. Времето за провеждане на теста е 45 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява тестове с печата на НСИ и пликове (голям и малък формат), в които кандидатът следва да сложи решения тест и специален формуляр, в който да попълни имената си, e-mail и телефон за връзка. Комисията определя един или няколко от своите членове, в зависимост от броя на кандидатите, за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 25 затворени въпроси с един възможен верен отговор. 
Тестът се попълва с химикал, пишещ син цвят. Правилният отговор на всеки въпрос се маркира с кръгче „О“ върху буквата. Ако кандидатът прецени, че е отбелязал грешен отговор, то трябва да маркира грешния отговор с „Х“ и да отбележи верния отговор отново с кръгче „О“. За неверни ще бъдат приемани отговори на въпроси, при които не е маркиран нито един от възможните отговори, и въпроси, при които са маркирани като верни повече от един отговор. Не се допуска задраскване, удебеляване и поставяне на отличителни знаци върху теста. При наличие на такива резултатите  ще се анулират и тестът ще се счита за невалиден.
Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката са:
минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 17 верни отговора
- при 18 верни отговора – 4,125
- при 19 верни отговора – 4,250
- при 20 верни отговора – 4,375
- при 21 верни отговора – 4,500
- при 22 верни отговора – 4,625
- при 23 верни отговора – 4,750                
- при 24 верни отговора – 4,875
- при 25 верни отговора – 5
Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 4, определен съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. 
2. Ако кандидатът е постигнал минимален резултат на теста, се допуска до интервю. Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката ще бъде средноаритметична от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, при който кандидатът ще се счита за успешно издържал интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.
3. Всеки формуляр следва да е подписан от кандидата преди интервюто, като ще има формуляр за всеки член от комисията. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.
4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.
5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители.

При подготовката за конкурса могат да бъдат ползвани следните информационни източници:

Знания по административни документи:
•  Закон за държавния служител
•  Закон за статистиката
•  Устройствен правилник на НСИ

Специализирани познания и информационни източници:
•  Отдел "Краткосрочна бизнес статистика и статистика на транспорта"
•  Метаданни и методология за изследванията в областта на краткосрочната бизнес статистика.

 

21.09.2023 г.                                                 Председател на комисията:         п

                                                                                                               /Невена Панагонова/