Премини към основното съдържание

Младши експерт в отдел „Бизнес регистри“, дирекция „Бизнес статистика“, ЦУ на НСИ

Публикуван на: 18.09.2023 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ – 1 Щ. БР. В ОТДЕЛ „БИЗНЕС РЕГИСТРИ“, ДИРЕКЦИЯ „БИЗНЕС СТАТИСТИКА“, ЦУ НА НСИ

На основание чл. 20, чл. 21, чл. 33, ал.1, т. 1 и чл. 36 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители и съгласно Протокол № KO-400/14.09.2023 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-05-604/13.09.2023 г. на председателя на НСИ, до участие в конкурса се допускат следните кандидати:

Име и фамилия

1

Петрина Добрева

2

Владислав Петров

3

Илиян Цветанов

4

Сена Кирилова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 27.09.2023 г. от 09:30 часа в сградата на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, партер, зала  „Пресцентър“.
Допуснатите кандидати следва да представят документ за самоличност преди провеждане на конкурса.
Интервюто с кандидатите, успешно издържали теста, ще се проведе на 27.09.2023 г. от 11:00 часа в сградата на НСИ, ул. „П. Волов” № 2, партер, зала „Пресцентър“.
Комисията прие с Протокол № KO-400/14.09.2023 г. следната процедура за протичането на конкурса, включваща система, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатите се считат за успешно издържали теста и интервюто:
Конкурсната комисия разработва за конкурса тест в три различни варианта. Времето за провеждане на теста ще бъде 40 минути, като началото и краят се определят от комисията и се обявяват от председателя преди началото на теста. Конкурсната комисия осигурява листове с печата на НСИ за решаване на теста и пликове (голям и малък формат), в които всеки кандидат следва да постави решения тест и формуляр с името и координатите си. Комисията определя един или няколко от своите членове за проверители. Всеки отделен вариант на теста съдържа 21 затворени въпроса с един възможен верен отговор.
Тестът се попълва  с химикал, пишещ син цвят. Правилният отговор на всеки въпрос се маркира с кръгче „О“ върху буквата. Ако кандидатът прецени, че е отбелязал грешен отговор, то трябва да маркира грешния отговор с „Х“ и да отбележи верния отговор отново с кръгче „О“. За неверни ще бъдат приемани отговори на въпроси, при които не е маркиран нито един от възможните отговори, и въпроси, при които са маркирани като верни повече от един отговор. Не се допуска задраскване, удебеляване и поставяне на отличителни знаци върху теста. При наличие на такива, резултатите  ще се анулират и тестът ще се счита за невалиден.

  1. Системата за определяне на резултатите при извършване на проверката е:

• минимален резултат, съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, за успешно издържан тест – оценка 4, която се получава при 13 верни отговора
- при 14 верни отговора – 4.125
- при 15 верни отговора – 4.25                
- при 16 верни отговора – 4.375
- при 17 верни отговора – 4.50
- при 18 верни отговора – 4.625
- при 19 верни отговора – 4.75                
- при 20 верни отговора – 4.875
- при 21 верни отговора – 5.00

Полученият резултат от теста се умножава с коефициент 3.

2. Кандидатите, постигнали минимален резултат на теста, се допускат до интервю. Конкурсната комисия е формулирала въпроси, които се задават на успешно преминалите теста кандидати.  Всеки член на комисията попълва формуляр, съгласно Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, в който преценява отговорите по 5-степенна скала. Оценката на кандидатите от интервюто ще бъде изчислена средноаритметично от оценките на членовете на комисията. Минимален резултат, съгласно чл. 42, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители, при който кандидатите ще се считат за успешно издържали интервюто, е средноаритметична оценка не по-ниска от 4.

3. За всеки член от комисията кандидатът следва преди началото на интервюто да подпише формуляр. Резултатът от провеждането на интервюто се умножава с коефициент 5.

4. Окончателният резултат от конкурса представлява сбор от резултатите, получени при провеждането на теста и интервюто, умножени с коефициентите, определени съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.

5. Окончателните резултати се оформят във формуляр, съгласно Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите  и подбора при мобилност на  държавни служители.

Области на познанието и информационни източници, които могат да се ползват при подготовката на допуснатите до конкурса кандидати:

Знания по административни документи:
• Закон за държавния служител
• Закон за статистиката
• Закон за администрацията
• Устройствен правилник на НСИ

Знания в областта на Бизнес статистиката:
• Отдел "Бизнес регистри" | Национален статистически институт (nsi.bg)
• РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2152 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Данни и метаданни от интернет страницата на НСИ:
• Статистика на фамилния бизнес
• Демография на предприятията

 

18.09.2023 г.                                     Председател на комисията:         /П/

                                                                                    Катерина Герасимова - Николов